Bosetting og inkludering av flyktninger

Behovet for bosetting av flyktninger øker. KrF vil derfor øke integreringstilskuddet og andre tilskudd slik at kommunene kan bosette og integrere flyktninger på en god måte.

Det å bosette flyktninger er det offentliges ansvar. Et slikt ansvar handler om å gi flyktninger en reell mulighet til å skape et liv i Norge. Derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre å jobbe for en raskere bosetting.

Per i dag har likevel 74 prosent av flyktningene på mottak ikke fått en kommune å flytte til, og i 2014 var den gjennomsnittlige ventetiden på å bli bosatt 8,3 måneder – etter å ha fått innvilget søknaden. Så lang ventetid på bosetting er noe alle parter taper på, og er det største hinderet for en verdig integrering.

Det å ta imot flyktninger er et nasjonalt ansvar – og det krever at kommunene har ressursene og viljen som kreves til å gjøre nettopp det. Det er i de små samfunnene og i kommunene integreringen foregår. Jo raskere en blir bosatt, jo større muligheter får man til å skape et liv – og til å gå norskkurs, skole og få arbeid. Å bli bosatt er essensielt for å bli en del av samfunnet, og svak kommuneøkonomi skal ikke sette stopper for en god integreringspolitikk. KrF vil derfor øke integreringstilskuddet og andre tilskudd slik at kommunene kan bosette og integrere flyktninger på en god måte.

Mange flyktninger som bosettes i Norge har kompetanse, utdanning og arbeidserfaring fra sitt hjemland og flere tar i tillegg utdanning i Norge. Vi har mange flinke folk, men mange får ikke jobb. Det betyr at vi går glipp av en stor ressurs og det er et samfunnsøkonomisk tap å ikke utnytte dette.

I dag er innvandrere dessverre underrepresentert i arbeidslivet. De har arbeidslyst og er godt motivert, men de møter dessverre mye skepsis, stengte dører og diskriminering. Sannsynligheten for å bli innkalt til intervju for søkere med utenlandsk navn er ifølge FN/FAFO-rapport om norsk integreringspolitikk bare 25 %.

KrF vil opprette en ny ordning kalt introduksjonsjobb. Bedrifter og frivillige organisasjoner kan med denne ordningen gi arbeid til innvandrere i inntil to år med lønnstilskudd fra staten. Samtidig forplikter bedriften eller organisasjonen seg til å bistå med språkopplæring i forbindelse med arbeidet. Dette vil være en utvidelse av introduksjonsprogrammets ordning med praksis på arbeidsplass.

Barn som lever i mottak og på vent, er i risikosonen for å få helseproblem. Barnehage er et viktig tiltak for å gi de en best mulig hverdag uansett om de skal bli i Norge eller ikke. Derfor bør barnehageloven endres, slik at barn av asylsøkere har rett til barnehageplass på lik linje med andre barn.

Foreldrestøttende tiltak og foreldreveiledningsprogram har god forebyggende effekt for alle foreldre og særlig for utsatte grupper. Målet med foreldreveiledning er å støtte omsorgsgivere, og gjennom det bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdommer.

Norsk kultur, barneoppdragelse og lovverk kan være forskjellig fra det man har opplevd i egen oppvekst og eget hjemland. Foreldre kan oppleve usikkerhet og fremmedgjøring. Barn kan oppleve motstridende signaler hjemme og ute. Derfor er det viktig at foreldre ikke bare blir informert, men støttes og gis andre verktøy til bruk i barneoppdragelsen.

Det er viktig å ta vare på og forsterke foreldres omsorgsverdier. Det må bygges bro mellom foreldres tradisjonelle omsorgsverdier og de verdier de møter i det norske samfunnet.

 

KrF vil

 • At det sikres ekstra midler til kommunene for å kunne gjennomføre bosetting av nye flyktninger.
 • At ventetiden før første asylintervju for asylsøkere i Norge må vesentlig ned fra dagens 6 måneder.
 • Opprette en ny ordning med introduksjonsjobb inkludert lønnstilskudd.
 • At barn på asylmottak får rett til barnehageplass på lik linje med andre barn, og styrke tilbudet om åpen barnehage.
 • Gi økt støtte til integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner.
 • Innføre foreldreveiledningskurs i introduksjonsprogrammet for nyankomne foreldre.
 • Jobbe for å øke kompetansen hos helsepersonell, spesielt med henblikk på traumer etter forfølgelse og krig.
 • Legge til rette for ordninger med vennefamilier for flyktninger, spesielt for enslige mindreårige.
 • At stat og kommune tar ansvar og arbeider aktivt for arbeidsinkludering for flyktninger i egen organisasjon og i næringslivet.
 • Øke den statlige bostøtten.
 • Øke tilskuddet til bygging av kommunale boliger.

 

 

Vedtatt av KrFs landsmøte den 9. mai 2015