Politisk program 2023-2027

Verdigrunnlag

Kongsvinger KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets verdigrunnlag.

Familien i sentrum

Kristelig Folkeparti mener familien og hjemmet er samfunnets fundament og vil arbeide for at familien skal kunne være mer sammen. Foreldre må fortsatt få mulighet til å velge den omsorgen som passer best for sine barn, for eksempel kontantstøtte og/eller barnehage.

KrF vil arbeide for

 • at de offentlige tilbudene spiller på lag med familien, for eksempel ved at barnevernet kommer inn før krisen er et faktum
 • at det legges til rette for foreldrekurs og/eller samlivskurs, som kan styrke familiens evne og krefter når det røyner på
 • støtte og avlastning til familier med stort omsorgsansvar

Gode oppvekstvilkår

Stabile og trygge familieforhold gir barna den beste starten i livet. Trygg kontakt med voksne i hjem, barnehage, skole og fritid er viktig for barnas positive utvikling. Det må legges til rette for trivsel og utviklingsmuligheter i barnehager og skoler. Tendenser til mobbing eller trakassering må voktes årvåkent. Barn med behov for spesiell oppfølging må få dette. Tidlig innsats er langt bedre enn sen reparasjon.

KrF vil arbeide for

 • å beholde full behovsdekning av barnehageplasser
 • å gi alle barn et likeverdig pedagogisk tilbud
 • en sterk oppvekstsektor inkludert barnevern, skolehelsetjeneste og PP-tjeneste
 • å fokusere på en skolefritidsordning (SFO) som sikrer barna (også de eldste) et trygt og meningsfylt sted å være utenom skoletiden
 • at skoleveiene og områder der barn ferdes gjøres trygge. Følge opp trafikksikkerhetsplanen
 • å prioritere vedlikehold og oppgradering av uteområdene på barneskolene
 • at lærere skal være tydelige ledere som skaper et læringsmiljø med gjensidig respekt der alle elever får tilpassede utfordringer
 • å ha godt kvalifiserte rådgivere i skolene og satse på økt bruk av miljøveiledere på ungdomsskolenivå
 • at ungdomsskoletrinnet på Austmarka beholdes så lenge lokalsamfunnet krever det og elevtallet er tilstrekkelig
 • å satse på kompetanseheving for lærere, som også omfatter sosialt samspill og mental helse
 • å sikre skolene tilstrekkelige ressurser til å håndtere elever med spesielle behov

Helse og omsorgstjenesten

Faglig kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg må utgjøre kjerneverdiene i hele helsetjenesten.

Vi erkjenner at mennesker trenger omsorg og hjelp i kortere og lengre perioder i sitt liv. Det gjelder mennesker i alle aldre og med både fysiske og psykiske hemninger eller lidelser. KrF ser det som viktig å styrke både det forebyggende og det akutte hjelpearbeid samt hjelp til å mestre hverdagen.

KrF vil arbeide for

 • å sikre tilstrekkelig kvalifisert bemanning i hjemmetjenesten (alle aldersgrupper), i omsorgsboliger, ved heldøgnsomsorg (HDO) og sykehjem
 • brukerstyrt personlig assistent (lovfestet fra 01.01.15)
 • å etablere flere korttidsplasser for rehabilitering og avlastning
 • å utvikle tilbudene om lindrende behandling både i hjemmet og i institusjon
 • omsorgslønn til de som steller funksjonshemmede, syke eller gamle hjemme
 • å øke det forebyggende arbeid samt gi rask oppfølging og behandling av personer med psykiske lidelser, spesielt barn og unge.
 • økt kompetanse og riktig hjelp til veteraner og innvandrere med traumer etter krigsopplevelser 
 • å følge opp av kommunens rusplan og videreutvikle tilbudene til rusavhengige i samarbeid med andre aktører, eks. Frelsesarmeen
 • døgnvakt i boliger for rusavhengige
 • oppfølging av kommunens handlingsplan: Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner
 • å sikre et godt ettervern både for de som har vært til rusbehandling og de som har sonet i fengsel
 • å begrense skjenkemulighetene der barn og unge ferdes og stramme inn åpningstidene
 • å fokusere på barn og unge som ruser seg og sette inn hjelpetiltak for disse på et tidlig tidspunkt

Trygg alderdom

Trivsel og trygghet er viktig for alle, også i pensjonisttiden. De eldre må få være med å bestemme over egen pensjonisttilværelse. Etter hvert kan behov for tilrettelegging og hjelp inntre. Tjenestetilbud skal innrettes med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt.

KrF vil arbeide for

 • å legge til rette for at eldre som ønsker det, kan bo hjemme lengst mulig
 • at brukerne har færrest mulig hjelpere å forholde seg til (trygghet)
 • å bidra til etablering av flere aktivitetstilbud for eldre. Livsgledekriteriene må prege vår eldreomsorg.
 • at det skal være aktivitør/miljøarbeider ved hvert sykehjem/HDO til å aktivisere og skape hygge for de eldre
 • at det opprettes tilstrekkelig antall sykehjems- og demensomsorgsplasser for å dekke  det økende behov (utbygging av Skyrud bør vurderes)
 • at demenssyke sikres kvalifisert helsehjelp ved eget team i hjemmetjenesten, tilbud om dagsenter/aktiviteter for hjemmeboende, samtalegrupper og kurs for pårørende
 • at Kongsvinger setter seg som mål å bli et «demensvennlig samfunn» og bidra til at mennesker med demenssykdom opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og har valgmuligheter og innflytelse over beslutninger som angår hverdagen

Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Kristelig Folkeparti mener at et overordnet mål i flyktningpolitikken må være å sørge for beskyttelse for dem som trenger det og et verdig oppholdstilbud under søknadsperioden.

Vellykket tilpasning i det norske samfunn bygger på gjensidig respekt for ulike kulturer og livssyn.

KrF vil arbeide for

 • at kommunen fortsatt skal ta godt imot flyktninger og gi dem bolig, livsopphold og arbeid
 • at alle nyankomne flyktninger skal få en flyktningguide i sitt nærmiljø, som kan bidra til et enklere møte med norske myndigheter og befolkning
 • at de som får opphold i Norge og Kongsvinger må lære norsk, slik at de kan delta aktivt i samfunnet
 • å sikre at elever som har rett til språkopplæring får dette gjennom hele grunnskolen

Næringsliv og sysselsetting

Kongsvinger har behov for flere arbeidsplasser. Kommunen må aktivt legge til rette for nyetableringer ved en serviceinnstilt holdning, lett tilgjengelig og rask saksbehandling samt nødvendige næringsarealer.

Kongsvinger by må utvikles til et attraktivt handelssenter for regionen.

Jordbruk og skogbruk er viktige deler av kommunens næringsliv. Derfor må kommunen legge til rette for et levedyktig og rasjonelt landbruk.

KrF vil arbeide for

 • å videreutvikle Kongsvinger til et attraktivt sted for etablering og utvikle næringslivet
 • å tilrettelegge attraktive tomtearealer for næringslivet
 • å styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen samt stimulere til regional næringsutvikling
 • et aktivt arbeid for økt krafttilgang til regionens næringsliv
 • en framtidsrettet utvikling av hele sentrum
 • å videreutvikle reiselivsplanene for Kongsvinger-regionen
 • utvikling av høgskoletilbudet ut fra behov for spesialkompetanse i regionen
 • å legge til rette for flest mulig kommunale lærlingeplasser og inspirere næringslivet til det samme
 • å videreutvikle samarbeid mellom næringsliv og skole, eks. ”praktisk” skoledag
 • å legge til rette for flere arbeidsplasser for yrkeshemmede og gi veiledning og praktisk støtte til funksjonshemmede gründere

Infrastruktur

For å få ny næringsetablering i byen og regionen er utbygging av en god og moderne infrastruktur svært viktig (vei, jernbane, digitalt). En godt planlagt infrastruktur er viktig for trafikksikkerhet, samt miljøvennlig og effektiv person- og godstransport.

Økt satsing på gang- og sykkelstier og sikring av skoleveier må prioriteres.

KrF vil arbeide for

 • en rask fullføring av ny E16, utbygging av RV 2 samt krysningsspor på Kongsvingerbanen og fornyelse av både Kongsvinger- og Solørbanen
 • utvikling av Kongsvinger som knutepunkt for gods- og tømmertransport
 • prosjektering av gangbru fra jernbanestasjonen til Sentrum videregående skole
 • tilrettelegging for syklister og andre myke trafikanter i byområdet og på trafikkfarlige veistrekninger i kommunen
 • å følge opp forskrifter og retningslinjer for universell utforming ved all utbygging
 • videre sikring av barns skolevei

Kirke, kultur og fritid

Vi ønsker å stimulere mangfoldet av kultur- og miljøaktiviteter der det er mulig for alle å delta og gi god informasjon om økonomiske tilskuddsordninger som kan komme organisasjoner og foreninger til gode. Frivillig innsats må oppmuntres og støttes.

Kristelig Folkeparti mener at kulturlivet må gjenspeile respekt for vår kristne arv og våre historiske og nasjonale tradisjoner. Kirke og samfunn har hos oss vært nært knyttet sammen i århundrer. Kristen tro har preget våre liv, vår tenkning og kulturarv. Dette må føres videre ved at Den norske kirke, de frie kristelige organisasjoner og frikirkesamfunn gis gode arbeidsvilkår.

Kristelig Folkeparti ser det som viktig at helligdagsfreden blir respektert i samfunnet. Vi trenger alle en dag til ettertanke og avkobling.

KrF vil arbeide for

 • å følge opp Kulturmeldingens handlingsprogram på bl.a. frivillighet og styrking av samarbeidet mellom kommunen og de frivillige organisasjoner
 • å engasjere frivillighetskoordinator
 • nødvendige ressurser til kirker, gravplasser og kommunalt ansvar overfor Den norske kirke
 • å åpne for prosjektering av kirkebygg ved Holt gravplass
 • økonomisk støtte til nytt orgel også i Brandval kirke
 • at trossamfunn utenfor Den norske kirke sikres sin rettmessige del av kommunale tilskudd
 • å støtte rusfrie tilbud for ungdom, eks. Nærmiljøsenteret på bedehuset
 • å få barn og unge med på fritidsaktiviteter

Miljø og bærekraftig utvikling

Miljøpolitikken tar utgangspunkt i forvalteransvaret. Kongsvinger har en vakker natur med gode muligheter for både fritids- og friluftsaktiviteter. En uansvarlig forvaltning kan føre til overbelastning både på naturen og miljøet. Dagens forbruk i den rike del av verden er større enn det jorda kan tåle. En bør i dagens situasjon se seg om etter nye og mindre ressurskrevende måter å utføre de offentlige og private tjenestene på. Vi må tenke globalt og handle lokalt, – og det haster. Kongsvinger-regionen som «Norges Grønne Hjerte» forplikter!

KrF vil arbeide for

 • at kollektivtransporten gjøres mer attraktiv
 • tilrettelegging av energiøkonomisering og bruk av alternative oppvarmingssystemer i både offentlig og privat virksomhet
 • forsøk med bruk av alternative energiformer i Kongsvinger
 • vern av arealer for matproduksjon og vern av områder med sjeldent plante- og dyreliv
 • at områder med sjeldent plante- og dyreliv vernes
 • en mer fornuftig rovdyrpolitikk (lokal styring, utnytte beiteressursene, mindre tap av husdyr)
 • vern om fortidsminner og kulturminner
 • følge opp regional miljøstrategi og lokal miljøplan
 • restriksjoner i bruk av plast

Beredskap og sikkerhet

Moderne og sårbar teknologi og endrede klimaforhold øker behovet for sikkerhet og beredskap. Infrastruktur og store verdier kan lett trues. Dette gjelder ikke bare byen, men hele kommunen.

  KrF vil arbeide for

 • at beredskap og sikkerhet tas på det største alvor også i vår kommune framover (flom, infrastruktur, skogbrann, ulykker o.l.)
 • at brann- og redningsberedskap på Austmarka fortsatt sikres
 • å sikre at det foreligger en oppdatert og gjennomtenkt beredskapsplan for hele kommunen

Kommunal planlegging

Mange av hovedpunktene i dette programmet avhenger av en helhetlig og framtidsrettet kommunal planlegging. Mange kommunale vedtak tas uten at det er fundert på en gjennomtenkt og demokratisk fattet plan for byens og omlandets framtid. Dette tjener verken kommunens befolkning eller interesserte investorer.

  KrF vil fortsatt arbeide for

 • oppfølging av planene for sentrumsområdene sør og nord for Glomma
 • nødvendig revisjon av det øvrige planverk
 • attraktive byrom (ingen nedbygging av parker og plasser)
 • fortsatt oppgradering av hovedgater
 • sikre at alle boliger i sentrum av Kongsvinger får tilknytning til offentlig vann og kloakk