Andreutkast til KrFs stortingsprogram

– KrF vil arbeide for sterkere og tryggere familier. Programkomiteen foreslår flere tiltak som gir familiene økt fleksibilitet og valgfrihet til å organisere hverdagen. Vi går inn for et yrkesfagsløft i videregående skole og viderefører tidlig innsats med norm for lærertetthet i grunnskolen, sier nestleder Dagrun Eriksen, leder i KrFs programkomité.

Dagrun Eriksen
FOTO: AGNETE BRUN

I dag sendes andreutkastet til KrFs neste stortingsprogram ut på høring. Familie, skole, menneskeverd og kamp mot utenforskap har vært viktige temaer for programkomiteen.

Familie
KrF arbeider for sterkere og tryggere familier. Programkomiteen foreslår flere tiltak som gir familiene økt fleksibilitet og valgfrihet til å organisere hverdagen.

– Vi ønsker også en familieveiledningsreform med foreldreveiledningskurs, samlivskurs og en rett til familieterapi innen tre uker. KrF vil hjelpe foreldrene og familiene til å fungere bedre sammen som familie og forebygge samlivsbrudd og brutte familierelasjoner, sier Dagrun Eriksen.

Skole
Programkomiteen går inn for et yrkesfagsløft i videregående skole med blant annet flere veier til fagbrev, tiltak for flere lærlingplasser, bedre utstyr og bedre etter- og videreutdanning for lærere på yrkesfag.

– Vi viderefører tidlig innsats med norm for lærertetthet i grunnskolen og peker på bedre hjem-skole-samarbeid som avgjørende for elevenes læring. I tillegg fremheves dannelse i utdanningen og vil innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som en grunnleggende ferdighet i grunnskolen, sier Eriksen.

Utenforskap
Programkomiteen vil ha en forsterket kamp mot utenforskapet blant annet gjennom en tillitsreform i NAV, og mer fleksibilitet i tiltakene for den enkelte.

– Vi må bekjempe barnefattigdom med å skattlegge barnetrygden og bruke inntektene fra det på en økning i barnetrygden slik at de med de minste inntektene sitter igjen med mer enn i dag, forklarer Eriksen.

Næringsliv
Programkomiteen foreslår en rekke tiltak for nyskaping og omstilling i næringslivet, blant annet med forenkling og tiltak for frigjøring av investeringskapital.

– KrF vil være den beste samarbeidspartneren til en samfunnsbyggende bedriftseier. Vi vil blant annet ha en ordning med KapitalFUNN som gir skattefradrag for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper i en veldig tidlig fase, forklarer Dagrun Eriksen.

Distrikt
Distriktsprofilen har vært viktig for KrFs programkomité.

– KrF vil ha levende distrikter i tiden fremover. En landbrukspolitikk med differensiert bruksstruktur, utflytting av statlige arbeidsplasser, styrking av de regionale forskningsfondene og forsterket utbygging av bredbånd til alle deler av landet er viktig, sier Eriksen.

Livets siste fase
Programkomiteen mener vi må gjøre langt mer for å hjelpe mennesker i livets siste fase til å fullføre livet på en god måte.

– Vi trenger en storstilt satsing på aktiv livshjelp der man ikke bare fokuserer på fysisk smertelindring, men også ser de psykiske, sosiale og åndelige behovene til pasienten, sier Eriksen.

Bistand
– Kampen mot ekstrem fattigdom har alltid vært en hjertesak for KrF. Programkomiteen tar nå til orde for en forvaltningsreform av norsk bistand og at Stortinget bør behandle langtidsplaner for bistanden for å sikre forutsigbarhet og prioritering av fattigdomsbekjempelse, slik vi foreslo i vår alternative utviklingsmelding, avslutter Dagrun Eriksen.

Programkomiteens endelige forslag til stortingsprogram finner du her:

https://www.krf.no/politikk/politikk-a-til-a/program-2017-2021/

 

Om den videre prosessen:

Andreutkastet sendes nå på høring til de delene av KrFs partiorganisasjon som har delegater på landsmøtet. Det omfatter fylkeslagene, sentralstyret, stortingsgruppa, KrFU og KrF Kvinner, og det er disse instansene som har anledning til å sende inn formelle endringsforslag i denne runden. Høringsfristen for endringsforslag er satt til 1. februar. Deretter vil de innkomne forslagene først bli behandlet av en redaksjonskomité, deretter av KrFs landsstyre i mars, og til slutt vil KrFs landsmøte 27.-30. april neste år behandle forslagene og vedta endelig program.