Politisk program 2023-2027

TID TIL DET VIKTIGSTE!

Fylkes-og lokalprogram finnes på www.krf.no

KrF er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape gode samfunn for det enkelte mennesket. Partiets politikk bygger på de kristne grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Det gode samfunn skapes i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Orkland KrF vil arbeide for disse kjernesakene 2023-2027

Helse, omsorg og mestring

 • Beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft
 • Forebyggende helsearbeid
 • Styrke aktivitørtilbudet ved institusjon og omsorgsboliger
 • Godt tilbud innen psykisk helse og oppfølging for de som er rusavhengige
 • Øke ressursene innen jordmortjeneste og helsestasjon i takt med behov
 • God barselomsorg

Kirke og trosliv 

 • Et tros -og livssynsåpent samfunn
 • Sørge for nødvendige midler til vedlikehold og drift av kirker og anlegg
 • Støtte opp om diakonalt arbeid

Familie og oppvekst

 • Fortsatt videreføre støtte til barn og unge fra egen budsjettpost
 • Bedre barnehagestart med innføring av «liten og ny»
 • Kun pedagogisk begrunnet mobil -og skjermbruk
 • Null-toleranse for mobbing
 • Arbeide aktivt for tidlig innsats i barnehage og skole
 • Oppfylle norm for voksentetthet i barnehage og skole
 • Mer lek i 1. klasse
 • Innføre fritidskortet

Klima og miljø

 • Videreutvikle gang og sykkelveier
 • Styrke kollektivtrafikken
 • Sikre fornybar energi
 • Redusere matsvinn
 • Planlegge og realisere miljøvennlige og klimanøytrale bygg

Landbruk, næring og distrikt

 • Sterkt vern av dyrkamark
 • Fornuftig skogbruk og rydding for å hindre gjengroing
 • Videreføre gradert arbeidsgiveravgift
 • Legge til rette for gode rammebetingelser for småbedrifter og nyetableringer
 • Bedre veistandard og gi tilskudd til private veier
 • Vurdere omklassifisering av utfartsveier
 • Legge til rette for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet
 • Bruke hele kommunen

Kultur – Fritid – Frivillighet

 • Kommunal støtte til ungdomsaktivitet
 • Desentraliserte frivilligsentraler
 • Støtte kulturlivet i alle deler av kommunen
 • Styrke BPA-ordningen
 • Støtte frivillig arbeid

Integrering

 • Gi et godt skoletilbud i norsk og andre fag for å kompensere for tapt skolegang
 • Samarbeide med frivilligheten/frivilligsentraler/bibliotek om integrering. Språkkafe, leksehjelp, familiekontakter
 • Godt kvalitativt inkluderingsarbeid, særlig for kvinner.

Politisk brosjyre