Kommuneprogram 2023-2027

Vestby Kristelig Folkeparti 

Program for kommunestyreperioden 2023 – 2027 

GRUNNSYN 

Kristelig Folkeparti mener at det kristne verdisyn må legges til grunn for all politisk virksomhet. Vi vil at kristent menneskesyn, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnsutviklingen. Hensynet til de svake i samfunnet må gis høy prioritet og skal gjennomsyre KrFs politikk. Videre har menneskene fått til oppgave å forvalte jordens ressurser slik at alle får glede av dem, og slik at skaperverket ikke blir ødelagt.  

Vi trenger et samfunn hvor vi bryr oss mer om hverandre. Vestby KrF mener at økt levestandard ikke nødvendigvis gir økt lykke. 

PARTIPOLITIKK I VESTBY 

KrF ønsker å bidra til en politisk atmosfære der gode forslag kan bli vedtatt selv om de ikke ble foreslått av eget parti. 

SAMARBEID 

KrF vil foretrekke et sentrum-høyre samarbeid om ordfører i kommende periode. 

BARN OG OPPVEKST 

BARNEHAGE 

Det er gledelig at Vestby kommune har full barnehagedekning. KrF vil fortsatt arbeide for fleksible løsninger og variasjon i tilbudet slik at familiene har valgfriheten mellom heltidsbarnehager, korttidsbarnehager, åpne barnehager, familiebarnehager og naturbarnehager.  

KrF er positive til private barnehager og til åpen barnehage for barn uten barnehagetilbud. Foreldrene må få reelt valg av barnehage. Det er viktig at det samordnede barnehageopptaket likebehandler alle barnehagene. 

SFO 

KrF ønsker å opprettholde dagens fleksible SFO-tilbud som gjør det mulig å velge opphold også 1 eller 2 dager i uken.  

Vi ønsker også at SFO tilbyr varmmat to dager i uka. 

SKOLE 

I skole og barnehage må det legges vekt på trivsel og trygghet. Det gir gode læringsmiljøer.  

KrF ønsker at 1. klassinger skal ha en mykere overgang fra barnehage, med fokus på lek og sosialisering. 

KrF ønsker mer kontakt mellom kirken og skolen i Vestby. Kirken bør involveres i undervisningen om kristendom i skolen. På samme måte mener KrF det er naturlig å la de ulike livssynene få være synlig i skolen. Dette i motsetning til en skolepraksis med tendens til å usynliggjøre alle trosretninger i frykt for å støte noen.  

Tilpasset og likeverdig opplæring (differensiert undervisning) for alle elever i grunnskolen er et grunnleggende prinsipp. Det må arbeides aktivt med å gjøre de unge bevisste på holdninger, verdisyn og livsstil. 

Det er viktig å opprettholde den pedagogisk-psykologiske tjenesten og å ha en god logopedtjeneste. Logopeden må gi tilbud ved behov på den enkelte skole. Det må avsettes tilstrekkelig mange spesialundervisningstimer til elever med særskilte behov (individuell opplæringsplan).  

KrF mener Vestby bør ha ungdommens kommunestyre fordi det skaper engasjement blant elever, lærere, foreldre og gir praktisk opplæring i demokrati. 

KrF vil fortsatt prioritere arbeider for mobbefrie skoler, barnehager og SFO i Vestby.  

KrF mener det er viktig å arbeide målbevisst for å forebygge problemadferd i skolen for å unngå skoletapere. Ungdommen er en viktig ressurs. 

Dagens ungdom trenger i sterkere grad å bli utfordret til engasjement for andre mennesker og saker som er viktige for en positiv samfunnsutvikling. 

Den enkelte skole må kunne fungere som et kultursentrum i sitt lokalmiljø ved at skolelokalene kan brukes av andre enn skolen utenom undervisningstiden. Dette må være billig for brukerne. 

I dag er det ingen friskoler i Vestby, men foreldre har frihet og rett til å bestemme innholdet i oppdragelsen, og da må vi tillate et alternativ til den offentlige skolen. Vi er derfor positive til eventuell oppstart av friskoler. 

Svømmeopplæringen må følges opp og gjennomføres. 

Styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at skolen ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen. Skolen skal ikke være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes («rosa kompetanse»). 

HELSE OG OMSORG 

BARN OG UNGE 

KrF vil arbeide for lavterskeltilbud for å forebygge og helst stoppe en negativ utvikling tidlig og støtte barnevernets viktige oppgave. En måte er å tilby kurs for å styrke og trygge foreldre i foreldrerollen.  

KrF vil prioritere forebyggende helsearbeid rettet mot barn, unge og familier. Vestby må opprettholde en velfungerende skolehelsetjeneste. Vi vil gå inn for en styrket beredskap og økt innsats innenfor barne- og ungdomspsykiatrien i kommunen. Det bør være lege på ungdomshelsestasjonen.  

KrF vil arbeide for å påvirke fylkeskommunen til å tilby skoletannlegetjeneste i Vestby kommune (Son). For mange er det langt til dagens tilbud på Ås.  

KrF ønsker helsestasjon i Son. 

TILTAK FOR TRYGG OPPVEKST – NETTVERKSBYGGING 

KrF vil søke å samle de ressurser som de voksne utgjør i kommunen. Dette vil ansvarliggjøre flere og styrke arbeidet mot et felles mål: Gode oppvekstvilkår i hele kommunen. 

 • AlleMed-koordinator,  ungdomslos og “jeg har trua” er gode tiltak som bør fortsette. 
 • KrF vil opprette en SLT-koordinatorstilling (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak for barn og unge). Dette for å samle alle ressurser i en helhet der de enkelte etater samhandler for god oppvekst.  
 • KrF vil prioritere forebyggende helsearbeid blant barn og unge – herunder styrke beredskapen i barne- og ungdomspsykiatrien.  

RUS 

Gjennom en aktiv rusmiddelpolitikk vil vi spare mennesker for lidelse og samfunnet for kostnader. 

Vi vil arbeide for  

 • SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Vestby/Follo. 
 • at inntektene som kommunen får i alkoholavgifter, fortsatt øremerkes kontroller, forebyggende og holdningsskapende edruskapsarbeid og opplysningsvirksomhet. 
 • at det gjennomføres restriktive alkoholtiltak, som alkoholfrie soner, færre salgssteder og kortere salgstid. 
 • at utelivsbransjen skal få raskt svar på skjenkesøknader.  
 • at skjenkebevillinger raskt skal kunne inndras ved overtredelser slik som skjenking til mindreårige.  
 • å gjøre Vestby til en foregangskommune i kampen mot tobakk ved for eksempel skoleprogrammer og restriksjoner på røyking ved kommunale bygg. 
 • at skolene ikke blir en markedsplass for rusmidler. Det må være våkne voksne til stede i skolehverdagen. 
 • forbud mot snus og røyk på skolen. 
 • rusforebyggende tiltak allerede i barneskolen – bevisstgjøring av foreldregruppen.  

ELDREOMSORG 

KrF ønsker en eldreomsorg som gir hver enkelt et riktig pleie- og omsorgstilbud ut fra de faktiske behov. Pleietrengende skal ha et eget reelt valg. Alle må få bo i sitt eget hjem så lenge det er forsvarlig.  

Det legges vekt på å ha et tilstrekkelig tilbud av korttidsplasser ved sykehjemmet for å dekke pårørendes behov for avlasting. Noen plasser bør være øremerke opptrening av beboere med særskilte opptreningsbehov. Det må være plass ved sykehjemmet til å ta imot beboere med akutt behov for pleie og døgnkontinuerlig omsorg. 

KrF vil etablere et team med et godt faglig tilbud til alvorlig syke og døende (palliativt team). 

​​KrF sier ja til Peterstiftelsens planer om hospice på Brevik (Solåsen). Det betyr også ja til boliger på deler av tomten som et nødvendig bidrag til finansiering.​     ​​ 

​​​​​ 

​​Flere omsorgsboliger etter hvert som behovet øker (flere blir eldre).​ 

ANNET INNEN HELSE OG OMSORG 

​​​Det er viktig med tilstrekkelig antall boliger for funksjonshemmede. I perioden vil vi arbeide for tilrettelagt botilbud også sør i kommunen. ​​ 

​​​     ​​ 

En omsorgsbolig disponeres som gjennomgangsbolig for yngre, fysisk funksjonshemmede (trafikkskadde o.a.). 

KrF vil prioritere avsetninger til omsorgslønn. 

Distriktspsykologisk senter akutteam (ambulerende team) bør ha åpent hver helg. 

Vi vil stimulere den frivillige hjelpeinnsatsen som gjøres av enkeltmennesker og i regi av menigheter og organisasjoner. Vi vil støtte frivillig helse og omsorgsarbeid, samtalegrupper, sorggrupper og tiltak som reduserer isolasjon og ensomhet. Frivillighetssentralen er i denne sammenheng svært viktig. Vi vil sikre lønns- og driftsmidler for frivillighetssentralen, så den fortsatt kan drives – med besøkstjeneste, hjelpetjeneste, informasjons- og rådgivningstjeneste, kurstilbud, kontaktskapende tiltak osv. 

KrF vil tilby hjelp til spilleavhengige. 

KIRKE, KULTUR OG FRITID 

KrF vil 

 • stimulere til et mest mulig variert kulturtilbud.  
 • støtte kulturskolen som bør få et bredere tilbud enn i dag for å nå flest mulig barn. Mekking, snekring og maling er eksempler som mangler i dag. 
 • sikre gode økonomiske rammer for Den norske kirkes arbeid og legge til rette for ulike trossamfunn. 
 • at Vestby fortsatt tar vår del av et nasjonalt ansvar for å bosette og integrere flyktninger. 

​​​ 

KrF mener et prioritert mål må være å bekjempe voldspåvirkning og å gi økte muligheter for voksenkontakt. Natteravnene er et utmerket tiltak i så måte. 

Det må gis støtte til lokale, rusfrie kulturaktiviteter i de frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Tiltak for barn og unge og aktiviteter for barn og voksne sammen prioriteres, som for eksempel idrett, turløyper, generasjonskafé, sang- og musikkaktiviteter. 

Kommunen kan glede seg over å ha en kulturkirke. KrF vil være en støttespiller for kulturkirken i Son.   

For å bedre samlivet og å forebygge skilsmisser bør det legges til rette for samlivskurs med kvalifiserte kursholdere. Kurset «Godt samliv» for nybakte foreldre bør videreføres. 

Integrering av flyktninger i Vestby må sies å være vellykket. KrF vil at Vestby fortsatt er positive til bosettingsanmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Vi vil arbeide for å integrere dem i lokalsamfunnet. Samtidig ønsker vi å stille krav til flyktninger om deltakelse i samfunnet, norskopplæring og respekt for norsk lov.  

KrF vil ha bibliotektilbud i Vestby og Son, med publikumsvennlig åpningstider.  

Arbeide for utleietilbud av sports- og fritidsutstyr til barn og unge. 

Foreninger som arbeider ut fra religiøse eller ideologiske interesser, bør også være berettiget kulturstøtte. 

TRAFIKKMILJØ 

Det må være et godt busstilbud mellom boligområdene og butikksentrene i kommunen også på kvelder og helligdager. ​     ​ 

Matebusstilbudet til jernbanestoppestedene (Vestby og Sonsveien) er viktige, og kommunen må videreformidle pendlernes behov til regionale myndigheter. 

KrF mener god merking av gang-, sykkel- og ridestier i Vestby er viktig og merkingen bør sjekkes årlig. 

Trafikksikkerhetstiltakene må i første rekke ta sikte på å sikre skoleveier og sikre av- og påstigning ved skoler og barnehager. Dette skal vi oppnå ved å arbeide for fartshumper rundt skoler og utbygging av gang- og sykkelstier. 

KrF går inn for å utvide pendlerparkeringen på Sonsveien og Vestby stasjon. Vi vil jobbe for at det også i framtiden skal være rimelig å parkere der. 

  
 

MILJØ, BOLIG OG NÆRINGSLIV 

MILJØ 

Støtte tiltak som renser, reduserer og stanser utslipp til Oslofjorden.  

 • Forberede oss på strengere krav til nitrogenrensing av avløpsvann til ytre Oslofjord.  
 • Tilrettelegge for tømming av septikk for fritidsbåter og bobiler i kommunen. 

Kommuneplanen rulleres hvert 4. år. KrF mener at kommunen skal: 

 • bevare turområder framfor å bygg ut Liabråten (øst for Deør) 
 • la IKEA-jordet forblir jordbruksareal 
 • si nei til godsterminal i Vestby. 

KrF vil påse at kommunen følger opp vedtak om arealregnskap og klimaregnskap på en god måte. 

KrF vil fortsatt arbeide for fri ferdsel i strandsonen. 

KrF mener det fortsatt er viktig å fokusere på redusert avfallsproduksjon og kildesortering i miljøarbeidet.  

Hageavfall bør kunne leveres gratis hele året.  

Vestbys kommunale forbud mot brenning i LNF-områder er strengest i Follo og bør mykes opp. 

Vern av dyrket mark må veie tungt ved all arealplanlegging.  

Ved store utbygginger er det viktig å tenke «ferdselskorridorer» for vilt og mennesker (f.eks. skiløyper). 

Legge til rette for at Svartåshytta blir brukt også av kommunes skoler, barn og unge. 

Nærhet til friområder er et av fortrinnene Vestby har. Det er viktig å være bevisst på å bevare slike områder som Vardåsen (Laksa i Son).  

Uteareal og lekeplasser for barn er viktig å bevare og utvikle i boligområder slik at barn og familier får uformelle møteplasser. 

KrF vil støtte opparbeiding av en ny lysløype til erstatning for den som ble borte ved Sole. 

Kommunen bør selge gamle bygninger som de eier, men ikke lenger bruker.  

Fjordforbindelse bør skje med ferje (riksvei 19) og utvidelse av Drøbaktunnelen (riksvei 23) til to tunnelløp. Vi ønsker ikke å bygge fjordkryssing i Vestby kommune. 

Arbeide for lånesykler ved Vestby og Son stasjon. 

BOLIG 

KrF forholder seg til at 80 % av nybyggingen skal skje som utvikling av tettstedet Vestby som kommunesenter og stasjonsby. Den regulerte boligreserven er stor i Vestby, og KrF ser få behov for å regulere nye større boligområder i perioden 2023 – 2027.  

Begrense byggehøydene i Vestby sentrum til det som er vedtatt. 

Boligbygging må planlegges med tanke på å dekke behovet til kommunens innbyggere. Dette betyr bl.a. større vekt på rimelige boliger for førstegangsetablerere. Sannsynligvis kan dette best skje i borettslagsleiligheter. 

Det legges til rette for seniorboliger. 

Boligbyggingen må også ha som mål å vedlikeholde et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag i de enkelte lokalsamfunn (Hølen, Garder og Hvitsten).  

Full selvfinansiering av vann, avløp, renovasjon og feiing legges fortsatt til grunn for beregning av de tekniske avgiftene.  

Det bør fortsatt være boplikt ved kjøp eiendommer i Son og Hvitsten sentrum. 

NÆRINGSLIV 

KrF vil bidra til å gjøre den kommunale næringsplanen mest mulig konkret og stimulere til nyetableringer slik at kommunen får flere arbeidsplasser og færre pendlere. Vestby er kjent for en imøtekommende og ubyråkratisk kommunal holdning og saksbehandling overfor næringsliv som vil etablere seg. Dette må fortsatt tilstrebes. 

Vestby har en sentral beliggenhet som etter hvert vil ha stor tiltrekning ikke bare på arealkrevende logistikkbedrifter. KrF mener Vestby kan si nei til noen lagerbygg for å spare arealer til et mer variert næringsliv.  

KrF vil støtte tiltak for markedsføring av kommunen i samarbeid med det lokale næringslivet. 

I «gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering» bør det vurderes reduserte gebyrsatser for planer som gis avslag slik mange kommuner allerede har. 

KrF vil etablere flere kommunale lærling- og praksisplasser. 

Ja til søndager som en annerledes dag – Nei til søndagsåpne butikker. 

ØKONOMI 

Å tjene pengene før en bruker dem bør være en hovedregel. God økonomisk husholdning og balanse mellom verdiskapning og forbruk er nødvendig for å sikre velferden på lang sikt. Det har vært lav rente og mulighet til å tilbakebetale på kommunens gjeld som er svært høy. Med renteoppgangen vil kommunen ha nok med å betale renter, og vil neppe kunne redusere gjelden. 

Kommunale avgifter skal ikke øke ut over prisstigningen. Det er viktig for dem med lavest inntekt. 

KrF vil bidra til at kommunen våger nytenkning. Konkurranseutsetting og interkommunalt samarbeid bør vurderes for flere kommunale oppgaver. Å få mest mulig tjenester for innbyggerne ut av de pengene kommunen har, er et mål.  

De store utbyggerne må ta delansvar for utbygging av lekeplasser mv. i tillegg til vei, vann og kloakk. 

KrF vil arbeide for at kommunene skal få igjen større del av bedriftsbeskatningen slik at vi får noe igjen for den aktive næringspolitikken vi har ført. Det kan gi oss økt handlefrihet. 

En standardheving på vedlikeholdet av kommunale bygninger er nødvendig. Hovedregelen må være at vi tar vare på og utnytter eksisterende bygg og anlegg før vi bygger nytt. Vi vil tilbakeføre noe ansvar for vedlikehold og drift av idrettsanlegg til brukerne (idrettslagene). 

Vestby KrF er mot eiendomsskatt på private boliger, fordi det er en usosial skatt uavhengig av inntekt. Eiendomsskatt på næring bør brukes til nedbetaling av gjeld.  

KOMMUNESAMMENSLÅING 

Vestby KrF mener at kommunen slik den framstår i dag klarer å ta seg av tilbudene til innbyggerne. Det er ingen selvfølge at stort vil bli bedre. Vestby KrF mener derfor at kommune bør bestå slik den er i dag uten å slås sammen med andre kommuner.