Barnetrygd uten trekk – flott gjennomslag i den nye regjeringen

Svein Atle Roset
Svein Atle Roset

Barn må vokse opp i trygge familier og med trygge økonomiske rammer. KrF vet hvor viktig barnetrygden er for å motvirke barnefattigdom og økte forskjeller. Derfor har KrF kjempet for å få gjennomslag for økt barnetrygd når vi satt i regjering.


Da KrF økte barnetrygden, sørget KrF for at økningen av barnetrygden skulle komme sosialhjelpsmottakere til gode. Dessverre er det slik at mange kommuner fortsatt har tatt barnetrygden med i beregningen når man regner hvor mye sosialhjelp og bostøtte en har krav på. Dette er selvsagt krevende i kommunal økonomi der mange gode tjenester skal ivaretas.

KrF mener barnetrygden må holdes utenfor denne beregningen. Dette ser det nå ut til at den nye regjeringen vil gi forskriftsbestemmelser om. Det er positivt!

Det er viktig at det lovfestes at kommuner ikke skal ha anledning til å ta barnetrygden med i beregningen når ytelser etter lov om sosiale tjenester og bostøtteloven utmåles. De som trenger det mest skal ikke få kutt i inntekten på grunn av at kommuner har dette handlingsrommet.

Dette har KrF gjort:

  • KrF fikk gjennomslag for å øke barnetrygden for første gang siden 1996.
  • KrF har fått gjennomslag for at økningen også skulle komme sosialhjelpsmottakere til gode. Dette følges nå opp..
  • For barn opp til 6 år ble barnetrygden økt med 8 200 kr.
  • Barnetrygden ble også økt med 1000 kroner for barn og unge mellom 6 og 18 år, i tillegg fikk KrF gjennomslag for en nasjonal utrulling av fritidskort på 2 000 kroner i året for samme aldersgruppe. Dette har den nye regjeringen foreslått å kutte. Det er ikke positivt.
  • Da KrF satt i regjering innførte vi også gratis kjernetid for familier i lavinntekt, samtidig som det er innført pedagognorm i barnehager.
  • Innsatsen for de som står uten jobb har økt med 1,4 mrd. kr. for inneværende år.

Forslaget KrF fremmer på Stortinget i høst:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag om at kommuner ikke kan ta barnetrygden med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag om at kommuner ikke kan ta kontantstøtten med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.

Signalene fra statsbudsjett-forhandlingene lover positive løsninger på flere av disse områdene.


Svein Atle Roset, Molde