Politisk program 2023-2027

PROGRAM STANGE KRF 2023-2027

VÅRT VERDIGRUNNLAG

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikte oss til en grunnleggende omsorg for våre medmennesker og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti med ideologiske prinsipper som former den praktiske politikken tuftet på de tre bibelske grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vårt mål er ut i fra disse prinsippene å skape et godt samfunn med livskvalitet for det enkelte menneske.

Vi er et folkeparti og har lang tradisjon for å være et løsningsorientert samarbeidsparti. Det vil vi også være for framtiden.

KrF vil ta tak i våre globale utfordringer. Det betyr at vi vil kjempe for et bærekraftig samfunn, uten overforbruk og med et levesett som går på bekostning av det globale fellesskapet både med tanke på fattigdomsproblemene, klimautfordringen, flyktningesituasjonen og kampen mot menneskehandel.

KrF skal være enda tydeligere på det viktigste, det vil si tid til barn og familie. Familien er samfunnets fundament og vi ønsker en familiepolitikk som skaper størst mulig trygghet for alle, uansett familietype. Det er derfor viktig med en aktiv politikk som støtter aleneforsørgere og enslige.

Du kan lese mer om vårt verdigrunnlag på https://krf.no/politikk/verdigrunnlag-og-ideologi/

FAMILIE OG BARN

Familien er den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap for alle mennesker. Stabile familieforhold gir barn størst trygghet i oppveksten. Familiepolitikken skal støtte opp om familiene og gi dem muligheten til å organisere sine liv på den måten som passer best for deres livssituasjon og hverdag.

Stange skal være barnas kommune. Et samfunn som er bra for barna er et samfunn som er bra for alle. Det handler først og fremst om familien, barnehagen og skolen, men også om fysisk utforming av våre tettsteder og grender med fokus på å verne barna og sunn verdiformidling.

KrF vil:

 • Tilby samlivskurs og foreldreveiledningskurs som for eksempel COS (Circle of security) til alle nybakte foreldre
 • Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole/fritidsaktiviteter
 • Sikre en kommunal koordinator for familier som venter/får barn med spesielle behov
 • Starte opp igjen HOME-start i Stange
 • Gi søskenmoderasjon til familier som har barn både i barnehage og SFO
 • Sikre at alle barn får delta på minst en fritidsaktivitet med støtteordninger som for eksempel fritidskort, til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier
 • Sikre at SLT-koordinator også arbeider blant barn og unge (SLT= Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak)

OPPVEKST

Stanges skoler og barnehager skal være gode steder å være og gode steder og lære. Skoler skal så langt det er mulig ligge nær barn og unges bosted, for å begrense lange reiseveier og sikre barns mulighet til å gå på skole i eget nærmiljø. Barn og unge må få hjelp til å utvikle et godt selvbilde og bli trygge på seg selv. Derfor må skoler og barnehager ha en voksentetthet som sikrer at det enkelte barn blir sett.

OPPVEKST – barnehage

KrF vil:

 • Legge til rette for mangfold ved å legge til rette for private og ideelle barnehager
 • Likebehandle private og kommunale barnehager økonomisk
 • Arbeide for at barnehagene skal videreformidle den kristne kulturarven ved å lære om og markere de kristne høytidene, jfr. Rammeplanen
 • Opprettholde barnehagedekningen på en slik måte at alle som søker, kan få barnehageplass i sitt lokalområde
 • Gi gratis kjernetid og iverksette andre nødvendige tiltak for å sikre at flere barn med minoritetsbakgrunn bruker barnehagen, som en del av integreringsarbeidet.
 • Arbeide for at barn med ulike utfordringer og funksjonsnedsettelser får tilstrekkelige ressurser både i barnehage og skole
 • Arbeide for å øke voksentettheten i barnehagene til minimum 4 voksne pr 20 barn på stor avdeling
 • At alle kommunens barnehager skal ha kjøkkenpersonale, som kan sikre et sunt kosthold og samtidig bidra til en større voksentetthet
 • Satse på større barnehageenheter, noe som skaper større fleksibilitet og robuste barnehager

OPPVEKST – skole

KrF vil:

 • Sikre faglig utvikling for både lærere og ikke-pedagogisk personale som arbeider i skolen
 • Sikre ikke-pedagogiske stillinger i skolen slik at elevene kan ivaretas på alle måter
 • Sikre at alle elever i Stange får tilbud om skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden
 • At alle organisasjoner sikres tilgang til bruk av skolens lokaler for frivillig aktivitet både i og etter skoletiden
 • At det tilrettelegges for fysisk aktivitet og lek i løpet av skoledagen, spesielt for 6-åringene
 • At testresultater kun brukes internt
 • Innføre inntektsgradert SFO-betaling og tilby gratis SFO til lavinntektsfamilier
 • Videreføre gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne etter 5.klassetrinn
 • Arbeide for å spre en positiv holdning til etablering og drift av friskoler
 • Gjeninnføre dekning av utgifter til skoleskyss, også utenfor kommunegrensen, til friskoleelever
 • Styrke skolehelsetjenesten, særlig på ungdomstrinnet
 • Videreføre tilgang til støtte fra Stangehjelpa for barn som har ekstra utfordringer ift psykisk helse

OPPVEKST- ungdom

KrF vil:

 • Gi økt støtte til frivillig ungdomsarbeid, særlig de som har åpne tilbud til «uorganisert ungdom»
 • Legge til rette slik at ungdommene har møteplasser hvor de kan være sammen på fritiden
 • Bedre inkluderingen av unge i arbeidslivet, med sommerjobber og stillinger/lærlingeplasser innenfor kommunens egne etater
 • At både nye og eksisterende ungdomstilbud må ha en tydelig rusfri profil
 • At det fortsatt arbeides med tidlig informasjon og rusforebygging i skolen
 • At tilgangen til støtte for ungdom med psykiske utfordringer sikres gjennom økt tilstedeværelse av skolehelsetjenesten og Stangehjelpa ved videregående skoler. Åpningstiden ved HFU (helsestasjon for ungdom) må utvides
 • Arbeide for et fortsatt tett samarbeid mellom forebyggende avdeling i politiet og kommunen for å motvirke ungdomskriminalitet

OPPVEKST – barnevern

Ikke alle barn og unge opplever familien som et trygt sted. Når barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse, utvikling og sikkerhet er det nødvendig at samfunnet griper inne for å sikre familiene støtte og barna den riktige hjelpen.

KrF vil:

 • Sikre at barnevernstjenesten har nok ressurser til å møte nye utfordringer knyttet til barnevernreformen og oppvekstreformen
 • Fortsette utredning og forarbeid knyttet til «Barnas hus» – for framtidens barnevern/omsorg i Stange kommune
 • Sikre nok ressurser slik at ansatte i barnevernstjenesten kan oppgradere sin kompetanse i tråd med framtidens krav om masterutdanning eller tilsvarende
 • Styrke tidlig innsats, forebyggende tiltak og støtte til familier, slik at flest mulig kan vokse opp i sin familie og i sitt nærmiljø
 • Sørge for rammer til å kunne redusere antall pågående saker som hver ansatt jobber med
 • Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet for barn og unge som er ofre for eller vitne til vold i nære relasjoner
 • Styrke rekrutteringsarbeidet ift kommunale fosterhjem og forbedre vilkårene for fosterfamilier
 • Styrke ettervernet for barn i fosterhjem

MOBBING/UTENFORSKAP

Selv om bevisstheten mot mobbing øker og bevilgningene til forebyggende tiltak har økt, er mobbing fremdeles en av de store utfordringene blant barn og unge i dag. Internett og sosiale medier har skapt en ny arena hvor dette foregår. Stadig flere kjenner på utenforskap grunnet både mobbing og en følelse av ekskludering av ulike årsaker. Mobbing og utenforskap er i dag et samfunnsproblem som best løses gjennom økt kompetanse og konkrete tiltak for å jobbe for gode holdninger, aksept og inkludering.

KrF vil:

 • Ha en nulltoleranse for mobbing og ekskludering
 • Arbeide for å ansette flere miljøarbeidere og annet ikke-pedagogisk personell ved alle skoler
 • Sørge for at barn og unge som vokser opp i lavinntektshusholdninger får økonomisk støtte til å delta i fritidsaktivitet og kulturliv sammen med andre på samme alder
 • Bidra til holdningsskapende arbeid på flest mulig arenaer i kommunen vår
 • Ha et spesielt fokus på kompetanseheving og arbeid mot mobbing på nettet/i sosiale medier

INTEGRERING

Det er mange mennesker i verden som nå er på flukt fra krig, tortur og grove menneskerettighetsbrudd. KrF mener at Stange bør fortsette å ta imot sin andel av de flyktningene som får opphold i Norge og hjelpe dem til et nytt liv i fred, frihet og trygghet. Vi vil møte innvandrere og flyktninger med omsorg og respekt og hjelpe dem til å bli godt inkludert i lokalsamfunnet vårt. Vi vil hjelpe dem til å bli en del av arbeids- og samfunnslivet i større grad.

KrF vil:

 • At flere innvandrere/flyktninger inkluderes i arbeidslivet
 • Arbeide for økt forståelse mellom innvandrere og samfunnet ved hjelp av kompetansebygging og reduserte språkbarrierer
 • Støtte frivillige organisasjoners arbeid for mennesker med innvandrerbakgrunn
 • Motvirke fremmedhat og være en tydelig stemme mot nasjonalistiske strømninger
 • Bidra til å forebygge radikalisering
 • Styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvang og overgrep
 • Styrke Integreringsrådets involvering i kommunestyrets beslutningsprosesser, arbeide for talerett i kommunestyret

HELSE OG OMSORG

KrF mener at vi som samfunn og fellesskap skal stille opp for hverandre i sårbare faser. En slik sårbar fase er når sykdom rammer. Helsen har stor betydning for vår livskvalitet. Fysisk, mentalt og sosialt velvære gir overskudd til å mestre livet. Folkehelsepolitikken skal bidra til å holde folk friske, redusere sykdom og hjelpe mennesker til å leve bedre med eventuelle helseplager. Pandemien har vist oss hvor viktig helseberedskap og folkehelsearbeid er.

Helsetjenestene våre skal sette pasientens behov og ønsker i sentrum.

KrF vil:

 • Prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet ved å legge til grunn prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må
 • Øke innsatsen for å forebygge helseplager gjennom satsing på god ernæring, fysisk aktivitet, gode bosituasjoner, miljø og god tilgang på helsetjenester
 • Styrke frisklivssentralene
 • At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeidet for å motvirke ensomhet
 • Ivareta et godt psykisk helsetilbud for mennesker med langvarige og sammensatte psykiske helseutfordringer, utrede behovet for flere døgnbemannede boliger for denne gruppen og opprettholde et godt dagtilbud
 • Bygge et nytt helse- og omsorgssenter i Stangebyen, med flere langtidsplasser, egne bad til alle brukere og flere avdelinger tilrettelagt for personer med demens
 • Legge til rette for å bruke den gamle blokka ved Stange helse- og omsorgssenter til legesenter, rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi, samt evt kontorer for hjemmebasert omsorg slik at vi får samlet helsetjenestene.
 • Gjøre Ottestad helse- og omsorgssenter om til kommunalmedisinsk senter, med kun korttidsplasser, kartleggings-/observasjonsplasser, KAD-plasser (Kommunale Akutte Døgnplasser) og lindrende plasser.
 • Øke grunnbemanningen ved institusjonene, særlig langtidsavdelingene
 • Sikre avlastnings-/trygghetsplasser til hjemmeboende syke og eldre når pasient eller pårørende trenger det noen dager ved for eksempel egen sykdom/behandling, reise eller hvile
 • Sikre faglig utvikling og kompetanseheving for de ansatte innen helse- og omsorgssektoren
 • Sikre konkurransedyktig lønn og gode nok betingelser slik at vi kan rekruttere og beholde kvalifisert omsorgspersonale
 • Sikre 100% aktivitørstillinger på helse- og omsorgssentrene gjennom hele perioden
 • Sikre ideelle virksomheter en plass i tjenestetilbudet
 • Bevilge mer støtte til abortforebyggende tiltak
 • Styrke Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes involvering i kommunestyrets beslutningsprosesser, arbeide for talerett i kommunestyret
 • Sikre omsorgslønn for pårørende som tar stor omsorgsbyrde for familiemedlemmer

ELDRE, ALDRING OG SENIORPOLITIKK

KrF vil ha en ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Det ønsker vi også lokalt her i Stange. Vi lever lenger og mange er friske lenger, men sykdomsbildene blir også mer sammensatt. Vi må sørge for å styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelige aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen i møte med eldrebølgen som vil starte mot slutten av denne programperioden.

Digitalt utenforskap er et stort problem blant eldre. Det er viktig for KrF å forebygge dette og iverksette tiltak hos de som allerede opplever dette.

KrF ønsker at alle skal få en verdig og god alderdom. Seniorer er en ressurs i samfunnet. Det er viktig at eldre som ønsker det kan oppleve at deres livskompetanse er en ressurs for samfunnet gjennom aktiv deltagelse. Vi må fortsette å legge til rette for at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Sikker velferdsteknologi er en viktig del av dette, men må aldri gå på bekostning av tilstedeværende helsepersonell og tid.

Blant eldre er mennesker med demens en økende gruppe. Det er et sterkt behov for å styrke demensomsorgen og at kommunen har en konkret plan for hvordan mennesker med demens skal ivaretas i tiden framover.

Mennesker i livets siste fase skal møtes med et tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg. Vi vil sikre at den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig fysiske og psykiske plager, og hjelp til å møte døden på sine egne premisser. Det enkelte menneske skal få dekket sine fysiske, psykiske, emosjonelle og åndelige behov.

KrF vil:

 • Videreføre arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» og følge denne opp på alle områder som gjelder eldres levekår i kommunen vår
 • Være en pådriver for at Stange kommune skal bli en aldersvennlig kommune
 • Legge til rette for den ressursen eldre frivillige kan være i lokalsamfunnet
 • Iverksette tiltak mot ensomhet blant eldre, gjerne i samarbeid med frivillige og ideelle aktører
 • Være en pådriver for at kommunen legger til rette for å forhindre digitalt utenforskap
 • Innføre forebyggende hjemmebesøk for eldre og være en pådriver for å bidra til at kommunen deltar aktivt i «Bo trygt hjemme-reformen»
 • Styrke satsningen på å ivareta eldres psykiske helse
 • Bygge et nytt Stange- helse og omsorgssenter hvor flere avdelinger er tilrettelagt og bygget etter behovene hos personer med demens
 • Planlegge bygging av nye bemannede omsorgsboliger, tilrettelagt for personer med demens. Dette for å skape et botilbud til eldre og personer med demens i tidlig fase som klarer det meste selv, men som trenger trygghet rundt seg.
 • Styrke avlastningstilbudet til pårørende som har personer med demens boende hjemme med seg, både døgnavlastning og dagtilbud
 • Styrke eldrerådets involvering i kommunestyrets beslutningsprosesser, arbeide for talerett i kommunestyret
 • Styrke og verdsette pårørendeomsorgen i større grad enn i dag, tilby kurs og veiledning
 • Legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi som kan hjelpe eldre å bo sitt eget hjem så lenge som mulig for de som ønsker det.
 • Ha en veiledende norm for hvor mange pleiere som skal innom brukerne i hjemmetjenesten
 • Sikre fortsatt spesialiserte team som jobber med lindrende behandling både i institusjon og hjemme
 • Styrke arbeidet for at alle som ønsker det skal få tilbringe sin siste levetid i hjemmet

LIKEVERD

Stange KrF ønsker at kommunen vår skal være en kommune med stort fokus på likeverd. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres muligheter for et aktivt liv på samme måte som funksjonsfriske. Stange KrF vil arbeide for at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være den ordningen det er ment å være, et likeverdsverktøy.

Stange KrF vil at kommunen vår skal være en kommune hvor alle opplever seg like verdifulle, uavhengig av nasjonalitet, rase, religionstilhørighet, utdanningsnivå, inntekt, funskjonsnivå, kjønn eller seksuell legning.

KrF vil:

 • Sikre at alle arenaer er universelt utformet, også turstier, gang- og sykkelveier
 • At mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres gode muligheter for en aktiv fritid
 • Arbeide for etablering av flere tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ha tilstrekkelig antall kommunale boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, med mulighet til å ivareta alle typer familier
 • At mennesker med BPA-vedtak selv skal få velge leverandør av tjenesten
 • At driftskonto innføres for alle brukere med BPA-ordning
 • Arbeide for at kommunen innfører tiltak som sikrer hjelp til mennesker som ikke er digitale brukere eller mestrer de digitale kravene
 • Sikre at det iverksettes holdningsskapende og forebyggende arbeid på alle arenaer hvor det oppleves utenforskap

RUS- OG SOSIALPOLITKK

Rusproblematikk finnes blant alle befolkningsgrupper og er et av våre største familie- og samfunnsproblemer. Ingen barn bør vokse opp med den utryggheten rusmisbruk kan medføre. KrF vil føre en restriktiv og solidarisk rus- og alkoholpolitikk.

KrF vil:

 • Skjerpe kontrollen med salgs- og skjenkesteder, og føre strenge reaksjoner ved mislighold av gjeldene bestemmelser
 • ha en nulltoleranse ift rusrelatert gatevold og vold i nære relasjoner
 • sikre tidlig innsats og kort ventetid for behandling av rusproblemer
 • at medikamentfri behandling skal være førstevalg og endemål i rusbehandlingen
 • benytte avvennings- og rehabiliteringssentre drevet av frivillige og ideelle aktører
 • tilby et godt ettervern og tiltak for integrering etter endt behandling
 • styrke det forebyggende arbeidet blant barn, unge og deres foreldre
 • sikre rusfrie soner i samfunnet rundt barn og unge, bla innen idrett, kulturliv og arbeidsliv
 • arbeide for at kommunen fortsatt skal være aktiv i nasjonale og internasjonale nettverk som fremmer en restriktiv ruspolitikk
 • arbeide for flere boliger for oppfølging av bostedsløse rusavhengige og personer med dobbeltdiagnose (rus/psykiatri)
 • arbeide for tiltak som forhindrer menneskehandel
 • gjøre informasjon om hjelpetilbud til ofre for menneskehandel lett tilgjengelig

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

KrF vil fortsette arbeidet for at kommunen skal føre en god arbeidsgiverpolitikk som ivaretar de ansatte på en god og trygg måte uansett stillingsbrøk. Stange KrF vil ha spesielt fokus på likestilling og jobbe mot ufrivillig deltid.

KrF vil:

 • arbeide for at Stange kommune skal være en attraktiv arbeidsplass og ha et godt rykte
 • begrense belastningen med arbeid utenfor normal arbeidstid i størst mulig grad
 • sørge for målrettede og kunnskapsbaserte tiltak for å redusere sykefravær og sørge for at vi innenfor kravet ift å fortsatt være en IA-bedrift
 • redusere ufrivillig deltid blant arbeidstakere i helsesektoren
 • opprette flere kommunale lærlingeplasser
 • jobbe for lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn
 • at kommunale arbeidsplasser tilrettelegger for at familier får avvikle ferier sammen både mtp åpningstider/ferie i barnehager/SFO og ift hvordan ferieavviklingen ved kommunale arbeidsplasser organiseres

SAMFERDSEL, NÆRINGSUTVIKLING OG STEDSUTVIKLING

KrF vil bruke hele kommunen og arbeide strategisk for en god forvaltning av kommunens ressurser og muligheter både når det gjelder bosetning, næringsutvikling og samferdsel. Mennesker er forskjellige og har forskjellige ønsker og behov mtp hvor de ønsker å bo. Vår langstrakte kommune har også ulike utfordringsbilder knyttet til bosetting og infrastruktur som krever gode planer og klok forvaltning for framtiden.

Kommunens rolle i næringsutviklingen vil i første rekke være å tilrettelegge. Det må være en nær kontakt og aktiv dialog med hele kommunens næringsliv gjennom Næringsrådet. Gjennom planarbeid og enkeltvedtak skal kommunen sørge for at rammebetingelsene for næringslivet blir så gode som mulig. Hovedfokus de nærmeste årene må være å bevare og utvikle de allerede eksisterende, attraktive næringsarealer sett i sammenheng med den videre utviklingen rundt ny jernbane og den allerede etablerte firefelts E6. I tillegg er det viktig at veibygging, trafikkmønster og kollektivmønster tilrettelegger for effektiv og klimavennlig samferdsel inn og ut av næringsområdene og sentraene langs IC-linjen.

KrF vil arbeide for at offentlige instanser sikres en tilstrekkelig og forutsigbar finansiering og at private aktører kan benyttes der det er formålstjenelig.

KrF vil:

 • legge til rette for boligtomter i hele kommunen
 • sørge for god markedsføring av alle kommunale byggefelt
 • sørge for god fibertilgang og generelt god infrastruktur i hele kommunen
 • ha et spesielt fokus på å utvikle Ilseng som boligområde mtp tilflytting grunnet framtidig utbygging av fengselet
 • arbeide for en ny kommunedelplan for Ottestad slik at man unngår en for sterk fortetning og begrenser høyhusbygging. Det må skapes balanse slik at kommunen er attraktiv for utbyggere, samtidig som beboere som har eid sine boliger i området gjennom mange år ivaretas. Dette ivaretas best gjennom konkrete planer som man er pålagt å følge.
 • redusere biltrafikk rundt barnehager og skoler ved å tilrettelegge for sikre av- og påstigningsplasser i nærheten og bedre sikkerheten langs skoleveiene
 • samarbeide med øvrige myndigheter om bedring av veisikkerheten både for myke trafikanter og bilister langs veien gjennom Vestbygda
 • at kommunen skal lytte til næringslivets behov og gjennomføre årlige dialogmøter mellom Næringsrådet og formannskapet
 • at kommuneadministrasjonen legger til rette for enklere saksbehandling mtp nyetableringer
 • arbeide for god markedsføring av næringstomtene i kommunen
 • bidra til videreutvikling og økt markedsføring av mulighetene for turister og ha et særlig fokus på Vestbygda
 • arbeide for flere statlige arbeidsplasser i kommunen
 • arbeide for at Sørli industriområde blir utviklet til en arena for næringslivet innen bioøkonomi
 • fortsatt arbeide både lokalt og mot sentrale myndigheter for at Sørli-terminalen blir en flerbruksterminal
 • bedre trafikksikkerheten i området rundt siloen og rundt langtidsparkeringen knyttet til jernbanen både for myke trafikanter og bilister
 • påvirke sentrale politikere til å finne løsninger slik at strømintensive bedrifter kan overleve i krevende, økonomiske tider og sikre framtidige arbeidsplasser i Stange kommune
 • arbeide for en bedret kollektivtransport

LANDBRUK

Stange kommune har et vesentlig jordbruksareal også i nasjonal sammenheng. Landbruk og skogbruk er nøkkelnæringer i vår kommune. Gode ordninger bør ivaretas og videreutvikles i kommunen.

KrF vil:

 • styrke nasjonale ordninger som støtter jordvern, markedsreguleringer og effektivt uttak av rovdyr
 • verne matjorda på Tokstad/Gyrud og gjenværende matjord på Hoberg
 • generelt verne dyrkbar jord så langt det er mulig
 • påvirke sentrale politikere og myndigheter mtp å få etablert et lovpålagt jordvern med nødvendige dispensasjonsmuligheter
 • legge til rette for at kommende generasjoner kan overta, bygge ut og leve av landbruksnæring
 • arbeide for forutsigbarhet slik at lokale landbruksbedrifter/produsenter føler seg ivaretatt
 • arbeide for at administrativ og politisk ledelse er positive til nye utviklingstiltak og bidrar til skolering for å øke lokal produksjon innen primærnæringene, for eksempel gjennom økoringer
 • sørge for at kommunale veier vedlikeholdes og opprustes slik at de tilfredsstiller dagens krav til transport for jord- og skogbruk
 • at fradeling, oppdeling og salg av landbrukseiendommer ikke skal tillates dersom dette svekker bærekraftige bruk
 • sikre bo- og driveplikten gjennom aktiv arealpolitikk, kommunalt og regionalt
 • sørge for effektivt uttak av rovdyr som kommer innenfor kommunens grenser, slik at gode beiteområder for husdyrnæringa sikres
 • stimulere til økt bruk av trevirke i forbindelse med utbyggingsprosjekter

KLIMA OG MILJØ

Lokalt fattes mange beslutninger som påvirker klima og miljø gjennom arealplaner. Stange KrF vil legge stor vekt på hensynet til klima og biologisk mangfold ved vedtak av planer for framtiden.

KrF vil:

 • at kommunen fortsetter arbeidet med å redusere Co2-utslipp
 • tilrettelegger for enda større bruk av miljøvennlig kollektivtransport og fortsetter arbeidet med å skifte ut kommunens kjøretøy til 0-utslippkjøretøy
 • sørge for ladestasjoner for el-kjøretøy i nærhet til alle kommunale bygg
 • at kommunen tilrettelegger for utbygging av ladestasjoner for kommunens innbyggere og turister flere steder i kommunen
 • bevare viktige grøntområder i kommunen
 • fremme kommunale enøk tiltak
 • arbeide for økt bruk av trevirke i bygg og broer
 • arbeide for at kommunen er en foregangskommune for bruk av miljøvennlig teknologi, som for eksempel solcelleanlegg
 • arbeider for at kommunen arrangerer miljødager for både barn og voksne hvor klima og miljø settes i fokus
 • arbeide holdningsskapende ift forebygging av matsvinn
 • arbeide for utvidet kollektivtilbud i hele kommunen slik at vi kan bruke hele Stange
 • arbeide opp mot HIAS slik at bedrifter med fokus på gjenbruk og organisasjoner som for eksempel driver matutdeling og dermed bidrar til mindre matsvinn får levere restavfall gratis på gjenvinningsstasjonen
 • arbeide for å påvirke kommunen til å subsidiere busskort til ungdommer og trygdede og dermed bidra til mindre forurensning, – det vil også bidra til å begrense utenforskap.

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatten har de senere årene vært en stor del av kommunens inntekter. Det er viktig at det i budsjettene framover ikke legges opp til at eiendomsskatten blir en for vesentlig del ift kommunens totale økonomi. KrF fikk i slutten av 2022 igjennom at det skal være mulig for innbyggerne å betale eiendomsskatt i månedlige rater. Dette er viktig også for framtiden da eiendomsskatt er en stor belastning for mange av innbyggerne og bidrar til at mange, særlig mennesker med egen eiendom og lav inntekt (for eksempel enker/enkemenn, minstepensjonister, enslige forsørgere), får en vanskelig økonomisk situasjon.

KrF vil:

 • arbeide for at satsen for eiendomsskatt ikke økes
 • sørge for fortsatt gode fritaksordninger for mennesker med lav inntekt


KULTUR OG IDRETT

Museer, kulturminner, biblioteker og arkiver er viktige kilder for forståelse av vår historie og kulturarv.

Idrett skaper aktivitet og glede hos alle aldersgrupper, både for de aktive og tilskuerne. Idrettslagene med sine idrettsanlegg er viktige arenaer for fellesskap i lokalmiljøene. KrF vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til ulike former for fysisk aktivitet.

Stange kommune må fortsette arbeidet med å være en kulturell drivkraft i Innlandet. Kommunen må ha arenaer for utøvelse av idrett og formidling av kultur til innbyggerne utover kommunens grenser og sikre at Stanges identitet og særpreg ivaretas.

KrF vil:

 • at kulturskolen får gode arbeidsvilkår når det gjelder lokaliteter og økonomiske ressurser
 • øke støtten til frivillig barne- og ungdomsarbeid
 • verne om kommunens særtrekk når det gjelder strandlinjen mot Mjøsa og i bygdemiljøene
 • fortsette det gode arbeidet som sentrumsplanen for Stangebyen har resultert i
 • arbeide for at vedtatte planer for lekeplass på Tingvoldtorget og i Ottestad iverksettes
 • bidra til å gjøre Stange til en attraktiv arena for nasjonal og internasjonal kultur, gjensidig forståelse og bekjempelse av rasisme, antisemittisme og annet rasehat
 • sikre god kvalitet på hele lysløypenettet, samt arbeide for at nettet utvides
 • styrke svømmetilbudet i kommunen mtp opplæring, utvidede åpningstider og rabattert billettpris for ungdom.
 • bedre tilretteleggingen for uorganisert idrett
 • etter beste evne støtte den lokale idretten slik at både barn, ungdommer og voksne kan skape idrettsglede for seg selv og andre
 • støtte mangfoldet og breddeidretten slik at så mange som mulig kan kjenne mestringsglede og være i aktivitet og på den måten bidra til en bedre folkehelse
 • bidra til støtte og tilrettelegging for arenaer for e-sport
 • arbeide for kommunale støtteordninger slik at idrettslag som drifter strømintensive anlegg kan bestå i krevende økonomiske tider
 • arbeide for en møteplass for ungdom som liker «mekking», motorsport og lignende aktiviteter

KIRKER OG TROSSAMFUNN/MENIGHETSLIV

Kirker og trossamfunn med tilhørende menighetsliv er viktige som kulturbærere og kulturformidlere. KrF mener at den kristne etikk og kulturarv er en fellesverdi som det norske samfunnet er bygd på, som det er viktig å bevare og videreutvikle. Den norske kirke, de frie menigheter/trossamfunn og kristne organisasjoner er våre fremste bærere av de kristne verdier både lokalt og globalt. KrF vil at slike organisasjoner gis gode arbeidsvilkår i Stange

KrF vil:

 • arbeide for at Kirkelig Fellesråd får tilstrekkelige bevilgninger slik at menighetene kan ivareta sine oppgaver
 • øke tilskuddene til barne- og ungdomssatsningene i menighetene
 • arbeide for at kirker med tilhørende bygningsmasse blir godt vedlikeholdt
 • sikre videreføring av stilling for diakon

FRIVILLIGHETEN

Uten frivilligheten stopper samfunnet opp. Dette har vi sett gjentatte eksempler på den senere tiden. Vi har sett det i flere sammenhenger under pandemien. Vi har sett det mens en stor strøm av flykninger har kommet ifbm Russlands angrep på Ukraina. Frivilligheten legger ned et uvurderlig arbeid sammen med den kommunale flyktningetjenesten.  Vi har sett hvordan frivillige bidrar til å gjøre en stor forskjell for beboerne på helse- og omsorgssentrene i kommunen vår. Vi ser det også ifbm at stadig flere mennesker sliter økonomisk som et resultat av inflasjon. Flere og flere trenger frivillighetens hjelp i forbindelse med distribusjon av overskuddsmat til trengende. KrF vil derfor  fortsette fokuset på og løfte fram det frivillige arbeidet i vårt lokalsamfunn. Frivilligheten utgjør en forskjell både for samfunnet  og for enkeltmenneskene. KrF ønsker å formidle at vi er takknemlige for alt arbeidet som legges ned av de frivillige.

I dialog og partnerskap med frivilligsektor finnes store muligheter til å utvikle nye tilbud og samarbeidsformer.

KrF vil:

 • at kommunen jobber med utvikling av frivillighetssentraler flere steder i kommunen, gjerne etter modell av Frivillighetssentralen, lokalisert i Ottestad
 • at kommunen innarbeider muligheter for å utføre frivillig arbeid i overgangen til pensjonisttilværelsen, som et seniorpolitisk tiltak
 • at kommunen lager et konkret program for hvordan frivillig engasjement kan tilbys barnehager, skoler og sosiale institusjoner
 • at frivillighet skal tillegges en egenverdi anbuds- og tilbudskonkurranser når det gjelder tildeling av oppgaver og oppdrag, særlig innenfor helse- og omsorgsfeltet.
 • Legge til rette for og styrke frivillig arbeid som fremmer integrering, tiltak som språk-kafè, kulturelle møteplasser etc
 • Arbeide for at kommunen støtter økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner som bidrar til at innbyggerne får mat og gaver til jul, bursdag og andre høytider.