Avlastning på resept

Bilde av Randi Walderhaug Frisvoll

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger, og mange er friske lenger, men sykdomsbildet har også blitt mer sammensatt. For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, må vi styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen.

Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres, men samtidig står familie, venner og frivillighet for omtrent like mange timer omsorg som den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette anerkjennes i alt for liten grad. Det er på tide at pårørende til eldre blir sett og fulgt opp!

Mange pårørende tar på seg store omsorgsoppgaver når en de er glad i blir eldre og dement. For demente kan det være de små tingene i hverdagen som blir avgjørende for å kjenne seg trygg. At den du kjenner best tar hånd om deg, vet hvilke TV-programmer du liker, hvilken musikk som skal spilles. Hvor «lite» kaffe som skal opp i koppen for at ikke skjelvingen gjør at det skvulper over. At ektefeller bistår i slike omsorgsoppgaver, kan potensielt gi dem noen ekstra år sammen i hjemmet før den ene må flytte på sykehjem. Både helsevesenet og samfunnet er avhengige av denne store private innsatsen.

Alderdommen handler først og fremst om å leve. I et alders-vennlig samfunn må samfunnet tilrettelegges og tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet. Ingen skal stemples ut eller institusjonaliseres på grunn av sin alder.

Når antallet eldre vil øke i årene fremover, må det gjøres justeringer for å møte et større omsorgsbehov. Gjennom å ta i bruk eldre som en ressurs for samfunnet, kan vi legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv. Derfor ønsker KrF en pårørendestøtte som gis til de som tar en del av ansvaret for omsorgen for et sykt eller eldre familiemedlem. Støtten skal ligge på 7.500 kroner i måneden. Vi ønsker også å utrede en ordning der pårørende får ti omsorgsdager, tilsvarende foreldres sykt-barn-dager.

En statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for de som trenger det. 

-Omsorgen til pårørende er unik. Ingen skal bli syke av å ta vare på sine nærmeste. Derfor må vi passe på så ikke den som gir hjelp også selv blir syk som følge av omsorgsbelastningen.

KrF har programfestet å gi pårørende avlastning akkurat når de trenger det. Partiet vil gi fastlegene samme rett til å pålegge avlastning, betalt av det offentlige, som de har når de sykmelder en yrkesaktiv. Slik kan behovet til den pårørende vurderes ut ifra den enkeltes helse, hjemmesituasjon og situasjonen som helhet.

KrF vil gi de pårørende en enklere hverdag, og øke livskvaliteten både hos den som får og gir hjelp.


Randi Walderhaug Frisvoll
2. kandidat på Møre og Romdal KrFs stortingsliste