Kommuneprogram 2023-2027

PROGRAM FOR KLEPP KrF 2023-2027

Fundamentet til Klepp KrF

Visjon: Eit samfunn med plass for alle.

Vi vil styrka og vidareføra den kristne kulturarven i Norge. Det vil vi få til ved å føra ein politikk som er forankra i dei kristne og humanistiske verdiane, det kristne menneskesynet, nestekjærleik og forvaltaransvar.

Kristen kulturarv

 • Støttar skulegudstenester på alle skular og barnehagar i Klepp
 • Medverka til at kyrkjer, bedehus og frimenigheitar får gode arbeidsvilkår.
 • Kulturmidlar til barn og unge skal vera aktivitetsbasert og ikkje avhengig av om ein politisk eller ideologisk støttar organisasjonen.

Familie, barnehage og skule

 • Støtte til familiane, blant anna ved å:
 • Hjelpa til med å bevisstgjera foreldra i oppdragarfunksjonen. Dette som ledd i førebygging.
 • Skulane bør ha faste møte kor følgjande fagpersonar kan bli inviterte: Politi og andre fagfolk knytta til rus, spel på nettet, psykisk helse mm.
 • Satsa på kommunal foreldrerettleiing/kurs.
 • Satsing på lokalt fritidskort.
 • Søskenmoderasjon i barnehagar og SFO samla.
 • Fleksibelt barnehageopptak for å sikra full valfridom.
 • Styrka arbeidet kring barn og elevar med utfordringar ved styrking av PPT, helsestasjonen og godt tverrfagleg arbeid mellom faggruppene.
 • Vi må få til individuell tilrettelegging i skulen slik som t.d. «Inn på tunet» der barn får praktiske oppgåver i samråd med opplæringsplanen.
 • Ha eit felles verktøy mot mobbing.
 • Arbeida for å få til trygge skulevegar.
 • Arbeida for meir leik i skulestarten. 
 • I friminutt skal organisasjonsfridomen gjelda. Skulen skal tilrettelegga for at elevar har høve til å samlast i friminutt, uavhengig av ideologi og føremål når dette er innanfor norsk lov.

Helse, velferd og eldreomsorg

 • Arbeida mot utanforskap ved målretta tiltak for unge, uføre, flyktningar og eldre ved å:
 • Ha tilbod og fysiske tiltak for einsame unge/uføre unge.
 • Integrera flyktningar.
 • Føra vidare eit godt samarbeid med frivilligsentralen og med andre frivillige lag og organisasjonar.
 • Sikra ei eldreomsorg med høg kvalitet gjennom tilpassa butilbod og omsorgsnivå for ulike behov, tilstrekkeleg bemanning og kapasitet, og omsorg for heile mennesket.
 • Greia ut bufellesskap for eldre lokalisert i dei større busentra i kommunen.
 • Oppretta fleire stillinga som kulturkontaktar, og gå inn for at sjukeheimane i Klepp vert sertifiserte som «Livsglede sjukeheimar».
 • Arbeida for at tenestetilbodet i større grad vert utarbeidd i ein tett dialog mellom tilsette, brukarar og pårørande.
 • Arbeida for at det alltid er nok kapasitet i fastlegeordninga slik at alle skal kunna velja ein fastlege i kommunen.
 • Rekruttera og behalda helsepersonell mellom anna ved å ha gode arbeids- og lønsvilkår.
 • Arbeida for å få auka kompetanse for å kunna gi gode og trygge helsetenester.

Trivsel og livsglede i Klepp

 • Ved fortetting skal det tilretteleggast for gode buvilkår.
 • Vi må få ein plan for kultur og frivilligheit i Klepp. KrF er eit frivilligheitsparti.
 • Vi ønskjer å opparbeida eit mangfald av turvegare, blant anna ved å ferdigstilla turvegen ved Figgjoelva ved Øksnevad og laga gangveg/sykkelveg frå Orre til Hå.
 • Laga til utsiktspunkt mot Borestranda.
 • Støtta Jæren Friluftsråd, bl.a. ang. rydding av strendene.

Næring

 • I Klepp er landbruk ei viktig næring og kommunen må aktivt støtta ei vidareutvikling av denne næringa.
 • Vi må verna dyrka jord til produksjon av mat/for.
 • Vi treng nye areal til næringsutvikling. Vi vil arbeida for at nye areal kan utviklast utan at dette gjer bruk av produktiv landbruksjord.
 • Vi vil bidra til aktivt samarbeid mellom politikarane og næringsdrivande slik at næringslivet i Klepp kan få best mogleg rammevilkår.
 • Prioritera Jæren industripartner i kommunale anbodsrundar der det er mogleg.
 • Oppmuntra til gründerverksemd og blant anna arbeida for at Klepp årleg kan kåra og heidra gründarar og gründarverksemd.
 • Legga til rette for tilstrekkeleg med plassar i verna arbeid, aktivitetssenter PUH og tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne på ordinære arbeidsplassar.

Samferdsle

 • Utfordra stat og fylke angåande omkjøringsvegen Kverneland inkludert adkomst til E39.
 • Få til enklare standard på sykkelvegar. Kan føra til mindre bruk av jord. Jf. forsøk på Orre.
 • Oppretthalda eit godt kollektivtilbod.

Samfunn med plass til alle

 • Få til gode og trygge møteplassar for alle aldersgrupper.
 • Legga til rette for arbeid og fritidstilbod til personar med nedsett funksjonsevne.
 • Framleis støtte til kulturtilbod og aktivitetstilbod til barn og unge om sommaren.
 • KrF i Klepp vil arbeida for eit regionalt tilbod til dei som har teiknspråk som første språk i barnehage, skule og eldreomsorg.
 • Tilby kommunale bygg og lokale til frivillige aktivitetar.

Klima

 • La bærekraftmåla få betydning for kommunen ved til dømes:
 • Laga matsvinnplan.
 • Få ordning for hageavfall.
 • Arbeida for å få til gjenbruk av byggematerialar.
 • Igangsetjing av fleire biogassanlegg.
 • Legga til rette for bærekraftig næringspolitikk og naturforvaltning.

PROGRAM GJELDANDE FOR ULIKE KRETSAR

Orstad:

 • Ja til ny omkjøringsveg Kverneland dersom vi finn god finansierings-modell.
 • Vi ønskjer i samarbeid med Time å få til symjehall på Frøyland/Orstad.

Bore:

 • Rekreasjons- område/ utkikksplass v/Rein Bore.
 • Få til sykkelsti mellom Bore og til grensa mot Hå langs Nordsjøvegen.

Orre:

 • Få til sykkelsti mellom Bore og til grensa mot Hå langs Nordsjøvegen.
 • Få til hengebru over Orre-åna for gåande nede ved stranda.

Kleppe:

 • Forbetra innkjøringa til Jærhagen.
 • Arbeida for eit aktivt og levande Kleppe sentrum med gode møtestader for folk i alle aldrar.

Klepp stasjon:

 • Arbeida for å få realisert 9-ar kunstgrasbane på Klepp stasjon.
 • Arbeida for å få til ein fleirbrukshall på Klepp stasjon.

Tu:

 • Utvikla det gamle skuleområdet.