KrF vil bevare barnetrygden for alle barn

– Det er et svært dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden. Dette rammer helt vanlige familier. For KrF er det også helt uaktuelt å frata barnefamilien valgfriheten gjennom å fjerne kontantstøtten. Samtidig er jeg glad for at utvalget retter fokus på å løfte lavinntektsfamilier, sier Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsmann i KrF.

Smilende Geir Jørgen Bekkevold

KrF er glade for at det er gjort en grundig gjennomgang av ordningene som gjelder for barnefamiliene her til lands.

Positiv til å utvide engangsstønaden
– Vi synes det er prisverdig at det har vært fokus på å løfte familier som lever i vedvarende lavinntekt, fordi dette er en situasjon som er svært smertefull spesielt for barna det gjelder. Jeg er positiv til å vurdere forslaget om å erstatte engangsstønaden med en løpende minsteytelse på 2G. KrF er også opptatt av at både far og mor er viktige omsorgspersoner, og synes derfor det er bra at utvalget vil gi far selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger, sier Bekkevold.

Dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden
– Det er et svært dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden, fordi det i praksis rammer helt vanlige familier. Dette er ingen Robin Hood-løsning, hvor det tas fra de rikeste. Dette forslaget omfordeler fra barnefamilier som trenger barnetrygden for å møte barnas behov til barnefamilier som trenger det enda litt mer, sier Bekkevold.

Han mener snarere det er et felles samfunnsansvar at man i livets mest krevende fase, økonomisk sett, mottar støtte som sikrer barns velferd. Andre utfordringer ved å behovsprøve barnetrygden er at det fort kan bli en fattigdomsfelle, og at det vil medføre betydelige administrasjonskostnader. KrF vil derfor kjempe for å bevare barnetrygden for alle barn.

– Jeg registrerer at det snart er bare KrF som vil ivareta barnefamilienes valgfrihet. Kontantstøtten er til for at foreldre skal ha mulighet til å velge litt mer tid sammen med ettåringen sin. Dette forslaget, sammen med fullfinansiering av barnehagene, handler i praksis om å frata familiene frie midler og i stedet øremerke dem for å belønne «riktige» valg. Dette uttrykker en mistillit til foreldrenes vurderinger. KrF vil fortsatt verne om kontantstøtten og familiens mulighet til å gjøre viktige verdivalg, sier Bekkevold.