10 gode grunner til å stemme KrF i Moss

Kasy Galgalo og FInn Jensen fra Moss KrF

1. Livsglede i eldreomsorgen

KrF vil at alle sykehjem i kommunen blir sertifisert som et Livsgledehjem og ha aktivitører på alle avdelinger. Livsgledehjem er et systemverktøy som sikrer at hver enkelt pasient får tilrettelagte aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver eneste uke.

2. Psykisk helse

KrF vil styrke lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp og arbeide for å etablere Mossehjelpa – En dør inn for psykisk helsehjelp.

3. Prioritere barn og unge

Det skal være godt å vokse opp i Moss. Barndommen legger grunnlaget for resten av livet. KrF vil derfor prioritere hensynet til barn og unge i alle saker og sloss med nebb og klør for skole, barnehage, barnevern og PPT i alle budsjettsaker.

4. Mer læring gjennom lek i skolen

6-åringer lærer best gjennom lek og aktivitet. Derfor vil KrF erstatte ipad og stillesitting med aktivitet og lekbasert undervisning for førsteklassingene.

5. Handlingsplan mot mobbing

Alt for mange barn sliter med å gå på skolen på grunn av mobbing. KrF vil at det utarbeides en handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing i skolen. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag.

6. Trygge og gode barnehager i nærmiljøet

KrF vil innføre to barnehageopptak i året og øke barnehagekapasiteten slik at alle som ønsker kan få plass i en barnehage i nærmiljøet. Vi ser ideelle og private barnehager som en berikelse til barnehagetilbudet i kommunen.

7. Alle skal ha råd til å delta på fritidsaktiviteter

KrF vil innføre Fritidskortet i Moss. Fritidskortet gir alle barn mellom 8-15 år 2000 kr i året som de kan bruke til å betale kontingent på akkurat den fritidsaktiviteten de selv ønsker.

8. Levende nærmiljø

KrF vil vi jobbe for gode sosiale møteplasser og levende nærmiljø i alle deler av kommunen vår. KrF vil legge til rette for frivilligheten i kommunen og sikre stabile økonomiske rammer for lag og foreninger.

9. Forebygge rasisme

Alle innbyggere i Moss skal oppleve seg som en likeverdig del av fellesskapet, uavhengig av kulturell bakgrunn eller etnisitet. KrF vil utarbeide en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og arbeide aktivt for mangfold og inkludering.

10. Trosfrihet

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven og løfte menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret i politikken i Moss. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med andre mennesker og kulturer. KrF er opptatt av at alle mennesker har rett til å praktisere sin tro.