Kommuneprogram 2023-2027

Vi vil ha en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer!

Kristelig Folkeparti arbeider for et likeverdssamfunn, sterkere

felleskap, et velferdssamfunn, et fremtidsrettet forvalteransvar og det

felles beste i verden! Vår politikk har som mål å realisere dette.

Vi ønsker å drive politikk for alle, om mest for de som trenger det

mest. Vi vil utfordre til felles ansvar for byen vår samtidig som vi

ønsker frihet for den enkelte. Når vi gjør gode valg skal det være til

fellesskapets beste! Vi skal være en fri, frisk og fargerik by!

Vi er stolte av byen vår med de rike ressurser og tradisjoner vi har.

Dette må møtes med politikk som gir både muligheter, ansvar og

omsorg for alle som bor her. Dette gjenspeiles i KrFs grunnleggende

tanker om politikkens oppgave og verdisyn, -en tredje vei i politikken.

Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket,

offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. I et samfunn

der alle mennesker får delta, blir respektert og akseptert. Der vi

de som faller utenfor blir tatt inn i fellesskapet igjen.

Vår politikk og våre løsninger ønsker vi skal gjøre seg gjeldende i alle

våre oppgaver i Haugesund.

Dette har vi fått til!

Med KrF Haugesund i bystyret 2015-2023:

-Er det bygget sansehage og skolehage som skaper livsglede på Haraldsvang sykehjem.

-Har kommunen utviklet en kreativ og operativ avdeling for å støtte, samle og koordinere frivilligheten.

-Styrket barn og unges mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom Fritidskortet og videre tilsvarende ordninger med betydelige bidrag fra budsjettet.

-Satt bygging av ny ungdomsskole som første prioritet


-Hegnet om at kommunen skulle få et rikholdig folkebad


-Bidratt til å utvikle byen ved å støtte opp om de som vil satse og reise nye byggeprosjekt. -Lagt til rette for at skolen skal ha mer mulighet til praktisk undervisning og bruke alternative undervisningsarenaer.


-Sikret at tros- og livssynssamfunn blir likestilt med tildeling av tilskudd på linje med andre.

-Fått gjennomslag for at kommunen arrangerer en mangfoldsdag for å skape økt forståelse og respekt for alle som tror og tenker forskjellig.

-Gjennom deltakelse i arbeidet, og vedtak, fått til et bredt samarbeid gjennom Trygt Uteliv for å gjøre Haugesund tryggere.

-Ført en skjenkepolitikk som skal skjerme «der barn og unge ferdes og sørger for at Haugesund som eneste toppklubb ikke har skjenking i forbindelse med idrett.

-Gjort vedtak, og deltatt i arbeidet, med at kommunens ansatte skal tilbys heltidsstillinger.

-Fremmet ideen og satt i gang arbeidet med Familiens Hus, et lavterskeltilbud for familier som trenger rask og god hjelp og støtte.

-Fremmet sak slik at Haugesund kan få egen avdeling av Barnas Hus.

-Fått gjennomslag for at innvandrere får hjelp til å etablere arbeid og virksomhet

-At vi fører en forsvarlig, fremtidsrettet, bærekraftig og offensiv økonomisk politikk for å gjøre byen vakker. Vakker å se på og vakker å leve i.

-At vi tross utfordringer, holder fast på «de store prosjektene», ny ungdomsskole, folkebad, utbygging av Flotmyr.

-At kommunens barnehager er opprustet og bygges opp til en fornuftig god driftstørrelse samtid som private og ideelle skal bli godt ivaretatt.

-At flyktninger og innvandrere blir tatt imot og ivaretatt med å ruste opp skolen på Breidablikk og være raske til å tilrettelegge gode boliger. ( eks Risøy)

-Satt fokus på at Ungdomsrådet og Barnas bystyret skal få flere relevante oppgaver å løse.

-Bevilget midler og arbeidet for at nærmiljøanlegg i hele byen blir utbygd, som å støtte Kyvikdalen barnehage med nærmiljøanlegg, utbedring rundt Håvåsen skole.

-Prioritert bruk av sang og musikk i helsearbeid for bedre psykisk helse.

Program for kommende periode

Våre ideer- KrFs verdigrunnlag og ideologi

Likeverdssamfunnet

Vi skal jobbe for at Haugesund kommune er et lokalsamfunn med plass til alle. Like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, likestilling og kamp mot diskriminering og at menneskeverd blir opplevd i alle livets faser. Vi vil være med og utvikle mangfold-byen Haugesund til å være raus og romslig for alle menneskers tro, tanke, mening, livssituasjon, seksuell legning og etnisitet. Vi har i bystyret tatt initiativ til å arrangere en årlig mangfold-dag i Haugesund. Vi vil arbeide mot undertrykkelse og trakassering med målrettede tiltak og gi rom for mennesker som tror, tenker og føler forskjellig.

Sterkere fellesskap

Vi har tro på sterke fellesskap som ivaretar hverandre og som utvikler hverandre. Vi ønsker tid og valgfrihet for familiene som er et viktig fellesskap. Vi ønsker barnas beste i fokus i enhver sammenheng. Det betyr også at et samfunn må bygges på barns premisser, hvor barns interesser og behov blir ivaretatt.

Vi arbeider for et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og fritidsliv som skal inkludere mennesker i alle aldre og funksjonsnivå.

Haugesund skal være en trygg by å bo i hvor uønsket adferd og hendelser bekjempes. Vi er særlig opptatt av å kunne forebygge og fange opp vold i nære relasjoner for raskt å komme til unnsetning.

Trygghet for liv, helse og eiendom er viktig for alle. Derfor må det være en beredskap for tjenester som yter denne tryggheten og som kommer til unnsetning når en trenger hjelp.

Velferdssamfunnet

Vårt land og vår bys rikdom må fordeles fornuftig og rettferdig. Vi må ha en seniorpolitikk som viser at det er mye å leve for hele livet. Vi ønsker å legge til rette for å være en aktiv senior i vår by. Samtidig skal vi sørge for å videreutvikle en god eldreomsorg både for de som bor hjemme og på sykehjem. Vi arbeider for å modernisere eldreomsorgen med tanke på en ny tid hvor kommunen får stadig være eldre og hvor løsningene på omsorg må gjøres på nye måter.

Vi ønsker en kommune som har en solidarisk ruspolitikk med tanke på de som sliter og de som er ansvarlig for skjenking, salg og alminnelig bruk. Et godt velferdssamfunn tar hensyn til hverandre og stiller opp når noen for problemer. Vi ønsker å videre-utvikle samarbeidet med frivillig sektor for å oppnå gode mål. Vi skal sloss for at ingen blir holdt utenfor og blir ensomme i vår by.

For å kunne skape et godt velferdssamfunn trenger vi også et sterkt og sunt næringsliv.

Framtidsrettet forvalterskap

Haugesund kommune må våge å være innovativ og fremoverlente med tanke på det grønne skiftet. Vi ønsker å leve slik at vi tar vare på kloden vår! Vi vil verne om den vakre naturen som er rammen om byen vår. Både sjø og skog bør vær tilgjengelig for alle på en måte som ivaretar både naturen og folk.

Vi må være i front for å utvikle et nyskapende, bærekraftig næringsliv i kommunen. Være gode vertskap for de som ønsker å satse på framtidsrettede tiltak og våge å sette krav med omsorg for kloden som motiv.

Haugesund by skal være et velfungerende bysentrum og regionssenter.

Det felles beste i verden

I Haugesund er vi stolte og glade for at 15 prosent av innbyggerne har en annen nasjonal bakgrunn enn norsk. Det beriker byen vår. Vi ønsker å være en «internasjonal» by både ved å ta imot flyktninger og andre som ønsker å slå seg ned for lengre eller kortere tid.

Samtidig ønsker vi at Haugesund også viser omsorg for mennesker på hele kloden og bidrar til utvikling for alle, uansett hvor de befinner seg. Vi ønsker derfor å støtte opp om tiltak gjennom kommunens egne og organisasjoners prosjekter og vennskaps-forbindelser. Vi er ikke oss selv nok!

Administrasjon, politikk og økonomi

Hva er viktig for deg? spør vi. All organisering av kommunen vår skal ha enkeltmennesket og fellesskapets beste i fokus.

Organisering og gjennomføring

Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle samspill mellom administrasjon og politikk. Vi vil legge vekt på en god organisering av kommunens drift og styring som oppmuntrer alle ledd i kommunen til å gjennomføre vedtatte mål.

Vi mener det er viktig å legge forholdene til rette for at byens innbyggere kan delta og medvirke til byens utvikling. Kommunens innbyggere skal møtes med åpen og god informasjon. Beslutningsprosesser i forvaltningen bør være åpne. Kommunens innbyggere skal møtes med rask og effektiv saksbehandling og de kommunale tjenester skal ivareta innbyggernes nødvendige behov.

Vi ønsker å være i utvikling slik at systemer og politikken tjener Haugesunds innbyggere på beste måte.

Haugalandet står overfor store oppgaver og utfordringer – men også mange spennende muligheter. Et godt samarbeid mellom kommunene på Haugalandet er en forutsetning for en vellykket gjennomføring av store prosjekter innen samferdsel, næringsutvikling, havneutbygging, miljø og arealdisponering. Som regionssenter har Haugesund en viktig oppgave og et særlig ansvar for at samarbeidet mellom kommunene fungerer best mulig slik at Haugalandet utvikles som en dynamisk og konkurransekraftig region mellom Stavanger og Bergen.

Vi vil inspirere, støtte og legge til rette for at alle kommunalt ansatte yter sitt beste for kommunen vår. Haugesund kommune skal være en god arbeidsplass, og som stimulerer til heltidskultur, spesielt innen helse og omsorg. Dette for å sikre god kompetanse og trivsel på jobb og best mulig omsorg for byens borgere.
Vi vil lytte til Barnas bystyre og Ungdomsrådet og gi dem mer innflytelse.

Økonomi

Haugesund KrF er glade for å ha vært med i en flertallskoalisjon som på kort tid klarte å snu en tung økonomisk byrde for kommunen vår. Samtidig har vi ikke «spart oss til fant». Vi har våget å satse for å bygge byen videre. Vi er klar over ansvaret som nå hviler på folkevalgte når endelig etterlengtede investeringer blir virkelighet. Haugesund må fortsette å forvalte de øøkonomiske ressursene med nøyaktighet og raushet ovenfor de som trenger det mest. Kommunen har potensial til å være et enda bedre sted å bo om vi bruker de ressursene fellesskapet råder over på en god måte. Det betyr en fornuftig oppgavefordeling mellom kommunen, frivillige organisasjoner og innbyggerne selv.

Helse og omsorg

Respekt for hvert enkelt menneske, kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og skal prege helsetjenestene i Haugesund. Vi står bak en ambisiøs strategiplan for helse og omsorg som ble vedtatt i 2023.

Det kristne menneskesynet – som legger til grunn at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi og har ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, ligger til grunn også i KrFs helsepolitikk. Enkeltmennesket må ikke reduseres til å kun være et middel, men må også behandles som et mål i seg selv. Avgjørelser som berører andre mennesker, må være preget av respekt og erkjennelse av likeverd.

Forebygging er undervudert og må få et større fokus:

De største effektene i å bedre folks helse oppnås ved forebygging. Hverdags-rehabilitering sett i et folkehelseperspektiv må utvikles og satses på gjennom aktivitet som styrker fysisk og psykisk helse. Frisklivsatsingen skal være tydelig.

Vi er opptatt av

 • at kommunen er i stand til å gi hjelp til aktivitet og trening etter sykehusinnleggelser.
 • at pårørende og nærkontakter til syke får ta del i et samarbeid med kommunens helsetjeneste for å få en fornuftig og god bruk at ressurser.
 • at Frisklivssentralen på Havnaberg har tilstrekkelig ressurser til sine oppgaver og stadig skal være i utvikling.
 • tydelige holdningstiltak, alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddel-politisk plan som fører til færre skader som følge av rusmidler. Vi må utvikle «Av og Til»- kampanjen som kommunen er en del av.
 • forebyggende rusarbeid, utegående ungdomsarbeidere, rus-senter for ungdom.
 • at kommunen er rustet til å gjøre sin oppgave i samarbeid med politiet i ny
  rusreform og med omsorg som fokus. En kompetent og aktiv kommune for å hjelpe ungdom av rus utfordringer.

Rusbehandling

Her vil vi

 • styrke offentlig og privat rusbehandling og rusomsorg, gjerne i et samarbeid mellom kommunen og organisasjoner/private tiltak.
 • se til at rusmiddelavhengige får en individuelt tilpasset bolig og verdige boforhold.
 • Vurdere mer bruk av miljøarbeidere knyttet til kommunens boliger for å skape
  aktivitet og løse arbeidsoppgaver.

Omsorg for hele mennesket

Dette gjelder

 • eksistensiell omsorg i alle livets faser og for alle mennesker.
 • å videreutvikle samarbeidsavtalen med Den norske kirke i Haugesund, slik at alle som ønsker det, skal få nødvendig bistand til å utøve sitt livssyn.
 • at det blir tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser i et nært samarbeid med byens frivillige, tros- og livssynssamfunn og foreninger.

Psykisk helsetilbud

 • Gi gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. Bred kompetanse på psykisk helsearbeid på tvers av alle helsetilbud.
 • Samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.
 • Et styrket samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom ACT-teamet (Assertive Community Treatment).
 • Pasienter som utskrives fra sykehusene må sikres nødvendig og riktig medisinsk oppfølging.
 • Styrke skolehelsetejenesten.
 • Lavterskeltilbud for familer som sliter.

Trygghet

 • sikre sosial trygghet for alle ved at vi har et velfungerende NAV; at folk blir sett og hørt.
 • fremme tiltak som forebygger ensomhet, gjennom besøkstjeneste og andre prosjekter som drives av organisasjoner og frivillige.
 • at offentlig ansatte har kompetanse og er rustet til å avdekke tilfeller av vold i nære relasjoner.
 • at alle skal kunne oppholde seg i byen uten å bli utsatt for vold og trakassering. Vi ønsker en videreføring av prosjektet Trygt Uteliv.
 • Sikre at krisesenteret også er tilgjengelig for menn, jobbe for et godt samarbeid med relevante etater i kommunen

En god alderdom

 • at flest mulig får mulighet til å bo lenger hjemme-vurdere støtteordninger til pårørende som kan bistå med omsorg i tråd med kommunens plikter.
 • å gi sykehjem- og avlastningsplass til de som trenger det til enhver tid.
 • å følge opp nærmeste pårørende til den som blir syk og svekket.
 • Bedre ordninger for samhandling og informasjon mellom pårørende til den syke og kommunen.
 • å gi nye pensjonister god informasjon om rettigheter, tilbud og tjenester.
 • at eldres grunnleggende behov må dekkes, både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand.
 • at byens eldreomsorg til enhver tid skal ha nødvendig kapasitet.
 • at kvaliteten på tilbudet sikres ved riktig kvalifikasjon på rett plass og til rett tid.
 • at alle eldre skal tilbys en boform som er riktig og forsvarlig ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand for at alle skal få mulighet til å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen.
 • Haugesund kommune skal være et demensvennlig samfunn.
 • å tilrettelegge hjemmet med nødvendige hjelpemidler som velferdsteknologi gir oss muligheten til i det omfang som tjener den beste hensikt og skaper både trygghet og helsehjelp.

Oppvekst

En god barndom er opplevelsen av å bli sett, hørt og forstått. Det handler om kvaliteten i tilbudene som kommunen gir. Hvordan du har det i barnehagen, på skolen, på fritiden din. Hvordan du møtes som familie når du har omsorgsutfordringer, eller når barnet ditt trenger hjelp fra PPT og kanskje videre i spesialisthelsetjenesten. En god barndom, handler også om å ha en god helse, fysisk så vel som psykisk. Oppveksten vi har er med oss livet ut. Vi vil verne om det viktigste av alt og det er menneskeverdet. Det er noe vi hver enkelt har og som ingen kan ta i fra oss.

Barnehage

En god barndom varer hele livet. Mange barn har store deler av sin hverdag i barnehage. Barnehagen må derfor ha et innhold som er på barnas premisser. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være, et sted der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

Åpne barnehager er et viktig tilbud for familier som ikke har valgt full barnehageplass, og er en god integreringsarena. Det er viktig at barn som trenger det, får den nødvendige oppfølging, samtidig som ressurser ikke brukes på unødvendig kartlegging og byråkrati. Det vil sikre små barnegrupper og at personalet i barnehagen har god pedagogisk kompetanse.

Det er viktig at kommunen følger opp alle typer barnehager på en slik måte at det er til beste for barna.

Vi må i Haugesund sørge for god nok voksentetthet i barnehagen gjennom hele dagen. Det må sikres at vikarer settes inn ved sykdom, slik at ikke voksentettheten reduseres. Barnehagene må ha gode inne- og uteområder som legger til rette for variert lek og fysisk aktivitet. De yngste barna trenger små barnegrupper, de trenger å tilhøre en barnegruppe, og de trenger god tid til tilvenning.

Gode overganger i fra barnehagen og oppover i skolesystemet er avgjørende for at barn blir på skolen og ikke får høyt fravær. Det starter med barnehagen.

Vi har fokus på barna ved

 • at Haugesund KrF vil sikre en mest mulig treffsikker mengde barnehageplasser som ligger gunstigst mulig til der familier lever. Vi ønsker å opprettholde satsingen på et nødvendig antall og størrelse på kommunale barnehager slik at dette gir god drift. Samtidig ønsker vi å ivareta de private barnehagene ved å gi dem forutsigbare vilkår.
 • god samordning av kommunale etater for å styrke barnehagens kompetanse til å ivareta det enkelte barn. Fokus på å skape trygge rammer og gode overganger for barn og foreldre.

Skole

Skolen er samfunnets viktigste arena for læring og utvikling sammen med hjemmet. KrF vil ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet utruster barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold, trivsel og rom for menneskelig dannelse og utvikling.

Den gode skole oppnår lærelyst og mestring for alle elever, uavhengig av personlige forutsetninger. KrF vil ha en skole med et bredt syn på kunnskap og kompetanse i tråd med UNESCOs fire søyler for læring. Skolen skal gi læring for livet. KrF vil styrke lekbasert læring i barneskolealder som må ta hensyn til barns modningsprosess, og legge til rette for større samhandling mellom barnehage og skole.

Alle barn må bli sett og gitt mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Alle elever skal oppleve å få ansvar – og oppgaver som er tilpasset deres nivå. Det er et viktig mål at alle skal kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og kunne bruke digitale verktøy når de går ut av grunnskolen. Dette bør også gjelde for nasjonale prøver.

Opplæringsloven gir elever med særskilte behov rett til spesialundervisning. KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Opplæringen skal gis av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen. Mest mulig læring i smågrupper og i klasserom.

Det er et mål at ingen skal grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet og oppleve krenkende atferd. KrF vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for alle typer mobbing.

Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser i form av avhjelpende tiltak tidligst mulig. Det viktigste for å hindre mobbing i skolen starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehage og på småtrinnet.

Det handler om å skape et inkluderende og positivt miljø. Foreldre har også et stort ansvar.

Mobbing og sosial ekskludering rammer altfor mange skolebarn, ødelegger deres oppvekst – og kan for en del få store konsekvenser også senere i livet.

KrF jobber både nasjonalt og lokalt for at første skoleår skal gi mer rom for lek og fellesskap som læringsarena.

En skole for hele mennesket

Vi jobber for

 • at skolene i Haugesund følger opp med flere ressurser i klasserommet.
 • å styrke den offentlige skolen og samtidig gi rom for utvikling av friskoler som tilfører lokalsamfunnet et viktig bidrag.
 • å legge til rette for integrering og inkludering av barn med ulike funksjonshemminger i barnehage og skole, når dette er det beste tilbudet for dem.
 • at skolene skal være frie for mobbing. Vi ønsker modellen med lokale og regionale mobbeombud velkommen.
 • at elever som sliter med å fungere i tradisjonell undervisning blir møtt på kreative måter ved å få alternativt tilrettelagt tilbud primært innenfor skolen de hører til.
 • Jobbe for at skolene får den veiledningen de trenger, når barn har ulike utfordringer de trenger mer kompetanse på. Fokus på at skoler selv kan ansette kompetanse de trenger som ikke går direkte på fag.

Vi jobber for

 • SFO i vår kommune må styrkes i forhold til innhold, lek og aktiviteter. Vi må se på ordninger som inkluderer deltakelse i aktivitet drevet av organisasjoner uten at dette øker kostnadene for familiene.
 • å utvikle skolene sine uteområder slik at de fremmer positiv aktivitet og trivsel.
 • å sikre trygge og trafikksikre skoleveier.
 • å fremme miljøvennlige og inkluderende tiltak for å få barna fram til skole.
 • tro og livsmestrings-opplæring for alle.
 • å legge til rette for at elever skal få delta i skolegudstjenester og andre aktiviteter som formidler menneskers tro og kulturarv.
 • at vi har god veiledning om kosthold i barnehager og i skoler, og god veiledning i bruk av hjelpemidler som skal styrke barns læringsevne.

Barnevern- tidlig innsats

Barnevernstjenesten har som sin hovedoppgave å sikre at barn og unge som lever med risikoer opprettholder sin helse og gode utvikling, klarer ikke foreldrene dette alene, kan de få hjelp av barnevernstjenesten. Målet er at de skal fremme en trygg barndom og gode oppvekstvilkår for barn som av ulike grunner lever under vanskelige forhold. Det er mange grunner til at foreldreferdigheter kan forstyrres, det handler om alle belastninger i en helt vanlig hverdag og erfaringer både fra egen barndom som eget voksenliv. Vi er opptatt av at Haugesund kommune skal stille ekstra opp for dem som trenger det mest. Barnevernstjenesten har mange samarbeidspartnere i kommunen og det jobbes godt for å fremme gode oppvekstvilkår. Under punktet vil vi ha fokus både på det vi tenker barnevernstjenesten trenger, men også hva samarbeidspartnere bør ha fokus på.

Vi vil

 • At det gis hjelp til foreldre fra unnfangelse av barnet til fødsel når forutsetningene er der. Barnevernstjenesten må tidlig inn.
 • Barnevernstjenesten må ha muligheten til å gi avlastning til barn og familier som trenger det.
 • Barnevern organiseres og drives på en sånn måte at det fremmer gode forutsetninger for å gi foreldreveiledning og følge opp barn, ungdom og foreldre.
 • at spedbarn, barn og ungdom i fosterhjem sikres fornuftig oppfølging i fosterhjem til de er 25 år, men også for oppfølging til egen livsmestring.
 • at det arrangeres foreldre etter brudd kurs og andre foreldreveilednings program som fremmer positiv samspill mellom foreldre– gjerne i samarbeid med organisasjoner og menigheter så vel som veiledning til foreldre i barnevernstjenesten.
 • at barnevernet opprustes og utvikles i takt med behovet og at kapasitet økes når det er behov for det.
 • Samarbeid med lavterskeltilbud som Familie støtteprogrammet Home-start-familiekontakten og andre etater som «familiens hus, eventuelt psykisk helse barn og unge» Avklarte rolleforventninger om hvilken etat som har ansvar for oppfølging når barn og unge, eller foreldre trenger sammensatt hjelp fra kommunen.
 • Sikre at barn, unge og unge voksne som av ulike årsaker har blitt utsatt for noe, får den hjelpen de trenger i tillegg til barnevernstjenesten ved å etablere Statens Barnehus på Haugalandet.

Forebygging rus – tidlig innsats

Vi er opptatt av tidlig innsats for å hindre et liv med rusproblemer. Haugesund kommune må jobbe tverretatlig for å møte utfordringen vi har med rus.

 • ha holdningsskapende arbeid for foreldre og andre autoritetspersoner, slik at de kan framstå som troverdige og gode rollemodeller for barn og ungdom.
 • gi skolen verktøy som kan gi barn anledning til å snakke om bekymring for voksnes alkoholbruk.
 • støtte frivillige organisasjoner som driver rusfrie tilbud blant ungdom.
 • videreføre prosjektet Trygt Uteliv som eies av kommunen. Videreutvikle samarbeidet med politi og utelivsbransjen.
 • videreutvikle natteravnordningen, trygghetsvandringer og liknende tiltak.
 • støtte Veiledningssenteret for pårørende.
 • verne om alkoholfrie soner som idrettsanlegg, bydelshus og skoler.
 • finne en fornuftig og god videre drift av SLT arbeidet slik at det blir en tydelig innsats mot rusmisbruk og et kriminalforebyggende tiltak. Det handler om at våre barn og unge skal ha det trygt i byen vår.

Praktisk Pedagogisk Tjeneste

 • Sikre at nok ressurser slik at alle barn som har rett på sakkyndig vurdering i fra PPT vil få det.
 • Sikre at alle som samarbeider rundt PPT forstår mandatet og hva som ikke er PPT sitt område.
 • Sikre at barn som ikke har rett på henvisning videre i fra PPT til spesialisthelsetjenesten for hjelpen de har rett på.
 • Å ha økt fokus på alternativ kommunikasjon for barn som trenger og sikre opplæring av denne kompetansen på skoler.
 • Nok ressurser til å opprettholde kompetanse.
 • Sikre alternative arenaer for barn som har vansker med å være i ordinær klasse.

Kultur, idrett og frivillighet

Frivilligheten og organisasjoner skal støttes og følges opp med både midler, samarbeidsavtaler og utviklingsmuligheter. Vi skal ha en kommune som aktivt støtter og stimulerer frivillige lag og foreninger, idrett, kultur, kirke og trossamfunn. Vi ønsker en temaplan som henger sammen med øvrige planer i Haugesund kommune som gjør at vi får en rød tråd i de tiltakene som vi har i kultur, idrett og frivillighet med tankene som ligger for byen Haugesund.

Alle barn og unge skal få tilbud om å bli med i aktiviteter. Videre ønsker vi

 • at kommunens avdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) er en ressurs for enkeltmennesker og organisasjoner som vil delta for å utvikle kommunen vår.
 • Gi støtte til frivillige lag og organisasjoner med tanke på å inkludere alle.
 • Innføre fritidskortet på nytt igjen. Alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi bør kunne få være med på aktiviteter innenfor kultur, idrett og frivillighet.
 • å tilrettelegge kommunens aktiviteter for alle mennesker med forskjellig
  funksjonsevne og stimulere og premiere idrett, kultur og fritidsaktiviteter som gjør det samme.
 • Foreningenes dag gjeninnføres i samarbeid med skolen, for å få «alle med» og motvirke ensomhet.
 • Styrke biblioteket og skolebibliotekene.
 • Styrke hørselshemmede, synshemmede og de med språkutfordringer sin rett til å delta i aktiviteter på lik linje som alle andre i KIF aktiviteter.
 • Styrke barn med atferdsutfordringer sin rett til å delta på aktiviteter på lik linje som alle andre. Øke kompetanse til frivilligheten på å inkludere barn med ulike utfordringer i samarbeid med instanser som følger dem opp internt i kommunen.
 • Styrke gratis arenaer innenfor idrett, kultur og frivillighet som gjør at alle kan være med, spesielt med tanke på barn og unge.

Idrett – friluftsliv

KrF ønsker å gi flere barn, ungdom og voksne et godt idrettstilbud. KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett.

Idrettsanlegg er en viktig del av infrastrukturen for å gi barn og ungdom gode oppvekst-

vilkår. Det må satses på lokale idrettsanlegg som sikrer et mangfold av aktiviteter, og som er tilgjengelige for et bredt spekter av lag og organisasjoner. KrF ønsker å premiere idrettsklubber som gjennom egeninnsats ivaretar kommunens anlegg i samarbeid med offentlig ansatte.

Byheiene og andre friluftsområder må sikres for rekreasjon og friluftsliv. Det er viktig å videreutvikle Byheiene og våre friluftsområder slik at alle haugesundere kan gjøre seg nytte av dette unike området uavhengig av funksjonsnivå.

Haugesund har også en lang strandlinje. Ved utbygginger er det viktig å bevare tilgjengelighet til strandsonen i størst mulig grad.

Haugesund KrF vil arbeide for

 • at det avsettes arealer til idrettsanlegg når nye bydeler planlegges og at gode initiativ, fremmet gjennom Idrettsrådet, vurderes i takt med kommunens økonomi.
 • at kommunen idrettsavdeling prioriterer støtte til foreninger og lag i virksomhetens etableringsfase og i forhold til deres behov for treningslokaler. Vurdere bruk av ledig kapasitet på skolene til klubblokaler for de som ikke har eget anlegg.
 • at idrettsmiljøer er inkluderende og gir idrettsutfoldelse og idrettsglede uten å være elitepreget konkurranseidrett.
 • at idrettsmiljøer skal være alkoholfrie soner.
 • å støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrere.
 • at det er tilgjengelige svømmearenaer for idrett og svømmetrening innendørs og utendørs.

Kultur og fritid

Haugesund er rik på kunst, kultur og fritidstilbud. Dette har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Kulturen oppstår og lever i kraft av menneskers kreativitet og uttrykksbehov. Kommunens oppgave er å stimulere dette, ikke styre det. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for alle innbyggerne. Haugesund KrF mener kulturpolitikken må bidra til å styrke både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Samtidig innser vi at noe av det kjente og kjære kulturtilbudet i Haugesund også i stor grad er næringspolitikk og må behandles deretter.

Vi vil

 • at kunst og kulturtilbud er tilgjengelig for mennesker i alle livsfaser og gi alle mennesker mulighet til å delta.
 • at kommunens organisering med «Idrett, kultur og fritid» på en god måte klarer å være støtte for idrett, kultur- og organisasjonsliv i bred forstand i byen vår.
 • å støtte opp om kultur- og aktivitetstilbud som kommune og frivilligheten kan skape sammen.
 • å sikre byens unike Barn er bra!-festival og Kulturnatt.
 • å støtte rusfrie tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom.
 • å støtte kulturtilbud som er spesielt rettet mot eldre.
 • å sikre god og fornuftig drift av byens bibliotek.
 • at byens teaterliv sikres en drift som opprettholder en god kvalitet og et godt tilbud.
 • å ivareta merkevarene Filmfestivalen og Sildajazzen på en fornuftig måte uten store belastninger for kommunens drift. Vi appellerer her til et bredt samarbeid med næringslivet til beste for alle parter.
 • å sikre kulturskolen gode utviklingsmuligheter, med et bredt tilbud, i en fornuftig bruk av byens egnede arenaer for de forskjellige undervisningsformer. Samt sikre administrasjonen for kulturskolen gode fasiliteter.

By og kommuneutvikling

Byutvikling og Haugesund sentrum

KrF vil legge til rette for at byen skal ha et levende, trivelig sentrum med et bredt tilbud av butikker, tjenester og gode møteplasser. Kommunen må, i samarbeid med de næringsdrivende, lage konkrete handlingsplaner for å utvikle sentrum. Vi har fulgt opp sentrumsplanen og kommuneplanen som vil bygge Haugesund «innenfra og ut.» Dette vil vi følge opp videre.

Flotmyr skal bli en utvidelse av sentrum som fører øst og vest sammen på en naturlig måte. Vi vil følge opp planene med at området får attraktive boenheter og funksjoner for fellesskapet som hører hjemme i en bydel, som svømmehall, barnehage, butikker ol.

Vi vil prioritere universell utforming i Haugesund sentrum slik at det skapes tilgjengelighet for alle.

Utvikling av hele kommunen
På samme måte som vi bygger byen «innenfra og ut» skal det utvikles og planlegges bydelssentre med funksjoner som nærbutikk, aktiviteter og andre funksjoner.

Røvær og Nordbygdene må ivaretas som unike og tradisjonelle bo og aktivitetsfellesskap. Vi vil sikre fremtidig drift og bruk av skoler og kulturhus.

Røvær som øysamfunn må sees på som en ressurs for hele kommunen. Samtidig anerkjenner vi at vi må ha en ekstraordinær innsats for å opprettholde bosetting og tilbud på øya.

Haugesund KrF vil arbeide for:

 • at Røvær blir opprettholdt som en levende lokal «bydel» i Haugesund.
 • å videreutvikle Hasseløy som et integrert bo- og næringsområde.
 • bevaring av rekreasjonsområdene i sentrum og by-øyene.
 • bevaring av særpregede bymiljøer og hus fra gamle Haugesund.
 • at kommunen særlig tar vare på gamle hus som fortsatt er i kommunens eie.
 • at Haraldsgata styrkes og videreutvikles som en trygg og trivelig gågate.
 • at kommunen tilbyr faglig rådgivning til huseiere som vil restaurere/rehabilitere sine boliger til opprinnelig stil.
  • at gående og syklende skal kunne ferdes trygt og enkelt i sentrumsområdet.
  • videre utbygging av ”Kyststien” nordover fra Kvalsvik, og sammenkobling med
   turvegene langs Kvalabekken. Vi må finne en fornuftig løsning med strekningen forbi Hauge eller vurdere kyststien via Hasseløy.
 • at byen, sundet og øyene knyttes sammen med miljøvennlig båtforbindelse.
 • å sikre et godt brannvern i Haugesund. Vi må finne gode samarbeidsallianser som ivareta dette.
 • å sikre gode beredskapsordninger ved kriser ved å ha gode samarbeidsavtaler med forskjellige samfunnsaktører.
 • Verne om naturområder rundt byen vår

Boligbygging og arealdisponering

Et godt boligmiljø består både av godt planlagte boligfelt og utbygging av offentlige tilbud som lekeplasser, barnehager, skoler, fritidstilbud, kirke og helse- og sosialtjenester.

KrF støtter opp om kommuneplanens arealdel som ivaretar helhetlig planer for utvikling sentrum og områder i utkanten av sentrum og definerer hvor utbygging av boliger skal finne sted. Vi tenker også en fornuftig utbygging i spredt bebyggelse.

Haugesund KrF vil gå inn for:

 • at kultiverte jordbruksområder mest mulig må bevares som grøntområder i byen.
 • Vern om markagrensen.
 • at det særlig må legges vekt på å utvikle gode møte- og samlingsplasser.
 • at Vibrandsøy må bevares som en naturperle og tilgjengeligheten ivaretas og at Bergesenhuset og andre bygninger må brukes til fellesskapets beste.
 • at utvikling av nye næringsområder ikke må komme i konflikt med boligbygging.
 • at god estetikk må vektlegges ved godkjenning av nye boligprosjekt.
 • at Flotmyr blir et unikt prosjekt som rommer en fullverdig bydel og som knytter området sammen med sentrum for øvrig.

Samferdsel

Gode kommunikasjoner er en forutsetning for et bysamfunn med velferd, trivsel og et konkurransedyktig næringsliv. Samtidig er det en stor utfordring å redusere trafikkstøy og forurensning og bidra til å redusere risikoen for trafikkulykker.

Haugesund KrF vil gå inn for

 • En varig sikring av god båtforbindelse mellom Haugesund og Røvær som er tilpasset aktiviteten for de som bor på øya
 • at busstrafikken prioriteres slik at den kan knytte bydeler og sentrum sammen på en god og effektiv måte. Vi prioriterer busstrafikk, syklende og gående i bykjernen.
 • at båtforbindelse til Vibrandsøy blir ivaretatt.
 • at ved utviklingen av Karmsundgata må myke trafikanters behov for trygg ferdsel prioriteres og dermed gjøre ferdsel til fots mer attraktivt og redusert bilbruk.
 • at sykkelveiene bygges slik at det skaper flyt mellom bydeler og sentrum.
 • at framkommeligheten forbedres for syns- og bevegelseshemmede.
 • at vi sikrer framkommelighet til hjørnesteinsbedriften Aibel med ny bro til øya og god adkomst for båter.
 • at broen til Hasseløy blir utbedret for myke trafikanter og at det blir fortgang i gangbro nord på øyen til Asalvika

Miljø- og ressurspolitikk

Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners behov.

Vi vil

 • at kommunens klimaplan blir virkeliggjort og holdt oppdaterer.
 • at miljøaspektet omtales i alle saker, på alle områder, i kommunal forvaltning.
 • Miljøforvaltning gjelder alle livets områder.
 • at vi som medlem av Klimapartnere får mer fokus på lønnsomheten med å tenke nytt og «grønt».
 • å være en «ja»- kommune for utvikling av vindkraft og at vindkraften i størst mulig grad blir produsert til havs. I alle tilfeller må hensyn til natur, fisk, fugler og dyr ivaretas så godt vi klarer.

Arbeids- og næringsliv

KrFs mål for den kommunale næringspolitikken er å bevare og skape
lønnsomme arbeidsplasser slik at vi kan tilrettelegge for nyskapning og vekst. For å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet vil KrF delta i satsingen på at byen skal være attraktiv når det gjelder næringsarealer, gode kommunikasjoner, kvalifisert arbeidskraft, botilbud, kultur og fritidstilbud. Vi er en sjøfartsby og må ha spesielt fokus på marin og maritim næring. Vi vil støtte opp om innovativ framtidsrettet næring som ønsker å utvikle seg, og er villig til omstilling.

Vi unner næringslivsledere, arbeidstakere og folk flest en «kjøpefri» dag, og vi sier ja til søndagsfri for butikkansatte.

Vi vil

 • at Haugesund kommune vil ivareta folk i omstilling og endringsprosesser.
 • å tilby egnede tomter til næringsetableringer enten i egen kommune eller regionale næringsparker.
 • at det legges vekt på et nært samarbeid med byens næringsliv for å videreutvikle Haugesund som møte-, kongress-, utdannings- og festivalby.
 • at det bygges nytt fengsel på Haugalandet, gjerne i nærheten av Haugesund for å sikre lokale arbeidsplasser.
 • at kommunen innenfor de aktuelle rammebetingelser skal være en aktiv medspiller for næringslivet.
 • å utnytte Sjøfartsdirektoratets og Kystverkets plassering i Haugesund med maritim næringsutvikling og utdanning.
 • å tilrettelegge for økt turisme basert på kystkultur og regionens historiske røtter.
 • å utvikle og tilrettelegge for gründervirksomhet innen utvikling av nye bærekraftige løsninger.
 • energiøkonomisering i alle offentlige bygg.
 • å stimulere til økt sykkelbruk i og få fortgang i utbygging av sykkel- og gangveier som knytter bydelene sammen med sentrum på en sikker måte.
 • å bygge sykkelgarsjeanlegg i Haugesund sentrum.
 • at busser som skal trafikkere i sentrum skal tilpasses behovet og veinettet.
 • at Haugesund kommune blir en heltids kommune; at vi har en heltids kultur i kommunen av hensyn til nyrekruttering, men utformet slik at menneskers individuelle livssituasjon ivaretas.
 • å inspirere næringslivet til å tilby lærlingplasser for å ta vare på ungdommen.
 • å ha samarbeidsavtaler mellom kommunen/NAV og andre aktører som gir unge arbeidstrening og praksis.  

Innvandring og integrering

I Haugesund kommune utgjør innvandrere nesten en femdel av befolkningen. Mangfoldet innvandrere bringer med seg er en berikelse for byen vår. Innvandring har tilført lokalsamfunnet viktig kompetanse og bidratt til å dekke mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Haugesund KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har.

Det er viktig at alle som ønsker å bo her slutter opp om noen grunnleggende felles verdier. For KrF er det viktig at alle respekterer menneskerettighetene og deler synet på viktigheten av demokrati, solidaritet, likestilling og toleranse. Ingen skal utsettes for rasisme eller diskriminering på grunn av etnisitet, kultur eller religion.

Integreringspolitikken må sørge for at alle innvandrere og deres barn lærer seg å beherske norsk, som er nøkkelen inn i det norske samfunnet. Det må legges til rette for at alle første- og andregenerasjons nordmenn i størst mulig grad deltar på alle samfunnsarenaer – det være seg innenfor arbeid, utdanning, kultur, politikk, idrett eller frivillig arbeid.

Det viktigste målet for integrerings- og inkluderingspolitikken er at alle skal kunne forsørge seg selv og sin familie og delta i det norske samfunnet. Arbeid er nøkkelen til å nå dette målet.

Haugesund KrF vil

 • at kommunen er offensiv i forhold til å bosette og sysselsette flyktninger som får komme til Norge.
 • at kommunen støtter organisasjoner som kan tilby gratis barnepass og aktivitetstilbud i kombinasjon med norskkurs.
 • sikre at skolen reagerer på og følger opp all form for rasisme, antisemittisme og mobbing på bakgrunn av religion, kjønn, etnisitet eller seksuell legning.
 • sikre alle reell tros- og religionsfrihet.
 • støtte kulturtilbud, menigheter og andre frivillige møteplasser som legger til rette for at folk med ulike kulturer og religioner møtes og blir kjent.
 • at flyktninger får gode helsetilbud, herunder at det drives målrettet arbeid med flyktninger som har opplevd tortur og krigshandlinger.
 • at kommunen støtter menigheter og frivillige organisasjoner som arbeider overfor minoritetsmiljø.
 • at vi på en spesiell måte ser til at enslige mindreårige flyktninger med lovlig opphold i landet blir ivaretatt.
 • sørge for at kommunens dyktige medarbeider for å ta imot flyktninger og integrere dem har nok ressurser.
 • ha ordninger som hjelper innvandrere og flyktninger til å starte egen virksomhet.

Tros- og livssynsynsmangfold

Haugesund KrF anerkjenner den store samfunnsnyttige tjenesten som utføres av byens tros- og livssynssamfunn, menigheter og kristne organisasjoner, og ser det som god forvaltning å støtte opp om dette og gi gode arbeidsvilkår for virksomheten til tjeneste for fellesskapet.

Den norske kirke har fremdeles en spesiell stilling og rolle i det norske samfunn etter grunnlovsendringen. Lokalt vil vi følge opp Grunnlovens § 2 om at verdigrunnlaget er vår kristne og humanistiske arv. Dette betyr at kommunen vår fortsatt skal være forankret i de kristne verdiene. Det må fortsatt tilføres ressurser til Den norske kirke og andre trossamfunn slik at de kan utføre sitt oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

Haugesund KrF ønsker å arbeide aktivt med dialog mellom alle mennesker med forskjellig livssyn i kommunen vår for å skape felles forståelse for gode verdier.

Det er viktig at kommunen tar initiativ til dialog som middel for å hindre ekstremisme. Kommunen må arbeide for at religiøse fellesskap sammen med alle typer fellesskap i kommunen deltar i samfunnsdialogen.

KrF støtter opp om STL (Samarbeidsråd for tros og livssynssamfunn) som en viktig arena og fellesskap for å skape forståelse mellom mennesker.

Vi vil

 • å gi støtte til barne- og ungdomsarbeidet som drives av menigheter og frivillige organisasjoner på samme måte som foreningslivet for øvrig i Haugesund.
 • at kommunen yter bidrag til bygging og drift av forenings- og forsamlingshus.
 • at alle registrerte religiøse forsamlinger får støtte, oppfølging og invitasjon til å bidra med samfunnsnyttige tiltak i kommunen vår.
 • at vedlikehold av kirkene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
 • at Haugesund kirkelige fellesråd får nødvendige ressurser til å utføre sitt samfunnsbidrag innen kirkelige tjenester for sine medlemmer, samt et utstrakt kultur- og fritidstilbud som utfører oppgaver for kommunen etter avtaler.