Barn og eldre prioriteres

– KrF har sikret store løft til barn og unge de siste budsjettene. Nå innfører vi et pilotprosjekt med fritidskortet. Samtidig styrker vi pleiepengeordningen for familier med syke barn. I tillegg øker regjeringen antall sykehjemsplasser og sørger for lokale kjøkken på sykehjem og omsorgsboliger, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsmann i KrF.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug foran Stortinget
Stortingsrepresentant Tore Storehaug.

Revidert nasjonalbudsjett er første budsjettbehandling der KrF er del av regjeringa. Forslaget har tydelige KrF-avtrykk til beste for barn og eldre.

Barn

– Regjeringen setter av 10 mill. kroner til en pilot for en fritidskortordning for barn og unge fra 6-18 år i Arendal og Vadsø, sier Storehaug.

– Regjeringen prioriterer en styrking av barnevernet med 250 mill. kroner, og det blir satt av 118 mill. kroner for en boligsosial satsing rettet mot vanskeligstilte familier, fortsetter Storehaug.

Han er opptatt av at politikken skal bestå hverdagstesten i møte med familiene og særlig for de som trenger det mest.

– KrF har jobbet for at vi skal ha en best mulig pleiepengeordning for familier med alvorlig langtidssyke barn. Nå har vi fått med oss regjeringen på endre graderingsreglene, slik at foreldre som har nattlig tilsyn eller må være i beredskap og som dermed ikke kan være i arbeid ikke skal få reduserte pleiepenger, sier Storehaug.

Eldre

Ingen skal grue seg til å bli gammel i Norge, fordi storsamfunnet ikke stiller opp. Derfor er det viktig å legge til rette for en verdig alderdom der de som har behov for ulik pleie og omsorg får tilbud om det.

– Nå økes tilsagnsrammen til heldøgns omsorgsplasser, noe som tilsvarer om lag 900 plasser. Eldre trenger god og sunn mat, og det skaper også trivsel i hverdagen. Derfor blir det nå etablert en tilskuddsordning for lokalkjøkken ved sykehjem og omsorgsboliger, sier Storehaug.

Distrikt og kommuner

For KrF er det viktig at folk kan leve gode liv i hele landet. Det har vært stor uro rundt fremtiden til Telenors kobbernett som i dag sikrer mange tusen husstander tilgang til bredbånd. Nå blir bevilgningene til bredbåndsutbygging økt med 50 mill kroner rettet mot de områdene med størst behov, og dette  gjør at bevilgningen totalt blir 250 mill. kroner i 2019.

Politidistriktene blir styrket og det blir satt av 100 mill. kroner til en utstyrspott i politiet. Veterinærinstituttet får 30 mill. kroner ekstra som skal sikre driften på de regionale kontorene. Steinkirker fra middelalderen får 20 mill. kroner til restaurering.

Storehaug er fornøyd med at kommuneproposisjonen innebærer vekst i frie inntekter til kommunene.

– Lærernormen innføres med full effekt i 2020. Den skal sikre flere lærere som kan se hver enkelt elev, særlig i de viktige fire første skoleårene. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen i kommuneproposisjonen slår fast at bevilgningene til kommunene for gjennomføringen av normen blir videreført på om lag samme nivå i 2020 som i 2019.

Klima og miljø

– Vi tar også viktig grep i arbeidet for å begrense klimaendringene ved å sette av 150 mill. kroner til arbeidet med karbonfangst og lagring for å bore prøvebrønn for lagring av fanget CO2. Det grønne skiftet skyter fart både i bilparken og på ferje- og båtsamband, sier en fornøyd Storehaug.

Dette betyr 25 mill. kroner til en midlertidig støtte-ordning til fylkeskommunene for økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i hurtigbåtsamband. ENOVA styrkes for å støtte næringstransportens arbeid med overgang til lav- og nullutslippsløsninger.  Nysnø AS som jobber med klimainvesteringer får 100 mill. kroner i friske midler.

– I revidert budsjett er det en rekke gode satsinger som KrF har ivret for. Dette er et godt utgangspunkt for Stortingets behandling, avslutter Storehaug.