Bompengenivået utfordrer sosial utjevning

Rogaland KrF uttrykker bekymring for at nivået på bompenger i byområdene kan skape uønskede sosiale skilnader. For dem som ikke har alternativ til bilbruk vil kostnadene vokse så mye at vi frykter for at like muligheter for innbyggerne forringes. Det er en utvikling vi ikke ønsker, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

Bilde av fylkesledelsen i forbindelse med fylkesstyremøtet i april 2018
Rogaland KrF mener det må jobbes med å finne alternativer, samt kompenserende tiltak, til bompenger. Slik vil de med størst behov og minst økonomiske ressurser også få til en effektiv og tilstrekkelig fleksibel hverdag uten at det skal «koste skjorta».

Rogaland KrF er enig at de største byområdene i Rogaland trenger omstilling fra stor privatbilisme til kollektive transportformer. Bruk av bompenger og rushtidsavgift er derfor virkemidler vi mener må tas i bruk. Mange av oss må legge om våre vaner om vi skal lykkes.

Noen av innbyggerne i byområdene har derimot ikke mulighet til å legge om vanene. Dette kan for eksempel være småbarnsforeldre, mennesker med utfordrende transportbehov og frivillige lag og organisasjoner.

Når alternativene ikke finnes, viser dette hvor dårlig bompenger fungerer som en skatt uten noen form for sosial differensiering. Slik er det ikke tradisjon for å drive skattlegging i Norge, selv ikke bruksorientert skattlegging.

Rogaland KrF mener det må jobbes med å finne alternativer, samt kompenserende tiltak, til bompenger. Slik vil de med størst behov og minst økonomiske ressurser også få til en effektiv og tilstrekkelig fleksibel hverdag uten at det skal «koste skjorta».

Rogaland KrF ber regjeringen se på alternativer som:

  • Regelverket for fratrekk for transport til/fra arbeid (skattemeldingen), til også gjelde transport til/fra barnehage – institusjoner.
  • Innføring av maksgrenser for månedlig beløp, justert ut fra sosial profil.
  • Vurdere størrelsen på andelen av bompenger som en del av finansieringen av nye prosjekter.