Program

Program for Harstad KrF perioden 2023-2027

Verdisyn

Harstad KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar. 

Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. 

Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.

Heimen, skolen, barnehagen, menighetene og de frivillige organisasjonene er sammen med kommunen sentrale i arbeidet med å vise omsorg og ta vare på hverandre. KrF vil spesielt være opptatt av behovene til utsatte grupper i samfunnet. Partiet vil arbeide for at distriktene skal utvikles og få del i de samme godene som vi har i de sentrale deler av kommunen.

Oppvekst og familie

Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og nære relasjoner utvikler seg, og det er familien som har hovedansvaret for barna og deres dannelse. 

Barn er ulike. Familier er ulike. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst er å styrke familiene og gi foreldrene trygghet og støtte til å kunne møte barnas behov. 

Det er viktig at samfunnet legger til rette for at familien har frihet til å fylle og utvikle sin rolle.

Harstad KrF vil:

 • gi gratis barnehage- og SFO-plass fra og med barn nr. 3.
 • ha søkelys på de økte levekostnadene og jobbe for fattigdomsreduserende tiltak.
 • videreføre Fritidskassen, sikre at den treffer målrettet og gjøres godt kjent.
 • sikre et lavterskel veiledningstilbud til foreldre.
 • styrke det forebyggende arbeidet og barnevernet i Harstad ut fra at behovet ser ut til å være økende.  
 • styrke helsesykepleieordningen som førstelinjetjeneste og prioritere flere stillinger.
 • sikre at det utdannes nok PMTO- og COS-P veiledere (foreldreveiledere) og terapeuter slik at ventetida blir kort. 
 • at ansatte i skole og barnehage skal ha kompetanse når det gjelder å avdekke omsorgssvikt som følge av rus, vold og overgrep.
 • bruke familieråd aktivt i barnevernet, akutt og forebyggende.

Barnehage

Forskningsbasert kunnskap må følges opp med tiltak, og KrF vil arbeide for at barn i Harstads barnehager skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår.  Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, ha et godt psykososialt miljø, og oppleve mestring i hverdagen.

Harstad KrF vil:

 • jobbe for å styrke bemanningen i barnehagene 
 • løfte barnehagens rolle, ansvar og oppgaver inn i den politiske debatten.
 • innføre vikar for pedagogenes plantid.
 • gi barnehagelærere tid til, samt kompetanseheving for å drive foreldreveiledning
 • gi private barnehager samme økonomiske rammebetingelser som kommunale barnehager. 
 • arbeide for et fleksibelt barnehageopptak for å sikre valgfrihet.
 • opprettholde barnehagen i Gausvik
 • følge opp vedlikehold på bygninger, utstyr og uteareal. 
 • øke realfagsatsing ved bruk av «mobil enhet» som drar ut til barnehagene.
 • arbeide for et samarbeidsprosjekt med helsesykepleier i barnehagen
 • arbeide for fortsatt desentralisert barnehagelærerutdanning til Harstad. 
 • styrke samarbeidet med frivillige for å utvide «laget rundt barnehagen».

Skole

Harstadskolen er i samarbeid og forståelse med barnas heim vår viktigste felles arena for læring og utvikling. Skolen skal ha rom for faglig innhold og for menneskelig dannelse og utvikling. Gjennom formidling av kunnskap og verdier skal skolen gi elevene de best mulige forutsetninger for personlig utvikling og et videre utdanningsløp. Skolen skal også bidra til å ruste barn og unge med selvrespekt og selvtillit samt respekt for andre og deres verdier og særegenheter. 

Arbeid mot utenforskap og nulltoleranse for mobbing er viktige saker for Harstad KrF. 

Harstad KrF vil:

 • utarbeide egen lekebasert undervisningsplan for 1ste trinn i alle kommunens skoler.
 • opprettholde en lærertetthet over minimumsnormen.
 • videreføre og styrke den viktige samhandlingen i overgangen mellom barnehage og skole.
 •  tilby alle barn oppstarts samtale med helsesykepleier ved overgang til ungdomsskolen.
 • fullføre arbeidet med Rødskolen og starte arbeidet med ny skole i Kanebogen skolekrets.
 •  løfte frem tiltak for å beholde lærere i skolen, gi videreutdanning og rekruttere nye lærere. 
 • styrke og videreutvikle ALA (alternativ læringsarena), Stangnes ungdomsskole og Seljestad Ressurssenter for å gi et utvidet tilpasset skoletilbud for de som trenger det.
 • styrke tverrfagligheten og laget rundt barnet ved å prioritere flere yrkesgrupper inn i skolen.
 • at skolen skal bidra til styrking av barns psykiske helse.
 • opprettholde et sommeråpent SFO-tilbud.
 • at alle elevene skal oppleve trygghet og respekt i skolen.
 • styrke den forebyggende skolehelsetjenesten.
 • arbeide for å gi hver enkelt elev bedre tilpasset opplæring.
 • tilby sommerskole i basalferdigheter til ungdomsskoleelever med utgangspunkt i en praktisk tilnærming. 
 • arbeide for at skolene skal kunne tilby leksehjelp.
 • sikre trygg skoleveg med gatebelysning, gang og sykkelsti samt hjertesoner rundt skolene.

Helse, velferd og omsorg

Helsetjenesten i Harstad kommune skal omfatte et bredt spekter av tilbud innen helsefremmende og forbyggende helsearbeid. Samarbeidet med UNN skal videreutvikles, og det nye Helsehuset vil få en nøkkelrolle her.

Alle har en psykisk helse og for Harstad KrF er det viktig å styrke tiltak som kan forebygge psykisk uhelse, samt tidlig innsats der det er behov for helsehjelp.  Spesielt barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet. Den kompetansen som helsesykepleierne, kommunepsykologene og PPD har på forebyggende arbeid, må tilføres barnehager og skoler gjennom et tverrfaglig samarbeid.

Harstad må gi god, personsentrert helse- og omsorgstjeneste samt botilbud til personer med utviklingshemming.

For Harstad KrF er det viktig å arbeide for en verdig eldreomsorg med enkeltmennesket i sentrum.  En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge kreftene strekker til.  Når behovene melder seg, må alle få tilbud om nødvendige helsetjenester og egnet boform.

Harstad KrF vil:

 • legge kommunedelplanen for helse, velferd og omsorg til grunn for arbeidet frem mot 2035
 • prioritere bygging av velferdsboliger og styrking av hjemmetjenesten slik at det er mulig å bo hjemme lengst mulig.
 • jobbe for sentrumsnær tomt til nytt sykehjem, og ta hele kommunen i bruk ved bygging av ulike botilbud.
 • etablere et bo-tun for eldre på tomta til Gausvik skole med bl.a dagsentertilbud.
 • jobbe for sikre en helhetlig tenkning rundt helsehjelp der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. 
 • barn med nedsatt funksjonsevne skal fra første stund få en koordinator som ivaretar barnets og familiens rettigheter, samt tilgang til eksisterende og nye tilbud etter behov. 
 • sikre god og tverrfaglig rekruttering av personell for til enhver tid å kunne gi en fullverdig helse- og omsorgstjeneste.
 • ha et aktivitetstilbud som øker trivsel og motvirker ensomhet for hjemmeboende eldre
 • familier med funksjonshemmede barn må oppleve at kommunen har gode dag- og avlastningstilbud som kan lette hverdagen.
 • at bostedsløse får et verdig botilbud og adekvat hjelp. 
 • være pådriver for å styrke Harstad som alders- og demens-vennlig by.
 • jobbe for at adekvat velferdsteknologi innføres i hjemmetjenesten, sykehjem og i omsorgsboliger, og at brukere får opplæring i bruken av teknologien. 
 • legge til rette og invitere til frivillig innsats i omsorgssektoren. 
 • Videreutvikle aktivitetssentrene og Frivillighetssentralen.
 • styrke Helsestasjonen for eldre.
 • legge til rette for at funksjonshemmede og kronisk syke får rett behandling til rett tid.
 • holde trykket oppe på boligbygging for å sikre botilbud til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 
 • følge opp den lovpålagte BPA–ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse) og sikre at den blir brukt som et likestillingsverktøy for deltakelse i samfunnet slik forskriften tilsier.
 • arbeide for å styrke lokalsykehuset blant annet ved å sikre fødeavdeling, døgnenheten psykisk helsehjelp, rehabiliteringsavdeling samt medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.
 • ha tilstrekkelige og fleksible tilbud i kommunen som hindrer at ferdig behandlede mennesker blir overliggere på UNN.
 • sikre god palliativ behandling ved livets slutt, enten i hjemmet eller i institusjon.
 • resertifisering av livsgledehjem. 
 • sikre og videreutvikle luftambulanse og akuttmedisinsk beredskap i distriktene.

Integrering av innvandrere

Mangfoldet innvandring er en ressurs og berikelse for Harstad kommune. KrFs overordnede mål for integreringspolitikken er at innvandrere som kommer hit skal oppleve seg velkommen, respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som alle innbyggere i Harstad kommune har. Utenforskap er ødeleggende for den enkelte og for samfunnet.

Harstad KrF vil: 

 • være åpen for at kommunen kan ta imot og bosette flere flyktninger som har fått opphold.
 • holde trykket oppe i renovering og nybygging av boliger for å sikre verdige boforhold. 
 • sikre integreringsenheten nok ressurser.
 • sikre flerkulturell kompetanse og ressurser i alle kommunens etater.  
 • sikre god helsehjelp og oppfølging.
 • løfte frem invaderer og flyktninger som en viktig ressurs i Harstadsamfunnet.
 • parallelt med introduksjonsprogrammet, legge til rette for både offentlige og private arbeidsplasser som kan gi erfaring og språktrening for å komme videre inn på arbeidsmarkedet 

Rusmiddelpolitikk

Harstad KrF vil føre en bevisst og solidarisk rusmiddelpolitikk.

Rusavhengighet medfører ofte en stor belastning for individet og pårørende. En stor del av vold, ulykker og fysisk-/psykiske skade som registreres av politi, helsevesen og barnevern, skjer i ruspåvirket tilstand. Derfor må det satses på en helhetlig ruspolitikk, fra forebygging til behandling og ettervern.  KrF mener det er viktig å bevare troen på at den enkelte rusmisbruker kan ha nytte av behandling og bli rusfri.

Harstad KrF vil:

 • redusere skadevirkningene av alkoholforbruk ved å følge faglige råd som gjelder skjenke- og salgstider.
 • sikre at unge på ruskontrakt følges tett opp med samtaler og andre tilbud.
 • jobbe for et rusfritt fritidstilbud/sosialt møtested for de som liker garasje, mekking og skruing.
 • sikre at det er alkoholfritt rundt alle idrettsarrangement.
 • følge regelverket, og videreføre en restriktiv alkoholpolitikk.
 • legge til rette for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for barn og unge under 20 år.
 • støtte ulike forebyggende og rehabiliterende tilbud i kommunen.
 • støtte bruk av behandlingsplasser i ideell sektor. (Blå Kors, Evangeliesentrene m.fl.)
 • sikre bolig og ettervern for personer som kommer fra behandlingsinstitusjoner og/eller fengsel. 

Harstad, et livssynsåpent samfunn

Harstad kommune skal være et livsynsåpent og inkluderende samfunn. Mangfoldet skal romme alle grupper uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsevne, legning eller kjønn. 

Det er viktig at mennesker kan finne verdimessig forankring i hverdagen.  Religionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom, og det må legges til rette for at mennesker får utøve sin tro.
Kirke, tros- og livssynssamfunn har med sin store kontaktflate en svært viktig funksjon i alle livets faser og kommunen må fortsatt gi støtte til det frivillige arbeidet som utføres.

Harstad KrF vil: 

 • sikre at kommunen følger opp sitt finansieringsansvar overfor Den norske kirke.
 • at Harstads skoler og barnehager fortsatt skal ha tilbud om gudstjenester og kirkevandring.
 • at kommunale tilskudd til barn og unge skal gis til aktivitet som er innenfor norsk lov, og ikke være avhengig av politisk eller religiøs tilhørighet.
 • at mennesker i alle livets faser skal bli møtt med respekt for sitt åndelige behov på linje med fysiske og psykiske behov.
 • sikre videre planlegging av gravplasser samt etablering av minnelunder i hele kommunen.
 • at prester og menighetsledere inngår i kommunens beredskapsplaner.

Kultur, idrett og frivillighet

Et aktivt kulturliv legger grunnlaget for et samfunn preget av fellesskap, identitet og livskvalitet. 
Idretten gir bedre folkehelse, bedre levekår, utvikler talenter, sikrer gode opplevelser for alle, og skal ha bredde og mangfold. Mennesker søker også fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag, foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger. Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats.

Harstad KrF vil:

 • at Kulturskolen må videreutvikles og ha en foreldrebetaling som gjør at den blir et reelt tilbud for alle barn i kommunen. 
 • legge til rette for generasjonsmøteplasser ved fremtidig boligbygging og utvikling av byrom.
 • se på muligheten for å innføre et «too good to go»-prinsipp på kulturhusbilletter.
 • støtte opp om Harstad Idrettsråds prosjekt «Idrettsbyen Harstad» både med tanke på behovet for nye anlegg og satsing på inkluderingsarbeid.
 • i kommende fireårsperiode prioritere is-aktivitetenes behov for anlegg. 
 • skape godt bomiljø ved å etablere og oppjustere nærmiljøanlegg. 
 • at kommunen fortsatt gir støtte til frivillige organisasjoner og ungdomsklubber, stimulerer til utvikling av dagens tilbud samt ny-etableringer.  
 • festspillene i Nord Norge er viktig for byen og må gis støtte etter dagens foreliggende avtale.
 • arbeide for at driften av Harstad kulturhus blir selvfinansiert.
 • være åpne for videreutvikling av kino- og bibliotektilbudet 
 • midler for å kunne engasjere og honorere lokale amatører i tillegg til profesjonelle utøvere.

Sysselsetting og næringspolitikk

Harstad KrF vil medvirke til at kommunen tilrettelegger hensiktsmessige arealer til næringsaktivitet både på land og sjø, bruker næringsfondet aktivt for å stimulere til nyetableringer og særlig tilrettelegge for små- og mellomstore bedrifter. Harstad kommune må jobbe aktivt videre slik at den positive utviklingen av byen ikke stagnerer.

Eksisterende næringsliv må bevares og videreutvikles samtidig som nye etableringer får nødvendig støtte og hjelp. Næringspolitikken må ha som mål å skape mest mulig trygge og varierte arbeidsplasser. Det må være lett å komme igjennom med søknader om nyetableringer, slik at ikke kommunens saksbehandling forsinker en etableringsprosess.


Harstad KrF vil:

 • stimulere til rekruttering for primærnæringene, og sikre lokal matproduksjon.
 • styrke landbrukets utviklingsmulighet ved å verne dyrkbar matjord mot nedbygging.
 • støtte gründere og legge til rette for de som ønsker å etablere egen virksomhet.
 • styrke det kommunale næringsfondet spesielt med tanke på næringsutvikling i distriktene.
 • forholde seg aktivt til utvikling av lukkede oppdrettsanlegg på land og sjø. 
 • gi utviklingsmuligheter og ryddige rammebetingelser til Vekst-bedriftene, tilrettelagte arbeidstilbud og VTA-arbeidsplasser. 
 • støtte reiselivssatsinga i Harstads skjærgård, og videreutvikle Trondeneshalvøya samt andre lokalt forankrede reiselivsinitiativ.
 • legge til rette for utvikling av industriområdet på Rødskjær.
 • støtte fiskerinæringen ved tilrettelegging av gode havneforhold som gir mulighet for salg av fersk fisk fra båt. 
 • gi støtte til nyetablering for unge fiskere.
 • arbeide spesielt for at arbeidsledig ungdom skal komme raskest mulig i arbeid og stimulere til utdanning/voksenopplæring. 
 • arbeide for å få flere lærlingeplasser både i offentlig og privat sektor.  

Samferdsel

Harstad er inne i ei spennende tid med sentrumsutvikling og sluttføring av Harstadpakken. Samtidig får vi oppstart i bygging av E10 fra Tjeldsundbrua mot Langvassbukt i Kvæfjord.  Det blir viktig å jobbe opp mot sentrale myndigheter for å få rv.83 Tjeldsund bru – Harstad inn i NTP 2025-2036.  Dette vil gi økt trafikksikkerhet, et tiltrengt bedre kollektivtilbud, og styrke transportmulighetene for næringsliv og reiseliv.

Harstad KrF vil:

 • styrke vedlikeholdet av kommunale veier i hele kommunen. 
 • arbeide for å bedre kollektivtransporten i distrikts-Harstad samt fra distriktet og inn til Harstad sentrum. 
 • at buss – hurtigbåt – ferge skal korrespondere, samt bussforbindelsene Harstad – Tromsø, Harstad – Svolvær – Sortland og Harstad – Lødingen -Fauske.
 • jobbe for sammenhengende nettverk av fortau/gang/sykkelstier i hele kommunen.
 • intensivere arbeidet mot fylket for å få en tunnel-løsning som rassikring for Aun-veien.
 • jobbe opp mot fylkeskommunen for å få til en kraftig oppgradering av Grytøyveien, RV. 867 over Grytøy og Bjarkøy samt fylkesveiene på Sandsøy og Bjarkøy.
 • arbeide for helårsferge Harstad – Senja.
 • starte utredning av fastforbindelse over Toppsundet mellom Grytøya og Hinnøya i et      langsiktig perspektiv. 

Natur, klima og miljø

Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk.  Vi skal forvalte jorden på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter å ta ansvar for det biologiske mangfoldet, klimaet og luften vi alle puster i. Harstad er en kommune med mange kvaliteter i forhold til beliggenhet, miljø, natur og trygge oppvekstmiljøer

Harstad KrF vil:

 • jobbe for at Harstad tar ansvar for å gjennomføre det grønne skiftet i kommunen.
 • legge FNs 17 bærekraftsmål til grunn for utvikling av kommunen.
 • følge opp kommunens arbeid med klimabudsjett og tiltaksplan.
 • øke innsatsen i skogbruk og skogskjøtsel med tanke på det grønne skiftet. 
 • øke oppsamling av organisk avfall i tilknytning til sjøbaserte anlegg samt tiltak mot rømming og lakselusproblematikk. 
 • si nei til flere tradisjonelle åpne oppdrettsanlegg i kommunen.
 • arbeide for at kommunen engasjerer hver enkelt innbygger i miljøarbeidet og oppfordrer kommunale og private virksomheter til miljøsertifisering.
 • Stille miljøkrav i alle anskaffelser, og legge til rette for gjenbruk.
 • arbeide for rydding og tynning av skog i kommunen for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.
 • følge opp lovpålagt tilplanting ved uttak av barskog.
 • løfte frem flere friluftsområder i tillegg til Folkeparken. 
 • at kommunen i samarbeid med lag og foreninger skal ta initiativ til rydding og merking av gamle og nye turstier samt tilrettelegging av bålplasser og gapahuker også i distriktene.
 • sørge for god fremkommelighet ved å stille krav til universell utforming i Harstad sentrum
 • legge til rette for en bilisme/kollektivtransport og tungtransport som bruker miljøvennlige energiformer.
 • bygge ut landstrøm ved kommunale havneanlegg.

Harstad inn i framtida

Den største utfordringa vi står over for er demografiutviklingen som gir en stadig økende mangel på arbeidskraft og flere som vil trenge helse og omsorgshjelp. Vi må jobbe aktivt og målrettet for å få flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid samt kvalifisere flyktninger raskt ut i arbeid.  Harstad må på alle områder jobbe for å bli en attraktiv kommune for barnefamilier.  

Det må satses sterkt innenfor helse, velferd og omsorg i neste fire-årsperiode.

 Det er viktig at Harstad er bevisst rollen som drivkraft i Sør-Troms/Hålogalandsregionen, og gjennom interkommunalt samarbeid bidra til en felles arbeidsregion ved å styrke utdanningstilbudet, tjenesteproduksjon og infrastruktur. Også energiutfordringene må løses i fellesskap.

Harstad KrF vil:

 • følge opp den vedtatte sentrumsplan, være positiv til å skape nye byrom og en levende by i samarbeid med de som bor her.
 • satse på utbygging av velferdsboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Se på ulike bofellesskapsløsninger.
 • oppstart av arbeidet med ny brannstasjon i kommende kommunevalgperiode.
 • i tråd med Kommuneplanen for Harstad, satse på utvikling av Sørvik, Kanebogen, Bergseng og Lundenes som kommunedel-sentrer , samt støtte opp om private initiativ og utvikling av levende bygdesamfunn.
 • lage en delplan for Gausvik – Sandtorg i for bindelse med at E10 legges utenfor bygdene.
 • arbeide for et politisk miljø basert på åpenhet, ærlighet og vilje til samarbeid mellom administrasjon, politikere, ansatte og brukere av kommunenes tjenester.
 • arbeide for at Harstad kommune skal være en god arbeidsgiver blant annet ved å ha gode ledere, unngå ufrivillige deltidsstillinger og sosial dumping.  
 • arbeide for en stabil ledelse og ansvarlig økonomisk styring av kommunen.