10 gode grunner til å stemme KrF

Det finnes mange gode grunner til å stemme KrF ved stortingsvalget 11. september 2017. Her er ti av dem:

Knut Arild Hareide
FOTO: AGNETE BRUN

1. Verdier som varer

Verdiene våre kan ikke tas for gitt. KrF vil ta vare på den kristne kulturarven. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er verdier å bygge framtiden på.
Det er verdier som bærer.

2. Tid og valgfrihet til familien

Trygge familier gir trygge barn. Det vil KrF legge til rette for. Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. Vi vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og permisjonsordninger som gir mer tid til barna.

3. Mer tid til hver elev

Alle elever trenger å bli sett. Flere lærere i klasserommet vil bidra til det. KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet.
Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette kampen mot mobbing.                 

4. Menneskeverd i alle livets faser

Alle mennesker er like mye verdt. Vi vil kjempe for menneskeverdet i alle livets faser.
Ingen skal sorteres bort! KrF ser nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov. Vi vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp.

5. På lag med de som trenger det mest

KrF vil ha et raust samfunn med plass til alle. 
Vi vil legge til rette for et inkluderende arbeidsliv der alle får bruke sine skaperevner og talenter. Ingen skal gis opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og innvandrere.
KrF vil gi gode behandlingstilbud til de som sliter med rus eller psykisk helse, også i regi av frivillige aktører. KrF vil bekjempe vold og overgrep mot barn.

6. Verdig alderdom

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Når behovet for hjelp melder seg, skal eldre få tilbud om helsetjenester, egnet boform og annen støtte. KrF vil bidra til en verdig alderdom for alle.

7. Levende distrikter

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Vi trenger tryggere veier, bedre transportløsninger på jernbane, sjø og annen kollektivtrafikk og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet.

8. Verdiskaping

KrF vil legge til rette for ny skaperkraft. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital – verdiene som blir i bedriftene og skaper nye arbeidsplasser. KrF vil ha gode ordninger for næringsutvikling og gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

9. En offensiv klimapolitikk

Norge må ta sitt ansvar for å redusere klimaendringene, både gjennom å kutte i utslippene nasjonalt og å bidra aktivt internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

10. Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser

Vi må aldri bli oss selv nok!  KrF står i front i kampen mot menneskehandel – vår tids slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. Bistand har bidratt fremgang innen utdanning, helse og godt styresett i mange land. KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet.
Det er ingen grenser for menneskeverdet. 

Se også listen på nynorsk her