Politisk program 2023-2027

En god framtid for Os kommune handler om å bygge videre på og sikre egenskapene og verdiene våre: Samhold, trygge oppvekstvilkår, god eldreomsorg, spennende næringsliv,  trygge grender, gode friluftsmuligheter, imponerende frivillig innsats og et vell av lag og foreninger. I tillegg har kommunen gode ansatte som det er viktig å ta godt vare på. 

Noen av utfordringene er rammevilkår og forutsigbarhet for ulike næringer, demografisk utvikling og det å skaffe nok arbeidskraft. Vi er ikke så mange og befolkningspyramiden blir stadig mer topptung, men vi har god tro på at solide osinger er godt i stand til å gå rakrygget videre.

KrF bygger politikken på det kristne verdigrunnlaget, og her er er noen punkter vi mener er viktige for god utvikling og for å sikre det gode som allerede finnes:

Næringsliv

Vi vil styrke eksisterende og legge til rette for  nye næringer. Vi tror førstelinjetjeneste for nyetablerere, god infrastruktur og arealer for næringsetablering er viktige saker.

Landbruket står i en særstilling i Os og trenger gode rammevilkår. Vi må sikre at innmark i kommunen beskyttes og at beitemulighetene i utmarka ikke ødelegges. 

I enkelte områder kan det tillates moderat hytteutbygging  som gir inntekter til lokalt næringsliv. Nye områder bør ikke tas i bruk.

Vi skal ansvarliggjøre våre sentrale politikere angående: Samferdsel på veg, bane, luft og fiber, landbrukspolitikk, rovdyrforvaltning, annen distriktspolitikk og mye mer.

Bosetting

Det er viktig å styrke sentrum, men vi er også svært åpne for delvis spredt boligbygging i grendene.

Kommunen skal fortsatt være en pådriver til boligbygging i offentlig-privat samarbeid.

På enkelte småbruk kan det være aktuelt å dele fra gårdstunet til boligformål, forutsatt at det ikke gir konflikter med jordbruksinteresser. Innmark må legges til bruk i drift.

Boplikten er viktig for å sikre bosetting.

Oppvekst

Elevenes læringsutbytte og trivsel er viktig. Vi ser fram til at alle elever samles på ny og nyrenovert skole på Os.

Vi har et godt barnehagetilbud i kommunen, det er viktig både for oss som bor her og for tilflytting.

Elevene skal ha et godt tilbud om SFO og leksehjelp.

Det er viktig at ungdom har fritidstilbud i tillegg til organiserte aktiviteter.

Skolens deltakelse i oppdragelsen skal respektere den enkelte families verdivalg og prioriteringer.

Vi vil beholde tilbudet om skolegudstjenester.

Helse- og omsorgstjeneste 

Hjemmebasert omsorg er viktig for å sikre muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.

Vi ønsker å bygge flere omsorgsboliger etter behov.

De eldres behov for  åndelig omsorg skal sikres, uavhengig av livssyn. 

Sykehjemmet skal fortsatt være et godt hjem for våre innbyggere og vi ønsker å få utredet behov og muligheter for et dagsentertilbud for hjemmeboende eldre.

Et nytt helsehus skal være et løft og en langsiktig satsing både for ansatte  og pasienter.

Samfunnsutvikling

Vi vil støtte oppunder og ha et godt samarbeid med ulike trossamfunn.

Kommunen skal ta imot minst det antallet flyktninger IMDI foreslår, men også påvirke at Os kommune faktisk blir bedt om å bosette. Dette gir muligheter til  økt innbyggertall og næringsutvikling samtidig som vi deltar i en internasjonal hjelpedugnad.

Vi vil beholde begge sjukehusa i regionen.

Vi er helt avhengige av et tett samarbeid mellom kommunene i fjellregionen. Vi er fremdeles åpne for at regionen i framtiden kan bestå av færre  kommuner.

Skjenketider må sees i sammenheng med nabokommuner, og vi må revitalisere det ruspolitiske samarbeidet i regionen.

Desentralisert høgskoleutdanning i regionen er viktig for å sikre nok arbeidskraft, særlig innenfor helse og omsorg.

Kommunen skal velge miljøvennlige løsninger som gir redusert forbruk og miljøbelastning, f.eks kortreist mat. 

Vi vil jobbe for parkering og annen tilrettelegging for forflytningshemmede.

Natur og fritid

Os har svært gode muligheter for naturopplevelser. Vi støtter  tilrettelegging av løyper, stier, turmål samt å gjøre tilbudene tilgjengelig.  

Fiske og jakt skal forvaltes godt og slik gi gode tilbud til innbyggere og tilreisende.

Vi vil ta vare på naturen. Inngrep som hyttebygging, vindmøller, skuterløyper mm, må ikke komme i konflikt med dette.

Vedtatt: Os, 4. mai 2023