Kommuneprogram 2023-2027

Program for Sokndal KrF 2023-2027

KrFs visjon er et varmt, inkluderende og verdiforankret samfunn. Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og heier på hverandre. Vårt mål er at Sokndal fortsatt skal være en god plass å bo, jobbe og leve i alle livsfaser og livssituasjoner.

Hjem, familie og oppvekst

Sokndal KrF vil:

 • Styrke familiene og sikre foreldrene støtte og valgfrihet.
 • Jobbe for kommunal kontantstøtte for barn mellom ett og to år dersom det blir kuttet i den nasjonale ordningen.
 • Styrke samarbeidet mellom de ulike kommunale tjenestene slik at tilbudene blir tilpasset det enkelte barnet, og spesielt legge til rette for god støtte til førstegangsforeldre.
 • Sikre at barnehagene, skolen, SFO og kulturskolen har gode rammevilkår.
 • Ha fokus på tidlig innsats og livsmestring gjennom hele oppveksten.
 • Beholde fritt skolevalg for elever i Åna-Sira.
 • Ha et godt samarbeid med de private barnehagene og fortsatt sikre barnehageplass til alle som ønsker det.
 • Jobbe for et trygt og mobbefritt oppvekstmiljø.
 • Ha fokus på kvalitet i spesialundervisningen i skole og barnehager.
 • I tett samarbeid med frivilligheten legge til rette for gode og rusfrie fritidstilbud for ungdom.
 • Utrede innføringen av et lokalt fritidskort, enten som et universelt eller behovsprøvd tilbud.

Samfunn, miljø og bærekraft

Sokndal KrF vil:

 • Prioritere framdrift på arbeidet med flomsikring av Hauge sentrum. Samtidig må tiltak mot de mindre og mer regelmessige flommene vurderes og gjennomføres.
 • Utvikle et attraktivt og levende sentrum hvor generasjoner kan møtes, og hvor kulturminnene løftes frem. Behovet for oppholdsarealer må balanseres med behovet for parkeringsplasser. Vi vil videreutvikle området i og ved Hauge park, og lage en plan for utvikling av torget og rutebilstasjonen.
 • Ha gode og varierte boliger og boligtomter tilgjengelig. Legge til rette for boligbygging også i bygdene.
 • Jobbe for fiber- og mobildekning i hele kommunen.
 • Sikre tilstrekkelig ressurser til vedlikehold og energieffektivisering av kommunale bygg og anlegg.
 • Ta vare på matjord.
 • Sikre rent og godt drikkevann til kommunens innbyggere, også gjennom etablering av reservedrikkevannskilde for Hauge fra Barstadvannet.
 • Systematisere og jobbe målrettet for å redusere kommunens klimagassutslipp.
 • Si nei til utbygging av vindmøller i nye områder i kommunen, men være positiv til konsekvensutredning av utvidelse av Tellenes vindpark.

Inkludering, helse og omsorg

Sokndal KrF vil:

 • Vektlegge at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, er en ressurs som skal møtes med respekt.
 • Arbeide for universell utforming i kommunale bygg.
 • Erstatte «omsorgstrappen» med en «mestringstrapp» hvor fokuset settes på hva den enkelte mestrer selv, og at tjenester blir tildelt etter dette. Vi vil legge til rette for at eldre blant annet gjennom økt bruk av velferdsteknologi kan bo hjemme lengst mulig. Samtidig må vi også ha tilstrekkelig kapasitet av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
 • Arbeide bredt med holdninger og tiltak som forebygger og reduserer skadelig alkohol- og rusbruk, og ha et godt behandlingstilbud for rusavhengige.
 • Videreføre Solbø som «Livsgledehjem». Målet er at alle omsorgstjenester skal være personsentrerte og tilpasset den enkeltes behov, også åndelige.
 • Videreføre og forsterke innsatsen mot ensomhet, gjerne i samarbeid med frivilligheten og trossamfunnene.
 • Beholde dagens utvidede åpningstider og videreutvikle Bøsenteret som aktivitetstilbud og møteplass for enda flere hjemmeboende eldre.
 • Sikre ambulansen i Sokndal.
 • Være positive til bosetting av flyktninger i kommunen.

Livssyn, kultur og idrett

Sokndal KrF vil:

 • Anerkjenne og støtte opp under arbeidet som gjøres av trossamfunnene i kommunen.
 • At skolen og kirken fortsatt skal ha samarbeid om å tilby besøk i kirken og deltakelse på gudstjenester.
 • Arbeide for nytt toalettbygg ved kirken.
 • Videreføre tilskudd til frivillige lag og foreninger og Frivilligsentralen.
 • Videreføre støtte til Hjerte for Sokndals sosiale arbeid.
 • At kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for et mangfoldig og attraktivt kulturtilbud.
 • Beholde et kinotilbud i Sokndal og oppgradere kinosalen til en kultursal.
 • Starte planleggingen av oppussing/nybygging av idrettshallen.

Næring, samferdsel og reiseliv

Sokndal KrF vil:

 • Ha et godt samarbeid med det eksisterende næringslivet i kommunen.
 • Sikre god hjelp og veiledning til gründere.
 • Være en JA-kommune, som har som utgangspunkt at alle nye etableringer og initiativ ønskes velkommen. Ved konflikter må dette balanseres mot andre hensyn, men vi ønsker at alle som vil skape noe i Sokndal møtes med respekt.
 • Ha tilgjengelige næringstomter.
 • Prioritere rask kommunal saksbehandling for næringslivet.
 • Legge til rette for at kommunale innkjøp så langt som mulig gjøres lokalt.
 • Anerkjenne viktigheten av landbruket og fiskeri som arbeidsplasser, og for bevaring av kulturlandskap og kulturmiljøer.
 • Beholde og videreutvikle Sokndal som Trafikksikker kommune.
 • Prioritere asfalt og vedlikehold på de kommunale veiene.
 • Jobbe for gul midtstripe på Fv44 mellom Egersund og Hauge, og fjerning av flaskehalser på det fylkeskommunale veinettet.
 • Jobbe for oppgradering av Fv501 til en effektiv tilførselsvei fra Sokndal til ny firefelts E39.
 • Satse på de fire turistfyrtårnene Sogndalstrand, Jøssingfjord, Motorcenter Norway og Blåfjelldalen, samt mulighetene innen reiselivet i Åna-Sira.
 • Være pådriver for utvikling av Fv44 som del av Nasjonal turistvei Jæren.

Organisasjon, styring og samarbeid

Sokndal KrF vil:

 • At kommunen skal være en god arbeidsgiver. Det skal være attraktivt og meningsfylt å jobbe i Sokndal kommune, også for lærlinger.
 • Jobbe for flere heltidsstillinger, men fortsatt legge til rette for å frivillig jobbe i redusert stilling i ulike faser av livet.
 • Ha en effektiv bruk av fellesskapets midler for å gi best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Vi vil stå for en ansvarlig økonomisk styring av kommunen, og jobbe for å redusere kommunens gjeldsgrad.
 • Aktivt se etter muligheter for økte inntekter til kommunen, for å sikre et godt tjenestetilbud og på sikt fjerne eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer.
 • Jobbe for å tilfredsstille innbyggernes forventninger til en serviceinnstilt, tillitsvekkende og effektiv saksbehandling i kommunen.
 • Ha fokus på kvalitet i tjenestene. Vi vil være åpne for nye eller utvidede samarbeid i Dalane dersom dette styrker kvaliteten.
 • Samarbeide i regionen for et variert og attraktivt videregående utdanningstilbud for ungdom og voksne i Dalane, og videreutvikle mulighetene for desentralisert høyere utdanning.