Program Rakkestad 2023-2027

Rakkestad KrF er et parti med sine verdier forankret i den kristendemokratiske ideologien med menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar som bærebjelker.

Dette skal prege vår politikk og forplikte oss til å arbeide for økt omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av Rakkestads ressurser. Vårt mål er et lokalsamfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske.

Rakkestad KrF ønsker å legge til rette for både enkeltindividets frihet og ansvaret hver og en av oss har for og i fellesskapet. Vi tror at det beste vi kan hente ut av lokalsamfunnet vårt skjer i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter, næringslivet og privat, frivillig og ideell virksomhet.

UNG I RAKKESTAD

Barn er ulike, og familiene er ulike. Vårt mål er at Rakkestad skal være en trygg og god kommune å vokse opp i, der barnas og familienes behov skal ivaretas. I barnehagen, skolen og på SFO skal hvert enkelt barn oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. Familiene skal gis trygghet og støtte for å møte barnas behov. Vårt mål er at Rakkestad skal tilby gode og trygge arenaer for barn og unge på fritiden.

Krf vil:

 • bygge ny barnehage i Rakkestad sentrum, og forbedre det fleksible barnehageopptaket gjennom året
 • at private barnehager får opprettholde sin status og økonomi, og at de må ha mulighet for videreutvikling
 • videreutvikle skoletilbudet for barn med funksjonsnedsettelser
 • ferdigstille Os skole
 • at alle barn skal ferdes trygt til skolen, og at Rakkestad skal sertifiseres som en trafikksikker kommune gjennom Trygg trafikk
 • sikre ungdom et fritidstilbud med egnet lokalitet, og styrke samarbeid med lokale foreninger, frivilligheten og menigheters aktiviteter
 • at kulturskolens tilbud skal videreutvikles
 • prioritere forebygging og tidlig innsats blant barn og unge

ATTRAKTIVE RAKKESTAD

Vårt mål er å bygge videre på alt det positive med Rakkestad. Vi skal etterstrebe å være en god arbeidsgiver for alle våre ansatte. Vi ønsker å styrke sentrum, legge til rette for gode og varierte boligområder og være løsningsorienterte i forbindelse med næringsutvikling. Gjennom utbedringene av E18 og togforbindelse, kommer Rakkestad enda nærmere Oslo-regionen som arbeidsmarked. Samtidig viser trenden de siste årene at flere arbeidsoppgaver kan løses fra hjemmet. Dette gjør Rakkestad til et attraktivt sted å bosette seg.

Krf vil:

 • opprettholde støtte og samarbeid med næringsrådet og legge til rette for gründere og nyetableringer
 • etterstrebe målsettingen om 2 lærlinger pr.1000 innbygger og støtte andre tiltak for rekruttering
 • at kommunen støtter opp under arbeid i frivilligheten, idrettslagene og foreninger
 • støtte idrettshallene og deres anlegg
 • sikre kulturtilbud for innbyggere i alle livets faser
 • videreutvikle tilbudet med mer åpent bibliotek som møteplass og innbyggertorg
 • legge til rette for gode sentrumsområder og sikre tilgjengelighet til naturen
 • Utbedre og vedlikeholde kommunens lekeområder
 • at frivillige organisasjoner skal ha forutsigbare og rimelige rammevilkår for leie av lokaler til sine aktiviteter
 • at kollektivtransport i kommunen skal bli et reelt alternativ til privat bilkjøring; også i helgene
 • at kommunen skal invitere til årlige kontaktmøter og idé-verksteder med idrettslag, lokale foreninger, frivillige organisasjoner og menigheter
 • at alle nybakte foreldre og foreldre med barn i barnehage får tilbud om samme metodiske kurs (CoS) som barnehagene bruker
 • satse videre på velferdsteknologi for å gjøre hverdagen tryggere for brukerne
 • at kommunen må sikre gode driftsvilkår for kirken og andre tros – og livssynssamfunn
 • støtte diakonale tjenester
 • bygge flere gang og sykkelveier
 • opprettholde et godt nettverk av stier med belysning

BÆREKRAFTIGE RAKKESTAD

Vårt mål er å tenke helhetlig og langsiktig i forvaltningen av vår økonomi, ressurser, folkehelse, klima og miljø. Vi ønsker ikke å frigjøre midler til drift eller nye investeringer gjennom salg av kommunens større eierdeler. Vi vil redusere klimagassutslippene og gjøre Rakkestad enda «grønnere» gjennom en positiv holdning til nye energitiltak.

Krf vil:

 • styrke samarbeidet med relevante bedrifter for å sikre et inkluderende arbeidsliv og forhindre utenforskap
 • sikre trygg kommunal vanntilførsel
 • at offentlige bygg sikres energieffektive og miljøvennlige ordninger
 • være positive til alternative og fornybare energikilder i Rakkestad der vi finner det hensiktsmessig. Rudskogen-området kan være et slikt sted
 • at det stilles miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og at det legges til rette for gjenbruk
 • sikre et fleksibelt og tilgjengelig kommunalt avfallsanlegg
 • at matjord i kommunen bevares, og at planlegging og utbygging tar hensyn til viktige kulturminner og til det biologiske mangfoldet
 • sikre muligheter for bygging av nye boliger, fortrinnsvis ved fortetting av sentrum, men også gjennom regulering av framtidige boligområder
 • øke budsjettpostene for vedlikehold av kommunale veier og bygninger til minimum 1% av kommunens budsjett
 • innføre krav om at innkjøpskontrakter skal deles opp der det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig, for å sikre flere små – og mellomstore bedrifter i nærområdet en reell mulighet til å konkurrere i anbudssammenhenger
 • se muligheter framfor hindringer i møte med næringslivet; også når det gjelder næringsområder
 • Sikre videre drift av det lokale brannvesenet