Dagens kvotefordeling mellom flåtegruppen må ligge fast

KrF Møre og Romsdal støtter ikke forslaget om endring av kvotefordelingen, men vil holde fast på dagens ordning. Vi ber Næringskomiteen hente inn oppdaterte tall for eierkonsentrasjonen i kystfiskeflåten, og fastsette begrensningene i forhold til disse slik at ingen rederier direkte rammes.

Vi mener at regjeringens forslag ikke ser konsekvenser av helheten i meldingen og at det bør legges ved en konsekvensutredning for alle tiltakene som er forespeilet. Vi mener at forslagene derfor utilsiktet vil ramme mange fiskebåtrederier negativt.

Møre og Romsdal er blant fylkene med flest registrerte fiskere. Vi har en variert flåtegruppen innen fiskeri. Denne omfatter kystfartøy med ulike størrelser og en stor andel av den norske havgående flåten med konvensjonelle havfiskefartøy og kvitfiskflåte. -Bærekraftig ressursforvaltning, stabilitet i kvotefordelingen og gode strukturordninger har vært de viktigste suksessfaktorene for at næringen de siste 35 årene har utviklet seg fra å være sterkt subsidiert, til en lønnsom og attraktiv næring som tilbyr interessante og attraktive arbeidsplasser. Vi har hatt bred politisk tilslutning til denne politikken fra skiftende regjeringer, og det har vært et nært samarbeid mellom næringen og politiske myndigheter om fiskeripolitikken. Møre og Romsdal fylke er ledende innen sjømat. Også internasjonalt. Innen fiskerinæring, sysselsetting og verdiskaping har vårt fylket en stor og viktig rolle. Fiskerinæringen er en viktig bidragsyter for eksportinntekter, og grunnen til at vi har en leverandørindustri i verdensklasse. Regjeringa la fram 12. januar melding om Kvotemeldinga «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.»  Målet for den nye kvotemeldingen er å refordele kvotegrunnlaget mellom store og små fartøy i fiskeflåten. Kvotemeldingen er regjeringens forslag for føringer av kvotepolitikken innenfor fiskeriene i årene som kommer. Regjeringen foreslår blant annet økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter til 2 prosent av kystflåtens kvotegrunnlag. De reinnfører den dynamiske trålestigen, som gir kystflåten økte torske- og sildekvoter, i år med lavere fiskekvoter. Fiskerinæringen ønsker forutsigbare og stabile rammevilkår. For å levere trygg og bærekraftig drift må de grunnleggende vilkårene i næringen være stabile, og framtidsrettet. Stabilitet i rammevilkårene er viktig overfor investormiljø og bankene.        Her snakker vi om en næring med naturlige svingninger i markedet. Derfor er forutsigbare rammevilkår viktig for langsiktig planlegging og vekst. Stabilitet i rammevilkår er derfor viktig for en næring som må forholde seg til varierende fiskekvoter i tillegg til svingninger i markedet og valuta.                              

Vi i KrF mener at dagens kvotefordeling mellom flåtegruppene må ligge fast. Denne endringen skaper uforutsette rammevilkår for en sunn drift og utvikling av fiskerinæringen.                                            Den konvensjonelle havfiskeflåten vil bli hardes rammet ved en ny kvotefordeling. Åpen gruppe får overført kvoter fra totalkvoten som belaster trålflåtens kvoter. Det er forespeilet 2% av den konvensjonelle kvoten til den minste gruppa i kystflåten med dette forslaget. Ved siden av å gjeninnføre den dynamiske trålestigen, som gir kystflåten økte torske- og sildekvoter i år med lavere fiskekvoter, vil havflåten merke dette betraktelig økonomisk. Dette igjen vil berøre arbeidsplasser for fiskere langs hele kysten, men også arbeidsplasser på land.

KrF Fylkesstyre Møre og Romsdal

Randi Walderhaug Frisvoll Fylkesleder

Renate Giske Fylkesstyremedlem