2,4 milliarder til drahjelp for rusavhengige

– Rusavhengige og deres familier har i for lang tid blitt oversett. Planen som vedtas i dag skal sikre drahjelp til rusavhengige når det trengs som mest, sier Olaug Bollestad, nestleder og helsepolitisk talsperson i KrF.

Olaug Bollestad smiler

I valgkampen 2013 gav KrF et tydelig signal om at en ny regjering skulle resultere i en satsning på rusomsorgen. Det er en stor KrF-seier at det i dag avgis en opptrappingsplan med 2,4 milliarder kroner til rusomsorgen. I tillegg kommer veksten i tverrfaglige spesialisert rusbehandling (TSB), som er estimert til 770 mill. i samme periode.

– Dette er en stor dag først og fremst fordi tiltakene kan utgjøre en stor forskjell for den som sliter med rus og deres familier, sier KrF-politikeren.

Mange rusavhengige mister motivasjon i påvente av behandling. Altfor mange mangler bolig og oppfølging når de kommer tilbake til hjemkommunen. Bollestad er opptatt av at hullene i behandlingsløpet skal tettes:

– Sårbare personer med ruslidelser glemmes eller blir borte i systemene. Først når vi ser at vi evner å fange opp personer med ruslidelser tidlig, og sikrer god behandling og at de får hjelp til å mestre livet videre, først da lykkes vi, understreker Bollestad.

Savner fokus på forebygging og ideelle organisasjoner

– KrF så det som obligatorisk med en forebyggingssatsning i planen. Vi må forebygge også, ikke bare reparere. Denne delen har uteblitt. Derfor fremmer KrF sammen med Sp et representantforslag om en egen nasjonal alkoholstrategi, forteller Bollestad.

Ideelle aktører står for store deler av tilbudet til rusavhengige i dag og brukerne selv ønsker seg ofte til ideelle institusjoner:

-KrF er skuffet over at det ikke leveres varige løsninger for rusavhengiges fremste hjelpere, de ideelle og frivillige aktørene. Det må være politisk vilje til å satse på ideelle aktører. Det er nå store forventninger til den ventede komitebehandlingen av Lov om offentlige anskaffelser (Prop. 51 L) som kan avgjøre ideelles fremtid i Norge, avslutter Bollestad.