Valgprogram 2023-2027

Verdigrunnlaget

KrF er et kristendemokratisk parti, og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske. KrF bygger sin politikk på verdiene

– det kristne menneskesynet

– nestekjærligheten

– forvalteransvaret

Det gode samfunnet skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Styring av Gjerdrum

Ut fra vårt verdigrunnlag og vårt mål vil Gjerdrum KrF forme en praktisk politikk basert på åpenhet og vilje til samarbeid mellom administrasjon, politikere og kommunens

innbyggere.

Gjerdrum KrF vil

– arbeide for et stabilt flertallssamarbeid som kan føre en ansvarlig politikk i fireårsperioden, og vi vil prioritere samarbeid med partier der vi kan få gjennomslag for våre saker.

– uavhengig av hvem som har flertall i kommunestyret, vil KrF være en god og troverdig samarbeidspartner.

– fortsatt føre en ansvarlig økonomisk politikk, uten innføring av eiendomsskatt. Behov og ønsker om investeringer, må ses opp mot gode tjenester gjennom forsvarlige driftsbudsjett.

– vurdere å opprette en utvalgsmodell for å komme nærmere utfordringene i skole og helse, og finne gode strukturer.

Familie og oppvekst

Barn er ulike. Familier er ulike. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre a lle barn en trygg og god oppvekst, er å styrke familiene og gi foreldre trygghet og støtte til å kunne

møte barnas behov. I barnehagen, skolen og på SFO skal hvert enkelt barn oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. KrF ønsker å styrke samarbe idet med

frivillige, og kunne utvide laget rundt barna.

Trygt oppvekstmiljø

Kampen mot mobbing er svært viktig. KrF vil arbeide hardt for at skolen skal være fri for alle typer mobbing. Mobbing innebærer en krenkelse av menneskeverdet, og er ødeleggende for hele samfunnet og for enkeltmennesket. Det må være nulltoleranse for mobbing i skoler og barnehager.

Gjerdrum KrF vil

– at barnehager, skoler og fritidstilbud skal arbeide systematisk med forebygging, og ta tak i alle mobbesaker de blir kjent med, med tilpassede og effektive tiltak.

Skole og barnehage

#En god barndom varer hele livet. Barnehagen skal ikke være skole. Når barna er klare for skolestart, vil KrF ha en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet.

Gjerdrum KrF vil

– undersøke muligheten for fleksibelt barnehageopptak. Familienes valgfrihet må gjelde både ved ønsket om å være hjemme litt lenger, og dersom foreldrene ønsker barnehageplass.

– at kommunestyret skal være en aktiv skoleeier, med tydelige mål og ambisjoner, og som har en mer aktiv og tettere dialog med skolen.

– at Gjerdrumskolen skal være et sted der elevene lærer å kunne, å gjøre, å være og å leve sammen – med en praktisk tilnærming til læring.

– opprette lyttevennskap med frivillige voksne, for eksempel organisert gjennom et samarbeid med Frivilligsentralen, for å motivere og stimulere barnas leseferdigheter og leselyst.

Trygge skoleveier

Barn og unge er spesielt sårbare, og deres ferdsel i trafikken krever i noen tilfeller målrettede tiltak.

Gjerdrum KrF vil

– gjennomføre barnetråkk-kartlegginger. Gjennom barnetråkk registreres det hva barna liker eller opplever som problemer og farer langs skoleveien, og dette kan brukes som kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av planer og fysiske trafikksikkerhetstiltak.

– at Gjerdrum skal jobbe for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg trafikk.

Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i hele kommuneorganisasjonen.

Skolehelsetjeneste

I dag forteller mange barn og unge om stress og press, noe Ungdata-undersøkelsen fra 2022 vi ser at også gjelder i Gjerdrum. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og mange gruer seg ofte til å gå på skolen. Mange opplever at barne- og ungdomstiden blir kommersialisert og seksualisert. Barn og unge lever en stadig større del av livet på nettet – og det gjør dem mer utsatt for mobbing, hatefulle ytringer og skadelig innhold. KrF mener det er viktig med en tilgengelig og styrket skolehelsetjeneste, med gode og trygge voksne.

Gjerdrum KrF vil

– fortsatt ha en skolehelsetjeneste, med gode og trygge voksne som er lett tilgjengelige for barn og unge.

– at satsningen på psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak, fortsetter, og at det bygges et godt lag av flere profesjoner i barnehage og skole.

Familie

I dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter. Å være nybakte foreldre gir stolthet og glede, men kan også by på utfordringer, og derfor er støtte og veiledning fra helsestasjonen en stor trygghet.

Gjerdrum KrF vil

-sørge for at kommunens tilbud om hjelp og støtte til familier som trenger det, blir gjort godt kjent.

– at foreldre som venter barn med spesielle behov, skal få en koordinator allerede under svangerskapet.

– fortsette det interkommunale samarbeidet med Alternativ til vold og Romerike krisesenter.

Inkludering

Selv om de fleste innbyggere i Gjerdrum lever trygge og gode liv, er det likevel en del som står i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Utenforskapet er ødeleggende for

den enkelte og for samfunnet. De som står utenfor fellesskapet, kan få færre sjanser

og dårligere livskvalitet og helse. Et samfunn med økende utenforskap, kan true noe av det vi er mest stolte av med det norske samfunnet, de små forskjellene, tillit mellom

mennesker, og opplevelse av trygghet.

Flyktninger

Det er vårt samfunnsansvar å bosette flyktninger, og de som bosettes, må inkluderes i bygda og følges opp med tiltak i hverdagsliv, skole og arbeid.

Gjerdrum KrF vil

-at Gjerdrum skal bosette og gi god oppfølging til det antallet flyktninger vi blir anmodet om.

-at flyktningene skal få arbeids- og språktrening gjennom et lokalt ressurs- og jobbsenter.

Inkludering i arbeidslivet

En av de viktigste arenaene for inkludering, er gjennom arbeidslivet. Det betyr enormt mye for et menneske å få arbeide, å få høre til i et felleskap hvor en blir utviklet og verdsatt. Alle skal kunne delta på lik linje, og kommunen må tilrettelegge for det.

Gjerdrum KrF vil

– fortsette å videreutvikle Mjølkerampa. Kommunen skal bruke den ressursen Mjølkerampa er.

– at kommunen skal være en arbeidsgiver som benytter muligheten for å ansette mennesker som har behov for tilrettelegginger, og/eller har «hull i CV-en».

Gratis lån av utstyr og støtte til medlemskap

KrF mener det er viktig å motvirke økende økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet. Særlig er det alvorlig når barn og unge blir stående utenfor fritidsaktivitetene fordi de mangler utstyr, eller ikke har råd til medlemskontingenten.

Gjerdrum KrF vil

-fortsette å støtte RBU, slik at barn og unge får nødvendig hjelp til utstyr og medlemskap

– vurdere ordning med fritidskortet, dersom det kommer et statlig initiativ

Levende lokalsamfunn

Det skal fortsatt være godt å bo i Gjerdrum. For KrF er gode lokalsamfunn nære

fellesskap der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode liv. Tillit, fellesskap og

trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og heier på hverandre. KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom

enkeltmennesket, familien, frivilligheten, tros- og livssynssamfunnene, næringslivet og det offentlige. Gjennom engasjementet under og etter raskatastrofen har vi i enda

større grad enn tidligere sett hvor avhengig bygdesamfunnet er av dette samspillet. Det viser også hvilken sentral rolle kirken og dens omsorgsarbeid har i bygda.

Arealplanlegging og sentrumsutvikling

Gjerdrum er ei bygd med både identitet, kvaliteter og særpreg innbyggerne verdsetter høyt. Sammen skal vi legge til rette for å ivareta dette.

Gjerdrum KrF vil

– legge til rette for kontrollert befolkningsvekst, god og effektiv arealdisponering, og variert boligbygging med tilgang til Romeriksåsen og friluftsmuligheter.

-fortsette utviklingen av Ask sentrum, med gode møteplasser og sentrumsområder for innbyggere i alle aldre.

-utvikle Oppvekstjordet i tråd med vedtatte planer. Arbeidet med ny flerbrukshall skal settes i gang, og ny Gjerdrum barneskole planlegges.

– bidra konstruktivt til drøftinger rundt fremtidige veiløsninger, for å ivareta innbyggerne og lokalsamfunnets behov.

Kirke, kultur, idrett og frivillighet

Den enestående frivillige aktiviteten og innsatsen i Gjerdrum har stor verdi og spiller en stadig

viktigere rolle i det forebyggende arbeidet i bygda. Samtidig er frivilligheten et mål i seg selv gjennom å være en positiv og meningsfylt møteplass.

Gjerdrum KrF vil

-fortsette å prioritere kulturskolen og støtte til lag og foreninger med tilbud til barn og unge.

-at Gjerdrum og Heni sokn skal ha forutsigbare rammer for drift i henhold til gjeldende lovverk.

Den nyopprettede diakonstillingen tas inn som en del av det ordinære driftstilskuddet.

Et livssynsåpent samfunn

Gjerdrum skal være en livssynsåpen og inkluderende kommune. Mangfoldet skal romme alle grupper uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsevne, legning eller kjønn.

Gjerdrum KrF vil

-at kommunen skal ha et godt samarbeid med ulike tros- og livssynssamfunn.

-at skole, barnehage og kirke fortsatt skal samarbeide om besøk i kirken og deltakelse på de tradisjonelle julegudstjenestene.

Helse og omsorg

KrFs politikk skal beskytte menneskeverdet, sikre en verdig alderdom for alle

kommunens innbyggere, og gi alle helsehjelp og omsorg når de trenger det. Dette

innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.

Gjerdrum KrF vil

-vil opprettholde et godt, trygt og stabilt helse- og omsorgstilbud for innbyggere i alle aldre. Vi vil at kommunen skal være proaktiv og fortsette samarbeidet med kommunene rundt oss om de oppgavene vi er pålagt å løse.

-arbeide for at alle skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, enten behovet er sykehjem, omsorgsbolig eller bistand i hjemmet.

-støtte etablering av demenskor.

– at kommunen samarbeider med tros- og livssynssamfunnene, slik at eldre i institusjon får ivaretatt retten til å snakke med noen om åndelige og eksistensielle spørsmål.

-støtte både kommunale og frivillige tiltak som bidrar til bedre folkehelse, og hjelpe innbyggerne gjennom vanskelige livssituasjoner, ved for eksempel å opprettholde Frisklivsentralen og fysio- og ergoterapitilbudet.

– at kommunen benytter velferdsteknologi og hjelpemidler der det passer pasientens behov.

Samskaping og utradisjonelle samarbeid

Mange problemstillinger kan løses gjennom samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet,

det handler ofte om å se litt utenfor boksen. Samskaping er en måte å samarbeide på hvor personer fra offentlig sektor og fra sivilsamfunnet (for eksempel lag og foreninger) arbeider sammen i likeverdighet, med å forstå et problem, og planlegge og iverksette løsninger med varig verdi. Målet er å levere tjenester på en måte som gir brukerne et bedre eller vesentlig annerledes tilbud.

Gjerdrum KrF vil

-at kommunen skal være åpen og imøtekommende overfor initiativ til samskaping, samt selv ta initiativ i situasjoner der det ligger til rette for det.

-at kommunen benytter muligheten for samarbeid med diakonen i kirken, som KrF fikk gjennomslag for i 2022. Det kan blant annet være kommunes kriseteam, helsestasjonen, sykehjemmet, flyktningetjenesten og psykisk helse.

Klima og miljø

Klimaendringer er en av våre mest alvorlige utfordringer. Det er ikke bare en

klimakrise, men også en miljøkrise med tap av biologisk mangfold. Det er et stort press på utbygging av bolig- og næringsareal, en nedbygging av grøntområder, matjord og

marka. Det er helt avgjørende både for naturen og for å sikre et godt bomiljø at vi så godt som mulig ivaretar grøntområder.

Gjerdrum KrF vil

-beholde Gjerdrum som «den grønne oasen mellom Oslo og Gardermoen».

-la hensynet til jordvern, livskvalitet, klima og miljø veie tungt i alle utbyggingssaker.

-sørge for bærekraftige energiløsninger i offentlige bygg, som bergvarme og solenergi. Det skal være bærekraftige energiløsninger i flerbrukshallen og den nye barneskolen.

-bidra til at kommunen får en oppdatert klima- og miljøplan.

-sikre kompetanse om klima og miljø i anskaffelsesprosessene.

Landbruk, næring og arbeid

KrF vil ha bønder og levende gårder i Gjerdrum. Vi vil føre en nærings- og

landbrukspolitikk som bidrar til f lere arbeidsplasser lokalt, og til innovasjon og nyskaping. Vi tror på verdiskaping nedenfra.

Gjerdrum KrF vil

-bevare Gjerdrum som landbrukskommune med aktiv beitedrift og matproduksjon.

-føre en landbrukspolitikk som tar høyde for de utfordringene bøndene møter.

-gi små og mellomstore bedrifter rammevilkår slik at de kan få vokse og utvikle seg, og stimulere til utvikling av nisjebedrifter.

-at Gjerdrum kommune skal være en god arbeidsgiver og attraktiv arbeidsplass, med konkurransedyktige betingelser, for å rekruttere og beholde ansatte.

-støtte initiativ til etablering av kontorhotell.

KrF-liste til kommunevalget 2023

  1. Dagrun Agnete Ødegaard, f. 1969 (kum)
  2. Geir Einar Sjaastad, f. 1976
  3. Lars Tvedt, f. 1976
  4. Merete Fjeld Årdal, f. 1962
  5. Anders Kronberg, f. 1963
  6. Ingunn Elisabeth Ulfsten, f. 1968
  7. Sjur Langeland, f. 1968
  8. Odd Gunnar Skogheim, f. 1966
  9. Jon Kristen Ødegaard, f. 1944