3,5 millioner i kompensasjon pr pelsdyrgård

– Når er stort flertall på Stortinget er for en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge, har det vært viktig å sikre bøndene gode kompensjonsordninger, sier Olaug V. Bollestad, landbruks- og matminister. I gjennomsnitt vil staten bruke vil staten bruke om lag 3,5 millioner per pelsdyrgård på ordningene.

Illustrasjonsfoto av pelsdyrgård
Illustrasjonsfoto

Det er Bollestad som landbruks- og matminister som har ansvaret for å iverksette Stortingets vedtak om kompensasjonsordninger.

– KrF ønsket ikke en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge, men vi har forholdt oss til at et stort flertall på Stortinget er for avvikling.

Forbud av pelsdyroppdrett er et resultat av Jeløya forhandlingene der FrP, Høyre og Venstre ble enige om å avvikle pelsdyrnæringa. Disse sendte ut en offentlig høring med forslag om avvikling og en kompensasjon bestående av 5 års avviklingstid og 365 millioner kr i økonomisk kompensasjon.

– Da KrF kom inn i regjeringen var høringa ferdig, men vi bidro til at kompensasjon ble økt med det nesten dobbelt til ca. 650-700 millioner kr, forklarer Bollestad.

Hva slags kompensasjon får pelsdyrbøndene?

Kompensasjonsordningen er en kombinasjon av økonomisk kompensasjon og en relativt lang avviklingsperiode.

Pelsdyrgårdene skal kunne drive til februar 2025 og slik kunne gjennomføre en styrt avvikling med hensyn til hva som er mest gunstig økonomisk og praktisk for den enkelte pelsdyrgård. I tillegg er det gjort en utredning som viser at kombinasjon av avviklingsperiode og kompensasjon dekker Grunnlovens bestemmelser om erstatning.

Alle investeringer i bygg og anlegg tilknyttet pelsdyrvirksomheten som er regnskapsført og ikke blitt dekket over de årlige driftsregnskapene (avskrivinger) vil bli kompensert fullt ut. I tillegg gis det en generell kompensasjon som beregnes i forhold til antall tisper på gården.

– Alle kostnader knyttet til å rive og fjerne pelsdyrbyggene vil bli dekket, sier ministeren og fortsetter: – Bønder som nærmer seg pensjonsalderen og ikke får annen lønns- eller næringsinntekt får kompensert for lavere pensjonsutbetaling, mens bønder som vil omstille til annen virksomhet får en god tilskudds- og finansieringsordning som er opprettet særskilt for pelsdyrbøndene.

 

Vil følge kompensasjonsordningen tett

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har ansvaret for å fastsette en forskrift om kompensasjonsordningen, der Stortingets vedtak fra juni 2019 blir fulgt opp.

– I denne forskriften er det foreslått et eget punkt som følger opp Stortingets vedtak om at kompensasjonsordningen vil bli fulgt tett og eventuelt endret dersom det viser seg at pelsdyrbønder får en urimelig lav kompensasjon, sier hun.

Kompensasjonsordningen vil bli en regelstyrt ordning som gjør at alle pelsdyrbøndene vil få de utbetalinger de har krav på uavhengig av de årlige bevilgningene i Statsbudsjettet eller når de velger å avvikle driften.