Program Indre Østfold 2023-2027

Med hjerte for Indre Østfold
Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og opplever rettferdighet. Vi skal forvalte naturen,
ressursene og kulturarven til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner. KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivilligheten, trossamfunnene, næringslivet og det offentlige. Vi ønsker å vise solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte, bygge et sterkt velferdssamfunn og skape en bedre fremtid. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn
For KrF kjennetegnes et godt lokalsamfunn av nære fellesskap der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode liv. Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr
seg om og heier på hverandre. KrF ønsker å bidra til at vi innbyggere opplever kommunen vår som en god kommune å bo i. Den skal levere tjenester der vi bor, uavhengig av om behovet er stort eller lite. Vi
vil arbeide for at kommunen drives økonomisk ansvarlig, uten at det innkreves eiendomsskatt på private boliger. Vi ønsker å ta vare på kommunens flotte natur, og utvikle byene og tettstedene slik at vi kan
tilby gode bomiljøer til alle. Kommunen har mange innbyggere med store levekårsutfordringer. Dette må vi ta på alvor og sette inn treffsikre tiltak og ressurser som bidrar til å løse utfordringene.


Familie og oppvekst
En barndom har betydning for hele livet. Et samfunn som er bra for barna er derfor bra for alle. Rammen for en god oppvekst er stabile og trygge familier. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst, er å styrke familiene, og gi foreldre trygghet og støtte til å kunne møte barnas behov. Kommunen må ha et støtteapparat som fanger opp behov for ekstra oppfølging i en tidlig fase. I barnehagen, skolen og SFO skal hvert enkelt barn oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. KrF ønsker å styrke samarbeidet med frivillige og utvide laget rundt barna.
KrF vil:

 • øke bemanningen i barnehagene til beste for barna og de ansatte ha to barnehageopptak i året
 • ha nok barnehageplasser for å dekke behovet
 • ha et variert tilbud med ideelle, private og offentlige barnehager for å gi familiene valgfrihet
 • innføre en fleksibel, kommunal kontantstøtteordning for 2 åringer som kan kombineres med barnehageplass, og som gjør det mulig å bruke mer tid med familien
 • tilby foreldreveiledning til alle førstegangsfødende
 • ha et tettere samarbeid mellom skole og foreldre
 • at våre barn skal bli kjent med den kristne kulturarven gjennom bl.a. barnehage- og skolegudstjenester og KRLE-faget
 • støtte etablering av friskoler
 • sikre gode fagmiljøer i skolen og at lærerne tilbys etterutdanning
 • videreføre ungdomsteamet ved ungdomsskolene
 • støtte utviklingen av prosjektet demokrati- og menneskerettighetssenter knyttet til fortene i Trøgstad og Mysen
 • støtte at 10. klassinger får reise på skoletur til Polen/Tyskland med «Hvite busser»
 • styrke tilrettelagt opplæring for de med spesielle behov
 • se på fordelingsmodellen til skolene for sikre at skoler med høy andel spesialundervisning får kompensert for ekstrakostnadene
 • sørge for en god helsetjeneste med bred fagkompetanse i skolene
 • prioritere tidlig innsats i barnehage og skole
 • jobbe for en bedre samordning av busstider for grunnskolene og videregående skoler slik at elevene får mest mulig effektiv skyss til og fra skolen
 • etablere frivillige «lyttevenner» som hjelper til med leseopplæringen
 • etablere bilfrie soner rundt skolene («Hjertesoner»), for å gjøre det trygt å gå og sykle trygt til skolen
 • følge opp kommunestyrevedtak der Indre Østfold ble en del av prosjektet Trafikksikker kommune
 • innføre et kommunalt fritidskort for barn

Integrering
Vår region har lang tradisjon for å ta imot mennesker fra ulike kulturer. Indre Østfold KrF ønsker å legge til rette for en best mulig integrering av mennesker fra andre land. Det er viktig at dette arbeidet er basert på respekt for menneskeverd, ulike kulturer og religioner. Alle nye innbyggere skal oppleve å bli innlemmet i våre lokalsamfunn og kunne delta på lik linje med befolkningen forøvrig.
KrF vil:

 • styrke migrasjonssenteret i kommunen
 • støtte tiltak som hindrer utenforskap både i kommunal og privat regi
 • bosette kvoteflyktninger etter forespørsel fra IMDI
 • videreføre velkomstklasser for fremmedspråklige i kommunen
 • sikre tilpasset språkopplæring
 • legge til rette for bosetting som knytter nyankomne til lokalmiljøene
 • støtte frivillighetssentralene i integreringsarbeidet
 • tilby leksehjelp for innvandrere, gjerne i samarbeid med frivilligheten
 • gi alle nye innbyggere en velkomstpakke med informasjon om kommunen

Mangfold og inkludering i skole og arbeidsliv
Utenforskap er ødeleggende for den enkelte, men også for hele samfunnet. Et samfunn med økte forskjeller og utenforskap kan true det vi setter så stor pris på i vårt samfunn, nemlig små forskjeller og stor grad av tillit mellom folk. Kommunen skal være livssynsåpen og inkluderende. Mangfoldet skal romme alle grupper uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsevne, legning eller kjønn. I kommunen vår skal vi ha et godt samarbeid med ulike trossamfunn.
KrF vil:

 • Jobbe mer aktivt mot mobbing, blant annet ved å etablere et kommunalt mobbeombud på
  skolene
 • at BPA ordningene skal være brukerstyrt og dekke brukerens behov
 • tilby avlastningsmuligheter for familier som har store fysiske og/eller psykiske belastninger
 • benytte Husbankens muligheter til å skaffe egen bolig
 • garantere elever med nedsatt funksjonsevne rett til å gå på nærskolen
 • at barn og unge med hørsels- og/eller synsutfordringer skal ha tilpassede skolebøker ved oppstart av skoleåret.
 • at det er tilgjengelig tilpasset audiovisuelt utstyr til bruk i undervisningen ved alle skoler
 • at barn og unge med hørsels- og/eller synsutfordringer følges opp i samarbeid med helseforetak, NAV hjelpemiddel og kommunen
 • vi at kommunen skal tilby VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser)
 • at alle elever skal ha mulighet til å praktisere sin tro mens de er på skolen utenom undervisningstiden
 • tilby kristne skolelag muligheter til å samles på skolen

Helse og omsorg
KrFs politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de opplever rettferdighet og trygghet. KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.
KrF vil:

 • gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle eldre fra fylte 80 år
 • at tildeling av helsetjenester vurderes utfra behov og faglig vurdering i samråd med bruker
 • sørge for nok personell med riktig fagkompetanse på helsestasjonene
 • arbeide for å unngå uønskede svangerskap gjennom informasjon i skolene og helsestasjon
 • gi omsorg og hjelp til foreldre som sliter etter abort/spontanabort
 • gi støtte til Kirkens SOS sitt arbeid
 • ta i bruk ny velferdsteknologi som øker livskvaliteten for bruker
 • styrke støtten til Home-Start
 • videreutvikle brukerstyrt personlig assistanse (BPA) både i privat og kommunal regi
 • sørge for nok personell med kompetanse i sykehjem og hjemmebasert omsorgstjeneste
 • tilrettelegge for aktiviteter og møteplasser for eldre
 • tilpasse antall sykehjemsplasser etter et stadig økende behov
 • tilrettelegge for økt trivsel på sykehjem med smakfull og næringsrik mat
 • at kommunen tilbyr digital assistanse på bibliotek eller servicetorg
 • følge opp reformen «Leve hele livet» med konkrete tiltak
 • legge til rette for godt samarbeide med frivillige, som feks besøksvenn eller spisevenn
 • at kommunen har en plan for videre- og etterutdanning i helse- og omsorg sektoren
 • sikre tilgjengelige pårørenderom på sykehjemmene
 • opprette dagsenter ved alle sykehjemmene
 • bedre tilgjengeligheten for de svakeste gruppene i NAV-systemet

Rus og Psykiatri
KrF ønsker en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller. Et likeverdig tilbud av helsetjenester til alle er derfor viktig. Respekt for hvert enkelt menneske, der kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og prege tjenestene. De som ønsker hjelp til et liv i rusfrihet, skal få hjelp og oppfølging. En god psykisk helse er viktig for god livskvalitet, og for å mestre utfordringene i dagliglivet, skole
og jobb. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for de som sliter.
KrF vil:

 • samarbeide med frivillige organisasjoner for å forebygge rus
 • ha samarbeid og samhandling mellom fagområder, som barnevern, skole, helsestasjon, psykiatri, BUP og de pårørende
 • forebygge rus/psykiatri innen alle kommunale ansvarsområder
 • bidra til å bedre livskvalitet hos brukere som har et rusproblem
 • arbeide for å redusere alkoholmisbruk
 • ha strengere bevillingsregler innen skjenkepolitikk, og sørge for hyppige kommunale kontroller på skjenkesteder
 • legge ansvaret for skjenkepolitikken tilbake til kommunestyret
 • arbeide for reduksjon av sykefravær i kommunale virksomheter, blant annet ved opplæring av ledere og tillitsvalgte, for oppfølging av ansatte som sliter
 • benytte tilbud fra ideelle og private behandlingsinstitusjoner
 • bli en «Av og til-kommune», ved å delta i et nettverk innen alkoholforebygging
 • at kommunen skaffer flere egnede boliger og tomter for de som sliter med rus og psykiatri
 • at alkoholutsalg holder stengt julaften

Næring og verdiskaping
KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser, innovasjon og nyskaping. Spesielt vil KrF legge til rette for gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, slik at de kan etableres, vokse og utvikle seg. Vi ønsker å videreføre den lange tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge, og utvikle den videre gjennom dagens muligheter. Vi må i tillegg sette oss
mål om flere grønne arbeidsplasser og etablering av et miljøvennlig næringsliv. Det bør også tilrettelegges for å gjøre eksisterende næringsliv mer miljøvennlig ved hjelp av ny teknologi. Vi ønsker å styrke offentlige støtteordninger til landbruksnæringen.
KrF vil:

 • ha en aktiv næringspolitikk i kommunen med tilrettelegging for nye og varierte virksomheter i hele kommunen
 • tilby attraktive næringstomter for å tiltrekke oss etablering av ny virksomhet
 • stimulere og medvirke til lærlingplasser i kommunale og private virksomheter
 • drive holdningsskapende arbeid som gir endring i energiadferd hos enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv
 • arbeide for at kommunen stiller energi- og klimakrav ved anskaffelser av varer og tjenester
 • begrense ulvebestanden i henhold til forvaltningsplanen
 • ha en meget restriktiv holdning til utbygging av dyrka mark
 • stimulere til bruk av solceller på tak
 • øke produksjonen av fornybar energi i kommunen

Kultur- og frivillighet

Gode kulturopplevelser fungerer både samlende og identitetsskapende. KrF ønsker å styrke kulturtilbudet i kommunen, gjennom å stimulere til et aktivt kulturliv på grasrota basert på frivillighet. Idrett og friluftsliv er en viktig del av frivilligheten og kultur i vid forstand. Kommunen har unike muligheter for gode friluftsopplevelser. Derfor er det viktig å legge til rette, slik at flest mulig får ta del i mulighetene, samtidig som det ikke må føre til større slitasje på naturen enn nødvendig. Kommunen er rik på kulturminner som peker på viktige hendelser i historien. Det er viktig å ta vare på disse minnene for de kommende generasjoner, slik at de også kan se og lære om historien.
KrF vil:

 • ha et godt og variert tilbud på kulturskolen og utvide med gratisklasser
 • gi gode rammebetingelser for idrett, friluftsliv, kor og korps i samarbeid med frivilligheten
 • at alle skolebarn i kommunen skal ha mulighet til svømmeopplæring i nærmiljøet, ved videreføring av dagens svømmebasseng på Knapstad, Trøgstad og Spydeberg, samt bygging av nytt svømmebasseng i Mysen
 • gi Kirkelig Fellesråd ressurser til å utføre alle kirkelige handlinger
 • gi Kirkelig Fellesråd ressurser som sikrer tilstrekkelig vedlikehold av kirkene i kommunen
 • bruke kompetansen hos fylkeskonservatoren i Østfold som en positiv ressurs for vern av kulturminner
 • utarbeide en kulturminneplan som også inneholder plan for vedlikehold
 • følge opp tiltakene i frivillighetsplanen
 • stille skolebygg gratis til disposisjon for møter og aktiviteter i frivillige lag og organisasjoner utenfor skoletiden

Samferdsel
Indre Østfold er en stor kommune i utstrekning som har ansvar for mange skolebarn som ferdes i trafikken. I et folkehelseperspektiv er det viktig å satse på tilrettelegging for aktivitet ved å sørge for gode gang- og sykkelveier. Veier som er spesielt ulykkesbelastet må prioriteres høyt. Vi må sørge for målrettede tiltak, for å nå målet om at ingen dør eller skades alvorlig i trafikken.
KrF vil:

 • utvikle sykkelveinettet som gjør sykkel til det foretrukne fremkomstmiddelet på kortere arbeidsreiser
 • åpne for å bygge «forenklede sykkelstier» der man kan avvike fra
  Statens Veivesens krav der det er hensiktsmessig
 • prioritere skilting/merking av gang- og sykkelveier for å bedre syklistenes sikkerhet
 • sikre universell utforming også på gang- og sykkelveier
 • fjerne kanter og hull som hindrer trygg bevegelse for myke trafikante etablere gang- og sykkelvei mellom Spydeberg og Knapstad
 • fullføre gang- og sykkelvei til Hovin kirke og frem til Lyseren
 • si nei til etablering av høyhastighetsjernbane gjennom kommunen
 • styrke forebygging av ruskjøring på veiene våre, både ved holdningsskapende arbeid og hyppigere kontroller

KrF vil jobbe for:

 • at Fylkesvei 22 og 120 oppgraderes
 • å styrke offentlige kommunikasjon mellom Indre Østfold og Sykehuset Østfold/Kalnes (buss og tog)
 • å overføre mer varetransport fra vei til jernbane
 • at siste del av E18-prosjektet fullføres mellom Retvet og Vinterbro
 • etablering av planfri påkobling mellom Østre linje og Follobanen for å oppnå pålitelige og hyppigere avganger
 • å opprettholde Statens veitrafikkstasjon i kommunen
 • gjenåpning av regulær togtrafikk til Sarpsborg på Østre linje
 • en meget restriktiv bruk av dyrket mark
 • mer fleksibel offentlig transport i hele kommunen
 • ha en tilgjengelig TT-ordning

Klima og miljø
KrF tar forvalteransvaret på alvor og søker løsninger som ivaretar kloden vi bor på. Vi ønsker et samfunn der vi skaper verdier for å gi mennesker gode og trygge liv, uten å ødelegge vårt felles livsgrunnlag. Naturressursene må forvaltes til beste for alle mennesker og dyr, ikke minst av hensyn til de kommende generasjoner.
KrF vil:

 • arbeide for en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø
 • lage en klimaplan som følger opp vedtatte klimakrav
 • at kommunen fører klimaregnskap
 • at kommunen deltar i miljønettverk
 • fortsette å skifte ut kommunale kjøretøy til funksjonelle lav- og nullutslippskjøretøy
 • etablere flere fylle- og ladestasjoner for strøm og biodrivstoff
 • stimulere til dyrking av mer kortreist og økologisk mat, og støtte utvikling av bondens marked og andelsjordbruk
 • arbeide for å redusere matsvinn i alle ledd
 • utvikle potensialet i bioenergi fra skog og jordbruk, samt husdyrgjødsel
 • stimulere til forskning og utvikling i samarbeid mellom NMBU på Ås og lokale bønder/skogbrukere
 • sikre effektiv forebygging og beredskap i forhold til mer ekstremvær
 • bevare artsmangfoldet og hindre ødeleggelse av sårbare økosystem, som myrområder og våtmarker, som også har stor verdi som flomvern ved ekstremvær
 • stimulere til gjenbruk for å redusere forbruk
 • beregne avgiften for vann- og avløp etter forbruk
 • være positive til grønne tak på nye boligblokker og bruk av solcellepanel
 • at kommunen skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål gjennom å redusere klimagassutslipp og energibruk i kommunen
 • at kommunal virksomhet tar i bruk grønne klimaløsninger
 • at naturområdet «Fjella» forvaltes i samarbeid med Marker og Rakkestad

By- og tettstedsutvikling
By- og tettstedsutviklingen må ha som mål å skape gode oppvekst- og boforhold for våre innbyggere. Gode planer for utbygging og utvikling er nødvendig for å kunne gi lokale tjenestetilbud. Byene skal fortsatt spille en viktig rolle som kultursentra i kommunen.
KrF vil:

 • at det ikke innkreves eiendomsskatt på private boliger
 • stimulere til økt byutvikling i Askim og Mysen
 • gå inn for fortetting, for å unngå̊ nedbygging av matjord og for å ta vare på̊ rekreasjonsområder og grønne lunger
 • redusere transportbehovet gjennom fortetting rundt kollektivknutepunkter
 • tillate noe spredt boligbygging
 • aktivt arbeide for god nettverksdekning i hele kommunen
 • bevare og utvikle grøntområder, parker og lekeplasser
 • beholde Askim kulturhus som regionens felles kulturhus
 • videreutvikle Festiviteten som kulturhus
 • støtte islegging av grusbaner om vinteren for å tilrettelegge for uteaktivitet