Lokalprogram

Lokalprogram framside og bakside
Lokalprogram hovedkandidater og politiske saker

Kristelig folkepartis politikk bygger på de tre kristendemo- kratiske grunnprinsippene: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vår politikk gir derfor valgfrihet for inn- byggerne i Molde, samtidig som vi bidrar til langsiktig og rett- ferdig fordeling av ressursene, uavhengig av hvor vi bor og hvem vi er.

KrF vil:

– Arbeide for å videreutvikle kommunen i et tett og konstruktivt samarbeid mellom det offentlige, frivillighet og næringsliv

 • Tilrettelegge for fremtidsrettet og innovativt næringsliv i hele kom- munen, med små og mellomstore bedrifter, fiske og landbruk
 • At frivillige organisasjoner, lag og foreninger skal likebehandles, uav- hengig av livssyn eller verdigrunnlag
 • Være positive til og arbeide for mottak og bosetting av flere flyktninger og asylsøkere
 • Arbeide for en trygg eldreomsorg med fleksible løsninger. Det må satses på forebygging, tidlig innsats og å bo lengst mulig i eget hjem
 • Ha fokus på miljøet, for å sikre barn og unges fremtid
 • Øke den digitale kompetansen blant eldre og gjøre bruk av velferdsteknologi gratis
 • Holde fokus på tiltak som sikrer rekruttering av nye medarbeidere, spesielt innen oppvekst- og helsesektoren
 • Ha trygge og rusfrie oppvekstmiljø for barn og unge
 • Arbeide for mer ressurser til skole og oppvekst. Molde skal ha et desentralisert barnehage- og skoletilbud, med godt kvalifiserte medarbeidere
 • Forankret i vår kristne kulturarv, arbeide for et livssynsåpent mangfold i skole- og barnehagetilbudet, og være positive til private barnehager og skoler
 • Arbeide for innføring av kommunalt fritidskort og gratis leie av kommunale haller for barn, ungdom og studenter
 • Arbeide for trafikksikre skoleveger og å bygge ut nye gang- og sykkelveger
 • At Molde skal bli godkjent som «Trafikksikker kommune»
 • At Møreaksen med fastlandsforbindelse for Midsund og Aukra skal realiseres raskt
 • Støtte utviklingen av alle tre sentrumsområda i Molde kommune; Molde, Eidsvåg og Midsund

Stem KrF! – Tid til det viktigste