Kommuneprogram 2023-2027

NES KRISTELIG FOLKEPARTI

Program for valgperioden 2023 – 2027.

KRISTELIG FOLKEPARTI vil fremme en kristendemokratisk politikk bygd på det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vi setter menneskets verdi i sentrum. Miljø og vern av naturen står også sentralt i vår politikk.

KrFs politikk skal beskytte menneskeverdet, basert på en helhetlig løsning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.

OPPVEKST, HELSE OG VELFERD

Barnehage, skole og skolefritidsordning

KrF vil at:

– nivået i Nes-skolene skal ligge i toppsjiktet i «nye Akershus»

– det etableres ordninger som ivaretar elever som har behov for ekstra oppfølging i matematikk og lesing

– skolen legger til rette for et tilbud om skolegudstjenester, på skolen eller i nærmeste kirke

– skolene må styrkes med helsesykepleier

– det etableres «stille rom» på ungdomsskolene

– Nes prioriterer samtalepartner/miljøarbeider ved skolene

– legge til rette for at barnehager og skoler bruker alternativ læringsarena, som f.eks. naturen og «åpen gård»

Helse, omsorg og velferd

KrF vil at:

– omsorgstjenester må styrkes

– hjelpetrengende må få nødvendig opplæring i bruk av velferdsteknologien slik at brukeren opplever mestring og medbestemmelse

– kommunen legger til rette for et demensvennlig samfunn

– personer som har krevende omsorgsoppgaver, f.eks. omsorg for demente skal ha gode avlastningstilbud og få omsorgslønn

– det bør legges til rette for en demenslandsby, gjerne i forbindelse med bygging av omsorgsboliger på grusbaneområdet

– mestringstrappa skal sikre at innbyggere/pårørende får medbestemmelse og riktig nivå på tjenester

– ansatte får mulighet til å påvirke egen turnus og stillingsstørrelse som et ledd i å bevare nødvendig kompetanse

– vi må ha et særlig fokus på tilbud til unge som står utenfor skole/arbeidsliv.

– innsatsen for å integrere flyktninger utvikles i samarbeid med frivilligheten, lag og foreninger

Psykisk helse og avhengighet

KrF vil at:

– lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser skal være lettere tilgjengelig og relevant

– fokus på holdningsskapende og forebyggende arbeid skal være mot alle typer avhengighet

– kommunen skal ha en restriktiv rus- og alkoholpolitikk

– kommunene skal ha et tett samarbeid med lag og foreninger og stimulere til uorganisert aktivitet og egenaktivitet

– behovet for bemanning ved «Elvebredden» skal evalueres slik at beboere der blir ivaretatt med respekt og trygghet

TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR

KrF vil at:

– bygdesentrum beholdes som «stasjons byen Årnes», følge vedtatte reguleringsplaner og ikke gi

dispensasjoner fra disse

– kommunen skal prioritere flere gang- og sykkelveier bl.a. Tomteråsen – Hvamsvegen,

Rånåsfoss – Auli

– det legges til rette for næringsutvikling og gründervirksomhet

– i utbyggingsavtaler for nye boligblokker skal utbygger legge til rette for rom som borettslaget/sameie kan disponere

– miljøstasjoner bør etablere «byttebord»

– lokale næringsdrivende skal delta i anbudsrunder

– det etableres et program for «nærings-traineer» på sentrale kompetanseområder

– behovet for «Bestillingsbuss» bør utredes

– styrke forvalteransvaret og tillegge miljøvern større vekt, f.eks. vern av myr

Idrett, fritid og kultur

KrF vil at:

– Kommunen lager et elektronisk system med en «velkomstpakke» til nye innbyggere, med informasjon og invitasjon slik at de kan velge å delta på ulike arenaer og aktiviteter

– kor/korps/teatergrupper/annen kultur har egnede lokaler til øvinger og fremføringer

– det blir en tilskuddsordning til lag og foreninger som har barn/unge fra lavinntektsfamilier, («Fritidskortet»).

– lokale lag og foreninger får leie kulturhuset til redusert pris

– det etableres et samarbeid mellom kommunale og statlige instanser, kjøpesentre og lokale menigheter for å gi 13 – 20 åringer et gratis samtaletilbud som et ledd i oppfølging av unge med uønsket adferd på offentlige steder

– driftstilskuddet til lag og foreninger økes årlig i henhold til konsumprisindeksen (KPI)

Skatt, politikk og organisasjon.

KrF vil at:

– Kommunen i prinsippet ikke skal ha eiendomsskatt, men realitetene i kommuneøkonomien er så krevende at vi i valgperioden mener det ikke er realistisk å utelukke dette

– Eiendomsskatten knyttes til konkrete investeringer slik at innbyggerne ser resultater av eiendomsskatten

– det skal være en restriktiv bruk av konsulenter og utredninger

– Kommunens skal ha økt fokus på organisasjonens personalpolitikk for å ivareta ansatte på alle nivåer