Partiprogram 2023-2027

Krf er partiet for barn- og familiepolitikk. Verdipolitikk, verdig eldreomsorg og god flyktningpolitikk. Menneskeverdet skal stå i sentrum. Alle skal føle seg inkludert og verdsatt, uavhengig av funksjonalitet, livsfase, bakgrunn og livssyn.

 1. Oppvekst: Barn og unge trenger stabilitet og trygghet.  Krf vil bidra til gode oppvekstsvilkår med god pedagogisk opplæring, oppfølging og tilrettelegging uavhengig av funksjonalitet. Krf heier på hverdags-mammaer og pappaer. Vi vil lansere fritidskort for fritidsaktiviteter for alle barn mellom 6 og 18 år uavhengig av foreldrenes økonomi, og arbeider gode behandlingstilbud for rusavhengige fra både offentlige og private tjenesteleverandører.
 2. Barn og barnehager: Krf vil bidra til et variert barnehagetilbud.
 3. Resurshjem for barn: Krf vil arbeide for opprettelse og drift av resurshjem, der barn i en periode har behov for ekstra oppfølging.
 4. Framtidsrettet kommune: Krf ønsker at Øyer skal være en kommune med rom for nye ideer og tiltak, med handlingsrom for gründervirksomhet.
 5. Helse og omsorg: Øyer skal ha god helse og omsorgspolitikk for alle livsfaser. Personale med tid for den gode samtalen. Eldreomsorgen skal imøtekomme både fysisk, psykisk, sosialt og åndelige behov. God legedekning, nok omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Øyer Helsehus må utnyttes fullt ut.
 6. Personalpolitikk: Krf vil arbeide for flere heltidsstillinger for ansatte. Dette fører til gode fagmiljøer, kvalitet og kontinuitet i tjenestetilbudet. Økte grunnbemanningen og gi heltidsstillinger for de som ønsker det.
 7. Jord-, skog-, og fjellressurser: Øyer Krf vil styrke både landbruk og skogsdrift.  Vi vil vektlegge jordvern med kontrollert utbygging av hytteområder og vern av utmarksbeitene. Hytteeiere må få anledning til inngjerding av nødvendig område på sin tomt. Krf Øyer ønsker å bevare nåværende fjellgrense å vektlegge benyttelse av fjellet til jakt og fiske, rekreasjon og friluftsliv. Mindre restriksjoner på fri ferdsel i friluftsområdene.
 8. Miljø, kultur og idrett: Kultur- og idrettsaktivitetene i bygda bør styrkes m.a. ved å gi barn og unge fritidskort. Krf ønsker å utruste neste generasjon i trygge omgivelser i et flerkulturelt fellesskap med plass til alle.
 9. Samferdsel: Krf vil arbeide for at det etableres flere busslommer for å få en tryggere skoleveg og ferdsel av myke trafikanter langs våre veger. Vegstrekninger som bl.a. Sørbygdsvegen mellom Tostrup og Nermo- krysset bør rehabiliteres, gang og sykkelveg etableres. Framtidig permanent bru på Tretten må særlig prioriteres.
 10. Næringspolitikk: Primærnæringene -jord og skogbruk må styrkes. Fritidsboligutbyggingen bør ha god styring. Klima, og miljøproblematikken må tas på alvor i hele næringslivet. Vurdere muligheter utbygging av alternativ energi. Nyskapning som gir nye arbeidsplasser må gis gode vilkår. Tilrettelegging for næringstomter.
 11. Flyktninger: Krf ønsker å legge til rette for at Øyer Kommune kan ta imot flere flykninger og at de får god oppfølging med språk- og nødvendig yrkesopplæring. Gjenopprette læringssenter i Øyer Kommune. Tilrettelegge for arbeidstiltak.