Kommuneprogram 2023-2027

Valgprogram for  Gjesdal KrF

Grunnsyn

Det kristne verdigrunnlaget og menneskesynet er utgangspunktet for Kristelig Folkeparti (KrF) sin politikk. Vi setter derfor menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar i sentrum for vår politikk. Vi mener at det beste samfunnet er det som bygges nedenfra i samspill mellom det enkelte mennesket, privat og frivillig sektor og offentlige styresmakter. Likeverd mellom alle mennesker, omsorg for svake grupper, ansvarlighet, vern om ekteskap og familie og respekt for Skaperen og skaperverket er viktige drivkrefter bak vårt politiske engasjement. Vi vil arbeide for at Gjesdal skal bli en best mulig kommune å bo i, samtidig som vi tar ansvar regionalt, nasjonalt og globalt.

Barn, unge og familier

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Derfor vil KrF arbeide for å styrke familiene, ikke styre dem. Siden det er et mangfold av familier vil vi legge til rette for valgfrihet og fleksibilitet for familiene.

Gjesdal KrF vil:

 • Arbeide aktivt mot utenforskap og barnefattigdom, bl.a gjennom støtte til fritidskort, fritidskoordinator, ungdomsklubb og varme måltider for ungdom på Veveriet.
 • Bevare og styrke tilbudet om «Åpen barnehage» i samarbeid med frivilligheten
 • Arbeide for at Gjesdal kommune som arbeidsgiver skal redusere ufrivillig deltid og samtidig være positive til og tilrettelegge for frivillig deltid.
 • Støtte etableringen av Familiens Hus i Rettedalen og styrke veiledningstilbudet for foreldre
 • Arbeide for å styrke oppfølgingstilbudet for kvinner og par som opplever uønsket eller uventet graviditet, f.eks gjennom tettere og mer systematisk samarbeid med stiftelsen Amathea.

Barnehage og skole

KrF ønsker barnehager og skoler der alle blir sett og hvor det er trygt å være. Det er særlig viktig å ha fokus på tidlig innsats og gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Barna skal lære livsmestring og de voksne skal ha tid til barna. Det skal være et godt samarbeid med de foresatte.

Gjesdal KrF vil:

 • At lærerne skal bruke mindre tid på byråkrati og mer tid på elevene
 • Ha en skole med mer lek i småskolen og et mer praktisk fokus
 • Prioritere mer midler til læremidler og utstyr
 • Arbeide aktivt mot mobbing
 • Sikre tilstrekkelig bemanning i barnehage, skole, helsesykepleiere og PPT (minimum normtall på bemanning)
 • Sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn
 • Legge til rette for en ordning med frivillig lyttevenn  for hjelp med leseopplæringen i skolene.

Helse og omsorg

Det er viktig for KrF å legge til rette for god helse og gode tjenester for hele livet. Gjesdal skal være en god kommune å bli født inn i, vokse opp i og bli gammel i. I Gjesdal vil det bli flere og flere eldre i årene som kommer. Det er derfor viktig med et ekstra fokus på god eldreomsorg.

Gjesdal KrF vil:

 • Sikre en ansvarsfull videre utbygging av ÅBOAS-kvartalet
 • Styrke de hjemmebaserte tjenestene
 • Arbeide for nok fastleger i kommunen
 • Sikre mulighet for omsorgsplass/bolig til begge ektefeller om en trenger det.
 • Videreutvikle SMIÅ, «Helt med»-prosjektet og andre viktigere arenaer for mestring, inkludering og meningsfull hverdag
 • Øke ressursene til kreftsykepleie / palliativ sykepleie og kreftkoordinator
 • Arbeide for å styrke oppfølgingstilbudet til innbyggere som opplever store livskriser som spontanabort, plutselig død eller dramatiske ulykker
 • Ha restriktive regler for salg og skjenking av alkohol.

Frivillighet og seniorfokus

KrF mener at frivilligheten er en av samfunnets viktigste ressurser. Det er derfor viktig å legge til rette for mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor, samt å bidra med støtte til frivillig arbeid. Det blir stadig flere eldre i kommunen. Vi mener seniorer er en viktig ressurs i både lønnet arbeid og ikke minst i frivillig innsats

Gjesdal KrF vil:

 • Øke den økonomiske støtten til frivillige lag og organisasjoner
 • Gi gode vilkår til idretten og lytte til idrettsrådets prioriteringer når det gjelder idrettsanlegg og investeringer
 • Bidra til forenklet søknadsprosess og mindre byråkrati i forvaltningen av kommunal støtte.
 • Videreutvikle Veveriet som kulturhus og allaktivitetshus og bidra med støtte til andre viktige samlingsarenaer i kommunen
 • Legge til rette for økt frivillig innsats, særlig i helsesektoren
 • Bidra til at flere eldre kan delta i samfunnslivet
 • Utrede tilbud om «seniortaxi» som kan kjøre eldre for en billig penge

Et samfunn bygd på vår kristne kulturarv

KrF mener at kristen tro, kristne verdier og kristen tenkning har vært avgjørende for den gode samfunnsutviklingen Norge har hatt både lokalt og nasjonalt. Vi mener derfor at det er god grunn til å arbeide for at det kristne perspektivet fortsatt skal prege vårt samfunn framover og på den måten være en bærebjelke i arbeidet med en god og ansvarlig utvikling. Derfor vil vi arbeide for et lokalsamfunn hvor innbyggerne skal oppleve seg inkludert og verdsatt. Vi vil arbeide for et livssynsåpent samfunn basert på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Gjesdal KrF vil:

 • Formidle den kristne kulturarven til kommende generasjoner, blant annet gjennom skolegudstjenester, påskevandring og videreføring av plan for samarbeid mellom skole, barnehage og kirke i Gjesdal
 • Styrke den kristne kulturarven ved å gi gode rammevilkår til Den Norske Kirke, bedehusene og andre trossamfunn
 • Markere kristenarvens betydning gjennom markering av kristne høytider og jubileer.
 • Gi økonomisk støtte til søndagsskoler på lik linje med støtte til andre kulturaktiviteter for barn
 • Legge til grunn et syn på menneskekroppen basert på biologi og arbeide for å begrense forvirringen blant barn og unge når det gjelder oppfatningen av hva kjønn er.

Økonom og forvaltning

KrF vil ha fokus på gode primærtjenester (lovpålagte oppgaver) i kommunen, særlig for barn,  unge, familier og eldre. Gjesdal kommune må fortsatt ha en stram økonomistyring for å kunne opprettholde gode tjenester. Vi vil derfor prioritere ansvarlighet og nøkternhet. Gjesdal kommune skal være en god arbeidsgiver og være serviceinnstilt og framoverlent.

Gjesdal KrF vil:

 • Arbeide for at driften av kommunen gir en bærekraftig økonomi.
 • Fremme en kultur hvor kommunen yter god service og rask saksbehandling
 • Ta igjen vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg. Prioritere oppussing og opprustning av skoler og barnehager
 • Bygging av nytt framtidsrettet ÅBOAS-kvartal med nytt sykehjem for bedre omsorgstjenester er prioritet nr 1 når det gjelder nye investeringer
 • Være restriktive til økning av kommunale avgifter og gebyrer
 • Være positive til mer interkommunalt samarbeid om spesielle arbeidsoppgaver som krever særlig kompetanse.
 • Være åpne for budsjettsamarbeid og valgteknisk samarbeid med andre partier
 • Etterstrebe å ikke øke gjeldsgraden i kommunen. Holde fast på  målet om minst 10% egenkapital, 2% årlig overskudd og maksimum 80% lån.

Næring, landbruk og bosetting

KrF ønsker styrket tilrettelegging for næringsvirksomhet og arbeidsplasser som grunnlag for bosetting og vekst i hele kommunen. Verdier må skapes før de brukes. Vi ønsker at Gjesdal skal være en næringspositiv kommune. Spesielt ønsker vi å heie fram grundere og nye næringsinitiativ. Tilrettelegging for videre boligbygging er viktig. Vi ønsker å være positiv til tiltak som øker matproduksjonen i kommunen.

Gjesdal KrF vil:

 • Fremme en aktiv og offensiv næringspolitikk
 • Legge til rette for et bærekraftig landbruk
 • Godt og løsningsorientert samarbeid med Gjesdal Næringsforening og andre aktører
 • Sikre nok disponible næringstomter i hele kommunen
 • Legge til rette for økt turisme og reiseliv
 • Legge til rette for flere boligtomter på Gilja
 • Fortsatt legge til rette for områder med kontrollert, spredt boligbygging
 • Bidra til økt utbygging av fiber og tilstrekkelig mobildekning i hele kommunen.
 • At alle som flytter til kommunen får en velkomstpakke med relevant informasjon

Trygg og effektiv samferdsel

Gjesdal er en langstrakt kommune og det er derfor viktig med god og trygg samferdsel. Det er i framtiden viktig med gode kollektivtilbud, samtidig som mange i kommunen fortsatt er avhengig av bil for å komme seg rundt. Køer er dårlig både for miljøet og tidsbruken, og det er derfor viktig å få fortgang på arbeidet med ny E39 nordover.

Gjesdal KrF vil:

 • Være en pådriver for en rask realisering av ny E39 fra Hove til Ålgård,
 • Arbeide for ytterligere utbedring av fylkesvei 450 (Hunnedalsvegen)
 • Øke bevilgningene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier
 • Sikre nok parkeringsplasser i Ålgård sentrum og i nye byggefelt.
 • Bidra til et godt kollektivtilbud til en fornuftig pris mellom folks hjem, arbeid, studier, fritidsaktiviteter og kulturtilbud
 • Arbeide for at hele Gjesdal skal være en takstsone i kollektivtrafikken
 • Fokusere på elektriske busser som hovedløsningen på kollektivutfordringene nordover og vi vil derfor ikke prioritere videre arbeid med Ålgårdsbanen
 • Stenge Ålgård sentrum for gjennomgående tungtrafikk så snart alternative ferdselsårer foreligger
 • Utbedre det trafikkfarlige veikrysset ved Giljastølveien og Giljagarden
 • Legge til rette for ladestasjoner for el-bil og el-sykkel.
 • Bedre busstilbudet til Kleppe, Bryne og Nærbø
 • Gi støtte til vedlikehold og opparbeiding av turstier og skiløyper i samarbeid med grunneiere og foreninger.

Miljø, klima og globalt ansvar

Gjesdal er en del av en større verden. Det vi gjør påvirker livene til andre lang borte og det andre gjør påvirker våre liv her. Forvalteransvaret innebærer også at vi aktivt må ta vare på jordkloden vår. Klimatiltak, arbeid mot forsøpling, vern av sårbar natur, bevaring av artsmangfold og jordvern blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Mange deler av verden er også preget av ufred, naturkatastrofer og stor fattigdom. Vi mener derfor at Norge har en moralsk plikt til å dele på godene og stille opp for mennesker som trenger hjelp.

Gjesdal KrF vil:

 • Forankre FNs bærekraftsmål i kommunale planer og strategier
 • Bosette og integrere årlig minst det antall flyktninger som IMDi anmoder
 • At kommunen bruker lokale varer og tjenester der det er mulig
 • Arbeide for vern av dyrka og dyrkbar jord og gode landsbruksmiljø
 • At det i forbindelse med søknad om byggetillatelse skal avklares og dokumenteres at matjorden i planområdet blir gjenbrukt til henholdsvis nydyrking eller for å gi økt produksjonspotensiale i eksisterende jordbruksområder
 • Redusere vannlekkasjene i det offentlige vannnettet
 • Ikke åpne for mer søndagshandel