Bedre klima og mer til barna og familiene

– Vi har sikret et langt mer offensivt klimabudsjett og tatt ned belønningen av de fossile bilene. KrF har også fått gjennomslag for tidlig innsats i skolen med økt lærertetthet på 1.- 4.-trinn, en mer offensiv familiepolitikk og 4000 kr mer til enslige minstepensjonister, uttaler Knut Arild Hareide, partileder i KrF.

Knut Arild Hareide
FOTO: AGNETE BRUN

– Etter en lang og krevende budsjettprosess, har vi nå kommet til en enighet som sikrer landet et forsvarlig budsjett samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige løft for barn og familier, eldre og ikke minst reelle kutt i klimagassutslippene, sier Hareide.

Hareide mener årets budsjettforhandlinger har vært ekstra krevende, særlig fordi regjeringen gikk inn i forhandlingene med et ultimatum. KrF var hele tiden konstruktive og stilte ingen ultimatum.

 

Reduserte klimagassutslipp

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, noe som krever handling. Samtidig er det krevende å finne løsninger som har virkning på kort sikt og som ikke får uheldige virkninger, og for eksempel går ut over distriktene.

– Vi har tatt ned belønningen til de fossile bilene betraktelig, med mer miljøvennlige engangsavgifter, bedre avskrivningssatser for nullutslippsbiler og økt vrakpant, sier Hareide.

– Jeg tror enhver nøytral observatør ser at statsbudsjettet nå er blitt langt mer offensivt på klima. Vi kutter mer i klimagassutslippene, satser på kollektiv og jernbane, og vi får på plass en skikkelig klimalov, fortsetter han.

Bedre barne- og familiepolitikk

– Med dagens budsjettforlik sikrer KrF flere ansatte i barnehagene, med en helårsvirkning på over 400 mill. kroner. Dette er et viktig gjennomslag for barna og bedre kvalitet i barnehagene. Samtidig sikrer vi flere familier et reelt valg gjennom å øke kontantstøtten til 7500 kr per måned for alle ettåringer, sier Hareide.

– Vi fortsetter satsingen på tidlig innsats i skolen og har fått gjennomslag for økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra 1. januar 2017. Dette er en økning på 460 mill. kroner, noe som er en fullfinansiering av to lærere i klasser over 16 elever.

– Vi har også fått til den største økningen noen gang i engangsstønaden for foreldre som får barn uten å ha opptjent rett til foreldrepenger. Nå økes den med nesten 25 prosent til 61.120 kroner. Dette gjør det enklere for blant annet studenter som får barn, sier Hareide.

I tillegg blir overgangsfasen for barnetillegget i uføretrygden forlenget til 2021, slik at utbetalingene til uføre med barn økes de neste fem årene. Etter 2021 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 95 prosent av inntekten du hadde før man ble ufør.

Trygghet for barn

– Den senere tid er det avdekket forferdelige overgrep mot barn. Vi må holde trykket oppe og har fått gjennomslag for en økning på over en halv milliard kroner til innsats mot vold mot barn. Dette er uhyre viktig for å hjelpe sårbare barn, sier Hareide.

KrF har fått en rekke gjennomslag for å bekjempe vold mot barn. Bevilgningene til barnehusene øker med 35 mill. kroner. Vi styrker etterforskningen av vold mot barn med 50 mill. kroner. 15 mill. kroner øremerkes til medisinske undersøkelser av volds- og overgrepsutsatte på barnehusene. Det settes av 25 mill. kroner mer til Kriposseksjon for seksuallovbrudd, Internettrelaterte overgrep mot barn og unge.  Vi løfter skolehelsetjenesten med 150 mill. kroner. Incest- og voldtektssentrene styrkes og Stine Sofie-senteret for voldsutsatte barn sikres drift.

 

Ny økning til enslige minstepensjonister

– For andre år på rad har KrF klart å løfte de enslige minstepensjonistene, som har blitt hengende etter altfor lenge, og øker minstepensjonen deres med ytterligere 4000 kr, sier Hareide.

 

Bedre for distriktene

– For KrF har en av hovedprioriteringene i høstens budsjettarbeid vært distrikt. Nå er vi svært fornøyde med å få store gjennomslag for flere viktige saker for distriktsnæringer som landbruk, tapskompensasjon for fylkeskommuner og 200 mill. kroner mer til regionale utviklingsmidler, sier Hareide.

 

Bistand på 1 prosent

– Nok en gang har KrF sikret at 1 prosent av BNI går til bistand. Forliket innebærer en økning av langsiktig bistand og hovedfokuset er bistand til verdens fattigste sør for Sahara og gjennom sivilt samfunn, sier partileder Knut Arild Hareide.