Bred enighet om land-for-land-rapportering

Et bredt flertall på Stortinget vedtar nå regler som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene. Det er svært gledelig, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen.

– Åpenhet om selskapers inntekter og skattebetaling er en nøkkel i kampen for å sikre nasjonale skattegrunnlag som fundament for velferden.

Finansdepartementet la i vår fram forslag til regler som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene.

– Stortinget har behandlet regjeringens forslag og har samlet seg om ytterligere forslag for å styrke en åpen og god rapportering fra selskapene til skattemyndighetene, sier Syversen.

– Selskapene blir nå også pliktige til å rapportere etter regnskaps- og verdipapirloven. Selskapene skal rapportere betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke nærstående foretak og bokført egenkapital, sier Syversen.

– Dessuten ber Stortinget regjeringen sørge for at Norge frem mot OECDs revisjon av BEPS-modellovgivningen for land-for-land-rapportering for skatteformål er en aktiv pådriver for økt åpenhet.

Nøkkeltall for betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital skal offentliggjøres så snart som mulig for alle bransjer omfattet av plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål, og dette skal bli del av den internasjonale standarden. Stortinget mener at

Norge i den sammenheng bør kunne vise til at vi praktiserer åpenhet på de samme punktene gjennom våre nasjonale krav i regnskaps- og verdipapirloven, avslutter Syversen.