Flerkulturelt nettverk / Multicultural Network

Stavanger – bygd på kristne verdier gjennom 900 år. Sammen med innbyggere fra over 170 nasjoner, vil KrF bygge videre på disse verdiene!

Stavanger – Build on Christian values for over 900 years. Together with residents of over 170 nations, KrF will continue to build on these values!

Mangfolding gruppe mennsker i alle alder og av begge kjønn
Bli med i Stavanger KrFs flerkulturelle nettverk
Join Stavanger KrFs Multicultural Network

Våre kristendemokratiske verdier
Our Christian-Democratic values

Det kristne menneskesynet / Human dignity

 • Alle mennesker er like verdifulle / All people have equal value
 • Kjemp for dem som faller utenfor / Fight for those who fall out of the system
 • Stå imot abort og aktiv dødshjelp / Stand up against abortion and assisted dying

Nestekjærligheten / Compassion

 • Ta godt vare på de eldre / Take good care of the elderly
 • Styrk familiene / Strengthen families

Forvalteransvaret / Good stewardship

 • Vern om miljø / Protection of the enviornment
 • Sats på bærekraft / Focus on sustainability

Saker vi kjemper for / Some of the issues we fight for:

 • Integrering – språkopplæring, inkludering gjennom menigheter og frivillige organsiasjoner / Integration – language training, inclusion through congregations and voluntary organisations
 • Religionsfrihet/Trosfrihet – et livssynsåpent samfunn / Freedom of religion/Freedom of belief – a society for all views of life
 • Familiepolitikk, fritidskort / Family policy, free recreational activities
 • Barnevernet – kulturforståelse oppimot tjenestene våre / Child welfare – cultural understanding in connection with our services
 • Friskoler og barnehage / Independent schools and pre-schools
 • Bekjempe rasisme og diskriminering / Combat racism and discrimination
 • Sikre helsetjeneste for papirløse / Secure health services for undocumented refugees
 • Ta imot flyktninger / Accept refugees
 • Tilgjengelig tjenester i samfunnet / Available services in the community
 • Forebygge ungdomskriminalitet og rusmisbruk / Prevent youth crime and substance abuse

Bli medlem / Become a member

 • Du kan påvirke og få innflytelse / You can make an impact and gain influence.
 • Fortell oss: Hvilke saker er viktige for deg? / Tell us: What issues are important to you?
 • Engasjer deg i et politisk parti / Get involved in a political party.

Kontakt / Contact:

Lena Nokrack
Lena Nokrach
lenanokrach@hotmail.com
Steve Bruns
Steve Bruns
steve@imikirken.no

Therese Egebakken, Henrik Halleland, Anne Kristin Bruns
Våre representanter i Stavanger Bystyre
Our representatives in the Stavanger City Council