Menneskeverd fra livets start til livets slutt

KrF skulle ønske at det ikke var realisme i en utvidelse av abortloven. Men når 4 av 5 venstresidepartier går til valg på et program som slår fast at de vil kjempe for nettopp det, så kan det faktisk skje. KrF tar tydelig til motmæle. Ikke fordi det er valgkamp. Ikke fordi vi har enkle og bastante svar, men fordi det vil være svært dramatisk og et stort tap for det universelle menneskeverdet dersom dette faktisk skjer.

KrF ønsker en lov som legger til grunn at det ufødte barnet har menneskeverd, men 4 av 5 politiske partier på venstresiden ønsker en radikal utvidelse av dagens lov.

Ap og MDG vil utvide grensen til uke 18 i svangerskapet, mens Rødt og SV peker på uke 22. Begge forslagene innebærer en alvorlig svekkelse av samfunnets vern av det ufødte barnet. En grense på uke 22 vil bety at det ufødte barnets rettsvern fjernes helt frem til levedyktighet. I Norge har man klart å redde barn født helt ned til uke 23.

I dag har det ufødte barnet et gradert rettsvern som øker med svangerskapets lengde. Grensen for fri abort går ved uke 12 i svangerskapet. Etter dette kan man ta abort på visse vilkår. Det er en såkalt nemnd bestående av to oppnevnte leger som avgjør om vilkårene er oppfylt.

At det finnes kriterier som blir vurdert av fagpersoner viser at det ufødte barnet har verdi og har krav på en beskyttelse. Nemndene skal også fungere som en støtte til den gravide, som står i et vanskelig valg og som ofte er i en vanskelig situasjon når abort sent i svangerskapet blir aktuelt. 

Ved å fjerne nemnden fjerner man samfunnets ordning for å gi fosteret beskyttelse. Det er derfor det er så alvorlig når flere partier nå går til valg på å fjerne dette vernet frem til uke 18 eller helt til 22.

Å avvikle nemdene kan også bety at færre får støtte, veiledning og faglige råd. Det er ikke veien å gå. Vi må styrke og sikre faglig og mellommenneskelig kompetanse rundt gravide i en vanskelig situasjon, ikke fjerne den.

Anerkjennelse av det ufødte barnets menneskeverd er viktig, men ikke nok. KrF mener det må til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd. Vi vil legge til rette for et samfunn med plass til alle. 

Et slikt løft bør legge vekt på å:

  • Forebygge uønskede graviditeter. Ungdom og unge voksne må sikres et bedre tilbud om rådgivning og veiledning ved å styrke tjenestene og organisasjonene som gir slike tilbud. Seksualundervisningen må vektlegge grensesetting, og prevensjon må være lett tilgjengelig. Ungdom mellom 16 og 26 år skal sikres gratis prevensjon. 
  • Sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet. Alle gravide må sikres informasjon og nøytral veiledning – og samfunnet må stille opp med støtte til gravide i vanskelige livssituasjoner. Ordningene rundt fødsel må sikre at alle gravide har økonomisk trygghet i svangerskapet ved å øke studiestipend og engangsstønad. 
  • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Likeverdsreformen må følges opp og videreføres slik at alle familier har «én dør inn» til det offentlige hjelpeapparatet og en fast koordinator med kapasitet og kompetanse til å bistå familiene.
Illustrasjonsbilde mor og barn