KrF prioriterer flere lærere og barnehagelærere, verdig eldreomsorg og verdiskaping i hele landet

– KrF foreslår flere lærere i barneskolen, bedre bemanning i barnehagene og økt engangsstønad for unge foreldre. Vi vil styrke legedekningen på sykehjem og øke minstepensjonen for enslige minstepensjonister. Dessuten prioriterer vi tiltak for å styrke verdiskapingen i hele landet på kort og lang sikt i møte med ledigheten og omstillingsbehovet i norsk økonomi, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen.

Verden står overfor den verste flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. Et betydelig antall mennesker har kommet til Europa og Norge. Samtidig vokser ledigheten her i landet, og behovet for omstilling til nye næringer er stort.

Flere lærere og bedre barnehagetilbud

– Dagens situasjon gjør det ikke mindre viktig med et solidarisk velferdssamfunn som gir muligheter for alle. Tvert imot. Derfor prioriterer KrF skole, familie, eldre og verdiskaping i hele landet i dette budsjettet. Vi blant annet vil ha flere lærere i småskolen, for å hjelpe for å hjelpe hver enkelt elev tidlig i skolegangen snarere enn sent, sier Syversen.

– Vi satser på bedre barnehagetilbud. Vi foreslår en opptrapping mot en bemanningsnorm i barnehagene, 1000 flere barnehageplasser og økt engangsstønad for unge foreldre.

Verdig eldreomsorg 

– KrF prioriterer en verdig eldreomsorg. Vi vil ha økt legedekning på sykehjemmene for å gi eldre en bedre og tryggere hverdag.  Økt minstepensjon for enslige minstepensjoner er en viktig start på å løfte denne gruppen som ligger betydelig under EUs fattigdomsgrense.

Verdiskaping i hele landet

– Dessuten prioriterer vi verdiskaping i hele landet og tiltak mot ledigheten. Vi øker lærlingtilskuddet, oppretter flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og går i mot regjeringens forslag om momsøkning for reiselivet, som vil kunne true mange arbeidsplasser over hele landet. Den økende ledigheten er konsentrert om Sør- og Vestlandet. Derfor foreslår KrF en egen tiltakspakke mot ledighet i denne delen av landet på 250 mill. kroner. Pakken retter seg primært mot vedlikehold og rehabilitering av kirker og idrettsanlegg, som var utelatt fra regjeringens plan, poengterer Syversen.

– De store utgiftene i forbindelse med flyktningkrisen møter vi ved en betydelig redusert oljepengebruk på 8 mrd. kroner. Dette oppnår vi ved å gjøre endringer på utgiftssiden og gjennom en grønnere og mer sosial skatteprofil, der de som har mest, bidrar mest.

 

KrFs alternative budsjett har følgende hovedsatsinger:

  • Tidlig innsats i skolen: Norm for lærertetthet fra 1-4. trinn fra aug. 2016 (320 mill. kr)
  • Begynne opptrapping mot bemanningsnorm i barnehagen (300 mill. kr), 1000 flere barnehageplasser (87 mill. kr) og økt engangsstønad for unge foreldre (270 mill. kr)
  • Økt legedekning på sykehjem (500 mill. kroner) og økt minstepensjon for enslige minstepensjonister (223 mill. kroner)
  • Tiltakspakke mot ledighet på Sør- og Vestlandet (250 mill. kr) og satsing på infrastruktur og verdiskaping, ikke minst i distriktene
  • Satsing på langsiktig bistand og økt nødhjelpsbevilgning for å bidra til utvikling i fattige land på kort og lang sikt (790 mill. kr)
  • Bedre rammevilkår for frivillig innsats 
  • Tiltak mot vold mot barn
  • Grønnere og mer sosial skatteprofil

 

Her finner du pressehefte og tabeller for KrFs alternative budsjett 2016.