Det store kvinnehjertet

Innlegg holdt av Mariam Rapp under tverrpolitisk markering av kvinnedagen 2021, tirsdag 2. mars.

Bilde av Mariam Rapp under webinaret

Hei alle gode kvinner,

og på forhånd: gratulerer med Kvinnedagen 8. mars, som vi har valgt å markere i i dag, slik at vår egen Statsminister kunne delta.

Takk for gode foredrag og innlegg! 

Vold mot kvinner er et problem, både på individ- og samfunnsnivå, og i alle samfunnslag. Dette har også vist seg å være et økende problem under pandemien og vi vet ennå ikke hva som kommer frem når dette endelig er over.   

Det er rystende lesning å gå gjennom den nylig fremlagte NOU om såkalte partnerdrap med den talende tittelen «Varslede drap» – hvor 19 konkrete saker ble gjennomgått for å se om forebyggende tiltak kunne vært avverget. De fant ut at 15 av disse kvinnene kunne vært i live i dag med bedre fokus og inngrep fra Politiets- og hjelpeapparatets side. 

Det er forsket mye på vold i nære relasjoner. Vi vet at også de som er vitner til vold i barndommen, blir skadet psykisk, samtidig som genetiske studier viser at dette kan gi endringer også i selve genene.  

Jeg vil peke på at det ut ifra flere perspektiv er viktig å forhindre og forebygge vold mot kvinner. Vi imøteser den nye handlingsplanen som er varslet, samt evalueringen av «opptrappingsplanen mot vold og overgrep 2017-2021». Dette er et arbeid som dessverre ikke er over, og hvor vi kvinner må holde trykket oppe! 

Forskning og behandling av kvinnehjertet er også et livsviktig arbeid –  som vi kvinner faktisk dør av: 

Hjertekarsykdom er den vanligste dødsårsak for norske kvinner.  

Og er blant de fire vanligste årsaker til nedsatt livskvalitet.  

Verdens helseorganisasjon har identifisert høyt blodtrykk som verdens ledende helseproblem.   

Til tross for dette har kvinnehelseforskning i Norge ikke fokusert på kvinnehjertehelse.

Vi vet i dag ikke hva som er den beste behandlingen av hjertesykdom hos kvinner.  

Kvinner og menn får ulike varianter av samme hjertesykdom, gjelder både for hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerteflimmer og hjerneslag. Høyt blodtrykk er en hovedårsak til alle disse. Siden standardbehandlingen i stor grad er utviklet via forskning på menn, så er det langt fra alle kvinner som får en behandling som faktisk virker.   

KrF Kvinner vil derfor jobbe for og utfordre regjeringen på at det må bli prioritert midler til en nasjonal studie som ser på effekten av tidlig blodtrykksbehandling med tanke på å forebygge hjerteskade hos kvinner – hvor kvinner og menn i alderen 45-60 år med høyt/forhøyet blodtrykk deltar i et forskningsprosjekt. 

Et slikt prosjekt vil både skaffe mer kunnskap om forebygging av blodtrykkskomplikasjoner og derved forhindre sykdom, lidelse og død for mange kvinner,  

og gi datagrunnlag for å vurdere samspill mellom omsorgsoppgaver, høyt blodtrykk og hjertesykdom.  

Hele arrangementet kan sees her