Bedre hverdag for familiene i 2015

KrF er glad for at den sosiale familieprofilen på budsjettet er styrket med budsjettforliket. For KrF er det spesielt viktig at vi ser en kraftig styrking av barnehagesektoren, uttaler Geir Jørgen Bekkevold.

Bilde av Geir Jørgen Bekkevold

I dag har familie- og kulturkomiteen avgitt sin innstilling til statsbudsjettet for 2015.  Barnehagen er en stor og viktig del av de fleste småbarnsfamiliers hverdag, og barnehagene er en av de største vinnerne i budsjettforhandlingene.

Flere barnehageplasser
– KrF er glad for at forliket sikrer at enda flere ettåringer får barnehageplass. 307 mill. kroner skal sikre 3400 nye plasser i 2015. Dette prioriterer vi fordi dette har avgjørende betydning i mange familiers hverdag, understreker Bekkevold.

Endring i den sosiale profilen
– Forliket gir betydelige endringer i den sosiale profilen på familieområdet. Dette gjelder barnetillegg, overgangsstønad og skatt, den økte engangsstønaden, at flere familier med lave inntekter får lavere foreldrebetaling i barnehagene, maksprisøkningen er utsatt, at tilbudet om gratis kjernetid i barnehage til 4- og 5-åringer i husstander med lav inntekt utvides, og at 42 mill. kroner er satt av til gratis barnehage for barn som bor i asylmottak. Dette er viktige seire for KrF, sier Bekkevold.

KrF er glad for Familievernets budsjetter økes kraftig, med 50 mill. kroner mer i 2015. Flere får mulighet til å delta på samlivskurs og foreldrekurs, og ideelle familie- og barnesentre som Aglo, Vilde, Sebbelow, Nanna Marie og Solstrand, reddes fra nedleggelse.

– Vi får innspill fra flere hold om at det er mange familier som trenger dette tilbudet. Det er en etterspørsel fra kommunene om plasser på sentrene som drives av Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Kirkens Sosialtjeneste og to egne stiftelser. Nå vedtar Stortinget at 35 mill. kroner skal brukes på plasser hos disse. Vi har ikke råd til å si nei takk til disse solide fagmiljøene, sier Bekkevold.

Mer adoposjon
Stortingsflertallet legger til rette for mer adopsjon ved at adopsjonsstøtten økes til 1 G, og flertallet ber regjeringen sikre fortgang i arbeidet med nye samarbeidsland.

For KrF er det også helt sentralt at barn som av ulike grunner ikke lever sammen med foreldrene sine, skal oppleve trygghet og god omsorg.