Kommuneprogram 2023-27

LARVIK KRF’S VERDIER

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

KrF er et sentrumsparti, og skiller seg fra sosialismens kollektive forståelse og liberalismens sterke vektlegging av individet alene.

Dette betyr at Larvik KrF vil:

 • Bidra til et raust samfunn med plass til alle
 • Kjempe for et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest og arbeider mot ulikhet, utenforskap og fattigdom
 • Styrke fellesskapet og distriktene
 • Sørge for sterkere satsing på frivilligheten og ideell sektor
 • Løfte den kristne kulturarven. Kunnskap om vår kulturarv gjør at vi kan møte andre med trygghet og åpenhet

KIRKE, KULTUR OG IDRETT

Larvik KrF vil verne om de kristne grunnverdiene som landet vårt er bygd på. Den kristne kulturarven er en hjørnestein i vår nasjons felles identitet og har gitt oss et fritt og varmt samfunn. Kjenner vi røttene våre, er vi også trygge i møte

med nye mennesker og kulturer.

Kulturell kompetanse handler om å forstå det samfunnet man vokser opp i. Larvik KrF ønsker at Larvik skal være en kommune preget av aksept og respekt uansett tro og livssyn.

Integrering i et nytt og ukjent samfunn er en prosess der både innvandrere og vi som kommune har et stort ansvar. I denne prosessen må alle bidra, både det offentlige, næringslivet, ideelle organisasjoner og vi som enkeltmennesker. Det å lære seg både språket og få kjennskap til våre fundamentale norske verdier som demokrati, likestilling og solidaritet er grunnleggende for å stå bedre rustet til å bli en aktiv deltager i vårt lokalsamfunn.

Kirken er en kulturarena, i tillegg til sin primæroppgave som trossamfunn. Mange av våre eldre kirkebygg er viktige kulturminner og kulturelle minnesmerker, som stiller særskilte krav til vedlikehold. Larvik har et økonomisk etterslep på vedlikehold av kirkene på flere titalls millioner.

Et bredt kulturtilbud til barn og unge er viktig for å gi dem muligheter til opplevelser, forståelse og utvikling av egne evner og uttrykk. Vi vil videreutvikle tilbud som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken». Larvik KrF vil øke samarbeidet mellom barn og unge og omsorgssektoren. Flere treffpunkt der unge møter eldre vil gi økt kunnskap og mer medmenneskelighet og empati.

Larvik KrF vil støtte kirker/menigheter og organisasjoner i kommunen som driver et aktivt og godt ungdomsarbeid. Frelsesarmeens gatefotball betyr mye for mange. Dette arbeidet er det viktig å støtte videre.

Larvik Bibliotek må ligge sentrumsnært og sentralt av hensyn til tilgjengelighet og kollektivtrafikk. Larvik KrF vil videreutvikle de lokale bibliotekene, inkludert skolebibliotekene, slik at de blir lokale møtesteder for kultur i sine nærområder.

Idretten engasjerer mange i vår kommune. KrF ønsker at alle barn, unge og voksne, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn, skal ha et godt og inkluderende idrettstilbud. Vi vil støtte opp om det frivillige arbeidet som leg- ges ned i våre mange klubber og foreninger. Larvik KrF ser positivt på utvikling- en av Månejordet til idrettsformål. Området kan bli noe tilsvarende det Fritids- parken er for Skien kommune med anlegg som kan benyttes til uorganisert akti- vitet, lavterskel/drop in. For eksempel en stor kunstfrossen isflate og plass til andre mindre idretter/aktiviteter.

Larvik KrF vil:

 • Jobbe for et sentrumsnært bibliotek, samt styrke skole- og lokale bibliotek
 • Sikre tilgjengligheten for funksjonshemmede til kirker og kulturarenaer
 • Støtte kirker/menigheter og organisasjoner som driver et aktivt og godt barne- og ungdomsarbeid
 • Øke vedlikeholdsbudsjettet til kulturminner, kirkebygg og middelaldekirkene spesielt
 • Sørge for midler til vedlikehold av Herregården
 • Ta ansvar for opprustning og vedlikehold av Undersbo gravplass
 • Ha bedre merking av våre mange flotte turstier
 • Jobbe for gratis halleie til aktiviteter rettet mot barn og unge
 • Videreføre Aktiv Larvik og BUA

BOLIG, NÆRING OG MILJØ

KrF ønsker at Larvik skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Kommunen har store naturgitte og historiske verdier med potensiale for bedre utnyttelse, for eksempel Kaupang, Colin Archer, Tollerodden og Herregården. KrF vil jobbe aktivt for å få på plass et Thor Heyerdahl-senter.

Det er særlig ønskelig at en økt andel av yngre familier etablerer seg her. Boligbygging og næringsutvikling er derfor viktige områder i lokalpolitikken som KrF vil være med å sette sitt preg på. Attraktive boliger og bomiljø er viktige virkemidler for å få nye innbyggere til kommunen vår.

Vi må ha en aktiv næringspolitikk som tar vare på eksisterende næringsliv, samtidig som vi arbeider målrettet for å legge til rette for nyetableringer. Kommunen må sikre tilgjengelige tomter for næringslivet, og det er viktig at næringslivet opplever kommunen som positiv, attraktiv og løsningsorientert. KrF er imot eiendomsskatt. Vi mener dette er en usosial ordning for enkeltpersoner, og den kan virke hemmende for næringslivet.

Larvik KrF vil:

 • Bidra til god mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen
 • Satse på fortetting i Larvik sentrum og videre utbygging i tettstedene
 • Søke å unngå bruk av matjord når etablerte boligfelt skal utvides eller nye klargjøres
 • Legge til rette for næringsetablering og bosetting i hele kommunen
 • Sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet for næringslivet
 • Være lydhøre overfor innspill fra næringslivsaktører og foreninger
 • Forbedre sikkerheten langs farlige skoleveier
 • Sikre tilgang på tidsavgrenset gratis parkering på kommunale plasser i sentrum
 • Fjerne eiendomsskatten

Verdiskapning og turisme

Turisme er en viktig næringsgren med muligheter som bør utvikles ytterligere. Kommunen vår betraktes av svært mange som et attraktivt feriemål.

Innfallsporten over Larvik havn fra sør har potensiale til å gi flere gjestedøgn i vårt distrikt. Det samme gjelder båtfolkets sommerferie langs kysten. For at enda flere skal stoppe i Larvik, ønsker vi å fortsette arbeidet med gjestehavn i Indre havn. Vi mener dette er et viktig bidrag for større tilstrømming til Larvik i sommermånedene, flere gjestedøgn, økt handel og at flere får oppleve Larvik by og områdene rundt.

Verdiskapningsutviklingen i reiselivsnæringen har i senere tid hatt størst økning innen opplevelser, dvs. sommer – og vinteropplevelser, samt kulturopplevelser. Kaupang er historisk kjent som Norges første by. Kaupang ligger ved Viksfjord; fem kilometer utenfor Larvik sentrum. Vi ønsker å legge til rette for at Kaupang kan utvikles og tilrettelegges for turister og besøkende.

En samordnet markedsføring av alt våre gjester kan se og oppleve i hele kommunen er både nødvendig og viktig. Det gjelder ikke bare for sommeren, men året rundt, fra innland til kyst.

I Larvik kommune er det bygder og steder som mangler skilting. KrF ønsker en gjennomgang av denne skiltingen, gjerne i samarbeid med Statens vegvesen og eventuelt politiet. Dette blant annet av sikkerhetsmessige årsaker.

God og rikelig mulighet for langtidsparkering er viktig, både ved ny jernbanestasjon og ved innfartsveiene.

Innføring av bomring rundt sentrum mener vi vil være ødeleggende for handel og næringsliv. Derfor ønsker KrF å arbeide mot etablering av bomring.

Larvik KrF vil:

 • Fullføre arbeidet med gjestehavn i Indre havn
 • Utvikle Kaupang til å bli en turistattraksjon
 • Forskjønne innfartsveien fra/til fergekaia
 • Forbedre skiltingen av både steder og veier i kommunen
 • Arbeide mot etablering av bomring
 • Arbeide for langtidsparkering, både i tilknytning til ny jernbanestasjon og ved innfartsveiene
 • Arbeide for bedre forbindelse mellom fergeanløpet og Larvik sentrum

Landbruket må tas på alvor

Landbruket har i vår kommune noen av de beste naturgitte forhold som kan tenkes. Vi er nest størst i landet på grønnsaksproduksjon og fjerde størst på

poteter. I perioden 2004 til 2015 ble det totalt bygget ned 4 736 dekar jordbruksareal i Vestfold (nibio.no, arealbarometer). Dette mener KrF er en svært uheldig utvikling.

Larvik KrF vil:

 • Opprettholde et allsidig skog- og landbruk, med både tradisjonell og utradisjonell drift
 • Bevare drivverdig jordbruksareal til jordbruksformål, og bremse nedbyggingen av matjord

Oslofjorden og Numedalslågen

Observasjoner og rapporter viser at bestanden av de fleste fiskeslag er sterkt redusert i Oslofjorden, dette medfører store problemer for yrkesfiskerne og muligheten for fritidsfiske er borte.

Numedalslågen er en av Norges beste lakseelver. Elven har sitt utspring på Hardangervidda og munner ut i sjøen i Larvik.

Larvik KrF vil:

 • Etablere, i samarbeid med nabokommunene og sentrale myndigheter, nitrogenrensing av kloakkutslipp, for å få tilbake fiskebestandene i våre fjorder
 • I samarbeid med lokale bønder bidra til tiltak som reduserer nitrogenavrenningen fra landbruket
 • Etablere verning av viktige gyteområder før, under og etter gyting
 • Støtte forbud mot lysfiske i våre fjorder inntil det eventuelt er dokumentert at dette er forsvarlig
 • Sørge for at Numedalslågen forvaltes slik at den også i framtiden vil ha en rik bestand av laks
 • Tilrettelegge for næringsvirksomhet i forbindelse med laksefiske, gårdsturisme, overnattingplasser og matservering

Natur og miljø

KrF vil arbeide for at vi skal forvalte miljøet, naturressursene og samfunnet til felles beste. Mennesket har et særlig ansvar for å beskytte, bevare og gjenopprette naturen slik at det ikke skjer unødig eller uopprettelig skade på den. Vi overtok ansvaret for å forvalte naturen og samfunnet fra dem som gikk før oss, og har et ansvar for å overlevere «arvegodset» videre til neste generasjon i bedre stand enn det var da vi selv overtok. Forvalteroppdraget må ikke forstås slik at mennesket passivt skal verne om naturen og samfunnet.

Naturen skal brukes for å dekke menneskets grunnleggende behov og skape en bærekraftig utvikling. Vi skal bygge og utvikle landet for å gjøre oss bedre rustet for fremtiden. Ressursene skal fordeles slik at de kan hjelpe alle mennesker til å leve gode liv og realisere sitt potensial.

Larvik KrF vil:

 • Arbeide for at natur og miljø kan overleveres i en minst like god forfatning til neste generasjon
 • Legge til rette for bruk av fornybare energikilder lokalt
 • Bevare Farris som vår trygge og gode drikkevannskilde
 • Basere klimapolitikken på tilgjengelig kunnskap

FAMILIE, BARNEHAGE OG SKOLE

Barna trenger en trygg oppvekst. Alle barn har rett på et godt hjem. Et viktig bidrag for å gi barn en god start på livet, er å gi familiene mulighet til å finne en vei ut av tidsklemma. Mer tid med mor og far står høyt på mange barns ønskelister.

Hjemmet er barns viktigste arena. Vi sier derfor klart nei til generell døgnåpen barnehage. Barna trenger sine nære, trygge voksne. Valgfrihet for foreldre mellom kontantstøtte og fleksibelt barnehagetilbud, blant annet åpne barnehager, er viktig. Åpne barnehager er et spesielt godt tilbud for innvandrerfamilier med tanke på integrering og norskopplæring.

Flere kommuner har prøvd ut kommunal kontantstøtte for 2-åringer, for

eksempel Kristiansand kommune. For å gi økt valgfrihet for også denne aldersgruppen, vil Larvik KrF innføre dette i Larvik.

Familier kan streve, både med samliv og kommunikasjon mellom foreldrene og mellom foreldre og barn. Vi ønsker å støtte tiltak for familier som trenger råd og hjelp i en vanskelig livssituasjon, blant annet ved å støtte Home Start, et familiestøtteprogram som hjelper småbarnsfamilier i utfordrende perioder.

Larvik KrF vil:

 • Tidlig inn med tiltak i familier som strever
 • Innføre kommunal kontantstøtte for 2-åringer
 • Fortsatt styrke barnevernet og ha fokus på å utvikle solid kompetanse hos de ansatte
 • Gi støtte til helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par rundt en ikke planlagt graviditet
 • Ha gode støttetiltak til kurs som tar opp samlivsspørsmål

Barnehager

Larvik KrF ønsker å bevare en variert barnehagestruktur. Vi mener en variert barnehagestruktur både i størrelse og geografi er til beste for barna. Mange foreldre er klare på at mindre barnehager er best for deres barn. Det oppleves og erfares at det er lettere å bli sett i mindre barnehager. Barnehagene bør lokaliseres i barnas nærmiljø slik at både barn og foreldre unngår lange transportetapper til barnehagene.

Larvik KrF vil:

 • Planlegge for ny barnehage i sentrum
 • Satse på åpne barnehager hvor hjemmeværende foreldre kan delta sammen med barna
 • Ha et fleksibelt og godt barnehagetilbud både i kommunal og privat sektor
 • Øke kompetansen blant personalet både når det gjelder kartlegging av barn med spesielle behov og barn som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner
 • Ha tydelig fokus på tidlig innsats med gode varslingsrutiner rundt barn som strever
 • Øke innsatsen og kompetansen i barnehage slik at lese- og skrivevansker/dysleksi oppdages så tidlig som mulig

Aktivt, inkluderende og godt skolemiljø

Skoleårene er en avgjørende tid for alle barn. En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og verdier – og hjelpe barna til mestring, utfoldelse og sosial utvikling.

Barna i Larvik trenger den beste oppfølging de kan få av kvalifiserte voksne i skolen. De har rett til å bli beskyttet mot mobbing. Når eleven sier at han/hun ikke har det bra på skolen – da skal det reageres.

Elever som trenger ekstra hjelp, skal bli tatt på alvor og tidlig få den støtte og tilrettelegging de trenger fra spesialpedagoger, helsetjeneste og andre fagpersoner. Tidlig innsats er en suksessfaktor i skolen. Derfor er Larvik KrF glade for at KrF fikk gjennomslag for den nye lærernormen, og vil se til at den blir fulgt opp.

Skolegård prosjektet har etablert seg flere steder i landet og retter seg primært mot barn fra mellomtrinn og ungdomsskole som av ulike årsaker har skolefravær og/eller strever sosialt og faglig. Gårdsbruk er bygd om til skolearena og elevene gis en praktisk tilnærming til skoleteori og god sosial læring.

Larvik KrF sier ja til at skoletiden for elevene skal være mobilfri. Alle barn, uansett hvor de bor i kommunen, skal få et likeverdig svømmeopplæringstilbud. Larvik KrF vil at svømming i offentlige svømmehaller skal være gratis i ordinær åpningstid for barn i grunnskolealder.

Larvik KrF arbeider for en styrking av helsesykepleiertjenesten i skolen. Vi vil fortsatt øke ressursene, slik at helsesykepleier og psykolog er mer tilstede på skolene.

Skolefritidsordningen (SFO) er viktig for lek og sosial utvikling. Vi vil ha et variert innhold og sikre samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette gir valgfrihet og fleksibilitet.

Larvik KrF vil:

 • Bevare barneskolene i nærmiljøet
 • Sørge for at svømming i offentlige svømmehaller er gratis for barn i grunnskolealder, i ordinær åpningstid
 • Legge til rette for at Larvikskolen i større grad kan tilby undervisning med en mer praktisk vinkling for elever som har behov for og nytte av dette.
 • Si ja til at skoletiden for elevene i grunnskolen skal være mobilfri
 • Styrke kompetansen på skolen i forhold til elever med lese- og skrivevansker
 • I tillegg til digitale læremidler, øke bruken av lærebøker i undervisningen
 • Helsesykepleier og psykolog skal bli oftere å treffe i skolen
 • Redusere lærernes rapportering til et minimumsnivå
 • Ha større oppmerksomhet på hjem-skole-samarbeidet
 • Bedre elevenes og lærenes nettvettferdigheter, med spesielt fokus på sosiale medier og nettsjikane
 • Sikre samarbeid mellom frivillige organisasjoner og SFO
 • Styrke kontakten og relasjonene mellom skole og andre institusjoner i nærmiljøet, for eksempel ved å utvide ordningen «Livsglede for eldre» til å omfatte alle skoler i kommunen.
 • Øke tidsressursen for sosiallærer/miljøterapeut i grunnskolen
 • Få Ressursteamet tilbake i skolen

HELSE OG OMSORG

Forebygging har alltid vært og er en viktig sak for Larvik KrF. Det sparer både samfunnet og mennesker for lidelser og store økonomiske tap. Det er derfor viktig for KrF å styrke det forebyggende arbeidet ytterligere. Forebyggende og helsefremmende tiltak må rette seg mot personer i alle aldergrupper, med ulike behov og forutsetninger. I forebyggende arbeid må vi fokusere på tidlig innsats for barn og unge, på psykisk helse og fysisk aktivitet, og tidligst mulig hjelp når sykdom og alderdom inntreffer.

Larvik KrF vil:

 • Støtte opp om det forebyggende arbeidet i kommunen som gjøres av frivillige
 • Ha fokus på forebyggende tiltak for den eldre del av befolkningen, bl.a. gjennom hjemmebesøk, ergoterapi og hjelpemidler
 • Sørge for at alle eldre innbyggere i kommunen blir informert om eventuelle hjelpemidler, som kan bidra til at de kan klare seg selv så lenge som mulig
 • Alle eldre over 80 år som ikke mottar hjelp fra kommunen får tilbud om hjemmebesøk, for å hindre at eventuelle helseplager utvikler seg mer enn nødvendig

Psykisk helse og avhengighet

Blant stadig flere rusmidler som dukker opp er alkohol fortsatt en stor og viktig årsak til mange ødelagte liv. Vi ser også i vår kommune alt for mange ødelagte liv på grunn av rusmisbruk. Mange psykiske problemer er også knyttet til dette. Det rammer ikke bare misbrukerne, men også familien og tryggheten for andre. KrF mener det er håp for alle. Larvik kommune må derfor også ha fokus på tunge rusmisbrukere.

Mange eldre får psykiske problemer på grunn av ensomhet. Kommunen må ha fokus også på dette ved å støtte opp om møteplasser hvor de føler seg hjemme. Her er frivillige ofte flinkest, og med litt økonomisk støtte kan de gjøre mer. KrF vil derfor ha fokus på dette arbeidet, som kan spare kommunen for

store ressurser.

Mange barn og unge med psykiske lidelser i vår kommune kommer for sent i kontakt med hjelpeapparatet. Dette kan få alvorlige konsekvenser og må rettes opp. Her spiller helsesykepleiertjenesten en viktig rolle.

WHO satte et mål om å redusere alkoholbruken med 10 prosent fra 2010 til 2025. Dette målet er så langt ikke nådd.

Larvik KrF vil:

 • Arbeide for en restriktiv ruspolitikk
 • Arbeide mot at kommunen skal ha reklame for alkohol
 • At folkehelsepolitikken må gå foran næringspolitikken
 • Begrense tilgjengelighet og forbruk
 • Styrke rusforebyggende tiltak, særlig på kommunens skoler og i andre ungdomsmiljøer
 • Arbeide for flere alkoholfrie møteplasser for ungdom
 • Styrke arbeidet for barn og unge med psykiske problemer slik at de får hjelp så tidlig som mulig
 • Ha nok helsesykepleiere, slik at de får tid til alle som har behov
 • Ikke ha servering av alkohol på arrangementer i regi av kommunen
 • Støtte opp om frivilligheten, lag og foreninger som driver forebyggende arbeid, også økonomisk
 • Støtte Huset og Verket

Hjemmetjenester og sykehjem

Det bør være et ærefullt oppdrag for kommunen å gjøre det vi kan for at eldre skal ha et godt liv. Mange eldre har i dag god helse og liker å være i aktivitet.

Frivilligheten har også stor nytte av de vi i dag sier er en del av eldrebølgen. KrF mener vi må tenke nytt. Mange eldre er fortsatt, i sin alderdom, med å bygge samfunnet. Da bør vi også ta ekstra godt vare på dem når sykdom og aldring

inntreffer.

Det er mangel på fagpersonale i helsesektoren og det er derfor viktig å utnytte ressursene riktig. Sykepleiere og helsefagarbeidere bør brukes i forhold til deres kompetanse og avlastes for oppgaver andre kan utføre.

Larvik KrF vil:

 • Ha en mer aktiv holdning fra kommunen overfor eldre som med litt hjelp kan klare seg selv
 • Sørge for nok sykehjemsplasser i kommunen
 • At den kommunale tjenesten med hjemmesykepleie forbedres ved at det blir mer forutsigbart vedrørende antall pleiere som kommer til den enkelte
 • Styrke grunnbemanningen og sørge for at de som ønsker det får hele stillinger
 • Gi økonomisk støtte slik at prosjekt som er i gang vedrørende heltidskultur kan fortsette
 • Gjeninnføre stillingen som aktivitør på alle sykehjem
 • Arbeide for at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger bygges mest mulig i tilknytning til nærmiljøet av hensyn til besøk og innsats av frivillige
 • Legge forholdene til rette for pårørendegrupper, som bidrar til gode fellesskap og forebygging av ensomhet
 • At det innføres bemanningsnorm på sykehjemmene
 • Sørge for trivselsgrupper og besøksvenner på alle sykehjem
 • Sørge for hjelp ved måltider på sykehjem der det er knapphet på personale, slik at alle beboere får i seg nok mat
 • Forsikre oss om at våre nye landsmenn og nyinnflyttede flyktninger får den støtten de har behov for til å gjøre seg forstått, slik at de får den hjelp de trenger

Funksjonshemmede, arbeid og aktivitet

Alle mennesker har behov for et verdig og selvstendig liv. Derfor må universell utforming følges nøye opp.

Det er viktig for oss alle at vi har mest mulig personlig frihet til å bestemme over vårt eget liv. Dette gjelder også mennesker med funksjonshemming.

Det å ha et arbeid å gå til betyr mye. Derfor vil KrF at det skal legges godt til rette, slik at flest mulig har en mulighet for arbeid.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er viktig for mange. Her må kommunen følge opp, slik at alle får det de har krav på.

Larvik KrF vil:

 • At BPA-ordningen (vedtatt i lov) følges nøye opp
 • Legge til rette for å få flest mulig i arbeid
 • Gi de som mottar offentlig omsorg mulighet til å delta i lag, foreninger, kirke og trossamfunn
 • Styrke avlastningstilbudet for foreldre med funksjonshemmede barn

Fattigdomsbekjempelse

Larvik kommune har i mange år hatt fokus på dette, ved utredninger og forsøk på fange opp de som trenger det mest. Nå er det enda vanskeligere for familier og enkeltmennesker med dårlig råd. Prisveksten er stor og står ikke i forhold til inntektene. Nå trengs konkrete tiltak, og målet må være at flest mulig kommer seg ut av fattigdommen. KrF sentralt vil fortsatt styrke barnetrygden, og det er en viktig sak også for Larvik KrF. Ingen barn skal falle utenfor på grunn av dårlig økonomi.

Larvik KrF vil:

 • Innføre fritidskortet
 • Raskt vurdere og innføre særskilte tiltak for lavinntektsfamilier og aleneforsørgere med dårlig økonomi
 • Føre en boligpolitikk som gjør at det finnes boliger med en husleie som det er mulig å betjene også for lavinntektsfamilier