Bygg mer vindkraft til havs

Fornybar energi er nøkkelen til bærekraftig vekst og nullutslipp på de fleste sektorer. Verdens behov for energi øker, blant annet for å løfte mennesker ut av fattigdom. Norge har rikelige uutnyttede fornybare energiressurser, både i form av vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi, og må skal være en betydelig leverandør av energi også etter oljealderen.

Illustrasjonsbilde av vindmøller til havs
Illustrasjonsbilde.

All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet, men i ulik grad. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold. KrF vil peke på det gode forutsetningene Norge har for å produsere ren energi fra havområdene.

Norge må særlig ta et lederskap innen utviklingen og utbygging av flytende havvind. I tillegg til å bidra til fornybar energi til det grønne skiftet, vil dette kunne åpne et nytt stort marked for norsk næringsliv. Norge sitter med unik kompetanse på offshore-teknologi og kan levere tjenester og produkter til havvindprosjekter over hele verden. Havvind skal ikke etableres i sårbare marine områder og i områder som er viktige for fiskeri- og havbruksnæringene.

KrF vil:

  • Følge opp stortingsvedtaket fra 2016 om å «sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind».
  • Åpne nye områder for havvind-parker innen rammen av havvind-loven i samarbeid og sameksistens med fiskerinæringen.
  • Sette en ambisjon om 3 GW kraft fra havvind i Norge innen 2030.
  • Sikre bruk av havvind som strømforsyning til oljeplattformer gjennom krav og støtteapparat.
  • At tap av urørt natur må vektlegges tungt ved vurdering av vindkraftprosjekter.
  • At vertskommuner skal gjennom skattesystemet sikres en varig andel av verdiskapingen.
  • At vertskommunens syn må tillegges stor vekt i konsesjonsspørsmålet og gjennom hele prosessen frem til eventuell utbygging.