Kommuneprogram 2023-2027

Karmøy Kristelig Folkeparti legger det kristne menneskesyn, nestekjærlighet og den bibelske forvaltertanken til grunn for sitt politiske arbeid. 

KrF representerer ansvarlighet i lokalpolitikken, og som familieparti legges det stor vekt på gode omsorgstilbud gjennom hele livsløpet.

KrF vil arbeide for:

 • Best mulige livsvilkår og livskvalitet for alle innbyggerne i kommunen
 • En god kommune å leve i for alle
 • Positive arbeidsplasser preget av tillit og åpenhet
 • Å styrke den kristne kulturarven i hjem, skole og samfunn

Demokrati – folkestyre i praksis

De folkevalgte skal lede kommunens virksomhet gjennom politiske vedtak som skal gjennomføres av administrasjonen. Administrasjonen gis myndighet og tillit til å gjennomføre politiske vedtak på en effektiv måte.  

KrF vil arbeide for:

 • Åpenhet, service og god informasjon for innbyggerne.
 • En effektiv og løsningsorientert kommune.
 • En god og åpen planprosess ved revidering av kommuneplaner.
 • Å lytte til og støtte opp om foreninger og lag som kan bidra til å videreutvikle lokalmiljøene.
 • At kommunen skal samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner for å løse aktuelle oppgaver og tjenester på en god måte. 
 • Mest mulig lik representasjon av kvinner og menn i alle aldersgrupper. 
 • Arbeide for å gi kommunen en ny visjon.

Barn og familie

Gode hjem er grunnlaget for et godt samfunn. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet.  KrF vil styrke hjemmets og foreldrerollens stilling og fremme tiltak som skaper harmoniske familier. 

KrF vil arbeide for:

 • At alle barn uansett familieforhold tas vare på, får omsorg og gode oppvekstsvilkår.
 • At utsatte barnefamilier får oppfølging og nødvendig rådgivning på et tidlig tidspunkt.
 • Støtte til organisasjoner, menigheter og lag som driver forebyggende virksomhet, omsorgsarbeid, og arrangerer foreldre- og samlivskurs.
 • Støtte til krisesenter, Amatea (rådgivningstjeneste for gravide) og kirkens SOS.
 • Støtte til samtaletilbud for kommende og nybakte foreldre. Det er også behov for tilbud for foreldre med litt eldre barn.

Barn og unges oppvekstmiljø

En god barndom varer hele livet.   

KrF vil arbeide for:

 • Støtte til barne- og ungdomsarbeid.
 • Å styrke samarbeidet med organisasjoner og lag for å utvikle gode og rusfrie miljøer.
 • Fokus på rusforebyggende arbeid i skolen.
 • Å legge til rette for at alle barn og unge skal få tilgang til aktivitets- og fritidstilbud slik at de blir mer fysisk aktive. 
 • Støtte til kor, korps og andre sang- og musikkaktiviteter
 • At eksisterende ordning med kommunalt aktivitetskort for barn og unge skal videreføres og trappes opp, familiers økonomi skal ikke være til hinder for at barn og unge skal kunne delta i aktivitets og fritidstilbud.
 • Fritidskort for alle barn mellom 6 og 16 år, med inntil 2000 kr pr år.
 • At den kommunale kontantstøtten videreføres for barn 2-3 år.

Skoler og barnehager

Skolen skal bistå foreldrene med undervisning og utvikling av barna. Godt samarbeid mellom hjem, skole og barnehage er viktig.  KrF går inn for tiltak som kan bidra til at det kristne verdigrunnlaget styrkes i skole og barnehage. 

KrF vil arbeide for:

 • Å tilføre ressurser slik at skolene og barnehagene kan nå målene i læreplanen og gjøre de unge faglig og sosialt rustet til å møte framtida. Dette innebærer at spesialundervisningen må være tilstrekkelig. Miljøterapeuter er også viktige for å sikre tidlig innsats der det trengs. Konsekvensen av dette kan være økte bevilgninger pr elev.
 • At opplæringen bygges på det kristne verdigrunnlag og menneskesyn.
 • At barnehagetilbudet tilpasses barnas og foreldrenes behov.
 • En skolestruktur som sikrer et best mulig pedagogisk tilbud til alle elevene i Karmøyskolen.
 • At skolelokaler, undervisningsmateriell og skolemiljø med uteanlegg er tilpasset elevenes behov.
 • Gode arbeidsvilkår og arbeidsplasser for lærerne i kommunen. 
 • Sikre trygg digital hverdag for barn i skole og barnehage.
 • Å forhindre mobbing i sosiale medier, på skole, skolevei og i fritid.
 • En trygg skolevei i alle deler av kommunen, og fri skyss der det er særlig farlige trafikkforhold.
 • At Karmøy kulturskole videreutvikles til et stadig bedre lokalt ressurssenter for praktisk-estetiske fag for barna i grunnskolen.
 • Å følge opp bygging av ny skole på Vea.
 • Arbeide for et bedre skoletilbud i Åkrehamn. Nye Åkra skole blir en del av den nye strukturen.
 • Ny skole på Kolnes ses i sammenheng med planlagt utbygging der.    
 • Å opprettholde et desentralisert tilbud av barnehager slik at barn i størst mulig grad får sin barnehageplass i samme sone som de er bosatt.
 • Økt voksentetthet og løpende opptak i barnehagene.
 • Skudenes ungdomsskole renoveres.
 • Gode vilkår for friskoler som alternativ og supplement til offentlige skoler.

Kirken og kristne organisasjoner

Vår kristne arv og nasjonale kulturtradisjon må tas vare på og gis gode muligheter for berikelse av kulturlivet. Den Norske Kirke, frikirkene og de kristne organisasjonene må inspireres til fortsatt å gjøre en innsats i lokalsamfunnet. 

KrF vil arbeide for:

 • At kirken gis tilstrekkelige økonomiske rammer og utviklingsmuligheter gjennom bevilgninger til Kirkelig Fellesråd. (Frikirkene får nå tilskudd direkte fra Staten).
 • At kirkens, frikirkenes og organisasjonenes behov for tomteareal tas med i kommunens planer.
 • At kirker og kirkegårder utbygges i henhold til behov.

Kultur og verdivalg

Kulturpolitikken må ta vare på tradisjon og åpne for nye impulser som kan gjøre livet rikere for innbyggerne. KrF vil arbeide for et variert kulturtilbud med bredde og kvalitet, og vil støtte arbeidet for å etablere nytt kulturhus i kommunen.

KrF vil:

 • Nei til søndagshandel.    
 • Arbeide for flere fellesskapsarenaer/møteplasser
 • Satse på et aktivt samspill mellom det frivillige og det offentlige kulturtilbudet.
 • Støtte det positive arbeidet som drives av frivillige organisasjoner, foreninger, kor og korps.
 • Prioritere barne- og ungdomsarbeid og stimulere til bredde i aktivitetstilbud.
 • Støtte fritidsaktiviteter og kulturarbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Støtte variert kulturarbeid for eldre.
 • Støtte formidling av profesjonelle forestillinger/utstillinger.
 • Støtte opp om ulike kultursatsinger innen musikk, litteratur, billedkunst og teater.
 • Legge til rette for flerkulturell deltakelse og kulturbasert integrering.
 • Arbeide for økt bruk av skoleanleggene til fritidstilbud.
 • Opprettholde et godt bibliotektilbud.
 • Arbeide for å synliggjøre Karmøys varierte historie inklusive museer, samlinger, historiske steder og møteplasser. 
 • Støtte utviklingen av Avaldsnesområdet med Nordvegen Historiesenter.
 • Fortsatt støtte til drift og anlegg for idrett.
 • Støtte humanitære bistands- og hjelpeorganisasjoner.
 • Nei til boikott av Israel.

Folkehelse og livsmestring

Det er klar sammenheng mellom livsstil, helse og velferd. Feilaktig kosthold og for lite fysisk aktivitet gjør sykelig overvekt til en av våre mest alvorlige folkesykdommer. Barnefattigdom er blitt et økende problem.  Barn trenger å bli sett og hørt. 

KrF vil jobbe for at:

 • Alle barna våre skal bli sett og ivaretatt på en god måte, i barnehage, skole, SFO og fritidstilbud. Barna er verdifulle og unike.
 • Å inspirere ungdom til å «være ute». Ungdommer i dag er sosiale på nett.  For å få inspirert ungdommer til å oppsøke hverandre på fritid må vi tilby gode fritidstilbud og sørge for bussforbindelser som er tilpasset åpningstidene
 • Å støtte de lokale lag/organisasjoner som i dag bidrar til aktivitet i helger og kvelder, men også å oppmuntre til nye tilbud  
 • Etablering eller forbedring av turstier/lysløyper i Skudeneshavn, Åkra, Vea, Kopervik, Avaldsnes, Norheim/Moksheim, Kolnes og Fosen, om mulig med universell utforming.
 • Rehabilitering av Karmøyhallen for universell utforming. Samtidig søkes garderobefasilitetene, og bassengkapasiteten utvidet med 34 graders terapibasseng og barnebasseng.

Barn og ungdom skal ha tilstrekkelig tilgang til helsesykepleiere og psykologer.  Alle har rett til noen å snakke med.  Vi skal være forberedt på en økende mengde av barn og unge med psykiske problemer. Barn og unge skal ivaretas og forebyggende arbeid er viktig.

Ved bruk av digitale hjelpemidler som Ipad, internett, og youtube på skolen, må også barn og unges sikkerhet på nett ivaretas. Digitale filter mot pornografi og vold er her viktige tiltak. Det skal være trygt å gå på skolen i Karmøy.

Karmøy KrF ønsker forsøksordning med et felles måltid på skolen.

Barnevern

Karmøy barnevernstjeneste har hatt en god utvikling gjennom flere år. Barn i Karmøy som lever under omsorgssvikt skal tas på alvor og de skal få tidlig hjelp gjennom godt samarbeid mellom etatene og med private aktører. Karmøy skal ha et kompetent barnevern som er rustet til å håndtere alle saker, og der barnets beste alltid skal være i fokus. 

KrF vil arbeide for:

 • At barn utsatt for omsorgssvikt må hjelpes tidligst mulig og følges opp til en trygg og god oppvekst gjennom et godt ettervern. 
 • Å videreutvikle familiesenteret.
 • At det må legges til rette for tilstrekkelig tilgang på fosterhjem, og tilsynet med fosterhjem må vektlegges.
 • God oppfølgning av barn som har vært utsatt for vold, seksuelt misbruk eller annen mishandling.
 • Samarbeid mellom kommunen og private institusjoner som Crux barnevernsenter i Kopervik.
 • Tilstrekkelig bemanning, god kompetanse med faglig påfyll, sikre kontinuitet og godt arbeidsmiljø er viktige momenter for et velfungerende barnevern i kommunen.  
 • At barnevernets ressurser samsvarer med det økte ansvar som er gitt som en konsekvens av ny barnevernreform.
 • At barnevernet samarbeider med andre instanser om å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle mennesker er unike og verdifulle. Derfor skal også de med nedsatt funksjonsevne gis anledning til å bruke og utvikle sine ressurser. 

KrF vil arbeide for:

 • Fleksible botilbud.
 • Tilstrekkelig antall tilrettelagte arbeidsplasser.
 • At den enkelte må sikres trygghet og sosialt fellesskap gjennom skole, arbeid og kulturtilbud.
 • Å sikre en god avlastning og styrke støttekontaktordningen.
 • God tilgjengelighet ved universell utforming. 
 • Sikre gode støtteordninger for foreldre med funksjonshemmede barn. 
 • Fortsatt prioritering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

En trygg og aktiv alderdom

En av hovedsatsingsområdene for eldrepolitikken skal være å støtte den enkeltes evne til å mestre egen hverdag. Hovedvekten legges på tidligst mulig trening, opplæring og rehabilitering. 

KrF vil arbeide for:

 • At det legges til rette for at eldre kan delta aktivt i samfunnslivet.
 • Tilstrekkelig trening, opplæring og rehabilitering tilbys slik at den som ønsker det får bo hjemme så lenge som mulig. Tildelt fysioterapi tilbud videreføres ved flytting til sykehjem.
 • At alle som har rett til det får heldøgns omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Enerom skal være standard ved langtidsopphold.
 • At personalet gis mulighet for faglig utvikling ved videreutdanning og kurs.
 • At legedekningen ved sykehjemmene er tilstrekkelig
 • Å stimulere til aktivitets- og velferdstiltak i samarbeid med kristne, humanitære og ideelle organisasjoner.
 • Gjennomføre vedtatt plan med etablering av 60 nye plasser for heldøgns omsorg (omsorgsenheter og sykehjemsplasser innen 2027).      
 • Tilrettelegge for seniorboliger.      

Helsetjenester

Omsorgstrengende må få et tilfredsstillende tilbud uavhengig av bosted, alder og sosial status. Fysisk aktivitet er viktig for alle, også for pasienter med langtidsopphold i institusjon. 

KrF går inn for:

 • At alle innbyggerne får et tilfredsstillende tilbud
 • At antallet fastleger dekker behovet
 • En robust legevakt søkes løst gjennom felles ordning for hele regionen
 • Desentralisert ambulansetjeneste
 • Alle skoleelever og barn i barnehager gis tilbud om god helsesykepleiertjeneste
 • Opprettholde stilling for kreftkoordinator.
 • At unge pleietrengende/trafikkskadde må få en verdig pleie/omsorg.
 • Styrke fysioterapitilbudet med flere stillinger i regionen   
 • Å øke kunnskapen om demens og redusere barrierene som følge av demenssykdom.

Solidarisk ruspolitikk

Solidaritet med rusofrene ligger til grunn for KrF`s ruspolitiske engasjement. Økt bruk av alkohol og narkotika fører til mer vold og økt kriminalitet, ulykker og sykdom. 

KrF vil arbeide for:

 • Å styrke forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler på et tidlig alderstrinn.
 • Støtte til tiltak som bevisstgjør de voksne sitt ansvar, og arbeide for større foreldredeltaking i det rus-forebyggende arbeidet.
 • Samarbeid med lag og organisasjoner for å fremme rusfri livsstil og positive miljøer.
 • Best mulig samarbeid mellom offentlige og private instanser, og valgfrihet til den som trenger rehabilitering.
 • Å støtte tverretatlig samarbeid i kampen mot rus og kriminalitet.
 • Å redusere tilgjengeligheten til alkohol.
 • Å styrke «Ung arena Karmøy». (Tidligere IOGT`s Møteplassen).
 • Å redusere antall LAR-pasienter gjennom alternativ behandling, ettervern og forebygging.

Innvandring og integrering

Det kristne og humanistiske menneskesynet gjør at vi ønsker å inkludere alle mennesker i fellesskapet uavhengig av kulturell bakgrunn. Opplæring i norsk er det beste tiltaket for integrering i det norske samfunn. 

KrF vil:

 • At alle nyankomne flyktninger fra Ukraina og andre land, får tilbud om nødvendig hjelp i møte med det norske samfunnet.
 • At rasisme og diskriminering aktivt blir motarbeidet.
 • Legge til rette for at både kvinner og menn deltar i sosiale sammenhenger og i arbeidsliv.
 • Støtte organisasjoner som arbeider i innvandrermiljøene.
 • Stille krav til opplæring i norsk språk, kultur og grunnleggende verdier. 
 • Opplæring i norsk og desentralisert bosetting er det beste tiltakene for vellykket integrering.
 • Norskopplæring bør også tilbys gratis til arbeidsinnvandrere.   
 • Småbarn til innvandrerforeldre som deltar i norsk undervisning, bør tilbys fri plass i barnehage.   

Næringsliv og samferdsel 

Arbeidsliv, industri, service og reiseliv

Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for gode rammevilkår for næringslivet. Den skal inspirere og medvirke til omstilling og sikring av gode arbeidsplasser, noe som er viktig for utvikling av samfunnet. God kommunikasjon og et allsidig servicetilbud i kommunen og regionen er viktig.  

Karmøy kommune skal samarbeide med næringslivet og offentlige instanser på Haugalandet.  Det må utvikles en attraktiv, interessant og god region for nyskaping, hvor ressurser kan foredles og gode arbeidsplasser etableres   

KrF vil arbeide for:

 • Et inkluderende arbeidsliv som legger til rette for arbeid til alle.
 • At Karmøy skal være attraktiv for et allsidig og konkurransekraftig næringsliv.
 • Reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.
 • Nei til sosial dumping og slavearbeid.
 • At ungdom med gode ideer får hjelp og støtte til å starte ny virksomhet.
 • Spesiell satsing på utvikling av turisme til Karmøy. Her ligger det store muligheter for verdiskapning og arbeidsplasser.

KrF vil at kommunen skal bidra med:

 • At saksbehandling for arbeids- og næringsliv forenkles og gis prioritet.
 • Å arbeide for at Norsk Hydro Karmøy Fabrikker sikres rammevilkår for fortsatt aluminiumproduksjon og utvikling på Karmøy.
 • Å tilrettelegge attraktive tomtetilbud som dekker næringslivets behov i kommunen. Arealer må være tilstrekkelige slik at det gis utviklingsmuligheter for den enkelte bedrift. Ved etablering av næringsarealer må det tas hensyn til eksisterende boligområder slik at konflikter unngås.
 • Å arbeide for utvikling av infrastruktur – veier, havner, flyplass, energi
 • Å videreutvikle og styrke utviklingen av næringsparken på Gismarvik.
 • Støtte felles markedsføring av Haugalandet gjennom det interkommunale reiselivsselskapet (Destinasjon Haugaland).

Energi

God og sikker tilgang på energi er avgjørende for videreutvikling av Karmøy samfunnet.

KrF vil medvirke til:

 • En positiv holdning til å ta i bruk fornybare energikilder.  Enhver etablering må vurderes i en sammenheng der natur og miljø vektlegges.
 • Holdningsskapende arbeid for energisparende og fremtidsrettede tiltak
 • Etablere solcellepanel på takene i kommunale bygg.
 • Energieffektivisering av kommunale bygg.
 • Utvikling av vindkraft til havs.
 • Videreføre kommunal strømstøtte til næringslivet dersom nødvendig. 

Samferdsel

Karmøy har en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Vi vil satse på trafikksikring, bygging av tidsmessige veier og utvikling av et attraktivt kollektivtilbud.

Veibygging er hovedsakelig et ansvar for det offentlige. Vi kan ikke akseptere at vår kommune med regionens flyplass og nasjonalhavn har et vegnett som ikke tilfredsstiller fremtidens behov. Vi er derfor åpne for spleiselag for å sikre tidsmessige veier, gjerne gjennom regionalt samarbeid. 

KrF vil:

 • Være pådriver for raskest mulig utbedring av riksvei 547 i Karmøy.
 • Være en pådriver for at forbedringen av E134 Haukelivegen har god fremdrift.
 • At arbeidet med planleggingen av en ny kryssing av Karmsundet ved Karmsund bro kommer i gang.
 • Være en pådriver for snarlig bygging av ny Eikje vei.
 • Arbeide for at Karmsund havn skal utvikles videre.
 • Være pådriver for at flyplassen skal opprettholde god drift.
 • Samarbeide med fylkeskommunen for bedre kollektivtilbud.
 • Arbeide for at det kommer flere ekspressbussruter og bedre rutetilbud i Karmøy.
 • Videreføre holdningsskapende arbeid for en god trafikkultur. 
 • Legge til rette for etablering av hurtig lade stasjoner for EL-biler. 

Fiskeri og sjøfart

Karmøy er den nest største fiskeri- og sjøfartskommunen i landet. KrF vil arbeide for at denne næringen blir styrket. 

Karmøy KrF vil:

 • Arbeide for å løse fiskerinæringens utfordringer i forhold til olje/gass utvinning, vindkraft og tildeling av kvoter.
 • Bidra til en videre utvikling av Karmsund Fiskerihavn.  
 • nb

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk er viktig for sysselsetting og verdiskapning i Karmøy, samtidig som næringen sikrer at kulturlandskapet blir holdt ved like. Prinsippet om et bærekraftig landbruk som tar vare på det biologiske mangfold legges til grunn for jordbrukspolitikken i kommunen. Det er viktig å støtte opp om jordbruksmiljøene, og i alt planarbeid se sammenhengen mellom jordbruk og utmarksnæringer som er nær knyttet til hverandre.  

KrF vil arbeide for:

 • Vern av dyrket og dyrkbar jord og gode jordbruksmiljø. Ta vare på og utnytte matjord som blir til overs ved utbygging.
 • Avgift for bygging på dyrket jord som i neste omgang kan brukes til å støtte opp om nydyrking.
 • Å legge forholdene til rette for et rasjonelt og attraktivt jordbruk, blant annet ved naturlig tilførsel av tilleggsjord.
 • Legge til rette for tilleggsnæringer som kan styrke jordbruksnæringen og trygge driftsgrunnlaget der. 
 • Fortsatt skogrøkting hvor dette ikke ødelegger kvaliteter ved kulturlandskapet eller får negative følger for planter, dyr og fugler som allerede er fåtallige, sårbare eller truet i kommunen.

Miljø, natur og klima

Miljøvern er å ta vare på livet og forvalte ressursene. Gjennom en bærekraftig utvikling vil vi sikre fremtiden for våre barn og etterkommere. 

KrF vil arbeide for:

 • Å øke befolkningens kunnskap om kommunens naturkvaliteter og bedre holdningen til naturen generelt.
 • At planlegging av nye boligområder ses i sammenheng med skolekapasitet, barnehagetilbud, trafikkforhold, kollektivtilbud og andre servicetilbud.
 • Å gjennomføre vedtatte planer for vedlikehold og utbygging av vei, vann og avløp.
 • Å skjerme boligstrøk og rekreasjonsområder for sjenerende støy og annen forurensning.
 • At badestrendene i Karmøy blir bedre tilrettelagt med universell utforming til bruk for allmennheten. Støtte initiativ til bygging av flere sanitæranlegg ved våre badestrender.
 • Å forvalte det biologiske mangfoldet og de spesielle biotopene som kjennetegner Karmøynaturen.
 • Å forebygge forsøpling av Karmøys natur både på land og i sjø gjennom holdningsskapende arbeid.
 • Å arbeide for forbud mot bruk av unødvendig engangs emballasje av plast, og aktivt støtte opp om fjerning av plastavfall og søppel i Karmøy.
 • Gratis avfallslevering etter ryddeaksjoner i Karmøys natur.
 • At kommunen bidrar aktivt i klimaarbeidet

Interkommunalt samarbeid

Karmøy KrF’s syn er at Karmøy kommune er stor nok, både i areal og i folketall, til også i fremtiden å fungere som en selvstendig kommune.   KrF er positiv til et nært og forpliktende samarbeid med alle kommunene på Haugalandet om felles oppgaver som: Samferdsel, legetjenester, legevakt, barnevern, sykehjem, skoler og barnehager, brannvesen, renovasjon og andre kommunale tjenester.  KrF vil videreføre og styrke det interkommunale samarbeidet innen idrett og kultur. 

Gjennom Haugaland Vekst er Karmøy aktiv deltaker i et samarbeid om viktige regionale saker, både på administrativt og politisk nivå. Dette gjør at kommunene på Haugalandet kan opptre som en enhet utad overfor fylke og stat.