Aktivt og bærekraftig landbruk for framtida

Rogaland er et matfylke, det gir oss et ekstra ansvar for god bruk av ressursene framover. Vi må ta vare på matjorda og fortsette å legge til rette for en bærekraftig og levende norsk matproduksjon i årene som ligger foran!

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF er opptatt av at vi tar vare på matjorda i fylket vårt.

Landbruk er viktig for Rogaland og Norge. Rogaland KrF er glad for at KrF i regjering legger til rette for et aktivt og framtidsretta landbruk i hele landet. Det skaper aktivitet, bosetting og arbeidsplasser i små og store lokalsamfunn. Et bærekraftig og levende landbruk er god næringspolitikk, god distriktspolitikk, og gir oss noe av verdens beste og tryggeste mat, med lite sprøytemidler, lav antibiotikabruk og god dyrevelferd. Et aktivt landbruk er også en helt sentral aktør i det grønne skiftet og morgendagens grønne næringsliv.

  • Rogaland KrF ber regjeringen i årets jordbruksforhandlinger fortsette å legge til rette for et aktivt og framtidsretta landbruk i hele landet. Det å bruke flotte norske naturressurser til produksjon av sunn og trygg mat med høy kvalitet er noe av det mest bærekraftige vi kan holde på med. Det er forvalteransvaret i praksis.

Som et sentralt matfylke mener Rogaland KrF at vi har et ekstra ansvar for å ta vare på dyrka mark. Matjorda vår er gull verdt for oss. Det er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både for oss i dag og for framtidige generasjoner. Rogaland KrF er glad for at regjeringens nasjonale jordvernstrategi og økt fokus på jordvern har ført til at omdisponeringen de siste årene har gått kraftig ned. I 2018 og 2019 ble 3 600 dekar omdisponert, altså bare rundt halvparten av snittet under de rødgrønne.

Rogaland KrF ser med forventning frem til at regjeringen våren 2021 skal legge fram en oppdatert jordvernstrategi. Vi må ta godt vare på matjorda i framtida også. Det er viktig for oss som samfunn og for norsk matproduksjon, både i dag og for framtidige generasjoner.

  • Rogaland KrF mener det bør være et krav at nedbygging av matjord kun blir godkjent der det ikke finnes reelle alternativ, og at det må sikres reetablering av dyrka mark der en ikke kan unngå nedbygging av matjorda.

Staten stimulerer til produksjon av mat i heile landet via tilskuddsordninger. Fra 2017 ble kanaliseringspolitikken intensivert for å sikre økt kornproduksjon i områder som har naturgitte forhold til dette. Dette har fått enkelte uheldige utslag i Rogaland, da noen kommuner som har aktiv husdyrproduksjon stimuleres for produksjon av korn, på tross av at disse kommunene har store arealer som kun kan nyttes til beiting.

  • Rogaland KrF mener det er rett å stimulere til matproduksjon i samsvar med naturgitte forhold, men vi ønsker at regelverket gjennomgås. Dette for å sikre at kommuner med naturgitte forhold til husdyrproduksjon blir gitt rammevilkår til slik produksjon slik at tilskudd gis i samsvar med ressursgrunnlaget.

Basert på bl.a. resolusjonsforslag fra Bjerkreim KrF, Eigersund KrF, Lund KrF, Sokndal KrF, Gjesdal KrF og Strand KrF