Kommuneprogram 2023-2027

Sammen bygger vi morgendagens Sola

 • Verdigrunnlag
 • Familie og oppvekst
 • Helse og omsorg
 • Aktiv aldring
 • Frivillighet, tro og trygghet
 • Klima, bolig, næring

Verdigrunnlag

Kristelig Folkepartis verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Grunnverdiene konkretiseres i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, og danner grunnlaget for KrFs praktiske politikk.

Sola kommunes visjon er ”Ansvar for hverandre”. Det er en visjon vi stiller oss bak.

KrF mener at samfunnet bygges best nedenfra, der den enkelte teller og har stor verdi. Vi kan alle være med å skape trygghet og livskvalitet ved å bry oss om hverandre og behandle hverandre med respekt og inkluderende holdninger i hverdagen.

Se partiets prinsipprogram: https://krf.no/politikk/verdigrunnlag-og-ideologi/

Familie og oppvekst

Familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling, sosial læring og fellesskap. Vi vil styrke familiene og løfte foreldrerollen. Alle har rett til å vokse opp med trygge voksne.

Barnehage og skole skal, i samarbeid med hjemmene, gi barn og unge kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem til selvstendige mennesker som er rustet til å mestre livets utfordringer. Vi vil at barnehage og skole fortsatt skal bygge på de grunnleggende verdier i vår kristne og humanistiske arv.

Barn og unge i sentrum

 • Etablere en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og menigheter som vil etablere kurs som gir foreldrestøtte og/eller samlivskurs.
 • Utvide aldersgrensen for fritidskortet fra 8-14 år til 6-16 år.
 • Gi tilstrekkelig ressurser for å sikre at barnehage og skole har god kvalitet slik at alle barn og unge får nødvendig oppfølging.
 • Etablere barnehage på Myklebust.
 • Arbeide for et mangfold av barnehager i Sola, blant annet en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf.
 • Bygge Jåsund skole med flerbruksfunksjoner til bruk for lokalmiljøet.
 • Sikre at barn i Sola har en trygg skolevei.
 • Fortsatt prioritere etterutdanning til ansatte i barnehage og skole.
 • Styrke arbeidet mot mobbing i skole og barnehage, med et ekstra fokus på digital mobbing, og etablere beredskapsteam mot mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten på ungdomsskole og videregående skole, med spesielt fokus på livsmestring, psykisk helse og rus.
 • Styrke barnevernet, for bedre å hjelpe familier i en sårbar situasjon.
 • Bedre rekruttering og oppfølging av fritidskontakter, beredskapshjem og fosterhjem.
 • Sikre barnekoordinator gode rammevilkår for å kunne gi god oppfølging og støtte til familier med barn med sammensatte behov.
 • Samarbeide systematisk og målrettet med fylkeskommunen for å forebygge frafall i videregående skole.
 • Skolegudstjenester skal fortsatt være en naturlig del av barnas skoleår.
 • Jobbe for å få inn mer lek i 1. klasse i grunnskolen.
 • Fokus på god lærertetthet i grunnskolen.
 • Innføre kommunal barnetrygd for 3. barn.
 • Jobbe for kontantstøtte for 2- åringer som et alternativ til barnehage.
 • Arbeide for å kunne trekke inn flere yrkesgrupper i ungdomsskolen for å styrke laget rundt eleven.
 • Opprette samarbeid mellom frivilligsentralen og skolene for å etablere faste lyttevennavtaler (når elevene leser høyt på skolen).

Helse og omsorg

Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal være kjerneverdiene i helse- og omsorgstjenesten i Sola kommune. Hovedtyngden av velferdstjenestene våre skal være offentlige, men tjenester som driftes av ideelle og private aktører er et viktig supplement. Alle skal få den helsehjelpen de trenger, når de trenger det. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.

Sola skal være en helsekommune

 • Etablere enkelte spesialiserte tjenester i samarbeid med nabokommunene, for eksempel innen rus og psykiatri.
 • Sikre et godt aktivitetstilbud på dagtid for personer som sliter med psykisk uhelse og rusutfordringer.
 • Etablere pårørendestrategi for Sola kommune.
 • Gode ordninger for pårørende, også barn, der familiemedlemmer har krevende utfordringer, for eksempel i form av psykososial støtte, pårørendestøtte og avlastningshjelp.
 • Sikre at den enkeltes individuelle behov ivaretas, også de åndelige/eksistensielle behovene.
 • Ansette flere personer med utviklingshemming i ordinært arbeid via «Helt-med ordningen».
 • Tilby ulike former for velferdsteknologi, men det skal ikke erstatte menneskelig kontakt.
 • Øke støtten til folkehelsetiltak i kommunen.
 • Støtte organisasjoner som har et tilbud til gravide i en vanskelig situasjon, som f. eks Amathea.

Aktiv aldring

Eldre er forskjellige. De fleste eldre er friske og er aktive samfunnsborgere, mens andre har behov for helsetjenester og/eller hjelp i hverdagen. Alle har uansett funksjonsnivå og livssituasjon fortsatt mye å bidra med og skal sikres en verdig aldring.

Godt å bli eldre i Sola

 • Tilføre ressurser til hjemmetjenesten for at eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker det.
 • Utvikle ulike boformer for eldre, fra seniorboliger med fellestjenester, til omsorgsbolig, bofelleskap med heldøgns omsorg og sykehjem, for eksempel i et helsekvartal.
 • Arbeide systematisk for å tilby individuelt tilpassede aktiviteter for hver enkelt beboer i sykehjem, for eksempel ved å sertifisere våre sykehjem som Livsgledehjem, ta i bruk Aktivitetsdosetten eller lignende.
 • Etablere samarbeid med frivillige for å forebygge ensomhet blant hjemmeboende, for eksempel i form av matombringing, besøksvenn eller spisevenn.
 • Tilføre ressurser og videreutvikle dagsenterdriften som et viktig tilbud for hjemmeboende eldre.
 • Legge til rette for generasjonsmøteplasser, for eksempel ved å tilrettelegge for at lag og foreninger kan møtes i fellesrom på sykehjemmene.
 • Tilgjengelige pårørenderom på sykehjemmene som kan tas i bruk når livet går mot slutten.
 • I samarbeid med skoler og/eller frivillige organisasjoner, etablere drop-in tilbud i digital veiledning for eldre.

Frivillighet, tro og trygghet

Sola skal være et livssynsåpent samfunn hvor tro- og livssynssamfunn har en naturlig plass i utviklingen av kommunen.

Samfunnet bygges i hverdagen av den enkelte i familie og nærmiljø, skole og jobb, vennskap og relasjoner, og ikke minst frivilligheten.

Sola KrF ønsker at kommunen skal ha et mangfoldig kultur- og idrettstilbud. Aktivitetene skal styrke fellesskapet, og motivere til å ta aktivt del i samfunnet. Kommunens oppgave er å legge til rette for et mangfold av engasjement og frivillighet.

Gode vilkår for kirke, idrett og frivillighet

 • Støtte idretten og frivillige organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom.
 • Kristne organisasjoner gis gode arbeidsvilkår og frihet til å arbeide ut fra sin egenart.
 • Tett samarbeid med tros- og livssynssamfunnene i kommunen, og anerkjenne arbeidet disse gjør for lokalsamfunnet.
 • Utvikle et samordningsråd for frivillige lag og foreninger i Sola Kommune for å styrke og koordinere frivilligheten.
 • Enkelt og rimelig for frivillige lag og organisasjoner å bruke kommunale lokaler og kulturhuset.
 • Vurdere å opprette flere diakonale stillinger i kommunen i samarbeid med kirkens fellesråd.

Et trygt og bærekraftig samfunn

 • Utvikle et aktivt og trygt Sola og Tananger sentrum med handel og næring og aktiviteter for hele familien, og et variert tilbud innen kultur og kirke.
 • Bygge ut og fullføre helsekvartalet i Sola sentrum.
 • Et inkluderende og mangfoldig samfunn som står opp imot rasisme og vold.
 • Styrke innsatsen for mot vold og overgrep i nære relasjoner.
 • Et synlig nærpoliti som skaper trygghet i lokalsamfunnet og forebygger kriminalitet.
 • Støtte til rusfrie arrangementer som involverer barn og unge, og utvikle det gode samarbeidet med alkovettorganisasjonen «Av og Til».
 • Grundig vurdering ved tildeling av nye skjenke- og salgsbevillinger om salg og skjenking av alkohol, og konsekvenser for barn og unge må vurderes spesielt ved behandling av alle søknader.
 • Aktiv bevisstgjøring og innsats mot narkotiske stoffer.

Inkludere og sysselsette flyktninger

Sola Kommune vil inkludere våre nye landsmenn i lokalsamfunnet og arbeidslivet. De må lære å kjenne vårt lands historie og kristne tros- og kulturarv, og det må skapes forståelse av ulike kulturer og religioner for å motvirke fordommer og frykt.

 • Frivillige lag og foreninger må i sterkere grad inkluderer barn, unge og voksne flyktninger i sitt arbeid.
 • Aktivt arbeid for arbeidsinkludering i kommunens egen organisasjon og i nærings og organisasjonsliv.
 • Den enkelte innvandrer og flyktning og deres organisasjoner må også ta ansvar for integrering.
 • Styrke holdningsarbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Sørge for helsehjelp til ureturnerbare flyktninger.

Klima, bolig og næring

KrF mener at gode og trygge hjem danner grunnlaget for et godt samfunn.

Alle har rett til et trygt bomiljø der man har fellesskap med, og omsorg for hverandre. Kommunen skal være en aktiv part i utbygging av nye felt og sikre en plan for boområder med gode vegløsninger, busstraseer, turveier, friluftsområder, sykkel og gangstier.

Godt bomiljø for alle

 • Skape gode løsninger for grupper som stiller svakt på boligmarkedet, for eksempel unge i etableringsfasen og vanskeligstilte.
 • Etablere og vedlikeholde lekeplasser og prioritere naturlige grønt- og friområder til lek og rekreasjon.
 • Legge til rette for økt bruk av naturen i nærmiljøet, for eks ved å etablere gapahuker, bålplasser og badstue ved badeplasser.
 • Sola kommune skal til enhver tid eie tilstrekkelig antall utleieboliger.
 • Det skal ikke innføres eiendomsskatt på bolig i Sola kommune.
 • Utbyggingsområdene i startfasen må få nødvendig infrastruktur på plass, som barnehage, skole, fritidstilbud og nærbutikker, og allsidige uteområder med universell utforming.
 • Arbeide for gratis levering av avfall til Ivar for privathusholdninger og bruktbutikker.

Arbeid, næringsliv og turisme

Det skal drives en variert næringspolitikk i Sola, som sikrer utvikling av eksisterende virksomheter og gir mulighet for nye etableringer. Kommunen skal gi rammevilkår som gir gode og trygge arbeidsplasser. Med sin enestående historie skal kommunen utvikle sitt potensial for turisme og turistnæringen.

 • Være en pådriver for at sentrumsplanene for Sola og Tananger blir gjennomført.
 • Delta i interkommunalt samarbeid om næringsutvikling på Nord-Jæren.
 • Utvikle og arbeide for at Risavika blir en viktig nasjonal havn og internasjonalt knutepunkt og arbeide aktivt for å få mer gods over fra vei til sjø.
 • Øke antallet tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser, arbeidstrening, praksisplasser).
 • Kommunen medvirker aktivt til å markedsføre Stavangerregionen som turist, konferanse, mesterskaps- og messeområde.
 • Turvei Hafrsfjord bygges videre med tanke på folkehelse og turisme.

Landbruk og vern av jord

Landbruk og vern av jord handler om å verne om livet og naturen nå og for framtidene. For KrF er dette en viktig del av det kristne forvalteransvaret. Jordbruk er sentralt for sysselsetting og verdiskaping, samtidig som næringen sikrer at kulturlandskapet blir holdt ved like. Det er viktig å verne matjord på lik linje med kulturminner, strandsoner og naturmangfold som har fått økt vern gjennom forankring både i lover og forskrifter.

 • Føre en aktiv og restriktiv jordvernpolitikk, behandle landbruksjord som en nasjonal ressurs som det må tas vare på.
 • Jordbruksnæringen sikres gjennom langsiktig planlegging, og forholdene legges til rette for et rasjonelt og attraktivt jordbruk, blant annet ved naturlig tilførsel av tilleggsjord i nærheten av hovedbruket.
 • At utvikling av boligområder styres etter regionale planer, langsiktig grense for landbruk og nasjonale føringer i spørsmål om jordvern.
 • Hvis dyrket mark bygges ned, må det kompenseres med at arealer med tilsvarende produksjonskapasitet etableres et annet sted i kommunen.
 • At eksisterende bygninger, som ikke lenger benyttes til landbruk, kan benyttes til andre næringer der det er ligger til rette for det.

Klima, miljø og naturvern

Sola har et godt og variert landskap med fin og åpen natur. Vern om miljø og natur er viktig, ikke minst for kommende generasjoner. Alle innbyggerne i Sola har rett til ren natur, ren luft og rent vann. Klima og miljø skal ha fokus i alt vi foretar oss.

 • Bygge ut ladepunkter for el-bil på offentlige parkeringsplasser og gateparkering.
 • Redusere og styre det totale energiforbruket i offentlige bygg.
 • Ivareta strendene som naturperler og verne dem mot slitasje og forurensing.
 • Arbeide for å redusere påvirkning av støy fra bil, fly og helikoptertrafikk.
 • Gjøre tiltak som reduserer matsvinn i de offentlige tjenestene.
 • Etablere ordning for gratislevering av søppel etter rydding langs strandsonen og andre naturområder.
 • Installere solenergi på kommunale bygg, smart energistyring og ladeløsninger.

Samferdsel

Trygge veier er viktig for lokalsamfunn og næringsliv, men også for sikkerhet og trivsel. Vi ønsker å flytte vekst i daglige jobbreiser fra bilbruk til kollektivtransport og sykkel.

 • Arbeide for at høyverdig kollektivtilbud fra Forus via Solakrossen til flyplassen og rundt Hafrsfjord blir etablert.
 • Tegne inn hovedsykkelveier i kommuneplanen og bygge disse slik at de egner seg for hurtig arbeidssykling.
 • Tilrettelegge for parkeringsplasser og sykkelgarasjer nær sentrale bussholdeplasser.
 • Jobbe for et godt tilbud om skoleskyss, spesielt for ungdomsskoleelever fra Sola skolekrets.
 • Arbeide for direkterute Sola sentrum – Sola Sør – Sola sentrum – Sandnes.
 • At staten tar en større del av regningen ved store samferdselsprosjekter.

Sammen bygger vi morgendagens Sola!