Kommunevalgprogram Fredrikstad KrF 2023 – 2027

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti som ønsker at klare verdier skal prege politikken. Vi bygger politikken vår på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten, forvalteransvaret, ordninger for hjem og samfunn, slik det kommer til uttrykk i Bibelen og i en kristen verdiforankring.
Dette betyr:

 1. Mennesket har en ukrenkelig verdi fra befruktning til en naturlig død.
 2. Vi har et særlig ansvar for svake og utsatte grupper – alle skal få realisere sine evner og føle seg verdsatt.
 3. Familien er den grunnleggende enheten for sosial læring og omsorg, og er fundamentet i vårt samfunn.
 4. Skaperverket er en gave vi har ansvar for å forvalte og gi videre til kommende generasjoner. Vi må stoppe skade på jord, vann og klima og aktivt handle til det beste for verden

Vi bygger vår politikk på FNs bærekraftsmål av 2015. Bærekraftsmålene er 17 globale målsettinger og et kompass som forplikter Norge og Fredrikstad i sitt politiske arbeid. Bærekraftsmålene finner sitt grunnlag i tanken om at verden er en gave vi skal gi videre til våre barn, en forpliktelse til ansvar for oss alle.

Gode familier og trygg oppvekst
Familien er den grunnleggende enheten og fundamentet i samfunnet. KrF ønsker å verne og støtte familiene. Når barn utsettes for omsorgssvikt, må voksne være oppmerksomme og reagere. Barnevernet skal ha nødvendige ressurser, kompetanse og kvalitet. Det er nødvendig at virksomhetene samarbeider med hverandre og med pårørende. Barn og unge skal oppleve mestring og vite at de er verdifulle og verdsatt. Deres erfaringer, kunnskap og evner betyr noe. Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse og læring.
KrF vil:

 • At BPA- og støttekontaktordningen skal utvikles og gjøres til et likestillingsverktøy.
 • Styrke ordningen med støttekontakter så personer med nedsatt funksjonsevne lettere kan delta i samfunnets tilbud.
 • Øke boligbyggingen for personer med nedsatt funksjonsevne slik at de kan leve egne liv i egen bolig.
 • At barnetrygd ikke skal føre til trekk i sosial støtte.
 • At det skal opprettes et kommunal antimobbeprosjekt for å forhindre at mange barn blir mobbet og forebygge utenforskap.
 • Ha fokus på boligbygging og stimulere til bruk av startlån for unge og utsatte grupper for å få en trygg boligsituasjon.
 • Støtte frivillige initiativ til fritidsaktiviteter og lokale aktivitetsklubber
 • Ha en pårørendepolitikk i kommunen som ser pårørende som en ressurs for samarbeid og samvirke.
 • Legge til rette for at både mor og far kan kombinere omsorgs- og yrkesarbeid.
 • At barnevernet skal støttes i å bruke familienettverket i barnevernsaker.
 • Styrke abortforebyggende tiltak.
 • Gi familier tilbud om familieveiledning ved konflikt og kriser i hjemmet for å sikre samholdet i familien.
 • Iverksette tiltak mot relativ fattigdom som rammer barns sosiale hverdag.
 • At barnetrygden i Fredrikstad kommune ikke skal lede til avkorting av sosial støtte.
 • Jobbe for full fosterhjemsdekning.
 • At Fredrikstad idrettsråds barnefattigdomstiltak får økt støtte.
 • Vurdere og utvikle innholdet i kommunens vigselsseremoni.
 • Tilby ungdom og eldre arbeid og besøkstjenester etter modell av Generasjon M.
 • Oppmuntre til en Lumiar- eller Montessoriskole for mangfold og elevbredde.
 • Ha Homestart – i samarbeid med frivillighetssentralen.
 • Oppmuntre skole- kirke samarbeidet og fremme skolegudstjeneste i skoletiden før høytider.


Mestringsfølelse og læringsvilje
KrF vil ha nødvendig antall kvalifiserte lærere og ansatte i skole og barnehage. KrF jobber for et nødvendig antall skole- og barnehageplasser på rett sted, og at barnehage- og skolebyggsplaner skal harmonere med arealplan og bosetting.

Samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage har stor betydning og bør vektlegges sterkere enn i dag.

Gode grunnverdier skal prege barnehagens og skolens hverdag. Vi tror på et samvirke mellom offentlige og private barnehager og skoler i Fredrikstad. Vi er kritiske til en rekommunalisering av barnehager og skoler, og holder fast ved Friskoleloven som gir et nødvendig og mangfoldig skoletilbud og til elever som faller utenfor enhetsskolen.

Lærere er viktige voksne i elevenes liv. Relasjonen mellom lærer og elev er
grunnleggende for elevens læring. Lærerne må ivaretas og trygges, så de gjør barn og pårørende trygge. Vi ønsker derfor en mentorordning for nye lærere.

Det kristne verdigrunnlaget skal tydeliggjøres ved at høytidene jul, påske og pinse markeres på skole og i barnehage. Det bør også legges til rette for kristne skolelag på skolene.
KrF vil:

 • Ha økt grunnbemanning i skolen på de lavere trinn.
 • Alle skolene i Fredrikstad skal bli dysleksivennlige skoler, kun 1 er det i dag!
 • Evaluere data/PC-bruk i grunnskolen. Slik det er nå kan fokuset i læresituasjonen lett bli forstyrret.
 • Dekke barnehagebehovet i sentrum, og gi private og kommunale barnehager like muligheter.
 • Ha kristne og ideelle skoler som supplement til den offentlige skolen.
 • Ha gratis SFO for ungdomsskoleelever med behov for tilrettelegging.
 • At alle skoler skal ha fungerende anti-mobbeprogram
 • Ha et kommunalt mobbeombud.
 • Ha flere yrkesgrupper inn i skolen som kan sikre at barn ses, både faglig og sosialt.
 • Satse på tidlig innsats i barnehage og skole for å forebygge mobbing og at elever med læringsproblemer faller utenfor.
 • At kommunen skal prøve ut et prosjekt med ny ledelsesstruktur i skolene for å få lærere, foreldre og elever engasjert i driftsstyre der rektor er administrativ og faglig leder.
 • Gi tilbud om etter- og videreutdanning til ansatte i skole og barnehage med vekt på klasseledelse, relasjonskompetanse og pedagogikk.
 • At opplæringslovens § 9 A krav om rektors tiltak ved mobbing skal følges opp.
 • Sikre god samhandling mellom hjem og skole/barnehage ved et samarbeid mellom kommunen, KFU-Fredrikstad og FUB-Fredrikstad, der leder for kommunalt foreldreutvalg og barnehageutvalg gis kontorplass på rådhuset og frikjøpes i en 25 % rådgiverstilling.
 • Etablere en rådgiverstilling til eldre med pleiebehov og pårørende kan kontakte for veiledning og støtte. Personen vil ha fast plass på rådhuset.
 • At kommunale og private barnehager skal ha like og gode driftsvilkår
 • At lærernormen i skole og barnehage gjennomføres.
 • I samarbeid med foreldreorganisasjonene lage en skolevegringsplan for elever som ikke kommer på skolen.
 • Ha en plan for tilpasning til særlig flinke elever.
 • Bedre kjønnsbalansen blant de ansatte i skole og barnehage.
 • Vi vil beholde grendeskolene.
 • Ha en årlig kurskveld for foresatte med verv i skolene.


Yrende næringsliv
Næringslivet er et av kommunens viktigste forvaltningsområder. KrF mener at kommunen må legge til rette for et variert og livskraftig næringsliv. Økonomisk verdiskapning er et av fundamentene vårt velferdssamfunn bygger på. Vi ønsker derfor et vitalt og konkurransedyktig næringsliv. Kommunen skal være attraktiv for investeringer som legger grunnlag for nye arbeidsplasser i kommunen, og fortsette å utvikle det gode samarbeidet med næringsforeningen som jobber for fornyelse, nyetablering og sirkulær økonomi. KrF ønsker et særlig fokus på primærnæringene og et kommunalt samarbeid med deres organisasjoner.
KrF vil:

 • Ivareta primærnæringene og være veldig restriktive til utnytting av dyrka mark.
 • Videreutvikle nåværende Viken park, (tidligere Tofteberg-området) som et område for industri og næring
 • Arbeide for at landbruket kan søke midler for sine prosjekter. Vi ønsker å ha et smart, primær- og næringsfond.
 • Legge bedre til rette for handel i sentrum, sirkulær økonomi på Øra og
  klimavennlig industri.
 • Fredrikstad kommune skal arbeide aktivt med bedret tilknytning til E6. Det er viktig for konkurransekraften, særlig for vårt lokale næringsliv og attraktiviteten for byen.
 • Stille krav til kommunen og kommunens leverandører om bruk av lærlinger.
 • Ha bedre forvaltning av kommunal skog og riktig beplantning etter hogst.
 • Ha søndagen som en annerledes dag.
 • At kommunen skal ha forutsigbare rammevilkår og rask saksbehandling for næringsutvikling.
 • Legge til rette for ny næringsvirksomhet i areal- og reguleringsplaner.
 • Stimulere og oppmuntre til etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen..
 • Støtte privat innovasjon av offentlige tjenester.
 • Støtte videre utbygging av kraftnettet til Øraområdet.
 • Være en aktiv bidragsyter for flere arbeidsplasser i kommunen.


Blomstrende kulturliv
KrF ønsker å ivareta det enkelte menneskets kulturelle behov. For KrF er det derfor viktig å ivareta kulturelle aktiviteter, som hele befolkningen kan ta del i. Skolene er viktige medspillere på kulturfeltet, og kulturskolene behøver gode rammer. Vi mener også at kirkene våre er viktige kulturaktører og en arena for et aktivt og bredt kulturliv.

Fredrikstad bør bygge en vinteridrettskultur ved breddesatsing og flere lokale isflater. Sommerfestivaler, utescener og revy beriker kulturlivet om sommeren og gir byen identitet og attraktivitet. Kulturlivet bør ha høy grad av frihet fra kommunal styring.
KrF vil:

 • At Østfold regionteater har base i Fredrikstad
 • Ruste opp kirkene våre som viktige kulturarenaer og sikre de mot brann.
 • Bygge lokal isflate på Rolvsøy.
 • Utvikle kulturskolen i Fredrikstad, øke kapasiteten og utvide fagområdene.
 • Gi de kommunale scenene St. Croix, Blå Grotte og biblioteket, gode og økte rammer for drift.’
 • Arena Fredrikstad realiseres med et maks kommunalt innskudd på 300 millioner kroner og må skje i samarbeid med private aktører.
 • Ivareta brukskunstnere og lokal kunstnæring.


Smart samferdsel
Dagens trafikksituasjon i Fredrikstad er ikke tilfredsstillende. Det er vedtatt en omfattende trafikkplan for kommunen vår. KrF vil opprettholde trykk mot sentrale myndigheter for å oppnå fortgang i utbygging av både jernbane og vei. Kommunen bør ha som målsetting at familier skal kunne klare seg uten å eie egen bil hvis de bor i byområdet, og med én bil hvis de bor på tettstedene eller lokalsentrene. Kollektivtilbudet og FLEX–ordningen må utvikles og forbedres.
KrF vil:

 • Ha veiprising med flere prisgrupper.
 • Ferdigstille Åledalslinjen, med bru til Kråkerøy.
 • Ha gratis grønn minibuss i rushtiden fra de store parkeringsplassene utenfor bomringen.
 • Bygge flere sykkelveier og vedlikeholde eksisterende.
 • Oppmuntre til mer bruk av el-sykkel.
 • Videreføre gratis ferge og satse videre på elektrisk fergedrift.
 • At kollektiv kapasiteten skal økes i vinterhalvåret.
 • Fredrikstad kommune skal arbeide aktivt med bedret tilknytning til E6. Det er viktig for konkurransekraften, særlig for vårt lokale næringsliv og attraktiviteten for byen.
 • Redusere bompengeandelen generelt og for utsatte grupper spesielt, og slik gi den en god sosial profil.


Verdig liv
KrF vil at kommunens innbyggere skal ha et godt liv og god helse i alle livets faser. Vi har som kommune og enkeltmennesker ansvar for mennesker som ikke klarer seg selv. Kommunen skal samarbeide med de frivillige aktørene om mellommenneskelige utfordringer i nærmiljøet. Vi vil stadig styrke det forebyggende helsetjenestetilbudet.
KrF mener abort er i strid med bibelens menneskesyn. Aborttallene blant unge har gått ned, men mer kan gjøres for å få det til å synke ytterligere. Derfor ønsker vi å støtte arbeidet til familievernkontorene og Amathea Østfold.

Mange mennesker rammes i dag av livsstilssykdommer. KrF vil derfor oppmuntre til tiltak som fremmer sunnere levesett og en rusfri livsstil for alle aldersgrupper. Vi mener at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge bosted og få støttetjenester i eget hjem, og på alle måter være inkludert i samfunnet. BPA skal anses som et likestillingsverktøy og være et stående tilbud for de som trenger det.
Pensjonister har mye å bidra med. De har livsvisdom, bred og verdifull erfaring og bør oppmuntres til arbeid i lokalmiljøet og frivilligheten. Pårørende er en ressurs kommunen må samhandle med og omsorgslønn må brukes når det er et egnet redskap. Eldre bør få bo i eget hjem så lenge de vil og kan, og få god pleie når de trenger det. Likevel anser vi behovet for sykehjemsplasser som økende.
KrF vil:

 • Bygge et nytt sykehjem i tillegg til de planlagte og eksisterende.
 • Øke antall sykehjemsplasser.
 • Fleksibelt dagtilbud for demente, til glede for pasienten og til avlastning for pårørende.
 • Kommunen støtter drift av demenskor.
 • Ha flere bemannede omsorgsboliger
 • Sikre at jordmortjenesten, helsesykepleien, familierådgivningen, demensteamet og abortforebyggende arbeid har midler til god drift.
 • Ha strakstiltak for barn og unge med akutte psykiske utfordringer.
 • Ventetiden på DPS må reduseres gjennom økt bemanning.
 • Drifte Torsnes pleiehjem, men på sikt se på annet egnet bruk eller selge det.
 • Bygge et «Holmen 2», da det er behov for flere eldreboliger.
 • Styrke bemanningen og kompetansen i omsorgssektoren.
 • At kommunen skal lage en mer detaljert utgave av “Plan for helse- og
  omsorgsbygg mot 2040” enn den som foreligger.
 • Hjelpe folk til egenmestring ved hjelp av hverdagsrehabilitering og
  helseteknologi.
 • Opprettholde medisinsk forsvarlig kvalitet på avdeling for omsorg ved livets slutt (palliativ avdeling).
 • Satse på eldresentre som et forebyggende tiltak.
 • Forebygge menneskehandel og sosial dumping.
 • Sørge for gode rammer til krisesentrenes innsats for både kvinner og menn.
 • Opprette råd for samarbeid mellom kommunen og private organisasjoner som bidrar med sosiale tjenester innen helse-og velferdssektoren.
 • At omsorgslønn skal benyttes der det er et egnet redskap for livskvalitet.
 • BPA og støttekontaktordningen skal bedres og revideres
 • Videreføre driften av Fontenehuset.


Bærekraftig klima
KrF ser med bekymring på den økende forurensningen av jord, vann og luft både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi ønsker å ha fokus på skogen, matjorda, Glomma, kystområdet og luftkvaliteten. KrF mener at kommunens klimaplan skal ha en strategi for direkte og indirekte utslipp av CO2 og for karbonfangst. Vi må være villig til å gjennomføre gode lokale tiltak, selv om disse kan virke beskjedne i den store sammenheng. Vi skal ta vår del av utslippskuttene, kutte i energiforbruk og byggeholdninger i møte med vår egen lokale overflodskultur. Å kjøpe CO2-kvoter bygger ikke nødvendig holdning hos oss. Enkelhet gir oss rom for generøsitet.

KrF vil:

 • Fjerne makroplast ved å bruke Ocean Cleanup-teknologi, i samarbeid med fylket.
 • Ha gratis levering av hageavfall på Øra, også med henger og vanlig avfall med privatbil.
 • Ha mulighet for kjøp av torvfri og trygg matjord på Øra.
 • Utrede muligheten for bioplast på FREVAR i tillegg til biogass.
 • Ha nye tiltak mot algeoppvekst i Hunnebunn.
 • Ha flere miljøstasjoner for å forbedre tilgjengeligheten for tømming av avfall.
 • Forenkle kildesortering i hjemmene.
 • Utplassere grøntcontainere for hageavfall i relevante boligområder i periodene mars-mai og september-oktober.
 • Jobbe for redusert bruk av poser og andre plastartikler som kan havne i naturen, og støtte «Kystlotteriet».
 • Oppmuntre til å bygge i treverk – trebygg er karbonlagring.
 • At Markagrensen skal vernes, men vurderes opp mot bruk av dyrka mark.
 • Styrke parkavdelingen med tanke på å holde kommunen vakker og presentabel.
 • Utrede muligheten for bruk av husdyrgjødsel i utvinning av biogass.
 • Fortsette arbeidet med å redusere avfallsmengden og øke graden av gjenbruk og resirkulering av avfall.
 • Fortsette arbeidet med energiøkonomisering.
 • Bevare truede arter i vårt nærmiljø.
 • Styrke økosystemene ved å opprette dammer, ha flere fuglekasser, insektshotell, grønne lunger og slåttenger. Vi vil ta vare på noe gammel skog som habitat for insekter og dyr.
 • Ikke slå gresset i veikantene før juli.
 • Hente opp gammelt fiskeredskap og annet avfall fra sjøbunnen.
 • At innbyggerne skal få informasjon om kompostering, herunder bokashi, og dyrking av egen mat i hage og veranda.
 • Innføre panteordning ved bytte til rentbrennende ovner.
 • Jobbe for at kommunale plener og grøntområder legger til rette for det biologiske mangfoldet. Vi ønsker å oppmuntre til en kultur hvor også private bidrar til dette.


Aktivt menighetsliv
KrF ønsker et nært samarbeid med menighetene og Fredrikstad kirkelige fellesråd
om bygninger, stillinger, kirkegårder, men enda mer om sorgarbeid, beredskap, gudstjeneste, skole og barnehage. KrF tar menneskenes åndelige behov på alvor. Mennesket trenger svar på livets store spørsmål. Troen gir trygghet og svar på spørsmål ingen kan svare på. Dette berører verdier som gir identitet og livet et meningsfylt innhold.
Kirken og menighetene tilbyr kommunen og dens innbyggere gode verdier, løfter menneskeverdet og bidrar til etisk refleksjon. De engasjerer barn, unge og voksne til åndelige, sosiale og kulturelle aktiviteter. Kommunen bør ha mange slike møteplasser. Kirkene skal vedlikeholdes og brukes som de viktige kulturarenaene de er.
KrF vil

 • Legge til rette for at Den Norske Kirke og andre kristne trossamfunn får gode økonomiske rammevilkår.
 • Ha en statue oppkalt etter Hans Nielsen Hauge på Hans Nielsen Hauges Plass.
 • Opprette en stilling som skolediakon i et samarbeid mellom kirken og kommunen.
 • Arbeide for at Kirkelig Fellesråd får tilfredsstillende økonomiske rammer til å ta ansvar for kirker og kirkegårder i kommunen.


Begrenset alkohol- og rusbruk
Vi ønsker en trygg by for alle. Mange familier opplever problemer på grunn av rusmisbruk. Rusmisbruk påfører også samfunnet enorme økonomiske belastninger. Alkoholmisbruket utgjør langt over halvparten av det totale rusmisbruket i vårt land. Forskning og erfaring viser også at det er sammenheng mellom pris, tilgjengelighet, bruk og misbruk. KrF mener det må satses maksimalt på forebyggende arbeid. Dersom avhengighet oppstår, må riktig hjelp settes inn så tidlig som mulig.
KrF vil:

 • Gi mulighet for et liv i rusfrihet ved å støtte tiltak som Evangeliesenteret, Åpent Hus, Blå Kors, Phoenix House, Varmestua, A.A. og andre står for.
 • Gi tidligere rusavhengige tilbud om jobb i kommunen.
 • At skjenkesteder skal stenges klokka 01:00 for å frigjøre ressurser for politiet.
 • Utvikle samarbeidet med Av og Til.
 • Styrke kommunale og frivillige rusfrie tilbud og forebyggende arbeid.
 • Satse på behandlingsplasser som tar sikte på rusfrihet fremfor virkemidler som opprettholder et rusmisbruk eller skaper ny avhengighet.
 • Ikke øke antall skjenkebevillinger i forhold til dagens nivå.
 • Opprettholde strenge krav til bevillingsinnehaverne.
 • Øke antall kontroller av skjenkestedene og ha strengere reaksjoner ved
  overtredelse av retningslinjene.
 • Oppmuntre russen til en annen måte å tenke russetid på.
 • At det skal være en betingelse for bevilling for ølsalg at forretningen har avkjølt alkoholfritt øl til salgs.
 • At avholdsorganisasjoner skal være representert i alkoholpolitisk råd.


En kommune i utvikling
Fredrikstad har «Den lille verdensbyen» som visjon og skal være et fredrikt sted for oss som bor her. Attraktivitet handler om veier, bruer, bygg, grøntarealer og universelt utformede lekeplasser, men enda mer om et åpent fellesskap, trygghet, samliv og samhandling. Det er en felles oppgave å gjøre byen til et vakkert og godt sted. Vi må legge til rette for møteplasser hvor mangfold og fellesskap kan vokse frem.
KrF vil:

 • Styrke vedlikeholdet av kommunale bygg og eiendommer.
 • Møte investorer for bygg og næring med gode rutiner og rask behandling.
 • Involvere kunst- og kulturlivet som drivkrefter i kommune- og byutviklingen.
 • Videreutvikle gatetun i sentrum.
 • Ha plasser i sentrum som fremmer aktivitet og mestringsglede for både barn og unge.
 • Ha utbygging rundt kollektivknutepunktene, men er også positive til boligbygging i større grad utenfor sentrum hvor tomteprisene er lavere.
 • Ha en kontinuerlig ambulerende gratis miljøvennlig minibuss fra de store parkeringsstedene rundt sentrum og Værste.\
 • At lokale boligeiere som risikerer betydelige tap av disposisjonsrett på eiet tomt på grunn av endringer i reguleringsplanen skal informeres.
 • Vedlikeholde vann og avløpssystemet ved å innføre såkalt «no-dig» der det er mulig.
 • At bygg og anleggsområder som ikke benyttes bør tilbakeføres til LNF-områder.
 • Fremskynde oppgraderingen av vann- og avløpsnettet.
 • Utvikle byen i samarbeid med nærliggende kommuner. Vi er sterkere sammen.


Inkluderende fellesskap
Fredrikstad kommune bør bidra til å gi mennesker som trenger det beskyttelse, og vil stille seg positive til å ta imot de flyktninger vi tildeles fra sentrale myndigheter. Et samfunn der mennesker med ulik kulturell bakgrunn og tradisjon lever sammen, er en berikelse både mellommenneskelig og for kommunen.
KrF vil:

 • Være med på den nasjonale dugnaden og ta imot de flyktningene vi får anbefalt.
 • Styrke integreringen av flyktninger ved å tilby mulighet for jobb og aktiviteter under perioden de er asylsøkere for å forhindre menneskehandel og forebygge psykiske problemer.’
 • Starte ROSA-prosjekt til hjelp for ofre for menneskehandel.
 • Motvirke all form for rasisme og diskriminering.
 • At Fredrikstad kommune skal gå foran med et godt eksempel ved å ansette flere flyktninger.
 • Støtte tiltak for å motvirke radikalisering ved godt dialogarbeid
 • Inkludere innvandrerne i å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen.
 • Styrke norskopplæringen for flyktninger og asylsøkere slik at muligheten for deltagelse i lokalsamfunnet øker.
 • At barn fra minoritetsspråklige familier tilbys gratis kjernetid i barnehage og på SFO.
 • Sørge for at St.Croix-huset har de nødvendige midler til å opprettholde sin funksjon som møteplass for ulike kulturer.
 • Skaffe flyktninger som mangler identitetspapirer et substitutt som kan brukes til å komme inn på arbeidsmarkedet og en mulighet til å delta i det norske samfunn.
 • Motvirke ghetto-dannelse.
 • Se nærmere på regler om asyl- og flyktningstatus og opparbeidelse av pensjon.


Sikkerhetspolitikk
Verden er i endring, og det er krig i Europa. Vi opplever klimakrise, energikrise, og varer har økt kraftig i pris. Vi har kommet oss igjennom en pandemi, men har erfart at vi må ha god beredskap. Det vi gjør lokalt har betydning, og vi må derfor legge gode rammer for at vår lokale sikkerhet ivaretas.
KrF vil:

 • Arbeide for at Heimevernet har gode rammer for sin drift.
 • Forbedre rutinene for samarbeid mellom lokalt heimevern, kommunen og folk flest, for best mulig beredskap.
 • Gjennomgå kapasiteten for tilfluktsrom og rammene for sivil beredskap.
 • Ha beredskapslager for korn som bidrar til matreserven.
 • Fortsette alt økumenisk og lokalt interkulturelt dialogarbeid for å sikre god dynamisk sikkerhet.
 • Utvikle det militær-sivile samarbeidet i kommunen.
 • At kommunen skal være med å tilrettelegge for at Øra-området skal være en egnet NATO-havn, med god infrastruktur og kraftforsyning

Lokal frivillighet
Fredrikstad trenger det frivillige initiativ. Frivillig sektor fyller funksjoner som
kommunen verken kan eller skal utføre. KrF vil legge til rette for en levende og mangfoldig frivillig sektor som samarbeider med og leverer tjenester til kommunen.

Frivillig arbeid er en viktig del av utviklingen til lokalsamfunnene. Folk stiller opp, bryr seg og lar seg engasjere. Svært mye av barne- og ungdomsarbeidet blir drevet på
denne måten. Frivilligheten er verdifull og en mulighet til å gjøre en innsats for seg selv og andre.

Gjennom økonomiske bidrag og dugnadsinnsats gjør de frivillige organisasjonene et nyttig samfunnsbyggende arbeid som også har en forebyggende og sosial verdi for
fellesskapet.


KrF vil:

 • Ha gode støtteordninger for frivillige aktører som Kirkens Bymisjon,
  Evangeliesenteret, Åpent Hus, Varmestua, Kirkens SOS med flere.
 • At frivillige lag og foreninger skal kunne benytte skolenes lokaler til
  øvelser/trening. Ordningen skal være gratis for barn og ungdom.
 • Nyorganisere lokalsamfunnsutvalgene slik at dagens nærmiljøområder beholdes, men at nærmiljøutvalgene etableres av representanter fra lokale lag og foreninger.
 • Støtte foreldrekompass-prosjektet.
 • Å støtte opp om lokalsamfunnene, og det frivillige initiativ.


God økonomi og effektiv drift
KrF mener skatt og avgift er en sentralpolitisk oppgave. Lov og ordning for
eiendomsskatt bør gjennomgås, men den kan ikke avvikles raskt i Fredrikstad, da kommuneøkonomi og tjenestetilbud er knyttet til denne. Den kan gjøres mer sosial ved å justere bunnfradrag, sats og beregningsgrunnlag. Vi mener også at vi bør unngå eiendomsskatt på arbeidende kapital og at det skal være synlig sammenheng
mellom eiendomsskatt og nødvendige politiske kommunale tiltak. Lån og
investeringer bør gjelde det nødvendige og det må tas høyde for kommende
renteøkninger. Kapitalkostnader på lån kan gå på bekostning av nødvendig drift.

KrF vil fortsette det langsiktige arbeidet mot et lavere kostnadsnivå i kommunen. Agenda Kaupang-rapporten synliggjør at Fredrikstad kommune i sammenligning med andre kommuner med fordel kan gjennomgå egen drift og tjenestetilbud og forbedre denne. KrF ønsker å fortsette omstillingsarbeidet som er iverksatt med følgende prioritering: Det nødvendige, det nyttige, det behagelige, og det vakre.
KrF vil:

 • Påse at eiendomsskatten har en god sosial profil.
 • At dersom kommunen selger sin eierandel i FEAS skal pengene settes på et eget fond hvor avkastningen går til vedlikehold av skoler og kommunale bygg.
 • Selge kommunale bygg og eiendom som ikke benyttes i dag, og sette pengene på et eget fond hvor avkastningen går til vedlikehold av kommunale bygg.
 • Videreføre eiendomsskatten i perioden omtrent på dagens nivå.
 • Jobbe for å senke skatt på primærbolig og arbeidende kapital.
 • Fortsette arbeidet med kvalitet, effektivitet og modernisering av kommunens drift.
 • Vurdere konkurranseutsetting der det både kan oppnås et godt tjenestetilbud og økonomisk innsparing.
 • Legge vekt på holdninger, profesjonsetikk og ledelseskultur i alle kommunens virksomheter.
 • Senke investerings iveren til kommunen.
 • Være konkurransedyktig på lønn for å tiltrekke nødvendig fagkompetanse.
 • Være i dialog med de store arbeidstakergruppenes fagforeninger.
 • Utvikle byen i samarbeid med nærliggende kommuner. Vi driver rimeligere sammen.

Ungdomspolitikk
KrF ønsker en egen ungdomspolitikk for ungt arbeid, ung bolig og unge familier. Vi ønsker at ungdom skal ha glede, trygghet og et godt liv. Sentrum har blitt et sted hvor eldre bor og Fredrikstad en attraktiv pensjonistby. Tendensen bør kunne snus.
Et samfunn som vårt, hvor man strekker ungdomstiden og ikke gis mulighet for bosted, barn og familieliv før mot slutten av fertilitetsperioden er ikke et bærekraftig velferdssamfunn. Vi vil legge til rette for å kunne kombinere barn og utdanning. Med dette ønsker vi nødvendig barnehagedekning i arbeids tidsperioden. Barn og familieliv gir livet mening. Fortetting må også bety at sentrum fylles av unge mennesker, unge familier og glade barn. Unge mennesker må få rom til utdanning og en stabil inntekt. Vi ønsker å legge til rette for en boligpolitikk som gjør det mulig for unge å eie eller leie bolig, rimeligere enn dagens nivå.
KrF vil:

 • Innføre et lokalt fritidskort med støtte til deltakeravgift på fritidsaktiviteter for alle barn og unge mellom 10 og 16 år. Støtten blir pålydende 2000kr.
 • Opprette en møteplass for ungdom ala Tvibit i Tromsø.
 • At skolene skal ha et tilbud om å reise til Polen for å lære mer om Auschwitz, og besøke Fredrikstads snublesten over jøden Abraham Bernstein