Bedre tjenester og økt demokrati

Kommunereformen må føre til bedre tjenester for innbyggerne og gi økt demokrati ved at beslutninger flyttes fra staten og ut til kommuner og regioner, uttaler KrFs landsmøte.

Det er behov for å gjøre endringer i den norske kommunestrukturen.  KrF oppfordrer kommunene til å benytte prosessen regjeringen har satt i gang til å tenke langsiktig og visjonært for sine lokalsamfunn og regioner for å finne strukturer som kan være relevante minst 50 år frem i tid. Kommunene bør gjøre grundige utredninger for å avdekke fordeler og ulemper ved de ulike aktuelle alternativene. Da kan man unngå ulempene og samtidig nyte godt av fordelene. Staten må fullfinansiere utredningene, og legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger. De gode løsningene finnes lokalt.

Dagens kommunestruktur er i stor grad basert på 1960-tallets Norge. Siden den gang har det skjedd en stor utvikling innenfor transport, infrastruktur og elektronisk kommunikasjon, og det har oppstått nye hverdagsregioner. Det er naturlig at dette også bør få konsekvenser for hvordan vi tenker rundt en bedre kommunal organisering de neste femti årene.

Kommunereformen skal ikke være en sentraliseringsreform. For KrF er det en viktig verdi at det skal være attraktivt å bosette seg i både små og store kommuner. KrF setter innbyggerne i sentrum, og da må det være nærhet til tjenestene. Det å ta vare på også de små lokalsamfunnene er et stort ansvar for alle politikerne i nye kommuner. KrF vil holde fast på prinsippet om generalistkommunen.

Noen av dagens kommuner har stor geografisk utstrekning, spredt bosetting og/eller perifer beliggenhet. Disse kan ha lite å hente på en sammenslåing med andre. Også slike kommuner med store smådriftsulemper må kunne yte tilfredsstillende tjenester til innbyggerne sine, og de må sikres økonomisk grunnlag for dette.

KrF ønsker et samfunn bygd nedenfra der politiske beslutninger tas så nær innbyggerne som det er hensiktsmessig. Mange oppgaver vil fortsatt være for store til at kommunene kan ta hånd om dem alene. Derfor vil KrF ha et folkevalgt styrt regionalt nivå, men med større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i regionale statlige enheter. De nye regionene må være store nok til at spesialisthelsetjenesten og ulike statlige inndelinger kan legges inn under disse.

KrF mener kommunereformen må være en reell demokratireform. Derfor er det tvingende nødvendig at flere oppgaver må flyttes til regionalt nivå fra staten, fylkesmennene, direktorater og departementer. Når det gjelder forslag til konkrete oppgaver til det regionale nivået, har blant annet KS gjort et viktig utredningsarbeid, og dette vil KrF ha med i den videre prosessen. På sikt bør også inndelingen til det regionale statsapparatet med fordel tilpasses det folkevalgte regionale nivået.

Gode frivillige lokale prosesser skal være fundamentet i kommunereformen. Stortingsflertallet har støttet opp om dette, og KrF forventer at dette prinsippet følges opp i den videre prosessen. Samtidig må ikke én kommune kunne blokkere for gode løsninger uten at Stortinget griper inn i sluttfasen av reformen.

Vedtatt av KrFs landsmøte den 9. mai 2015