Program 2023-2027

Kristelig Folkeparti vil at Hamar skal være kommunen med det store hjertet – varmt, menneskelig og inkluderende. Hamar skal være det beste stedet for barn å vokse opp i. Hamar skal være trygt og rikt på muligheter og opplevelser – et sted der alle, i alle aldre, kan utnytte sitt potensial. Hamar kommune skal stille opp for de som trenger samfunnets støtte.

Vi mennesker søker relasjoner, og vi utvikles i møte med andre mennesker. KrF ønsker et samfunn med tillit og trygghet mellom folk, hvor fellesskapene en selv skaper, skal være utgangspunktet for samfunnet. Fellesskapene oppstår der en inviterer andre, hvor folk opplever å bli vist tillit og får ta ansvar. Frivilligheten må anerkjennes som en viktig aktør i fellesskapet Norge.

KrF tar på alvor det forvalteransvaret vi har for naturens ressurser. I alt som vedtas skal bærekraftperspektivet være med i vurderingen. I dette programmet finner du våre løsninger for at Hamar skal være et slikt sted.

Hamar KrF vil arbeide for en kommune som legger til rette for deltakelse og tilhørighet for alle kommunens innbyggere. Hamar KrF håper at vi med den politikken vi har ført og med det vi ønsker å gjøre framover, vil gjøre oss fortjent til din stemme ved valget.

1. Trygg oppvekst i Hamar

Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. KrF setter barn og unge først – og vårt mål er at Hamar skal være den beste kommunen for barn å vokse opp i.

Barn og ungdom i Hamar skal ha trygge og gode liv. Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø. Det krever barnehager som lar barna utforske livet på egne premisser og skoler som ser hele eleven. Hamar skal ha gode leke-, aktivitets- og kulturtilbud for barn og unge.

Kommunen skal se de mest utsatte barna. Vi vil bekjempe barnefattigdom og styrke helsetjenester for barn og unges fysiske og mentale helse. En god barndom varer livet ut.

1.1. Familien

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap; – den trygge rammen rundt barns oppvekst. I familien skal barn møte omsorg. Der bygger de sine første relasjoner og lærer om den nødvendige samhandlingen mellom mennesker. Samfunnet har ansvar for støtteordninger som beskytter familien.

I KrFs familiepolitikk er det å skape best mulig oppvekstsvilkår for barna det viktigste. Her tror vi familiens valgfrihet er viktig. Mange i dag opplever foreldrerollen som krevende. Mange familier oppløses i fasen med små barn. Dette kan være en stor belastning for foreldre og barn.

Hamar KrF tror mange ville fått hjelp og støtte gjennom kurs, veiledning og samtaletilbud om samliv og foreldrerollen. Vi ønsker å støtte slike tiltak, også når det er initiert av frivillige lag, organisasjoner og menigheter. Vi ønsker også å støtte tiltak og veiledning som kommer enslige forsørgere til gode.

Hamar KrF vil:

 • tilpasse «fritidskortet», som regjeringen har vedtatt til å gi enda rimeligere/gratis inngang på diverse kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge bosatt i Hamar
 • støtte festivaler som retter seg mot barn og familier
 • i større grad legge til rette for frivillige lag og organisasjoner inn i SFO-tilbudet
 • at ideelle barnevennlige organisasjoner bør få låne kommunale lokaler som står tomme på kveldstid uten at det skal koste noe
 • søke etter løsninger som gir barn og foreldre mer tid sammen
 • legge til rette for og støtte kurs-, veiledning og samtalegrupper om foreldrerollen
 • gjøre familievernkontoret kjent, og senke terskelen for å benytte det
 • forebygge oppløsning av familier ved blant annet å tilby samlivskurs i en tidlig fase av utfordringene
 • støtte tiltak som også kommer enslige forsørgere til gode, slik som Home Start Familiekontakten og Barnas Stasjon
 • reetablere Amatea og legge til rette for veiledning og omsorg i forbindelse med uønsket graviditet, og i andre situasjoner der den gravide er usikker eller trenger hjelp til for eksempel foreldrerolle og livssituasjon
 • etablere integreringstiltak i samarbeid med frivilligheten for å tilby flyktninger norske fadderfamilier
 • sikre en god barneverntjeneste ved å sørge for god barnevernsdekning. Det vil si at kapasiteten i det offentlige apparatet ikke skal begrense barnas mulighet til en trygg oppvekst
 • sikre ettervern frem til fylte 23 år for barnevernsbarn som trenger det
 • sikre at barnevernet i den grad det er tilrådelig, bidrar med veiledning i hjemmet først
 • at der fosterfamilie er nødvendig, vil vi jobbe for at det søkes etter kvalifiserte fosterhjem i nær familie eller andre nære relasjoner først
 • beskytte folk fra å bli utnyttet i det moderne slaveriet blant annet ved å gjennomføre handlingsplanen mot menneskehandel
 • sikre en videreføring av støtten til Kirkens SOS med kr 2 per innbygger per år i hele perioden 2023-2027. Kirkens SOS arbeider for å hjelpe folk som sliter psykisk og trenger noen å snakke med på telefon og chatte-tjenester åpent hele døgnet
 • arbeide for å styrke tilbudet innen psykisk helse

1.1. Barnehagen

Barnehagene skal ikke være skole, men et sted der barna opplever mestring gjennom lek og læring. Barna i barnehagen skal utforske livet på egne premisser. God læring i førskolealder gir barna viktig ballast. Det er viktig at de ansatte har gode norskkunnskaper og kan sette inn tiltak som sikrer alle barn god språkutvikling. Barnehagen skal være et trygt og godt sted å være, der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

Den offentlige barnehagen skal være forankret i en kristen og humanistisk formålsparagraf. Barnehagen skal samarbeide med foreldrene om barnets beste. Barnehagen er også en viktig arena for integrering av barn fra ulike kulturer og for barn med spesielle behov.

Det må legges til rette for et fleksibelt og mangfoldig barnehagetilbud av god kvalitet. Offentlige- og private ideelle barnehagetilbud må sikres likebehandling når det gjelder offentlige tilskudd. Barnehagene må ha gode lokaler, egnede uteområder, grunnbemanning og femti prosent pedagogtetthet.

Hamar KrF vil:

 • at barnehagene skal gi læring gjennom lek, samspill og trivsel
 • at bemanningsnormen skal gjelde hele dagen for de minste barna i barnehagen
 • ha økt fokus på behovsprøvd kartlegging i barnehageårene med rask igangsetting av tiltak der behov avdekkes
 • sikre at alle barnehager benytter seg av lav terskel for kontakt med Tverrfaglig Barneteam
 • videreføre maksimaltiden for barn i barnehage tilsvarende arbeidsmiljølovens bestemmelser for voksne i arbeidslivet
 • øke den økonomiske rammen for etterutdanning og kursdeltakelse i barnehage parallelt med at etterspørsel for «Kompetanse for kvalitet» for lærere minker
 • legge til rette for Åpen barnehage, og andre treffpunkter for foreldre og barn på dagtid
 • overføre tilsynsansvaret for kommunale og private barnehager til statsforvalteren
 • ha videreutdanning gjennom voksnes læring for å gi ufaglærte ansatte i barnehager fagbrev

1.2. Grunnskolen

En god skole gir like muligheter for alle. Kunnskap gir oss mulighet til å ta ansvar for våre liv og realisere vårt potensial og er en nøkkel til å delta i samfunns- og arbeidslivet.

Den gode skolen vektlegger lærelyst og mestring. Den arbeider ut fra et bredt kompetansesyn og danningsmandat i tråd med Unescos fire søyler for livslang læring: Elevene må lære å kunne, å gjøre, å være og å leve sammen.

KrF vil ha en skole som baserer seg på menneskerettighetene og grunnleggende verdier i vår kristne og humanistiske arv. Dette skal gjenspeiles i skolens formålsparagraf. Skolens arbeid for et positivt læringsmiljø og konkrete tiltak mot alle former for mobbing og diskriminering skal ha høy prioritet.                               

En god skole må se hele eleven og gi ballast til å mestre alle deler av livet. Grunnleggende teoretiske ferdigheter i basisfagene norsk, engelsk og matematikk er avgjørende, men satsing på basisfag må ikke føre til at annen kunnskapsformidling blir prioritert bort. KrF vil understreke betydningen av KRLE, praktiske og estetiske fag i skolen.

Det viktigste virkemidlet for å skape en god skole er å rekruttere og beholde dyktige lærere som ser hver enkelt elev og makter å motivere og inspirere elevene til innsats. Lærerne i Hamarskolen skal være trygge voksne som kan etablere solide læringsfelleskap for elevene. Høyere lærertetthet gir mer tid til hver elev og øker lærerens mulighet til å støtte elevene i læringsarbeidet. Lærerne må vises tillit og gis pedagogisk frihet i sitt arbeid. Kartlegging og rapportering må aldri bli et mål i seg selv, men må bidra til å realisere skolens samfunnsoppdrag.

Hamar KrF vil:

 • sikre framdrift for plan for skolestruktur i handlings- og økonomiplan gjennom perioden
 • prioritere innkjøp av lærebøker tilpasset ny læreplan så elevene kan få en god balanse mellom digital og analog opplæring
 • legge til rette for at frivillige voksne kan delta i skolehverdagen gjennom ordningen som lyttevenn. En lyttevenn skal motivere og stimulere barnas leseferdigheter og leselyst. Lyttevennen kommer til skolen etter avtale og lytter til elever fra 7 – 9 år som leser
 • opprette samarbeid mellom frivilligsentralen og skolene for å etablere faste lyttevennavtaler
 • at klasserommene i førsteklasse i Hamarskolen skal innredes etter inspirasjon fra barnehagene
 • at Hamar kommune skal etablere en egen undervisningsplan for første trinn som gir alle skolestartere rett på dager med mer lek og mer bevegelse
 • sikre økt fokus for å ivareta at elever med stort læringspotensial sikres opplæring tilpasset deres utvikling
 • iverksette tiltak i tidlig fase ved høyt fravær i grunnskolen
 • kvalitetssikre skolenes handlingsplan mot mobbing og oppfølging av denne
 • jobbe for at mobbeombudet i Innlandet skal være en ressurs som påvirker, hjelper og bevisstgjør lærere, elever og foreldre i Hamarskolen
 • videreføre ordningen med etter- og videreutdanningen av lærere «Kompetanse for kvalitet»
 • gjøre veiledningsprogrammet for nyutdannede lærere obligatorisk, og følge opp dette med god tilrettelegging for både den nyutdannede og mentor
 • styrke lærernes kompetanse om digital sikkerhet og bruk av digitale hjelpe- og læremidler
 • stimulere elevene til økt etisk refleksjon i bruk av digitale medier ved å kurse lærere i didaktikk på feltet
 • kvalitetssikre SFO og sørge for at alle barn får et likeverdig SFO-tilbud
 • sikre videre drift av naturskolen
 • jobbe for at alle offentlige og private skolebygg i Hamar skal være frie for all form for servering og salg av alkohol
 • sikre retten til å starte og opprettholde friskoler basert på alternativ pedagogikk, livssyn eller ideologi innenfor rammen av norsk lovverk, men vil ikke åpne for friskoler basert på kommersiell drift
 • at når elever tar initiativ til å samles i f.eks. skolelag eller sjakklubber etc., skal skolen være velvillige ift. bruk av lokaler

1.3. Ung i Hamar 

”Barn og unge først” er etablert som et kjennetegn på kommunes virksomhet. Hamar KrF vil videreføre et sterkt fokus på ungdommens muligheter og utfordringer i Hamar. KrF ønsker å sikre ungdom gode kulturtilbud som kan styres, skapes og videreutvikles av ungdommen selv. Vi vil vise ungdom respekt og gi ansvar. Barn og unge har krav på å bli hørt i tilfeller som angår deres hverdag! 

Tenåringsfasen kan oppleves som utfordrende både for den enkelte unge og familien. Tenåringsfamilier kan ha et ekstra behov for veiledning. KrF ønsker å etablere lavterskeltilbud for tenåringsforeldre i samarbeid med utekontakten og andre aktører som jobber tett på tenåringer. Vi ønsker også å sette økt fokus på ungdoms psykiske helse.

Hamar Krf vil:  

 • invitere foresatte til åpne allmøter to ganger i året. Med fokus på viktige temaer som angår tenåringsforeldre deriblant mindreåriges alkoholbruk, alkoholtilgang og debutarena, informasjon fra SLT-koordinator, natteravner, ungdomsenhet i politiet, utekontakten, helsestasjon, skolepsykolog, informasjon fra frivilligheten og spørsmål- og svar-mulighet.
 • opprettholde og prioritere pengestøtte til frivillige lag og ideelle organisasjoner som gjør et positivt arbeid for- og med ungdom i Hamar
 • kvalitetssikre forebyggende tiltak mot ungdom og rus
 • samhandle med utekontakten og natteravnene for å sikre at alle tilholdssteder for ungdom oppleves som trygge
 • lage informasjonskampanjer om hjelpetelefoner og tilbud som allerede finnes lokalt og nasjonalt
 • støtte opp om Natteravnenes virksomhet, økonomisk og politisk
 • støtte opp om Utekontaktens virksomhet, økonomisk og politisk
 • sikre at Kafé Uno får støtte til drift og husleie
 • sikre god oppfølging av ungdom med psykiske lidelser i tidlig fase. Blant annet ved å tilby kompetanseheving til alle som jobber med barn og unge om livsmestring, symptomer på psykiske lidelser og traumer
 • jobbe for at det skal utvikles informasjonskampanjer om hjelpetelefoner og tilbud som allerede finnes lokalt og nasjonalt
 • sikre at alle barn og unge i Hamar blir informert om alle lavterskeltilbud som finnes i kommunen ved å ta i bruk en digital plattform spesielt egnet for dette
 • oppfordre til-, og bidra til ombruk av idrettsutstyr for å redusere forbruk og klasseskille
 • at kommunale gymsaler skal fremdeles kunne lånes gratis til aktiviteter for barn og unge

2. Aktiv alderdom

KrF legger vekt på at framtidens seniorpolitikk skal ha som mål at den enkelte skal kunne opprettholde et best mulig aktivitetsnivå både i arbeid og fritid. En god seniorpolitikk skal hindre at noen skal oppleve seg utstøtt fra arbeidslivet. De som er i sluttfasen av yrkeslivet, bør motiveres til å stå lenger i arbeid. Når behov for hjelp melder seg, må eldre få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp. Riktig ernæring og fysisk aktivitet i seniorfasen er viktig for helse og livskvalitet.

2.1. Leve hele livet – Livskvalitet i alle livets faser

Det blir stadig flere eldre i Hamar, og de eldre lever lenger. De eldre er en ressurs, både for seg selv, for familiene sine og for Hamar. Når helsen svikter, må det legges til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det må satses på kvalifiserte ansatte, tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser som bidrar til en god og innholdsrik hverdag.

Den nye generasjon eldre vil ha større behov for et høyere aktivitetsnivå. Det er først når helsen svikter at hjelpebehovet er til stede. De sykeste eldre må da sikres sykehjemsplasser.

For å sikre at eldre skal få et verdig liv og slippe å være engstelige for å ikke få den hjelpen de trenger, er KrF sin intensjon er at de eldre skal ha tjenester med kvalitet, innhold og et omfang som sikrer alle en verdig alderdom.

Hamar KrF vil:

 • opprettholde den årlige seniormessa
 • prioritere økonomisk støtte til frivillige- og ideelle organisasjoner som har tilbud for eldre
 • opprette flere institusjonsplasser inntil full dekning er oppnådd
 • sikre at beboere får ha enerom av hensyn til privatliv og verdighet
 • sikre at ektefeller som ønsker det, får bo sammen i aldersbolig og på sykehjem
 • fortsatt arbeide mot å sikre alle eldre en reell valgfrihet når det gjelder boform
 • stimulere til bygging av bofelleskap og generasjonsboliger som gir møteplasser og tjenestedeling på tvers av generasjoner
 • jobbe for at eldre som vil bo hjemme, får den hjelpen de trenger
 • sikre gode brøyte- og strø-ordninger for å forhindre skader og ulykker
 • kvalitetssikre legetjeneste ved sykehjemmene
 • forebygge ensomhet ved å støtte ulike kulturtilbud og treffsteder tilrettelagt for eldre
 • støtte opp om arrangement og kontaktordninger som fører generasjonene sammen
 • legge til rette for at eldre får brukt sine erfaringer og kunnskap til beste for samfunnet
 • etablere lokale tiltak for å sikre trygg og god ernæring til eldre
 • kvalitetssikre og utbedre inneklima og solskjerming på kommunens institusjoner
 • utrede behov for egne treningssentre for eldre, f.eks. tilknyttet de forskjellige boformer
 • at Hamar kommune bør benytte seg av seniorer som frivillige i barnehage, skole, SFO osv. som trygghetspersoner, historiefortellere, høytlesere, turkamerater osv. Dette kan gjøres i samarbeid med frivillighetssentralen og annet organisert frivillig arbeid
 • stimulere til besøksvenntjenester i frivillig regi
 • at kommunen skal ha fokus på matglede for eldre. De eldre skal få servert appetittlig og næringsrik mat
 • sørge for gode lavterskeltilbud for å ivareta eldre sin psykiske helse
 • at Hamar kommune skal etablere «Aktivitetsdosetten», en metode som sikrer et systematisk arbeid for å tilby individuelt tilpassede aktiviteter for hver enkelt

beboer etter kartlegging av ønsker, interesser og ferdigheter. Disse aktivitetene kan for eksempel være å lese en bok, kveldsbønn, se et bestemt program på tv, lytte til en spesiell musikk eller jobbe litt i hagen

3. Kirke, kultur og frivillighet

Hamar KrF ønsker at kommunen skal ha et sterkt fokus på kulturelt mangfold. En stor del av det mangfoldige kulturarbeidet utføres av engasjerte unge og voksne gjennom frivillige organisasjoner. Dette arbeidet bidrar til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom personer, på tvers av minoritets- og majoritetsgrupper, og på tvers av generasjonene. Det frivillige arbeidet er en ressurs for demokratiet, folkehelsen og for velferden. Frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Det må derfor legges til rette for at frivilligheten får utvikle seg på egne vilkår, og de frivillige selv må få styre utviklingen. Frivillighet og folkehelse henger nøye sammen. Et rikt frivillig arbeid og kulturelt mangfold er forebyggende helsearbeid.

Det må være et aktivt samspill mellom det frivillige og det offentlige kulturtilbudet. KrF vil at kommunen i enda større grad skal støtte opp under og samarbeide med frivillige organisasjoner i deres innsats for et mangfoldig kulturliv. Dette vil gi større forutsigbarhet for økonomien, og i et lengre perspektiv styrke eierskapet, kulturidentiteten og kulturarven.

En stor del av vår felles kulturarv finnes i bygningsarven og i kulturminnene. Kommunen er pålagt ansvar for den offentlige bygningsarven. Derfor vil Hamar KrF gå inn for at bygninger og kulturminner med vesentlig historie som blir bevart får en merking. Kulturelt mangfold betyr også at vi skal ha plass til forskjellige kulturer. Vi må skape møteplasser og arenaer der de ulike kulturene kan presenteres og uttrykkes. Dette for å styrke en god sameksistens basert på kunnskap, tillit og toleranse.

Hamar KrF vil:             

 • sikre gode vilkår for Den norske kirke og andre trossamfunn
 • tilby alle som ønsker det, tilbud i kulturskolen og holde egenandelen på dagens nivå
 • arbeide for at kommunen kan legge til rette for og bidra økonomisk til delfinansiering av diakon-stilling som retter seg mot ungdom
 • arbeide for at hele musikklivet i Hamar har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter
 • gi festivaler og arrangement som er rettet mot barn og unge økonomisk forutsigbarhet i perioder på tre år av gangen
 • tilrettelegge for gode treningsforhold for alle aldersgrupper i breddeidretten
 • oppfordre og gi støtte til lag som tilbyr lavterskel- og allidrett for store barn og ungdom
 • støtte fritidsaktiviteter og kulturtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne
 • gi Frivilligsentralen gode arbeidsvilkår
 • støtte arrangement og tiltak som fremmer integrering
 • gå inn for at bygninger og kulturminner med verneinteresse skal bli bevart, og få en merking og økonomisk støtte
 • sørge for tilgjengelighet til kulturhistoriske bygninger og områder
 • holde våre kulturbærerbygg i god stand som f. eks kirker
 • bli samarbeidskommune med Norsk Kulturarv (kulturarv.no)
 • at alle elever i grunnskolen skal få mulighet til å velge å delta på skolegudstjeneste i forbindelse med jul og andre høytider
 • at alle kultur- og idrettsarrangement der barn og unge er i målgruppen skal være rusfrie
 • markedsføre natur- og friluftstilbudene i kommunen og oppfordre folk til å komme seg ut i friluft

4. By- og stedsutvikling i Hamar

Hamar sentrum er viktig når det gjelder både kultur, næring og bolig. Disse tingene henger nøye sammen. Det er viktig med aktiviteter i sentrum, men aktivitetene må ikke gå ut over handelen. Sentrum er viktig for å skape felles møteplasser for folk i byen, det skaper samhold og forebygger ensomhet.

Universell utforming er bra for alle og nødvendig for mange. Fysisk utestengelse betyr for mange sosial isolasjon og svekket livskvalitet. Derfor vil KrF legge vekt på at sentrum er tilrettelagt på en slik måte at alle får ta del i byens mange gleder.

Hamar sentrum skal vrimle av liv. Sammen med befolkningen skal vi knekke koden på hvordan.

Skoleveier skal være trygge. Barn og unge er spesielt sårbare, og deres ferdsel i trafikken krever i noen tilfeller målrettede tiltak.

Hamar KrF vil:

 • ha buss for en tier i hele Hamar hele året
 • utvide bussrutene på kvelder og helger for å gjøre sentrumstilbudene tilgjengelig for alle
 • at bussrutene må i helgene tilpasses kirketid
 • sette informasjonstavler ved kommunens rike kulturtilbud for besøkende
 • være digitalt innovative ved blant annet å gi informasjon om stedet man er på når man skanner stolper til stolpejakt
 • la nåværende parkeringsvakter få en aktiv byvertrolle
 • involvere brukerrådene tidlig i prosessene for å finne de beste løsningene på̊ universell utforming
 • stimulere til et levende sentrum, ved hjelp av et tettere og forpliktende samarbeid mellom Hamar kommune og Hamar sentrum AS
 • ha god kvalitet på skjenkekontroller og tettere samarbeid mellom politi, myndigheter og bransje
 • utrede mulighet for et å reetablere campingplass med «toghotell» på jernbanemuseet
 • etablere en «strøsingel-på-døra»-tjeneste
 • etablere Hjertesoner rundt skolene. En hjertesone er en mest mulig bilfri sone rundt skolen, og målet at flere barn skal gå, sykle og sparke trygt til og fra skolen
 • jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk
 • etablere og opprettholde naturlige møteplasser for å skape stedsidentitet og tilhørighet
 • jobbe for å skape «trygge rom» der mennesker møtes

5. Næringsutvikling i Hamar

Kommunens oppgave er å legge til rette for at private virksomheter kan drive under gode og forutsigbare forhold. Vi skal særlig stimulere til oppstart og drift av små- og mellomstore bedrifter. Politikere og ansatte i Hamar kommune skal aktivt arbeide for å styrke næringslivet, samt bidra til nyetablering og rekruttering. Det er viktig at kommunen opptrer imøtekommende og forutsigbart i alle avdelinger i forhold til næringslivets henvendelser. Vi vil at Hamar Kommune skal ha kreativt og innovativt næringsliv og forskningsmiljø.

Hamar KrF vil:

 • at Hamar kommune i større grad skal legge til rette for næringsutvikling
 • bidra til å sikre forutsigbarhet for næringslivet i Hamar
 • at kommunen skal sikre god infrastruktur for næringslivet
 • bidra til god kontakt og samarbeid mellom utdanning og næringsliv
 • at kommunen ikke skal konkurrere med næringslivet i Hamar utenfor sine kjernevirksomheter
 • at kommunen ikke skal subsidiere eller bidra til konkurransevridning i næringslivet
 • i all den grad det er mulig ikke nedbygge matjord
 • innlemme Miljøhensyn i alt planarbeid
 • stimulere til og gi oppmerksomhet til gårder som driver småskalaproduksjon og gårdsturisme
 • at kommunepolitikere og administrativ ledelse skal være aktive pådrivere i forhold til næringsdrift i Hamar
 • at kommunens administrasjon og politisk ledelse skal bistå Hamars næringsliv til å ekspandere og komme inn på nye markeder
 • at kommunen skal bidra til etablering av næringsklynger
 • legge til rette for at kompetanseintensiv næring etablerer seg på Hamar
 • bidra til at høyskolen har samarbeid med anerkjente universitet i Norden om universitetsprogram
 • gi gründere gode vilkår i startfasen. Det skal være enkelt å starte- og drive egen virksomhet i Hamar
 • bidra til at Hamar kommune er serviceinnstilt overfor næringslivet, og redusere saksbehandlingstiden
 • systematisk fjerne unødvendige kommunale regler og forskrifter slik at skjemavelde og byråkrati reduseres for bedriftene
 • styrke opplæring innenfor praktiske fag og entreprenørskap i Hamarskolen slik at unge oppmuntres til å bli gründere og starte egne bedrifter
 • forsterke profileringen av Hamar som reisemål
 • beholde søndagen som en spesiell dag og si nei til en generell søndagsåpning av butikker
 • legge til rette for attraktive næringsarealer i hele kommunen
 • at det skal være gunstig for vekstbedrifter å etablere seg i kommunen
 • legges til rette for flere lærlingplasser, både i kommunen og i det lokale næringslivet
 • etablere flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Alle skal være inkludert – også i arbeidslivet
 • at kommunens innkjøpsavtaler skal så langt det lar seg gjøre, styrke lokalt næringsliv
 • at Hamar sentrum skal vrimle av liv. Sammen med befolkningen skal vi knekke koden på hvordan
 • styrke Hedmarken som region, og være positiv til justering av kommunegrensene. Dette vil gi regionen den slagkraften den trenger for å møte framtidens utfordringer med blant annet å utvikle arbeidsplasser, bosteder og infrastruktur mot Osloområdet, i konkurranse med Østfold, Buskerud og Vestfold
 • øke fokuset på søkere med nedsatt funksjonsevne i kommunale ansettelser

6. Fremtidsrettet forvalterskap

Hamar kommune har i 2019 erklært «klimakrise». Klimaendringene kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser, ifølge FNs klimapanel. Presset på naturressursene og forurensning er økende.

Hamar KrF ønsker et samfunn der vi skaper verdier for å gi mennesker gode og trygge liv uten å ødelegge vårt felles livsgrunnlag. I et slikt samfunn forvaltes naturen og ressursene til beste for alle mennesker, både for oss som lever i dag og kommende generasjoner. Mennesket har et særlig ansvar for å beskytte, bevare og gjenopprette naturen slik at det ikke skjer unødig eller uopprettelig skade på den. Vi overtok ansvaret for å forvalte naturen og samfunnet fra dem som gikk før oss, og har et ansvar for å overlevere «arvegodset» videre til neste generasjon i bedre stand enn det var da vi selv overtok. Forvalterskap handler om å vise generasjonsansvar, respekt for tidligere generasjoners innsats og solidaritet med kommende generasjoner.

Hamar KrF vil:

 • at Klima og miljø skal være i fokus på alle plan i kommunen
 • ha strengt jordvern for å sikre matproduksjon og fremtidige generasjoners drift av gårder og småbruk
 • verne om gårdsbruk i alle størrelser og legge til rette for ulike former for samarbeid og samdrift
 • vektlegge sykkelveger ved planlegging av nye veier og utbedring av veistrekninger
 • utbedre kollektivtilbudene i Hamar
 • øke innbyggernes bevissthet rundt viktigheten av å ha innsektvennlige vekster gjennom blomstringen
 • jobbe for at parkvesenet har fokus på insekter og eng-vekster der det lar seg gjøre
 • sørge for at barnas transportplan er styringsverktøy når veier planlegges. Den vektlegger gange og sykkel
 • at miljøhensyn skal danne grunnlaget for byutvikling og transportløsning
 • øke fokuset på mikroplast og annet utslipp i forbindelse med idrettsanlegg og ved avløp og renseanlegg i Hamar-regionen
 • at alle nye offentlige biler skal være miljøvennlige
 • stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene
 • prioritere klimapositive og kortreiste tilbud så langt det er mulig ved lokale anbud
 • ha som målsetting å benytte nullutslippsprodukter ved arrangementer i regi av kommunen