Kommuneprogram 2023-2027

Lillestrøm KrF Partiprogram 2023-2027

Tillit, rettferdighet, trygghet og fellesskap

Kjære velger.

Med over 90.000 innbyggere er Lillestrøm kommune Norges niende største kommune.

KrFs politikk er forankret i den kristne kulturarv, med menneskeverd i sentrum. Vårt mål er å skape et samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske, fra unnfangelse til naturlig død.

Vi ønsker å utforme en praktisk politikk for hele menneske, hele livet og hele kommunen. Dette skjer best ved et aktivt samspill mellom det offentlige, private og frivillige.

TRYGG OPPVEKST

Gode familier er viktige byggeklosser for et godt samfunn. KrF vil derfor arbeide for å styrke barns oppvekst og sørge for å ha gode støttesystemer der hvor det trengs rundt sårbare barn og unge, og deres familie. En god barndom varer hele livet! 

Tidlig innsats skal være en ryggmargsrefleks hvor hvert enkelt barns utfordringer tas tak i tidligst mulig. De ansatte i barnehage og skole er en viktig ressurs for å oppnå dette. Tiltak for å rekruttere pedagoger/barnehagelærere og lærere må sees på, så vi kan oppnå pedagog- og bemanningsnorm i barnehage og skole.

Tidlig innsats i barnehage og skole betyr at barns behov for ekstra hjelp og støtte blir oppdaget så tidlig som mulig, og at de største ressursene innen tilpasset opplæring og spesialpedagogikk brukes i barnehagen og på småskoletrinnet i barneskolen. Å sette inn språkpedagoger før skolestart er et viktig tiltak for å lære barn norsk så de får mulighet for å tilegne seg kunnskap og læring gjennom hele skoleløpet.

KrF vil ha nulltoleranse for mobbing. Ingen barn skal måtte grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet eller oppleve krenkende atferd. Det viktigste antimobbearbeidet i skolen starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehage og på småskoletrinnet.

Mobbing og sosial ekskludering rammer altfor mange barn.  Derfor ønsker vi også et mobbeombud som jobber forebyggende, kommer tidlig inn før det er saker, gir råd, veiledning, kunnskap og kompetanse til elever, lærere, personal og foreldre.

Barnehage 

Krf vil 

 • sikre god kvalitet og bemanning i alle barnehagene i kommunen ved å øke pedagogtettheten
 • ha flere tiltak for å rekruttere pedagoger/barnehagelærere for å oppnå pedagog- og bemanningsnorm
 • foreslå tiltak, tilsyn og kontroll, slik at voksentetthet med kompetanse er reelt til stede hele dagen
 • ha språkpedagoger og spesialpedagoger i barnehagen – tidlig innsats i forhold til språkopplæring og barn med spesielle behov
 • sikre at alle får tilbud om barnehageplass i nærområdet 
 • sikre at det bygges tilstrekkelig med barnehageplasser i både kommunal og privat regi i takt med befolkningsveksten i alle deler av kommunen
 • sikre at søsken får tilbud om å gå i samme barnehage 
 • søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Skole 

Lærerne er den viktigste ressursen for en god skole. KrF vil ha en skole der lærerne ikke blir nedlesset av krav om rapportering og testing. KrF vil ha en skole som ser hele mennesket. Derfor trenger vi mange nok og dyktige lærere som kan gi elevene god undervisning som er tilpasset den enkelte.

Digitaliseringen av skolen har gått mye raskere enn forskningen på feltet. Det viser seg at å lese på skjerm gir mindre læring, elevenes leseforståelse blir redusert. Vi ønsker mer bøker tilbake i skolen. I skolen skal man også lære gode verdier, evnen til å samarbeide, respekt for medmennesker og mye mer. Skolen er en arena både for utdannelse og for dannelse. Mange elever sliter med psykososiale problemer. Det er viktig at dette ses og fanges tidlig opp i skolen, både for den enkelte elevs skyld og for det totale læringsmiljøet.

Skolehelsetjenesten må opp på nasjonal norm. Kommunikasjonen mellom hjem og skole må også styrkes. KrF vil styrke tjenester som kan støtte sårbare elever og deres foreldre, gjennom helsetjenesten og PP-tjeneste. Refleksjon rundt livsmestring, felles verdier og etikk må være en naturlig del av undervisningen i alle fag.

Krf vil 

 • styrke fysisk aktiv læring i første trinn
 • mer og mindrenettbrett,vi ønsker mer skolebøker tilbake i skolen
 • styrke skolebibliotekene
 • øke lærertettheten, sørge for at lærere får mer tid til hver elev
 • redusere testregimet og skjemaveldet i skolen, og la læreren være lærer
 • prioritere tidlig innsats fra 1.- 4. trinn, for å sikre at alle elever får god oppfølging og ikke blir hengende etter 
 • miljøterapeuter inn i skolen som kan jobbe særskilt med det psykososiale miljøet
 • mobbeombud – jobbe mere forebyggende og med kompetanseheving, så vi får ned antall mobbesaker
 • minoritetsspråklige må få særskilt norskopplæring til det ikke lenger er behov
 • åpne for alternative skoleløp for elever som trenger en mer praktisk tilrettelagt undervisning 
 • igangsette prøveprosjekt med sanserom/stillerom på utvalgte skoler for elever som trenger å skjermes for stimuli
 • styrke skolehelsetjenesten for barn og ungdom i hele skoleløpet
 • sikre god svømmeundervisning for alle elever i Lillestrøm kommune og prioritere de yngste elevene slik at de kan nå målene i læreplanen innen normert tid
 • opprettholde et godt spesialskoletilbud
 • opprette basetilbud på nærskoler for elever som har omfattende behov
 • videreføre og utvide tilbudet om sommerskole
 • videreutvikle dagens SFO-tilbud. SFO skal være et attraktivt fritidstilbud som holder høy kvalitet, gjerne i samarbeid med idretten, kulturskolene og frivillige organisasjoner 
 • redusert SFO foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og søskenmoderasjon
 • sikre trygg skolevei, gang- og sykkelvei, 4 km fra skolen for alle barn og arbeide for flere gang- og sykkelveier
 • sikre gode overganger mellom barnehage og skole og senere fra ungdomsskolen til videregående på samtlige skoler i kommunen
 • være positive til etablering og drift av friskoler / privatskoler
 • det skal være lov å holde skolelagsmøter i skoletiden
 • skolegudstjenester spesielt i forbindelse med kristne høytider
 • gi private skoler mulighet for å markedsføre seg opp mot ungdomsskoleelever

Barnevern

Familien er barnets viktigste arena, og grunnlaget for en trygg og god oppvekst. Men noen ganger klarer ikke familien å gi barna den trygghet og omsorg de har behov for. Et velfungerende samfunn trenger et velfungerende barnevern med høy kompetanse. Barnevernet skal gi veiledning og støtte til familien slik at de kan være i stand til å gi barnet trygghet og støtte i sin utvikling.

Omsorgsovertagelse er et svært alvorlig inngrep i familien og barns liv og bør derfor unngås lengst mulig. Barnevernet må også ha flerkulturell kompetanse slik at de kan bidra med tiltak som kan inkludere minoritetsbarn og deres familie med god forståelse, respekt og kunnskap om deres kultur, og lære foreldre som trenger det alternative oppdragerformer etter norske normer og verdier.

En god oppvekst varer livet ut. Derfor er det viktig at barn og unge får rask oppfølging når de møter på utfordringer. Oppsøkende arbeid, forebygging og lavterskeltilbud gjennom skolehelsetjenesten og utekontakttjeneste som jobber målrettet med forebygging mot rus og ungdomskriminalitet er viktig for å lykkes med dette. Krf ønsker å gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet, sikre et godt helsetilbud for barn og unge. Vi vil hindre at unge opplever utenforskap og starter med rus og kriminalitet.

Krf vil 

 • styrke samlivs- og foreldreveiledning i kommunen
 • sikre tett samarbeid på tvers av de kommunale hjelpetjenester (helse, barnevern, PPT, skole/barnehage og med politi)
 • øke tilgang på barne- og familiehjelp slik at foreldre kan få hjelp i foreldrerollen før det er nødvendig at barnevernet gjør en undersøkelse
 • styrke familier med utfordringer ved å sette inn hjelpetiltak i hjemme over tid fremfor for rask omsorgsovertagelse
 • tilby sårbare familier tverrfaglig og helhetlig hjelp fra svangerskap frem til barnet er 3 år
 • styrke skolehelsetjenestetilbudet særlig på ungdomsskolen, som tiltak mot de utfordringene vi ser knyttet til psykisk- og seksuell helse, rusproblematikk og frafall i den videregående skolen
 • styrke utekontakttjenesten (UOT) som jobber målrettet med forebygging mot rus og ungdomskriminalitet i hele Lillestrøm kommune 
 • etablere chattetjeneste med helsesykepleier eller annen fagperson som er tilgjengelig i helger og på kvelder  
 • styrke barnevernet med ressurser og med flerkulturell kompetanse så de klarer å møte kulturforskjellene med forståelse og kunnskap
 • forsterke barnevernsbarns rettigheter, rett til å bli hørt og involvert, og mulighet for å klage på tjenestene de mottar
 • at barn og foreldre skal ha rett til fri rettshjelp fra sak blir opprettet. Barns mening skal bli hørt, og barn skal selv avgjøre sine talspersoner

TID TIL DET VIKTIGSTE

KrF ønsker et samfunn med plass til alle uansett bakgrunn, etnisitet, funksjonsnivå og legning. Vi ønsker å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. Alt fra barn til eldre skal oppleve at de er ønsket av samfunnet rundt seg, uten å bli oppfattet som en byrde som er mindre verdt enn andre.

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette. Mennesker søker felleskap gjennom frivillige lag og foreninger, og disse fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats. Derfor ønsker vi å styrke frivillige og ideelle organisasjoner. KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag, om det er en jobb å gå til, frivillig engasjementer eller deltakelse i fritidsaktiviteter.

Integrering og inkludering

Lillestrøm er en flerkulturell kommune og vi skal arbeide aktivt for god inkludering av flyktninger og andre som kommer flyttende til oss. Det forutsetter muligheter for å ta utdannelse, skaffe seg en bolig og arbeidsplass, og integrering i fritidsaktiviteter. Gjennom å kjenne til og være trygg på egen kultur og egne verdier kan vi lettere møte andre kulturer og religioner med respekt og toleranse, og ta imot nye tilflyttere på en god måte.

KrF ønsker at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal føle seg likeverdig og inkludert i fellesskapet. Gjennom en egen likeverds-reform skal det legges til rette for dette, bl.a. gjennom personlig koordinator og en bedre ordning med Brukerstyrt Personlig Assistent. Mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre med spesielle behov må kunne bevege seg trygt og sikkert rundt i kommunen og kunne benytte seg av alle kommunens tilbud og tjenester.

Krf vil

 • tiltak mot mobbing av jødiske elever
 • bakgrunn av tro, funksjonsnedsettelse, hudfarge og etnisk bakgrunn.

Frivillighet, idrett,kultur og kirke

KrF vil øke mangfoldet og utjevne diskriminerende sosiale forskjeller gjennom å ha gode idretts-, kultur- og fritidstilbud for alle i Lillestrøm kommune. Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet. Vi vil legge til rette for et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.

Å få mulighet til å delta i idrett og fritidsaktivitet uavhengig av funksjonsnivå eller familiens økonomi kan bety enormt stor forskjell for mange unges utvikling og trivsel, og derfor vil KrF vil prioritere breddetiltak og mangfold for barn og unge. Derfor ønsker vi også å styrke den kommunale kulturskolen. I dette mangfoldet av kultur hører også kirken og den kirkelige kulturvirksomheten med. Det må legges til rette for gode arbeidsforhold for Den norske kirke, frivillige kristne organisasjoner og andre kristne trossamfunn.

KrF vil

 • alle barn skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi
 • støtte rusfritt barne- og ungdomsarbeid

Kjeller flyplass

De kulturhistoriske verdiene ved Kjeller flyplass må ses i en historisk sammenheng, nasjonalt og lokalt. Forsvaret vil flytte og trekke ut all aktivitet og virksomhet.

Det store spørsmålet er om det skal etableres og driftes et luftfartøyvernsenter med flyvirksomhet under forutsetning av et statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale. Staten har til nå ikke vært villig til å bidra økonomisk.

Hvis det ikke blir mulig å bevare flyplassen, vil vi utnytte arealet til beste for innbyggere, næringsliv, vitenskap og miljø.

KrF vil

 • kommunen må lage en god reguleringsplan
 • styrke kommunens planavdeling ved planer om utbygging
 • at område skal inneholde gode universelt utformet grøntområder

HELSE OG MESTRING

En trygg, aktiv og god alderdom

Ingen skal bekymre seg for å bli eldre. Vi lever lenger, og mange er friske lenger, men sykdomsbildet blir også mer sammensatt. For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre, må vi styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen.

Vi har fått kvalitetsreformen «Leve hele livet» som legger mange og gode premisser for tjenesteutviklingen. Områdene det skal jobbes med er, aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, helhet og sammenheng. Krf tenker eldre som en ressurs for samfunnet, vi vil legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv.

Lillestrøm KrF vil jobbe for en verdig alderdom ved at de eldre pleietrengende og deres familier får den støtten de trenger tilpasset den enkeltes behov. Helse- og velferdstjenestene skal bygge på tillit og bidra til myndiggjøring av hver enkelt bruker og brukermedvirkning på alle nivå slik at man skaper trygge og gode tjenester. I møte med den eldre må spørsmålet alltid være: Hva er viktig for deg? Det må fokuseres på det som er meningsfullt og gir livskvalitet for å mobilisere den enkeltes motivasjon og egne ressurser.

KrF har fokus på tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig kommunikasjon, velferdsteknologi og fleksible lokale løsninger som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere. Dersom vi lykkes med dette, vil behovet for omfattende hjemmetjenester, omsorgsbolig og sykehjem utsettes.

Uansett boform skal eldre oppleve trygghet og verdighet i omsorgen som blir gitt. Boligen skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har behov for. Respekten for den enkelte må også omfatte deres religiøse og åndelige behov, og muligheten til å delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.

Mange eldre opplever en hverdag preget av ensomhet. Dette er en utfordring som offentlig sektor, ideell sektor og den enkeltes familie og nettverk må løse sammen. KrF vil invitere alle parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet blant eldre. Tryggheten for at det finnes gode avlastningsordninger frigjør mer frivillig og familiebasert omsorg. Sosiale møteplasser for mottakere av omsorgstjenester og pårørende gir glede og livskvalitet. Det skaper varmere lokalsamfunn.

Krf vil

 • satse på helsefremmende og forebyggende tjenester
 • sikre robuste og gode hjemmebaserte tjenester og tilstrekkelig hjelpemidler som trygghetsalarm til alle som har behov
 • ha nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser i hele kommunen
 • ha gode avlastningstilbud- og aktivitetstilbud
 • arbeide for økt bemanning og sikre god bemanning med riktig kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov
 • bygge et seniorvennlig samfunn – der eldre blir brukt som ressurs og får den omsorgen de har krav på
 • arbeide for en tjeneste som tar den enkelte bruker og pårørende med på beslutninger om brukerens behov, og hjelper den enkelte til å mestre eget liv
 • legge til rette for en demensvennlig kommune
 • sikre at par som ønsker det, der begge har behov for omfattende omsorgstjenester, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig
 • unge voksne som har fått omfattende hjelpebehov skal få et annet tilbud enn sykehjemsplass
 • arbeide for at sykehjemmene og omsorgsboligene i Lillestrøm kommune blir sertifiserte «Livsgledehjem» med vekt på aktiviteter og psykososialt miljø
 • at alle sykehjem har aktivitør og musikkterapeut
 • sikre en verdig og god omsorg ved livets slutt, bl.a. gjennom flere palliative avdelinger
 • sikre at alle eldre skal få et tilbud om samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål, en prest, pastor, imam eller åndelig leder ved behov ved livets slutt
 • innføre motivasjonstilskudd for frivillige lag og foreninger som kan bidra med tilbud over tid.
 • Styrke satsingen på eldres psykiske helse.
 • etablere en tilskuddsordning for livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser og sosiale fellesskap, aktiviteter, opplevelser og kulturtilbud. Både kommuner og sivilsamfunnsorganisasjoner skal kunne søke. 
 • videreføre og forsterke innsatsen mot ensomhet blant eldre, i samarbeid med frivillige og ideelle aktører og tros- og livssynssamfunn med særlig vekt på åndelig omsorg 
 • ønsker en bedre tilsyns-ordning for pleie og omsorgsutførelse, både på institusjoner og hjemmebasert.

Rus og psykisk helse

For Krf er psykisk helse en veldig viktig del av folkehelsearbeidet.

Første linje i vårt offentlige helsevesen er kanskje verdens beste primærhelsetjeneste i form av fastlegeordningen, som er grunnmuren i helsevesenet vårt. Denne ordningen yter gode helsetjenester til befolkningen, med kvalitet, tilgjengelighet og kontinuitet som målsetning. I de senere år har vi sett at fastlegene er under press og at det er fare for svikt i rekrutteringen. Det er også grunn til bekymring for tilbudet når det gjelder psykisk helsevern, et område som må opp-prioriteres.

Samfunnet må utvikles slik at befolkningen gis gode forutsetninger for å kunne leve gode liv. For å bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen må det jobbes forebyggende med psykiske plager og lidelser, samtidig med det som fremmer god psykisk helse og livskvalitet.

Hva den enkelte opplever av stress og mestring, har av sosial støtte, mulighet for deltakelse, hva slags nettverk den enkelte har, nærmiljø det er en del av, meningsfull fritid osv. spiller en vesentlig rolle. Undersøkelser blant ungdom viser at det er økende psykiske vansker med press og stresslidelser blant ungdom. Det er også en del unge som opplever utenforskap og skolevegring og avbryter videregående opplæring.

KrF vil

 • ønske frivillige og ideelle rusomsorgstilbud tilgjengelig for innbyggere med behov for slike tilbud
 • styrke skolehelsetjenesten med skolepsykolog
 • flere helsesykepleiere – nasjonal norm for hele kommunen
 • sikre kompetanse og god tilgjengelighet ved helsestasjon for ungdom
 • innføre/styrke ordning med ruskontrakter for elever med rusproblem
 • sikre rask behandling i barne- og ungdomspsykiatrien
 • tidlig innsats i forhold til vold og overgrep i nære relasjoner
 • mobbeombud, forebygge mobbing og jobbe med komplekse mobbesaker
 • styrke bemanning og kompetanse til pasienter med psykiske lidelser og pårørende
 • styrke det akutte dag- og døgntilbudet ril rusmisbrukere- og/med psykiske lidelser
 • arbeide for å forebygge selvmord og prioritere oppfølging av etterlatte etter selvmord
 • sikre en god oppfølging nær hjemstedet av pasienter med psykiske lidelser
 • øke stillingsprosent for diakon i alle kirkene våre
 • arbeider med å styrke livskvalitet og psykisk helse også for rusmisbrukere
 • legge til rette for involvering og mestring
 • etablere robustboliger for rusavhengige
 • vil støtte etablering av kommunale fastlegestillinger og sikre gode arbeidsvilkår for fastlegene
 • sikre at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir fulgt opp
 • prioritere det ambulante behandlingstilbudet i psykisk helsevern

MILJØ OG KLIMA

KrFs miljøpolitikk kjennetegnes ved en bærekraftig forvaltning av skaperverket. KrF mener kommunen må ta et betydelig større lokalt miljø- og klimaansvar. Klimakrisen krever at kommunene omstilles til et nullutslippssamfunn innen 2050. Omstillingen vil bli krevende, men Lillestrøm kommune har gode forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet.

Vi har økonomiske muskler, sterke kunnskaps- og teknologimiljøer og god tilgang på fornybar energi. For å nå målet om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050 må vi skape en lavutslippsøkonomi med nye, grønne arbeidsplasser, vi må
omstille olje- og gassnasjonen til et fornybarsamfunn

Plast på avveie er et stort miljøproblem. KrF vil intensivere arbeidet med problemet ved mindre bruk, økt forskning, gjenvinning og innsamling. Det siste i hovedsak av profesjonelle, men også gjennom frivillige, for å skape holdninger og å holde oppe engasjementet. Kommunen skal ha et sterkt miljøfokus innen innkjøp, transport, arealbruk, bygg og landbruk. Installasjoner av varmepumper vil redusere strømforbruket vesentlig.

KrF vil

 • at det startes en aksjon for å installere varmepumper, luft til luft og andre, i flest mulig av kommunens bygg
 • vil arbeide for å gi støtte til private husholdninger som investerer i varmepumper
 • stimulere gjennom bevisst bruk av kommunale avgifter til klimavennlige nye bygge løsninger
 • utvide bruk av solcelleanlegg på kommunale bygg
 • styrke og videreutvikle klimafondet for å redusere klimagassutslippene i Lillestrøm kommune
 • klimarådgivningskontor for både private og profesjonelle aktører, spesielt i forhold til ytremiljø og biomangfold, økonomi for miljøvennlige bygningsløsninger, støtteordninger og verneregelverk
 • bidra til å redusere miljøbelastningen fra plastbruk, spesielt kunstgressbaner
 • bruke anbuds- og innkjøpsregelverket aktivt for både å sikre klima og miljø
 • arbeide for sirkulær økonomi med gjenbruk og gjenvinning av ressurser
 • stimulere til omsetning av kortreist mat
 • understøtte holdningsarbeid og frivillige lag og organisasjoners medvirkning og engasjement i kampen for et bedre klima og miljø

Samferdsel, by- og tettstedsutvikling

Lillestrøm er en kommune i vekst og utvikling med plass og trivsel for alle. Vi ønsker et trygt og godt bomiljø også i sentrumsområder og vil føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk. Vi vil styrke bevilgnings- og kontrollsystem, som begrenser tilgjengelighet, reduserer skjenketiden i tråd med anbefalinger fra politiet.

KrF er opptatt av å ivareta alle innbyggere i storkommunen, de sentralt i byen og de i utkantstrøk, både barn, familier, enslige og eldre. Lillestrøm bysentrum må videreutvikles som en bærekraftig og sterk region. Sammen med utvikling av gode bolig- og næringsområder rundt alle eksisterende bygdesentra. Vi ønsker restriktive Kommunen må derfor være aktiv på utvikling av gode samferdselsløsninger som må legge til rette for en enda større andel kollektivreisende.

Nasjonale føringer er at befolkningsveksten skal tas med kollektivløsninger og mindre bilbruk. Kommunen må ha en helhetlig samferdselsplan. Den må ivareta rimelige innfartsparkeringer, effektive og miljøvennlige reiser mellom bolig og arbeidsplass, og til fritidsaktiviteter på kvelden. KrF vil ha en boligpolitikk som gjør at flest mulig kan ha muligheten til å komme inn på boligmarkedet.

KrF vil

 • regulere skjenketiden i tråd med politiets anbefalinger
 • mulighet for subsidierte boliger til førstegangskjøpere – leie for eie
 • etablere nye omsorgsboliger i sentrumsnære områder
 • grøntområder i byen og tettstedene må ivaretas, særlig ved videre utbygging, og viktige rekreasjonsområder skjermes for utbygging
 • byen må utvikles med en god plan for estetikk og byggehøyder for å ivareta både hagebyene og sentrumsfortetting
 • pålegge utbyggere å bygge ut infrastruktur i sammenheng med større utbyggingsprosjekter
 • pålegge utbyggere å bygge gjesteparkeringer, p-plasser for HC og hjemmetjenester og øvrig service det er behov for
 • tilstrebe gode kollektive trafikkløsninger ved å lage en helhetlig plan for kommunen og utvide busskollektiv tilbudet mellom boligområder og togstasjonene og andre trafikknutepunkt
 • bidra til gode stoppesteder for jernbanen på Frogner og Svingen med tilstrekkelige parkeringsløsninger og tilgang for kollektivbusser
 • sørge for en helhetlig løsning for Rv. 22 over Glomma som også ivaretar lokaltrafikken på en god måte, uten at bompengebelastningen blir for stor
 • legge til rette for gode skoleskyssordninger som også omfatter SFO tilbudene
 • bygge ut gang- og sykkelveiløsninger
 • prioriterer asfaltering og utbedring av kommunens veier
 • helseinstitusjoner og tilrettelagte boenheter må bygges på tettsteder, slik at de er enkelt tilgjengelige for både brukere, beboere og besøkende
 • legge til rette for parkering i sentrumsområder kan legges under bakken, så overflaten kan brukes til f.eks. park og grøntarealer
 • arbeide for å bygge ny Nordbyvei fra Sagdalen til nær Hvam.
 • arbeide for å få en ringvei, miljøring, rundt Lillestrøm sentrum. Fra Fetveien / Rv 120 over dagens Kjeller flyplass, videre over Nitelva og knyttes til Strømsveien i området Sagdalen.
 • at Lillestrøm kommune jobber videre for å utrede muligheten for en forlengelse av Romeriksbanen; Ellingsrud-Lørenskog Sentrum-A-hus-Lillestrøm-Kjeller.

 

Næringsutvikling og innovasjon

Lillestrøm er en region by med det tredje største kollektivknutepunktet i landet vårt. KrF vil at regionbyen Lillestrøm skal utvikle seg til å bli en by med god balanse mellom boliger og urbane arbeidsplasser som kan nås fra et stort regionalt arbeidsmarked. KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. KrF ønsker å legge til rette for små og mellomstore bedrifter.

Vi vil at byen skal utvikles med byrom av høy kvalitet for rekreasjon, aktivitet og opplevelser. KrF vil at alle tettstedene i kommunen skal videreutvikles som gode nærmiljøer med trafikksikre løsninger og sosial infrastruktur. Videre fortetting av sentrum i byen må gjøres etter klare etiske føringer og krav til høyde, spesielt i overgangene fra sentrum og ut i hagebyene. Lillestrøm kommune er som de andre kommunene med region by i Akershus forpliktet til å bygge 90 % av nye boliger innenfor prioriterte vekstområder. Det innebærer at 10 % av veksten kan fordeles på de øvrige tettstedene.

Arealdisponeringen skal gjøre storkommunen attraktiv, og må ha en god balanse for både et sterkt landbruk, næringsetablering og for innbyggerne. Samtidig må vi ha en miljøvennlig og planmessig arealbruk, slik at matjord og verneverdige naturområder ikke bygges ned mer enn absolutt nødvendig.

Matjorda er grunnlaget for matproduksjon og avgjørende for både selvforsyningsgrad, selvforsyningsevne og matvaresikkerhet. Norge er et av landene i verden med minst dyrket areal per innbygger. KrF går inn for et langt sterkere vern om dyrket og dyrkbar jord for å sikre fremtidige generasjoners mulighet for nasjonal selvforsyning. Ved nødvendig nedbygging må det skaffes nye tilsvarende arealer matjord et annet sted.

KrF vil

 • sette av tilstrekkelig med næringsarealer med tanke på utvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer
 • ha kunnskapsbasert, bærekraftig og framtidsrettet næringsutvikling
 • øke antall kunnskapsarbeidsplasser, både private og offentlige
 • få flere kompetansearbeidsplasser til regionen
 • ønsker handelsfri søndag med unntak av adventstiden
 • styrke samarbeide med kunnskapsmiljøene på Kjeller
 • legge til rette for utvikling av et mangfoldig næringsliv
 • synergier med Universitetet Oslo Met og Ahus Universitetssykehus i Lørenskog
 • arbeide for utvikling av landbruket
 • strengt jordvern i jordbruksområder som ikke er definert som prioritert vekstområde
 • at matjord som bygges ned erstattes med tilsvarende arealer andre steder i kommunen.

Kommuneøkonomi

KrF vil før en ansvarlig økonomisk politikk og sikre innbyggerne gode tjenester. Den nødvendige satsingen på omsorgstjenester, skole og utdanning, miljø og innovasjon, og ikke minst tekniske digitale løsninger. Teknologi og digitalisering er blitt en stor del av hverdagen for de fleste.

For KrF er det viktig å understreke at teknologi ikke skal erstatte den menneskelige kontakten og fysisk nærhet, men forenkle noen funksjoner. Men det koster å legge om tjenester. De kommunale byggene har et etterslep på vedlikehold og rehabilitering. Bevilgningene til vedlikehold må derfor økes. Det trengs også investeringer til institusjoner og omsorgsboliger.

KrF vil

 • sikre god økonomisk styring og forutsigbarhet i tjenestetilbudet
 • investere i sykehjem og omsorgsboliger som det er behov for
 • implementere nye digitale løsninger og effektivisere arbeidsprosessene
 • sørge for godt vedlikehold av kommunal eiendom i henhold til «plan for vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg»
 • prioritere å styrke kontinuerlig forbedring og utvikling innenfor beredskapsarbeid
 • bygge nok skoler og barnehager med høy nok standard
 • vedlikeholde skoler og barnehager så de fyller kravene til arbeidsmiljø for barn og voksne