Bedre rusforebygging blant unge

Bruk av illegale rusmidler har økt blant ungdommer og undersøkelser har vist at mange tror at illegale rusmidler som cannabis er lovlige.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Trøndelag KrF 18.03.2023

Politiet har etter flere dommer i høyesterett fått færre muligheter til å henvise de unge til behandling ved hjelp av forenklet forelegg, og ingen har overtatt den rollen politiet tidligere har hatt. For å kunne hjelpe unge med rusproblematikk bør politiet få tilbake både myndighet og handlingsrom slik at de kan drive forebyggende og oppfølgende arbeid rundt illegal rus.

Helsedirektoratet sine nasjonale målsetninger er å minske bruken av rusmidler, og for å nå dette målet må det drives et målrettet forebyggende arbeid blant de unge. Vi må sikre at ungdom får god kunnskap om de skadeeffekter rus kan ha på både fysisk- og psykisk helse. På den måten kan vi også legge til rette for en bevisstgjørende dialog om rusproblematikk blant unge.

  • Trøndelag KrF vil at ungdom i alle ungdomsskoler og videregående skoler skal få delta i et målrettet rusforebyggende informasjonsarbeid som gir mulighet for dialog og kunnskap om skadevirkninger av rus.
  • Trøndelag KrF oppfordrer stortingsgruppa til å jobbe for at politiet skal kunne få økt handlingsrom og kunne henvise til behandling og egnede tiltak ved besittelse av illegale rusmidler, og slik sikre at flere unge får hjelp tidligere.
  • Bruk av ideelle organisasjoner i det forebyggende arbeidet
  • Jobbe for informasjons- og veiledningstilbud på universitet og høyskoler i samarbeid med studentsamskipnader

——————–

Kontaktperson: Majen Helen Sævik, majen@kvt.vgs.no