Samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2023-2027

Ny giv for Stavanger

Påtroppende politisk flertall signerte 18. oktober samarbeidsavtalen for kommunestyreperioden 2023-2027, med KrF, Høyre, FrP, KrF, V og Pensjonistpartiet.

Henrik Halleland fra Stavanger KrF er varaordfører, og Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre er ordfører.

Fritidskort

Ett av de viktigste gjennomslagene for Stavanger KrF er at nå kommer det en universell ordning med fritidskort for alle unge mellom 6 og 18 år. Dette betyr at alle vil få 2000 kroner til å bruke på slike aktiviteter.

Økt samarbeid med frivilligheten

Det vil jobbes for rause, langsiktige og mer forutsigbare økonomiske ramme vilkår for frivilligheten.

Tro og livssyn

Tro- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn, der den enkelte innbygger skal få ta egne valg.

Utvikling av hele kommunen

Det skal utvikles et bygdevekstprosjekt i de områdene som har bosettingsutfordringer. I prosjektene skal kommunen, fylkeskommunen og innbyggerne i de aktuelle områdene delta.

Kommunedelsutvalgene skal få styrket budsjett til å
gjøre egne prioriteringer og iverksette tiltak som bidrar positivt til nærmiljøet.

Hav og landbruk

Stavanger har gjennom historien levd av, og vil også i fremtiden leve av havet. Havbruk blir en viktig næring i årene som kommer. Samarbeidspartiene er også opptatt av å tilrettelegge for økt landbruksproduksjon, med et mangfoldig utvalg av produkter med høy kvalitet.

Gode og trygge lokalsamfunn skapes i et samspill mellom enkeltmennesker, offentlige myndigheter, og privat og frivillig virksomhet.

Familie

I tillegg til innføring av løpende barnehagetopptak, vil en fjerne egenandel på SFO på alle trinn, inkludert i friskolene, for familier med lave og moderate inntekter.

Helse og omsorg/senior

En ønsker å realisere demenslandsby og få eget eldreombud.

Eiendomsskatt

Gjennom en gradvis opptrapping av bunnfradraget vil eiendomsskatten fases ut innen 2027.

Slik blir Stavanger de neste fire årene – Rogalands Avis
Publisert: 18/10/2023 15:35