Kommuneprogram 2023-2027

STRAND KrF – valgprogram 2023-2027

Vårt verdigrunnlag

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Noe å leve for

Den frivillige innsatsen som gjøres i våre lag og ideelle organisasjoner – som menigheter, organisasjoner og idrettslag – er uvurderlig for trivsel, livskvalitet og trygge lokalsamfunn.

KrF vil:

 • støtte opp om idrettslagene og styrke bidragene til drift og anlegg.
 • sørge for en rettferdig fordeling av tilskudd mellom de ulike idrettslagene.
 • øke den aktivitetsbaserte støtten til arrangementer for barn og unge i regi av frivillige aktører.
 • innføre fritidskortet for barn og unge i Strand.
 • arbeide for svømmebasseng på Tau.
 • utrede kulturhus på Jørpeland i samarbeid med næringslivet.
 • stimulere til flere organiserte aktivitetstilbud for seniorer gjennom frivillige lag og organisasjoner, som f.eks.

«Tirsdagstur-gjengen» og «Livsglede for eldre».

Menneskeverd

Livskvalitet og verdighet i alle livets faser er en hovedsak for KrF. KrF vil:

 • si «Ja til livet!» ved å støtte tiltak som øker livskvalitet for mennesker i alle livets faser.
 • bidra til å redusere aborttallene ved bl a å sikre god dekning av helsesykepleiere og aktivt holdningsskapende arbeid på skolene.
 • bidra til å forebygge uønskede svangerskap, f.eks ved å gi tilskudd til frivillige grupper som jobber med veiledning, konkret livshjelp etc.
 • bidra til å redusere ensomhet og utenforskap, som f eks besøkstjeneste til eldre og skyss til arrangement.
 • tilrettelegge for god palliasjon ved livets slutt, enten i hjemmet eller på institusjon.

Familie og samfunn

For KrF er familien grunncellen i samfunnet. Vi vil legge til rette for at familiene blir trygge baser, og at de selv skal få bestemme hvordan livene skal organiseres.

KrF vil:

 • sikre valgfrihet for familiene ved å starte forsøk med kommunal kontantstøtte for 2-åringer.
 • styrke familiene gjennom blant annet støtte til samlivskurs og familieveiledning.
 • støtte arbeid som gjøres med sorggrupper, også arbeid med grupper for mennesker som opplever sorg og tap etter samlivsbrudd.
 • motarbeide rusmisbruk og særlig styrke rusfrie tiltak for barn

og unge. Vi vil ha fokus på alkoholfrie soner i samfunnet generelt, men særlig der barn og unge møtes.

 • sikre ettervern av rusavhengige og gi støtte til pårørende.
 • jobbe for gratis busstilbud for barn og unge i Strand.

Utenforskap og integrering

Utenforskap er et økende problem i samfunnet generelt – også i Strand. I kommunen vår er det en stor gruppe som faller utenfor arbeidslivet og det sosiale livet av ulike årsaker. Dette kan være på grunn av sykdom, rusmisbruk, arbeidsledighet, svak økonomi, psykisk helse eller andre årsaker. Det er også viktig at Strand kommune tar aktivt del i integrering av en stadig mer flerkulturell befolkning.

KrF vil:

 • oppmuntre bedrifter til å ta imot innvandrere i språk- og arbeidspraksis.
 • aktivt jobbe for at arbeidssøkende innvandrere ikke blir diskriminert på bakgrunn av navn, religion eller andre årsaker.
 • forebygge rasisme ved å legge til rette for holdningsskapende arbeid i skolene.
 • styrke arbeidet med selvmordsforebygging.
 • bedre oppfølging av de som er uføre eller på veg til å bli det.
 • yte økonomisk aktivitetsstøtte til konkrete integreringstiltak som språkkafeer og andre møteplasser som fremmer integrering.
 • legge til rette for årlige dialogmøter i samspill med de ulike tros- og livssynsamfunnene i Strand.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenestene skal baseres på respekt for hvert enkelt menneske. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og prege helsetjenestene i Strand kommune. Et bærende prinsipp er at kommunens tjenester skal tilpasses den enkeltes behov, uavhengig av hvor de bor.

KrF vil:

 • i løpet av perioden få på plass en konkret plan for utbygging av nødvendige helse- og omsorgsplasser innen «framtidens omsorg» i Strand.
 • legge til rette for bofellesskap for eldre i privat regi, noe som

kan gi økt trygghet for de som bor hjemme.

 • at Strand kommune skal videreutvikle pårørende-arbeidet. Pårørendes innsats for hjelpetrengende og syke skal understøttes gjennom økonomiske ordninger. Her kan det eventuelt igangsettes pilotprosjekter.
 • sikre varierte og verdige boligtyper og botilbud slik at ungdom og mennesker med hjelpebehov kan ha et godt tilbud.
 • styrke hjemmetjenestene og den ambulerende miljøtjenesten.
 • gi gode avlastningstilbud til pårørende med store omsorgsbyrder. KrF vil utvide tilbudet med avlastningsplasser.
 • videreutvikle arbeidet med velferdsteknologi for å styrke hjemmebaserte tjenester, slik at eldre kan være trygge og bo hjemme lengst mulig.
 • etablere ordning for livssynsoppfølging (åndelige behov) ved eldre- og sykehjem i samarbeid mellom ulike livssynsorganisasjoner.
 • styrke brukerinvolveringen i alle tjenester innen helse og omsorg.

Oppvekst i barnehage og skole

Barna er framtida vår, og vi vil arbeide for at hverdagen i barnehage, SFO og skole blir en god opplevelse. Vi ønsker barnehager og skoler med profesjonelle medarbeidere der trivsel, kreativitet og dannelse får blomstre.

KrF vil:

 • sikre videre nybygging og oppgradering av de kommunale skolebyggene.
 • videreføre tidlig innsats i barnehage og skole slik at det settes inn ekstra ressurser for de yngste.
 • ha mer læring gjennom lek i 1. klasse, for å sikre en mykere overgang mellom barnehage og skole
 • sikre nok ressurser til spesialundervisning.
 • styrke det felles skoleforumet slik at forumet blir en arena for god erfaringsutveksling mellom offentlige skoler og friskoler.
 • sikre friskolenes plass i kommunen som det positive supplementet de representerer. KrF vil legge til rette for utvidelsesmuligheter for friskolene.
 • styrke arbeidet med å sikre flere læreplasser lokalt, både innen kommunens egne virksomheter, men også ved å styrke krav om lærlinger ved kommunale innkjøp og anbud.
 • legge til rette for mer praktisk undervisning.

Omgivelsene rundt oss

Vi i Strand er heldige som er omgitt av en fantastisk natur med fjord og fjell.

KrF vil:

 • styrke Jørpeland som regionsenter i Ryfylke og bidra til utviklingen av Tau som et levende sentrumsområde.
 • øke Jørpeland og Tau sin attraktivitet for næringslivet. Videreutvikle Jørpeland som knutepunkt for turismen til Preikestolen, som vertskommune.
 • skape levende sentrumsområder på Jørpeland og Tau med fokus på gode byrom og tilstrekkelig med grøntarealer. Det er viktig å tilrettelegge for møteplasser for alle aldersgrupper
 • legge til rette for sentrums-aktiviteter, særlig for barn og ungdom.
 • ferdigstille torg på Tau med badeplass.
 • utnytte rundkjøringene i kommunen til utsmykking og informasjon.
 • etablere miljøgate på Jørpeland.
 • videreutvikle tilretteleggingen av turveier, båtplasser, badeplasser og merking av stier slik at allmennheten i enda større grad kan få glede av naturen i kommunen.
 • arbeide målrettet med å tilrettelegge for økt tilgjengelighet for

alle, uansett forutsetninger, f eks ved at det er enkelte badeplasser, fiskeplasser og turveier som er universelt utformet både på Tau og Jørpeland.

 • støtte opp om tiltak og ordninger som sikrer miljøet og naturen rundt oss.

Næringsliv og turisme

Bærekraftige arbeidsplasser og bedrifter er en forutsetning for bosetting, aktivitet og velferd. Det er viktig at næringslivet og kommunen spiller på lag for å finne gode løsninger.

KrF vil:

 • at kommunen skal være støttespiller for både nye og etablerte bedrifter med en rask og positiv saksgang. Vi ønsker tidlig og god dialog mellom næringsliv og kommune i viktige saker.
 • oppmuntre til utvikling av energieffektiviserende teknologi.
 • sikre byggeklare næringstomter på stålverksområdet og i Nordmarka. Sikre krafttilgang til Nordmarka.
 • tilrettelegge for landbruksnæringen. Vi vil opprettholde matproduksjonen og holde kulturlandskapet åpent.
 • jobbe for at landbruket i hele Strand kommer i samme tilskuddssone (5) som tidligere Forsand kommune.
 • i større grad utnytte potensialet som ligger i turiststrømmen til Preikestolen og Lysefjorden, ved at Strand nå er vertskommune også for selve Preikestolen.
 • tilrettelegge for bærekraftig havbruk i Strand.

Samferdsel

God samferdsel er avgjørende i hverdagen vår, både for skole, jobb, næringsliv og fritidsaktiviteter. KrF vil særlig jobbe for å gjøre det enklere å komme seg fram på sykkel og forbedre kollektivtilbudet.

KrF vil:

 • oppgradere veistrekningen Tau- Fiskå.
 • bedre busstilbudet Tau-Fiskå.
 • jobbe for å realisere sykkelvei mellom Tau og Nordmarka.
 • utbedre sykkelstien mellom Grønevoll og Jørpeland.
 • tilrettelegge for trygge skoleveier ved å få flere opplyste krysninger, lyspunkt og gang- og sykkelveier.
 • Jobbe for en mer rettferdig Hjem-jobb-hjem-ordning.
 • jobbe kontinuerlig for et godt kollektivtilbud mellom Strand og Nord-Jæren, og internt i kommunen.
 • øke antall parkeringsplasser på Solbakk.

Kommuneutvikling

Som en sentral ryfylkekommune forventer Strand en videre vekst i innbyggertallet. Det er viktig at kommunen tar grep om utviklingen og gjør Strand attraktiv for tilflyttere.

KrF vil:

 • redusere bomtakstene i Ryfast, for å sikre tilflytting og gjøre det mulig for barnefamilier og andre å bo i Strand.
 • sette økonomi – «pengesnakk» – i fokus – jobbe for at enkeltmennesker og familiers økonomi blir satt på dagsorden.
 • at Strand fortsatt skal være en naturlig del av Ryfylke. Ved en eventuelt ny runde med kommunesammenslåinger vil derfor Hjelmeland være et naturlig valg.
 • fortsatt jobbe for at resten av gamle Forsand kommune kan bli en del av Strand.
 • søke et bredere samarbeid med flere kommuner innen viktige fagfelt som for eksempel helse og barnevern.
 • opprettholde dagens tilbud og beliggenhet for skoler, barnehager og eldresenter.
 • ta hele kommunen i bruk. Tilrettelegge for bosetning i bygdene våre, og gi utkantmidler som kan bidra til bolyst i utkantene.
 • jobbe for å få til en differensiert jordvernstrategi for å sikre både matjord og bolyst i distriktene.
 • løfte frem betydningen av et levende landbruk og en god forvaltning av kulturlandskapet i kommunens reiselivssatsing.
 • utvikle Strand som matkommunen i Ryfylke
 • arbeide for å utvide vann- og avløpsnettet i hele kommunen, også i utkantene.