Program Råde 2023-2027

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Partiet bygger på grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og har som mål å skape et godt samfunn for hvertenkelt menneske, og for våre etterkommere. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vår solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte. Vi mener det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter, privat og frivillig virksomhet.

Ein solidaritet som byggjer på nestekjærleik er grenselaus. Han gjeld alle menneske, – frå lokalsamfunnet til verdssamfunnet, både levande og komande generasjonar. – Jon Lilletun

Selv om den enkelte gjennom hele livet har ansvar for å treffe gode valg for seg og sin familie, tas disse valg innenfor rammene som samfunnets organisering og politiske valg setter. Derfor er det viktig å legge til rette for rause, inkluderende og helsefremmende lokalsamfunn, slik at det blir enklest mulig å ta valg som gir god livskvalitet, uansett hvilken fase i livet en er i.

Programarbeidet

Programmet er utarbeidet etter dialog med innbyggere/folk i Råde, samt informasjon hentet fra statistikk, rapporter og allerede vedtatte planer. Programmet er relatert til både de ressurser og de utfordringer vi har i bygda. Noen av utfordringer vi ønsker å ta tak i er:

 • Sosial ulikhet blant innbyggerne i Råde; I følge folkehelseprofilen for Råde 2019 bor 8,2% (138 barn) i alderen 0-17 år i familier med vedvarende lav inntekt. For alle aldre gjelder at rundt 12% av innbyggerne opplever seg som fattige eller fattigere i forhold til sin omgangskrets, og at de ikke kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre.
 • Ungdomsarbeidsløsheten (15-29 år) ligger noe over landsgjennomsnittet.
 • Frafall i videregåendeskole var i 2019 på 28%.
 • Psykisk helse; Ungdataundersøkelsen sier ungdommene våre at mange strever med psykiske helseutfordringer, ensomhet og prestasjonspress.
  I Råde er det flere eldre enn landsgjennomsnittet som oppsøker primærhelsetjenesten og blir medisinert for psykiske lidelser, især depresjoner. Når flere bor hjemme lenger, vil dette også gi slitasje på pårørende.
 • Helsetjenestene i Råde: I Råde har vi dårlig dekning av Fysioterapauter
  (7,9 pr. 10.000 – landet forøvrig: 9,7) 
 • Demografiske endringer; Prognosene fra SSB viser at det vil være et fødselsunderskudd, samtidig sier kommunehelsa statistikkbank på fhi.no sier andelen eldre over 80 år vil øke fra 5,2% i 2020 (474 personer) til 9,7% i 2040 (877 personer).
 • Demens: Prognoser presentert av folkehelseinstituttet viser at antall eldre med demenssykdommer i verste fall vil mer enn dobles fra 2015 til 2050.

Eldre er en viktig ressurs: Mange av de eldre er friske i høy alder, og vil være en stor ressurs i lokalmiljøet. KrF vil legge til rette for at eldre som ønsker det, kan bruke sine ressurser og kompetanse der det er behov.

Vitalisere lokaldemokratiet

Råde KrF vil jobbe for å vitalisere lokaldemokratiet. Kommunen er den demokratiske arenaen som er nærmest folk flest. Å vitalisere det lokaldemokratiske arbeidet er viktig for å opprettholde deltakelsen og tilliten til de demokratiske institusjonene. Råde KrF vil arbeide for en mer aktiv innbyggerdialog.

Utforming av politikk

For å møte disse utfordringene vil KrF føre en politikk som blant annet er i tråd med FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftig utvikling ser tre områder i sammenheng; sosiale forhold, miljø og klima, og økonomi. I programmet presenterer vi vår politikk relatert til disse tre områdene.

KrF vil i følge opp allerede vedtatte planer i Råde Kommune, som Strategisk folkehelseplan for Råde, Boligsosial handlingsplan, Handlingsplan for integrering og inkludering, Plan for forebyggende arbeid, Trafikksikkerhetsplan, Strategisk plan for innbyggerinvolvering, og Helhetlig oppvekstplan.

Miljø og klima: God forvaltning av Rådes ressurser


For Råde KrF er det en målsetting at felleskapets ressurser forvaltes best mulig for innbyggerne. Dette tror vi best gjøres med god samhandling mellom offentlig administrasjon, frivillig arbeid, næringsliv og innbyggerne for øvrig. Vi vil være aktive i planarbeid og planprosesser.

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Partiet bygger på grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og har som mål å skape et godt samfunn for hvertenkelt menneske, og for våre etterkommere. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vår solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte. Vi mener det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter, privat og frivillig virksomhet.

Ein solidaritet som byggjer på nestekjærleik er grenselaus. Han gjeld alle menneske, – frå lokalsamfunnet til verdssamfunnet, både levande og komande generasjonar. – Jon Lilletun

Selv om den enkelte gjennom hele livet har ansvar for å treffe gode valg for seg og sin familie, tas disse valg innenfor rammene som samfunnets organisering og politiske valg setter. Derfor er det viktig å legge til rette for rause, inkluderende og helsefremmende lokalsamfunn, slik at det blir enklest mulig å ta valg som gir god livskvalitet, uansett hvilken fase i livet en er i.

Klima og miljø

En bedre klima- og miljøpolitikk vil legge til rette for å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners livsutfoldelse. Derfor må vi forvalte jorden på en god måte og sørge for en bærekraftig utvikling også i Råde. Et godt nærmiljø er viktig for trivsel og helse.

Rådes beliggenhet med lang kystlinje gir store muligheter for naturopplevelser og rekreasjon. Det innebærer samtidig et betydelig ansvar for å tilrettelegge innenfor kystmiljøets langsiktige tålegrense.

Klima- og miljøområdet krever utstrakt samarbeid med andre, både offentlige og private. Råde må benytte sin påvirkningsmulighet i aktuelle fora, og gjennomføre tiltak i egen regi.

KrF vil arbeide for

 • At miljø- og jordvernhensyn vektlegges i planprosesser.
 • Krav som reduserer/ erstatter nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, herunder prinsippet om arealnøytralitet.
 • Bedre tilgjengeligheten til tur- og rekreasjonsområder bl.a med gode parkeringsmuligheter.    
 • Samarbeid med frivilligheten innen friluft, jakt og fiske for økt tilbud som f.eks. kystled, tretopphytter mv.
 • Utvikle nye og vedlikeholde rekreasjonsområder i Råde med bedre tilrettelegging for friluftsliv
 • Minimere plastbruken i kommunen og gjennomføre opprydding av marint avfall 
 • Å aktivt utnytte vårt medlemskap i Klima Østfold
 • Etablere sorteringsordning for husholdningene der matavfall til biogassproduksjon inngår
 • Stimulere til egenkompostering der dette er et naturlig alternativ slik at alt matavfall blir resirkulert.
 • At klimavennlige løsninger i bygg og kjøretøyer tillegges stor vekt i anbuds- og innkjøpsprosesser.
 • Støtte til solenergi i privatboliger og til lag- og foreninger.

Ta vare på bygda vår

Lokalsamfunn der miljøhensyn blir ivaretatt er en forutsetning for å kunne tiltrekke seg nye arbeidsplasser og innbyggere. “Fortetting med kvalitet” må være førende for utviklingen i Råde. Fortetting i sentrene Karlshus og Saltnes kan gjøre disse områdene mer spennende som bo-, service-, nærings- og handelssentra.

KrF vil arbeide for

 • Ta eierskap i utviklingen av Karlshus i henhold til nylig vedtatt områderegulering Karlshus med et levende og urbant sentrum tilgjengelig for alle
 • Arbeide for ett Råde hvor hele bygda ivaretas og utvikles på samme gode måte.
 • Sørge for godt vedlikehold av kommunale bygg og grøntanlegg.

Sosialt: Stå opp for menneskeverdet

Alle mennesker har samme grunnleggende verdi. For Råde KrF er det en særlig prioritert oppgave å stille opp for dem som av ulike årsaker ikke kan kjempe for egne rettigheter.  
Råde KrF vil støtte opp om «Visjon Råde 2037» der det heter:
«I 2037 er Råde en foregangskommune for gode oppvekstforhold».

Skole og barnehage

Barn er ulike. Familier er ulike. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst er å styrke familiene og gi foreldre trygghet og støtte til å kunne møte barnas behov.

I barnehagen, skolen og på SFO skal hvert enkelt barn oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. Råde KrF ønsker å styrke samarbeidet med frivillige, og kunne utvide laget rundt barna.

Råde kommune skal være livssynsåpen og inkluderende. Mangfoldet skal romme alle grupper uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsevne, legning eller kjønn.

KrF vil arbeide for

 • Trygge skoleveier ved å innhente  kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av planer og fysiske trafikksikkerhetstiltak (Barnetråkk-kartlegginger)
 • Inkludere psykisk helse i undervisningen i skolen
 • I kommunen vår skal vi ha et godt samarbeid med ulike trossamfunn. Alle elever skal ha mulighet til å praktisere sin tro mens de er på skolen innenfor det som er praktisk mulig uten at det går ut over læringshensyn.
 • Skole og kirke skal ha samarbeid om å tilby besøk i kirka og deltakelse på gudstjenester.
 • At mobbing ikke forekommer i Rådeskolen – det må være nulltoleranse for mobbing
 • Helsefremmende skole og tilbud om skolefrokost, både på barne- og ungdomsskole.
 • Videreføre stillingen som skolelos for bl.a bedre oppfølging av overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole
 • Bedre barnehagetilbud sentralt i Karlshus
 • Sikre god svømmeopplæring

Barn og familie

Familien er samfunnets grunnleggende enhet og den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og felleskap.  Investering i familien er positivt for samfunnet og gir en trygg ramme rundt barns oppvekst.

KrF vil arbeide for

 • Utvide kulturskoletilbudet
 • Økt tilstedeværelse av helsessykepleiere i skole og barnehage
 • At både de nye digitale læremidlene og tradisjonelle lærdmidler benyttes på skolene
 • Videreutvikle tiltak for at alle barn- og unge skal kunne delta på aktiviteter
 • Videreføring av Home-Start som hjelper familier som opplever mange ulike utfordringer
 • Videreutvikle og tilgjengeliggjøre utlånssentraler

Folkehelse, pleie og omsorg

Trygghet, respekt og kvalitet er kjennetegn på omsorg.  Kommunen har de siste årene fått ansvar for en større del av den totale helsetjenesten for alle aldersgrupper. Råde KrF mener at det er viktig å satse på forebyggende tiltak og å bygge opp et godt behandlingstilbud der folk bor.

Råde KrF vil fortsatt arbeide for å bedre tilbudet til de eldre i kommunen basert på behovet den enkelte og deres pårørende har.

Mange eldre er ressurssterke, og det er viktig å legge til rette for å bruke deres kompetanse i kommunen og frivillig virksomhet.

KrF vil arbeide for

 • Bedre vilkårene for de som har det vanskeligst og er under fattigdomsgrensen
 • Økte ressurser til psykisk helsearbeid
 • Styrke forebyggende arbeid ved bl.a ergo- og fysioterapitjenester til Kostra- nivå ila perioden.
 • Beholde det gode kjøkkenet på helsehuset
 • Nytt helsehus som omfatter et bredt spekter av helsetjenester, gjerne i samarbeid med private aktører. Helsehus kan f.eks inneholde sykehjem, avlastning, dagtilbud, kafeteria, behandling, svømmebasseng, med mer
 • Tilby BPA (Brukerstyrt Personlig assistent) som møter brukeren sine behov
 • Bedre tverrfaglig innsats for å sikre helhetlig omsorg på tvers av faggrenser
 • Aktiv og systematisk involvering av eldres ressurser i skole, lag- og foreninger og eldreomsorg. «Prosjekt Eldrebølgekraftverk»
 • Forbedre aktivitets- og kulturtilbud og besøkstjeneste for å motvirke ensomhet, bl.a  samarbeid med Kirkelig fellesråd vurdere å opprette diakonal stilling i kommunen.
 • Utbygging av boliger bl.a. med tanke på unge innbygger med utfordringer innenfor rus og/eller psykisk helse

Styrke frivillighet

Gode lokalsamfunn for KrF er nære fellesskap der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode liv. Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og heier på hverandre. KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivilligheten, trossamfunnene næringsliv og det offentlige.

Frivillig arbeid, kultur og trossamfunn er viktig for trivsel og identitet. Spesielt for barn og unge er det viktig med en meningsfylt fritid i et trygt oppvekstmiljø. En slik utvikling skjer best i samarbeid med hjem, kommune og frivillige organisasjoner. Kirken er en viktig aktør som trosformidler og bærer av sentrale samfunnsverdier.

Idretten engasjerer mange i Råde, og er en viktig og positiv del av barne- og ungdomstida. Det legges ned en omfattende innsats gjennom dugnad for å realisere dette, noe som gir store og gode ringvirkninger for bygda.

KrF vil arbeide for

 • Bedre innbyggerinnvolvering med godt samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger og ansatte i kommunen
 • En aktiv frivillighetspolitikk som er utviklet i samarbeid med frivilligheten, og baseres på forståelsen om at frivilligheten er uavhengig og et mål i seg selv.
 • Mentorordning for unge som trenger veiledning/hjelp for gjennomføring av skolegang, oppstart jobb, jobbtrening, etc.
 • Informasjonspakke og invitasjon til «bli-kjent-dag» til alle nye innflyttere i bygda
 • Gode rammevilkår for vedlikehold av kirkene og kirkegårdsdriften.
 • Ha et tett samarbeid med tros- og livssynssamfunnene i kommunen, og anerkjenne arbeidet disse gjør for lokalsamfunnet.
 • Bruke teknologiske løsninger for bedre kommunikasjonen mellom innbyggere, frivilligheten og kommunens ansatte.
 • Legge til rette for møteplasser hvor lokalt næringsliv, frivillighet og kommune møtes for å drøfte mulige samarbeid på tvers.
 • Sørge for at idretten fremdeles får gode rammebetingelser for å opprettholde og utvikle bygdas idrettstilbud.

Økonomi: Råde i utvikling

KrF vil arbeide for gode tilbud innen skole og omsorg, og at kommunen utvikles videre som attraktivt bosted for unge familier og for næringsetablering.

Næring

Råde ligger sentralt med gode kommunikasjonsårer til byene rundt oss. Dette må utnyttes og markedsføres for å få flere arbeidsplasser i bygda.

Det gode samarbeidet med landbrukets organisasjoner må tas godt vare på. Råde KrF vil gjøre det enkelt og attraktivt å etablere, drive og videreutvikle næringsvirksomhet i kommunen. Råde bør vurdere forskjellige inkubatorer som start-up labs eller andre ordninger for å stimulere til nyetablering.

KrF vil arbeide for

 • Tilrettelegge for innovative og alternative driftsformer for å styrke landbruksnæringen.
 • Råde skal bidra til innovasjon, samarbeid og fagnettverk i regionen gjennom dialog og møteplasser for landbruksnæringen
 • En sømløs saksbehandling som bistår næringslivet og forsterker Rådes attraktivitet for etablering og næringsutvikling.
 • Opplæring i innovasjon og næringsutvikling i ungdomsskolen, bl.a. gjennom Ungt Entreprenørskap
 • Øke antall lærlingeplasser og praksisplasser i Råde kommune og også  ta inn lærlinger med funksjonsnedsettelser

Samferdsel

Det er stort behov for å binde bygda bedre sammen med trygge gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. Utvikling av veiforbindelser må skje i samsvar med utbygging av bolig, næringsutvikling og jernbane.

KrF vil arbeide for

 • Økt fokus på trafikksikkerhet bl.a. ved bedre belysning og utbygging av gang- og sykkelveier både mellom Tomb og Karlshus og langs Ovenveien.
 • Å forbedre bussrutetilbud bl.a. med utvidelse av Flex-ordningen
 • God innbyggerinformasjon og veiledning bla. om vann- og avløp, byggesøknader, besøk hos søker/innbygger og lignende 
 • Utbygging av jernbanelinje og togstasjon må skje på en måte som tar vare på jord- og arealressursene og skaper best mulig samhandling med bygdas øvrige utvikling og trase der den gir minst mulig ulempe for den enkelte eiendom/gårdsbruk
 • Omlegging av riksvei 110 utenom Karlshus

Lokalsamfunnsutvikling

Råde Krf vil jobbe for at det skapes levende nabolag  som er gode for barn, hvor generasjoner kan møtes og hvor stedets lokale egenart og kulturmiljøer løftes fram. Karlshus, Saltnes og Missingmyr:
Innbyggerne må inviteres med for å utvikle sine nærområder på en god måte.  
Råde KrF ønsker ressursbasert samfunnsutvikling med stor grad av innbyggerinvolvering, med engasjerte politikere som legger til rette for at utvikling kan skje.

KrF vil arbeide for

 • Krf vil at kommunen aktivt oppsøker og sikrer medvirkning fra grendelag/velforeninger i saker som angår disse, herunder arealsaker.
 • Nærmiljøhus/samlingssteder må støttes og utvikles. Herunder forsamlingslokaler, grendehus, foreningslokaler og nytt allaktivitetshus
 • Plan for innbyggerinvolvering følges opp og videreutvikles
 • Vurdere inkubator for sosialt entreprenørskap i arbeidet med sammensatte utfordringer lokalt

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen er en stor og sentral arbeidsgiver. De ansatte er den viktigste ressursen kommunen har for å gjennomføre vedtatt politikk. Råde KrF vil arbeide for at kommunen gjennomgår sin arbeidsgiverpolitikk, blant annet med sikte på å beholde ønsket kompetanse i særlig utsatte stillinger.

KrF vil arbeide for

 • Definere og sikre kritisk kompetanse i sentraladministrasjonen, hvor virksomhets- og etatsledere settes i stand til å redusere sårbarheten i den enkelte virksomhet.
 • Gi ansatte en mulighet til å påvirke egen turnus og stillingsstørrelse som et ledd i å bevare nødvendig kompetanse.
 • Legge til rette for å bygge tverrfaglige fagmiljø, evt. i samarbeid med nabokommuner for å være en attraktiv arbeidsgiver