Politisk program 2023-2027

Program for Krf og Venstre i Nordre Land

Attraktivt Nordre Land

Vi vil:

 • aktivt jobbe for innflytting og bosetting i kommunen.
 • reetablere kommunal voksenopplæring.
 • prioritere barnehage som et ledd i tilflytting og bosetting.
 • være aktiv for å skape nye arbeidsplasser i vår kommune
 • arbeide for å bedre vegstandard på de kommunale vegene i alle årstider.
 • legge til rette for boligbygging i hele kommunen.
 • jobbe for å etablere en enklere adkomst fra Dokka camping til sentrum.
 • Redusere antall ledernivåer for å styrke grunnbemanning i alle sektorer.

Familie og oppvekst

Barnehage og skole er de mest fremtidsrettede tjenestene i kommunen. Tidlig innsats begynner i barnehagen

Vi vil:

 • arbeide for å øke grunnbemanningen i barnehage og skole
 • styrke ressursene til læremidler i skolen blant annet at alle elever fra 7. trinn får egen pc
 • styrke kulturskolen og legge flere aktiviteter i SFO-tida
 • Styrke Parken ungdomsklubb
 • legge til rette for at Dokka videregående blir det naturlige valget for ungdommen i Land-regionen både innen yrkesfag og studiespesialisering. Bussforbindelser og retningslinjer for innsøking må forbedres
 • reetablere Dæhlie barnehage
 • jobbe for at småbarnsfamilier i Torpa får barnehageplass i Torpa
 • sikre ungdomsskoletilbudet i Torpa
 • jobbe for å styrke og støtte familiene slik at barna får en trygg og god oppvekst

Helse og omsorg:

Vi vil være en pådriver for et godt helse- og sosialtilbud i kommunen.

Vi vil:

 • prioritere de yngste, de eldste og de som trenger mest hjelp. Dette betyr at helsestasjon, sykehjem og hjemmesykepleie er satsingsområder.
 • Flere stillinger i hjemmesykepleien
 • prioritere hverdagsrehabilitering for hjemmeboende
 • jobbe for at sykepleiere får konkurransedyktige og attraktive arbeidsvilkår i kommunen
 • ha en god hjemmebasert eldreomsorg.

Ny giv og grønn vekst:

Vi ønsker en Ja-kommune som er framoverlent for de som bor og driver virksomhet i Nordre Land.

Vi vil:

 • styrke næringsutviklingen
 • arbeide for å ta tilbake kommunale arbeidsplasser som i dag kjøpes i regionen.
 • arbeide for å redusere prisene for levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene for å hindre avfallsdumping i naturen
 • jobbe for å gjeninnføre brøytestikker av bambus
 • Hyttebyggingen i Synnfjellet må reguleres på en slik måte at det ikke forringer beiteområder og fjellet som rekreasjonsområde.
 • støtte aktivt opp om landbruksnæringen
 • opprettholde støtte til landbruksvikarordningen
 • jobbe for en kommunal støtteordning for investering i grønn energi

Kultur:

Vi vil:

 • arbeide for å støtte Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter.
 • jobbe for fortsatt godt vedlikehold av kirkene.
 • legge til rette for økt besøk på kinoforestillinger  
 • legge til rette for bedre markedsføring av ulike kulturtilbud i kommunen
 • jobbe for at skinnegangen blir liggende på Valdresbanen
 • arbeide for å utvikle Land museum