Kommuneprogram 2023-2027

1.     KrFs verdier

Hva er forskjellen på de ulike partiene? Svaret ligger i de grunnleggende verdiene som politikken bygger på. KrF ønsker å arbeide for et inkluderende samfunn bygd på de kristne verdiene nestekjærlighet, respekt for menneskeverdet og bærekraftig forvaltning.

Det er vanskelig å være enige på alle punkt. Men les programmet og se om du finner noen grunnleggende verdier som er viktige for deg. Dette skal du være trygg på:

 • For oss har alle mennesker en uendelig verdi og skal ikke bli gradert på grunn av alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, bosted, hudfarge, tro eller livssyn.
 • Vi tar et grunnleggende forvalteransvar for skaperverket. Dette gjelder naturen, økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Vi vil legge stor vekt på omsorg for mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Vi vil ha trygge rammer og gode samfunnsordninger for familien.
 • Vi vil spille på lag med frivillige organisasjoner og institusjoner.
 • Samfunnet bygges nedenfra og opp, vi vil legge til rette for lokal verdiskapning.

2.  Helse og Omsorg

Sandnes KrF vil arbeide for å skape gode og trygge livsvilkår for alle. Alt menneskeliv, helt fra unnfangelsen av har uendelig verdi og rett på vern fram til en naturlig død.

Sandnes KrF vil arbeide for:

2.1 Familier med særlige omsorgsoppgaver

 • omsorgsstønad og gode avlastningstilbud til personer med omfattende omsorgsoppgaver.
 • omsorgsstønaden heves.
 • flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.
 • gode bo- og tjenestetilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • gode tilbud for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede som bedrer deres livskvalitet og letter omsorgsoppgavene for de pårørende.
 • tilbud om én kontaktperson som kan koordinere de ulike hjelpetiltakene til foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne.
 • familier som gjennomgår kriser eller større påkjenninger gis mulighet til å benytte seg av en omsorgsvikar.

2.2. Eldreomsorg

 • helhetlig eldreomsorg som ivaretar hele mennesket med dets åndelige, fysiske, psykiske og sosiale behov.
 • bygge ulike boformer tilpasset de eldre i dag.
 • tilstrekkelig antall sykehjemsplasser.
 • eldre skal få tilbud om nødvendig helsehjelp og assistanse og til enhver tid være sikret tilbud i et best mulig tilpasset omsorgsnivå.
 • aktivitetstilbudet for eldre styrkes.
 • større involvering av frivillig sektor og at ideelle organisasjoner kan få tillatelse til å drive omsorgstilbud.
 • bedre bemanning i hjemmetjenesten, med fokus på forebygging hjemme.
 • bygge kompetansesenter innen demens, også med boenheter for mennesker med demenssykdom.
 • seniorene skal i enda større grad kunne delta i frivillig arbeid.
 • dagsentertilbudet og de ideelle/private eldresentrene i Sandnes styrkes.
 • ulike former for velferdsteknologi tas i bruk for å sikre hver enkelt størst mulig mestring og medbestemmelse over eget liv.
 • det legges til rette for «frivillig venn» som er kvalitetsikret.
 • eldre skal kunne få nødvendige helsetjenester i området de bor i.

2.3. Barn og unge

 • skolehelsetjenesten skal styrkes.
 • sterkt fokus på forebyggende arbeid mot rus blant barn og unge.
 • tilbudet innen psykisk helse i skolen styrkes ved å tilby oppstarts-samtale og deretter halvårlige samtaler med helsepersonell.
 • ressurssenter for barn og familie styrkes.
 • det gis støtte til ideelle og private organisasjoner som hjelper familier i vanskelige situasjoner som for eksempel rus eller vold i nære relasjoner.

2.4. Psykisk helse

 • fokus på brukerstyrte dagaktiviteter og utdanning av treningskontakter/aktivitetskontakter styrkes.
 • tjenester skal være mulig å få når behov oppstår.
 • psykiatrisk sykepleierstilling økes i kommunen.
 • tiltak må være tilgjengelig i hele kommunen.
 • støtte opp om de ulike behandlingene som drives. F.eks. Rask psykisk helsehjelp, Kid kurs, Aktivitetskurs osv.

2.5. Rusvern

 • utvide tilbudet til rusmiddelavhengige, herunder rehabilitering, ettervern og botilbud.
 • kommunen tar med private og ideelle organisasjoner i sitt rusvernarbeid.
 • det etableres et lavterskel botilbud for rusmiddelavhengige med miljøarbeidere og døgnbemanning, slik at bruken av døgnovernattingssteder (hospits) erstattes.
 • gi ideelle organisasjoner som driver forebyggende arbeid større økonomisk forutsigbarhet. F.eks. by-prester, Crux, Funkishuset, nr13,  Veiledningssenteret.
 • .
 • en felles restriktiv alkoholpolitikk i hele regionen, der det ikke åpnes for skjenking i kjøpesentre, idrettsarenaer eller hvor barn og unge ferdes.
 • det bygges flere boliger for rusmiddel avhengige.

–      lett tilgjengelige tjenester innen psykiatri og rus i hele kommunen.

 • fokus på forebyggende arbeid blant unge i faresonen.

2.6. Flyktninger og asylsøkere

 • det tas imot flere flyktninger og asylsøkere som er i nød. Alle våre innbyggere er en ressurs og det er nødvendig at nye landsmenn aktivt integrerer seg i det norske samfunnet.
 • kommunen følger opp med et godt integreringsarbeid og norskopplæring, slik at en ikke bare blir en del av arbeidslivet eller skolen, men også lettere kan delta aktivt i det sosiale samfunnet på fritiden.
 • det tilbys relevante kurs og fadderordninger for at flest mulig skal få delta i arbeidslivet.
 • de som har behov for det gis utvidet tilbud om norskopplæring.
 • Sandnes kommune skal samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner for å gi et best mulig tilbud til flyktninger.
 • desentralisert undervisning gis deltakerne i introduksjonsprogram med lang reisevei.
 • asylsøkere med avslag på busetting skal få tilgang til helsehjelp, skolegang og arbeid.

2.7. Sosialpolitikk

 • alle skal være en aktiv del av vårt samfunn, og de som mottar sosialhjelp må få hjelp til å komme i arbeid. Vi må ha et særlig fokus på unge som står utenfor skole/arbeidsliv.
 • Sandnes kommune skal rekruttere og ansette personer med nedsatt funksjonsevne i egen virksomhet.
 • kommunal innkjøpsstrategi brukes for å kunne utarbeide kontrakter der det stilles krav om at de har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
 • det settes mål om at kommunen som arbeidsgiver skal ha minimum 5 % tilsatte med funksjonsnedsetting eller hull i cv.

2.8. Kvinnehelse

 • styrke forebygging av helseplager relatert til fødsel. For eksempel med samtale og kontroll hos fysioterapeut med spesiell kompetanse innen kvinnehelse.
 • alle gravide får tilbud om jordmortjeneste.

2.9 Rekruttering og arbeidsvilkår for helsepersonell

 • kommunen styrker grunnbemanningen og sikrer riktig kompetanse.
 • heltid skal være en rett og deltid en mulighet.
 • helseinstitusjoner skal ha nok bemanning slik at sykepleiere får brukt sin kompetanse og ikke brukes til oppgaver som bør løses av andre yrkesgrupper.

3. Kultur og oppvekst

En av kommunens viktigste oppgaver er å gi gode oppvekstsvilkår. Våre skoler og barnehager skal ha høy kvalitet der foreldrenes og elevenes ansvar og medvirkning i skolen er avgjørende for at vi kan lykkes. For KrF er det viktig at både offentlige og privat ideelle skoler gis gode arbeidsvilkår.

Vi vil arbeide for et rikt kulturliv med både bredde og topp innen musikk, idrett, kunst, drama, dans, osv. Her må frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner spille på samme lag.

Sandnes KrF vil arbeide for :

3.1. Skole

 • nivået i Sandnes-skolen skal ligge i toppsjiktet i Rogaland.
 • bruk av mer ressurser på tidlig innsats for å få ned bruken av spesialundervisning senere.
 • større fokus på praktisk undervisning og mindre lekser hjemme.
 • første klasse skal i større grad ha fokus på lek, det må fysisk legges til rette for at det kan gjennomføres.
 • det utarbeides en plan for å redusere skjermtiden i skolen.
 • alle elever gis tilbud om skolegudstjeneste.
 • spørsmål om kjønnsidentitet behandles med varsomhet og respekt. La barn få være barn og slippe å ta voksne valg.
 • trygge skoleveier og elevene skal oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Vi har et mål om at 8 av 10 elever går eller sykler til skolen.
 • det opprettes et kommunalt mobbeombud.
 • alle elever på laveste nivå i regning og lesing gis automatisk tilbud om lese- eller regne kurs.
 • i samarbeid med fylkeskommunen gis elevene i 10. klasse tilbud om å delta i overgangsprosjekt for å lette overgangen til videregående skole.
 • laget rundt eleven styrkes og det ansettes ulike faggrupper i skolen. 
 • et nært og godt samarbeid mellom hjem, skole og arbeidsliv om gode alternative ordninger eller praksisplasser for elever som har behov for det.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste styrkes, og ventetiden skal ned.
 • større ressurser tidlig for å kunne gi hjelp til elever med særskilte utfordringer.
 • funksjonshemmede elever sikres gratis SFO og sommer-SFO gjennom hele grunnskolen.
 • skoler og andre kommunale bygg skal være åpne, gratis og lett tilgjengelig for frivillige lag og organisasjoner på kveldstid og i helgene.
 • tilbudet på TGL (senter for trygt og godt læringsmiljø) må utvides og styrkes.
 • alle skoler skal gi tilbud om praktiske fag i kunst og håndverk som f.eks. sløyd.
 • flere skoleplasser med spesialkompetanse på elever med særskilte behov som et alternativ til skolegang i nærmiljøet.
 • økt voksentettheten i skolen.
 • vedlikeholdsetterslep av skoler tas igjen.
 • frivillige voksne kan møte på skolen etter avtale og være lyttevenn til elever fra 7 – 9 år som leser. 
 • alle elever gis mulighet til å samles for å praktisere troen sin mens de er på skolen.
 • barn og unge med hørsels- og synsutfordringer skal ha tilpassende skolebøker og utstyr ved oppstart av skoleåret.
 • utarbeiding av en egen plan for hvordan en kan bruke mer sang og musikk i skolen.
 • alternative undervisningsopplegg som gir mestring og trivsel styrkes for elever som har behov for dette. 

3.2. Barnehage

 • alle skal ha tilbud om barnehage i sin bydel eller i nærheten av arbeidsplassen.
 • kommunen skal ha et variert barnehagetilbud inklusiv åpne barnehager.
 • minst 3 felles planleggingsdager for barnehager og skoler.
 • større valgfrihet for småbarnsforeldre. I tillegg til full barnehagedekning vil vi arbeide for kommunal kontantstøtte for toåringer.
 • økt voksentetthet. 

3.3. Kultur og kirke

 • innføring av en ordning med kommunalt fritidskort for barn og ungdom.
 • styrke de økonomiske rammene til Sandnes kirkelige fellesråd i løpet av perioden.
 • det bevilges mer penger til byprestene.
 • det ses muligheten for samdrift med andre offentlige tjenester ved nybygg av kirker.
 • trossamfunn skal ikke diskrimineres når en gir kommunal støtte til barne- og ungdomsarbeid.
 • Sandnes skal delta aktivt i et regionalt kultursamarbeid.
 • den økonomiske støtten til rusfrie ungdomsarrangement økes.
 • kulturskolen skal fortsatt ha gode arbeidsvilkår, og tilbudet skal utvides.
 • nok øvings- og konsertlokaler for musikk, dans og utøvende kunstnere. De må være variert i størrelse og plassering i kommunen.
 • en videre styrking av samarbeidet mellom Sandnes kulturskole og musikkundervisningen i grunnskolen og det frivillige musikklivet.
 • biblioteket styrkes og videreutvikles som en sosial og kulturell arena.
 • støtte til sykevakten- kirkens omsorgstjeneste.

3.4. Frivillighet og idrett

 • Sandnes kommune benytter seg av seniorer som frivillige i barnehage, skole, SFO osv. som trygghetspersoner, historiefortellere, høytlesere, turkamerater osv. Dette kan gjøres i samarbeid med frivillighetssentralene og annet organisert frivillig arbeid.
 • det etableres ny flerbrukshall i Ganddal bydel.
 • ny svømmehall i kommunen i løpet av perioden.
 • det etableres et regionalt folkebad/badeland.
 • se på muligheten for å ta i bruk nye teknologiske løsninger som styrker kommunikasjonen mellom innbyggere, frivilligheten og kommunen.
 • det legges til rette for møteplasser hvor lokalt næringsliv, frivillighet og kommune møtes

for å drøfte mulige samarbeid på tvers.

3.5. Familie

 • støtten til barne- og ungdomsarbeid økes.
 • Sandnes skal ha et godt familierådgivningstilbud og tilbud om samlivskurs for par.
 • det gis tilbud om oppfølgingsprogram for førstegangsfødende med sammensatte utfordringer.
 • det gis tilbud om foreldreveiledning i grupper.
 • videre utvikling av opplevelseskortet eller “Kongefritid” for barn fra lavinntektsfamilier til flere tilbud og mer brukervennlighet.

3.6 Barnevern

 • barnevernet i Sandnes opprettholdes og videreutvikles i tråd med oppvekstreformen.
 • det etableres en kommunal oppreisningsordning for personer som er sviktet av barnevernet inntil en statlig ordning er på plass.
 • Barnevernet gis nok midler til tidlig innsats.
 • ungdom i alderen 18-23 år skal få et godt tilbud om ettervern og en trygg voksenkontakt.
 • det legges til rette for økt rekruttering og oppfølging av fosterforeldre og beredskapshjem.
 • det etableres et team som kan jobbe blant eldre barn (9-12 år) for å drive tidlig innsats overfor barn som er i faresonen med tanke på uheldig atferd, vold og rusmidler.

4. By- og distriktsutvikling

Det er fortsatt behov for nye boligområder og arbeidsplasser i kommunen. Vi har attraktive områder både i og utenfor sentrum som best mulig ivaretar jordvern og naturmangfold. Vi vil ta hele kommunen i bruk.

Sandnes KrF vil arbeide for :

4.1. Sentrumsutvikling

 • videreutvikling av et aktivt og levende bysentrum med god luftkvalitet.
 • Sandnes sentrum skal tilby regionens mest attraktive og framtidsrettede arealer for kontorarbeidsplasser og annen arealeffektiv næring.
 • utvikling av større og bedre lekeplasser/lekearealer i alle sentrumsområder i kommunen.
 • etablering av en sentrumsplan på Hommersåk.

4.2. Boligbygging

 • fortsatt legge opp til en aktiv boligutbygging slik at boligprisene kan gå ned, spesielt for førstegangsetablerere.
 • det legges stor vekt på kvalitet, miljø, variasjon og estetikk ved fremtidige utbygginger. Dette gjelder både i sentrum og i nye boligområder.
 • et visst antall boligtomter tildeles til de boligsøkende som selv velger boligtype og byggefirma.
 • det legges til rette for varierte boligtyper, størrelser og prisklasser i alle bydeler.
 • det bygges flere kommunale utleieboliger.
 • det tilrettelegges for en spredt bosetting utenfor sentrale strøk for å opprettholde et levende distrikt.
 • nok penger til Boligsosial handlingsplan, slik at ventelistene på bolig går ned.
 • det legges til rette for boliger i henhold til Boligsosial handlingsplan i alle større boligprosjekter. Dvs. boliger til funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige og andre som stiller svakt på boligmarkedet.
 • utviklingen med raskere behandlingstid for byggesøknader opprettholdes.
 • ved fortetting i eksisterende boligområder og der det ikke eksisterer felles gjesteparkering, kan det tilrettelegges for flere parkeringsplasser ved egen bolig.

4.3. Næringsutvikling

 • det legges til rette for attraktive næringsarealer i hele kommunen.
 • det skal være gunstig for vekstbedrifter å etablere seg i kommunen.
 • det stimuleres og legges til rette for gründervirksomhet gjennom økonomiske støtteordninger og nettverksbygging.
 • Sandnes kommune inntar en aktiv og offensiv rolle for å trekke nye næringsaktører til kommunen ved å tilby attraktive næringsareal, gode offentlige tjenester og et rikt kulturliv.
 • Sandnes skal arbeide aktivt for samarbeid over kommunegrensene om samferdsel- boligbygging- og næringspolitikk.
 • flere lærlingplasser, både i kommunen og det lokale næringslivet.
 • program for skalering av små og mellomstore bedrifter (SMB) i kommunene. Tilby bedrifter som ønsker å delta i programmet, tilgang på korte kompetanseprogram for ledelse og styre/eiere, samt en skalerings-mentor som skal bistå bedriften i utviklingen og gjennomføringen av skaleringsstrategien.
 • en del av offentlige innkjøpskontrakter deles opp i mindre delkontrakter der det er praktisk mulig og økonomisk ansvarlig slik at små og mellomstore bedrifter også har mulighet til delta i konkurransen.
 • Sandnes kommune skal aktivt medvirke til å markedsføre Sandnes som turist-, konferanse-, idretts-, frilufts- og messeby.

4.4. Samferdsel

 • ferjeforbindelsen over Høgsfjorden opprettholdes.
 • et bedre kollektivtilbud i alle deler av kommunen.
 • bedre og sikrere veier og flere sykkelveier.
 • gratis parkeringsplasser (park and ride) for kollektivreisende ved togstasjonene og gratis innfartsparkeringer nær bussveien.
 • det deltas på forsøksordninger for selvkjørende busser når teknologien er klar for det.
 • fortsatt utbygging av gang- og sykkelstier i kommunen, med spesiell vekt på fremkommelighet gjennom Sandnes sentrum.
 • måking og strøing av sykkelveier prioriteres.
 • det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund.
 • dagens rutetilbud på Lysefjorden videreføres/styrkes ytterligere, og det sikres prioritert reiserett for eiere av eiendom, næringsdrivende og arbeidstakere i Lysefjorden/Lysebotn.
 • frekvensene i båttilbudet til Hommersåk økes.
 • det utarbeides en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.
 • tverrforbindelsen fra Foss Eikeland til Bråstein realiseres.
 • gjennomgående bussruter fra bydel til bydel.

4.5. Miljø, natur og friluft

 • Melsheia og området rundt vernes, ikke legge til rette for mer utbygging enn det som allerede er planlagt.
 • det etableres et sterkt vern av friluftsområder og Sandnesmarka.
 • byutviklingen skal være miljøvennlig og framtidsrettet med hensyn til arealbruk, transport, støy, støv, energi og utslipp av klimagasser.
 • det stimuleres til energiøkonomisering og til bruk av alternative og fornybare energikilder i offentlige og private bygg.
 • biler med nullutslipp velges ved innkjøp av nye kommunale kjøretøy der det er mulig.
 • god tilgang til ladestasjoner for el-biler i kommunen.
 • nye områder sikres til rekreasjonsområder for allmennheten.
 • det opparbeides nye turstier og lysløyper i nær tilknytning til alle bydeler, og det må opparbeides en ”kyststi” rundt hele Gandsfjorden.
 • den fantastiske strandsonen i kommunen utvikles i samarbeid med grunneierne, for eksempel ved fortetting av eksisterende godkjente hytteområder og utbygging av turstier for å gjøre landskapet mer tilgjengelig for alle.
 • samarbeidet med Turistforeningen/Sandnes Turlag og friluftsrådene styrkes for vedlikehold og opparbeiding av turstier.
 • Gandsfjorden skal være fri for utslipp.
 • Sandnes skal satses på og utvikles som turisme og friluftskommune. Det legges til rette for økt turisme ved bl.a. Kjerag og Dalsnuten. Dette må gjøres innenfor tålegrensen for natur, lokalmiljø og infrastruktur.
 • det ses på muligheten for å etablere en enkel tursti langs Lutsivassdraget og rundt Frøylandsvannet.
 • det vektlegges fortetting fremfor nye hyttefelt i Sandnes kommune for å ivareta naturmangfold.
 • økt andel egenprodusert fornybar energi i offentlige bygg.
 • miljøkrav i alle kommunale anskaffelser, og det legges til rette for gjenbruk.

4.6 Jordbruk

 • landbruk fortsatt skal være en stor og viktig næring i Sandnes som må sikres gode vilkår.
 • dyrket og dyrkbar jord gis et sterkt vern.
 • det gis støtte til nydyrking av tilsvarende areal hvis landbruksjord blir nedbygd.
 • gårdsbruk får legge til rette for utleiehytter og gårdsturisme m.m. der det er mulig og hensiktsmessig.
 • det gjennomføres rask tilbakelegging av sanduttaksområder til jordbruksformål.
 • nye boligområder, kommunale bygg og næringsområder skal ikke legges til dyrket mark.
 • ved utbygging/masseuttak settes det strenge krav til håndtering og tilbakelegging av masse/matjord.
 • masseuttak av jordbruksareal må føre til at arealet blir like anvendelig, eller bedre etter ferdig uttak.

4.7 Havbruk

 • nyetableringer av oppdrettsanlegg skal være lukkede eller landbaserte.

5.  Økonomi

Politikk handler mye om prioritering av penger. Hva skal vi bruke pengene på? KrF er opptatt av at Sandnes kommune skal ha en sunn og forsvarlig økonomi. Det totale tjenestetilbudet må tilpasses kommunen sine økonomiske rammer.

Sandnes har en ung befolkning. Det gjør at vi har lavere inntekter fra skatt enn mange andre sammenlignbare kommuner samtidig som vi har større utgifter til barnehage og skole.

I tillegg til de unge kommer gruppen av eldre til å øke kraftig de kommende årene. Det at vi har store grupper som har behov for både investeringer og tjenester (barn, unge og eldre) blir en stor utfordring for kommuneøkonomien framover.

KrF ønsker at vi skal ta godt vare på alle kommunens innbyggere og det koster. Vi ser det derfor som nødvendig å videreføre eiendomsskatt på kraftproduksjon og linjer.

KrF vil ikke innføre ytterligere eiendomsskatt for næring eller private.

I dagens økonomiske situasjon er det viktig å bruke pengene smartest mulig. Vi må ha fokus på forebygging og ta i bruk smart teknologi i hele kommunen.